18 acta de la sessió de la junta de govern local


Download 189.03 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana21.08.2018
Hajmi189.03 Kb.
  1   2   3

 

 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Junta de govern local JGL2017/11, de data 19/06/2017 19:15:00  

Página 1 de 18 

 

 

  

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

L’AJUNTAMENT DE LES PRESES 

 

  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

 

Núm.:    

JGL2017/11 

Data:   

 

Dilluns, 19 de juny de 2017 Caràcter: 

 

Ordinària Convocatòria:   

Primera 


Horari:   

 

De les 19:30h del vespre fins a les 21:45h de la nit. Lloc: 

 

 Sala de Plens de la Casa de la Vila 

 

RELACIÓ S’ASSISTENTS: 

 

 

Alcalde/president:  

Sr. Pere Vila Frigola, alcalde (PDeCAT). Regidors/es: 

Sr. Lluís Guillaumes Picart, primer tinent d’alcalde (PDeCAT). 

 

Sr. Josep M. Cros Roca, segon tinent d’alcalde (PDeCAT).   Sr. Carles Roura i Teixidor, tercer tinent d’alcalde (PDeCAT). 

 

També hi assisteixen com a convidats amb veu i sense vot: 

 

Sr. Lluís Xancó Vilas, regidor electe (PDeCAT). 

Sra. Assumpta Crous Ferrer, regidora electe (PDeCAT). 

 

Secretari interventor tresorer: Sr. Rafael Berga Vayreda 

 

Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 112.2  i 98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, l’Alcalde obre la sessió, per tractar els 

següents assumptes inclosos en l’Ordre del dia: 

 

1.  Aprovació de l’acta anterior.  

2.  Despatx oficial 

 

3.  Comunicacions d’alcaldia.  

4.  Proposta d'aprovació d'expedients de despesa. 

 

5.  Proposta de ratificació de Decrets d'Alcaldia núms. 15 a 18 de l'any 2017.  

6.  Proposta d'aprovació d'una llicència d'ocupació temporal de la nau 2 del Centre 

d'Empreses de les Preses a favor de LVM Thermal Solutions (LVM). 

 

7.  Proposta d'aprovació d'un fraccionament de l'IVTM 2016 i 2017 del vehicle amb matrícula [...]CRF i l'IVTM 2017 del vehicle amb matrícula [...]DKW, a favor de la Sra. 

AKG. 


 

 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Junta de govern local JGL2017/11, de data 19/06/2017 19:15:00  

Página 2 de 18 

 

 

8.  Proposta d'aprovació d'un fraccionament de l'IBI 2017, de l'habitatge ubicat a la Plaça de l'Artiga Bonica, [...], a favor de la Sra. EHE en representació del Sr. JFS. 

 

9.  Proposta d'aprovació d'una devolució de 2 trimestres de l'IVTM 2017, per baixa definitiva del vehicle amb matrícula [...]BDB, a favor de la Sra. AGF. 

 

10. Proposta d'aprovació d'una sol·licitud de subvenció a DIPSALUT pel control de 

plagues inclòs en el catàleg de serveis (Pt10) 

 

11. 


Proposta d'aprovació d'una sol·licitud de subvenció a la Generalitat de 

Catalunya per a inversions en camins públics locals per al període 2018/2020. 

 

12. 


Proposta d'assabentat d'una ampliació de l'activitat ramadera per a consum 

propi al Mas Codella (polígon 1, parcel·la 12).  

 

13. 


Punts d’urgència. 

 

14. Precs i preguntes. 

 

  

1.  Aprovació de l’acta anterior. 

 

El Sr. Alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte l’Acta de 

la sessió ordinària núm. 10/2017, de data 7 de juny de 2017, entregada prèviament als 

regidors/es assistents. 

 

Ningú objecta res més, amb la qual cosa, la JGL, per unanimitat, ACORDA:  

Primer.-  Aprovar l’Acta de la sessió ordinària

 

núm. 10/2017, de data 7 de juny de 2017. 

 

2.  Despatx oficial. 

 

L’Alcalde comenta el despatx oficial, d’acord amb el llistat d’assentaments d’entrada al  

Registre General de la Corporació en el període comprès entre els dies 7 a 19 de juny 

de 2017 (1-2017-001211-2  a 1-2017-001354-1),  el qual ha estat entregat prèviament 

als membres de la Junta de govern local i queda incorporat a l’expedient de la sessió. 

En destaca els següents registres: 

 

1-2017-001306-2 de 13.06.2017 –  Recordatori del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la necessitat d’acordar per Ple les dues festes locals per a l’any 

2018 al mateix temps que sol·liciten tenir-ne coneixement abans del dia 31 de juliol de 

2017. 

 

1-2017-001317-2 de 15.06.2017 – Es rep comunicació del Consell Comarcal relatiu a l’obertura de l’expedient de contractació del servei de telecomunicacions mitjançant el 

procediment de compra agregada –  L’Alcalde exposa que no afecta l’Ajuntament de DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 

 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Junta de govern local JGL2017/11, de data 19/06/2017 19:15:00  

Página 3 de 18 

 

les Preses el qual no està adherit al procés de compra agregada del Consell Comarcal. 

 

1-2017-001323-2 de 15.06.2017 – Es rep comunicació del Consell Comarcal relatiu a la pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb Bassols Energia Comercial, 

S.L  –  L’Alcalde exposa que la primera pròrroga finalitza el dia 30 de juny i hi ha 

prevista una darrera pròrroga per període juliol -17/juny -18, a menys que s’indiqui el 

contrari. Atesa la bona prestació del servei informa que l’acord es prorrogarà.  

 

1-2017-001341-2 de 16.06.2017 – Des de la sindicatura de comptes es recorda que ja es pot trametre el compte general corresponent a l’exercici 2016 

 

3.  Comunicacions d’Alcaldia:   

1-2017-001346-1 de 19.06.2017 – Un veí del barri dels Noguers informa que els veïns 

d’aquest barri han estat requerits per personal del SIGMA perquè no reciclen bé. 

Aquest veí explica que els contenidors de reciclatge sovint són utilitzats per persones 

foranies que deixen tot tipus de deixalles als contenidors.   

 

El  dia 9 de juny el director del festival Ésdansa va facilitar i explicar a l’Alcalde un planning de les activitats previstes per a la propera edició.  

 

El dia 9 de juny  a les 11:00 hores a Can Jordà , la Sra. MS, Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Sr. OR, president de 

l’Associació Cercle Euram de la Garrotxa, van presentar el conveni de col·laboració 

subscrit per al desenvolupament socioeconòmic sostenible de la comarca a través del 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.   

El dia 14 de juny reunió amb les Sres. ER i (cap de secció del Servei Català de Trànsit 

a Girona) i la Sra. AP (de l’oficina dels plans de seguretat viària). Informen que faran 

un pla de seguretat viària per al municipi de les Preses mitjançant l’empresa consultora 

INTRA.    

 

El dia 14 de juny a les 19:00 hores reunió a SIGMA, on es fa la presentació de la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal de la Garrotxa. Se’n expliquen els 

objectius, el suport tècnic que ofereixen, les actuacions de dinamització previstes 

(captació de socis, requisits exigits per ajudar en tasques de prevenció d’incendis i 

altres, formació...). Es presenta el coordinador comarcal Sr. XQ i els passos a seguir 

per poder entrar a la Federació.  

 

4.  Proposta d'aprovació d'expedients de despesa. 

 

Vista la relació de despeses (exp. núm. 28/2017) que es detallen a la relació comptable. 

Vist que les factures han estat conformades pel personal i/o regidors/es, autoritzades 

pels regidors/es i conformades pel regidor d’Hisenda.  

Vista l’existència de la corresponent consignació pressupostària.  

Ateses les determinacions dels articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes  

 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Junta de govern local JGL2017/11, de data 19/06/2017 19:15:00  

Página 4 de 18 

 

locals (TRLHL) i de l’article 52 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè  de la Llei estatal 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de pressupostos.  

A la vista de tot això, la JGL, per unanimitat, ACORDA: 

 

Primer.-  Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa (fase ADO) i 

aprovar la relació de despeses adjunta (relació comptable) que suma la quantitat de 

39.003,44 euros  (trenta-nou mil tres euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro) a 

càrrec de les corresponents aplicacions pressupostàries de l’exercici 2017 (exp. núm. 

28/2017).  

Segon.-  Expedir les corresponents ordres de pagament contra la Tresoreria 

municipal en favor de les persones interessades que es detallen a les relacions de 

referència, d’acord amb la previsió i disponibilitats de la Tresoreria. 

5.  Proposta de ratificació de Decrets d'Alcaldia núms. 15 a 18 de l'any 2017. 

 

Vist que per motius d’urgència l’Alcaldia va aprovar els decrets que es relacionen tot seguit: 

   Decret d'Alcaldia núm. 15/2017, de data 25 de maig de 2017: Mitjançant 

aquest Decret   s’adjudica  el contracte administratiu especial menor per a la 

prestació del servei de bar-restaurant a la piscina municipal de les Preses 

durant l'estiu de 2017. 

   Decret d'Alcaldia núm. 16/2017, de data 26 de maig de 2017: Mitjançant aquest Decret s’aprova un canvi de titularitat, de l'activitat ubicada al carrer de 

l'Avellana 14 de les Preses, de CENTRE LOGÍSTIC COMARCAL SA a 

TRANSPORTS BADOSA SA. 

   Decret d'Alcaldia núm. 17/2017, de data 1 de juny de 2017: Mitjançant 

aquest Decret  s’aprova una relació de liquidacions complementàries del padró 

d'IRUS 2017. 

   Decret d'Alcaldia núm. 18/2017, de data 15 de juny de 2017: Mitjançant 

aquest Decret s’aprova provisionalment la relació d'admesos i exclosos al 

procés selectiu d'un lloc de treball d'oficial 1ª de la brigada municipal,  es  fixa 

l'inici del procés selectiu i es designa els membres del tribunal qualificador. 

 

A la vista de tot això, la JGL, per unanimitat, ACORDA:  

Primer.-  Ratificar els Decrets d’Alcaldia que consten al Llibre de Decrets amb els 

núms. 13 i 14 corresponents a l’exercici 2017. Segon.- Donar compte dels present acord davant el Ple de la Corporació. 

6.  Proposta d'aprovació d'una llicència d'ocupació temporal de la nau 2 del 

Centre d'Empreses de les Preses a favor de LVM Thermal Solutions (LVM). 

 


 

 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Junta de govern local JGL2017/11, de data 19/06/2017 19:15:00  

Página 5 de 18 

 

Vista  la sol·licitud presentada per  la  Sra.  LVM, amb NIF núm. [...]946K,  en representació de l’empresa LVM Thermal Solutions, SL, amb NIF núm.  B65034001, 

exposant que està interessada  en la cessió de l’ús temporal de la nau  núm.  2  del 

Centre d’empreses de les Preses, emplaçat al carrer Centre d’Empreses, 1-7 de les 

Preses (CP 17178). 

 

Vist que l’objecte social de l’activitat empresarial és la consultoria i formació en la millora dels processos de fabricació, conservació i transport  en sectors en què la 

transferència de calor és un element clau de la cadena de valor. 

 

Vist que l’Ajuntament de les Preses és titular dominical per justos títols de l’equipament municipal anomenat Centre d’Empreses situat al polígon industrial, al carrer del Centre 

d’Empreses, 1-7 (referència cadastral 5667501EG5656N0001HE). 

 

Vist que aquest equipament municipal va ser creat a iniciativa de l’Ajuntament de les Preses com a instrument pel desenvolupament econòmic i social en l’àmbit local i 

comarcal, essent  el seu objectiu principal fer compatibles: creixement econòmic, 

equilibri territorial, polítiques de respecte amb el medi ambient i polítiques socials que 

facin possible que cap de les persones amb més risc, caigui en l’exclusió social. 

 

Vista la proposta de “Conveni per la regulació de la llicència d’ocupació temporal per a la promoció de l’activitat econòmica i industrial de la nau  núm.  2  del Centre 

d’Empreses”. 

 

Ateses les determinacions de l’article 218.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal de Catalunya i de l’article 57 del Decret 

336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 

 

A la vista de tot això, la JGL, per unanimitat, ACORDA:  

Primer.- Atorgar una llicència d’ocupació temporal per a l’ús privatiu de la nau núm. 2, 

ubicada  en el Centre d’empreses de les Preses (equipament municipal per a la 

promoció econòmica del municipi), emplaçat al carrer Centre d’Empreses, 1-7 de les 

Preses (CP 17178),  a  la  Sra.  LVM, amb NIF núm. [...]946K, en representació de 

l’empresa LVM Thermal Solutions, SL,  amb NIF núm. B65034001, per a l’exercici de 

l'activitat  de  consultoria i formació en la millora dels processos de fabricació, 

conservació i transport en sectors en què la transferència de calor és un element clau 

de la cadena de valor, per un període de vigència d’un any comptar de la signatura del 

conveni. 

 

Segon.-  Aprovar el referit “Conveni per la regulació de la llicència d’ocupació temporal per a la promoció de l’activitat econòmica i industrial de la nau núm. 2 del 

Centre d’Empreses”. 

 

Tercer.- Notificar aquests acords a l’interessat. 

 

7.  Proposta d'aprovació d'un fraccionament de l'IVTM 2016 i 2017 del vehicle 

amb matrícula [...]CRF  i l'IVTM 2017 del vehicle amb matrícula [...]DKW, a favor 

de la Sra. AKG. 

 


 

 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Junta de govern local JGL2017/11, de data 19/06/2017 19:15:00  

Página 6 de 18 

 

Vista la instància presentada en data  8 de juny de 2017 (RE núm. 1-2017-001230-1), per la Sra. AKG, amb NIF núm. [...]65A, mitjançant la qual interessa el fraccionament 

de  les quotes del impost de vehicles de tracció mecànica (en endavant IVTM) 

corresponent als exercicis 2016 i 2017 en relació al vehicle amb matrícula [...]CRF i de 

les quotes de l’IVTM corresponent als exercici 2017 en relació al vehicle amb matrícula 

[...]DKW. 

 

Vista la relació de rebuts pendents de pagament inclosos en el fraccionament:  

 

  

 

  

Vist l’article 41.3 de l’ordenança fiscal general núm. 1 reguladora de la gestió, la 

inspecció i la recaptació dels ingressos municipals de Dret públic (OOFF núm. 1), que 

regula la petició dels fraccionaments i ajornaments del deute amb l’Ajuntament de les 

Preses, el qual diu textualment que: 

 

“3. Com a norma general, i a petició de l’obligat/da tributari, abans de la finalització del període voluntari (per a deutes en període de cobrament voluntari) o en qualsevol moment abans de l’acord d’alienació dels 

béns embargats (per a deutes en via executiva), es podran atorgar els següents terminis:  

 

Terminis Ajornament 

 

 Fraccionament  - deutes entre 150,00 € i 3.000,00 €:  

   6 mesos  

 

    2 terminis  - deutes entre 3.000,01 € i 6.000,00 €:  

 10 mesos  

 

    4 terminis  - deutes superiors a 6.000,00 €:  

 

 12 mesos   

    6 terminis  

-  Quan les condicions de capacitat econòmica del sol·licitant ho impedeixin i estiguin 

degudament justificades, es podran concedir períodes d’ajornament i/o fraccionament 

diferents dels enumerats anteriorment

.

”  

Vist l’article 42 de l’ordenança fiscal general núm. 1 reguladora de la gestió, la 

inspecció i la recaptació dels ingressos municipals de Dret públic (OOFF núm. 1), que 

regula la petició dels fraccionaments i ajornaments del deute amb l’Ajuntament de les 

Preses, el qual diu textualment que: 

 

“1. Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament, que cal presentar a l’Ajuntament o a XALOC, han de contenir, necessàriament, les dades següents:  

 

a) Nom i cognoms, raó social o denominació, número d'identificació fiscal i domicili del sol·licitant.  b) Deute tributari l'ajornament o fraccionament del qual es demana, indicant-ne l'import, el concepte, la 

data d'inici del termini d'ingrés voluntari o la referència comptable.  

Quan es tracti de deutes que s'hagin de satisfer mitjançant autoliquidació s'adjuntarà el model oficial 

de l'autoliquidació degudament formalitzat.  

c) Ajornament o fraccionament que se sol·licita.  

d) Motiu de la petició.  

e) Garantia que s'ofereix.  

f) Lloc, data i signatura del peticionari. 

 


 

 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Junta de govern local JGL2017/11, de data 19/06/2017 19:15:00  

Página 7 de 18 

 

2. El sol·licitant pot adjuntar a la seva petició els documents acreditatius o els justificants que consideri adequats per donar suport a la seva sol·licitud.  

 

3. El termini màxim per resoldre les sol·licituds d'ajornament i fraccionament és de 6 mesos. Transcorregut aquest termini sense que hagin estat resoltes de manera expressa, aquelles s'entendran 

desestimades.  

 

4. Quan la sol·licitud de fraccionament es presenti en període voluntari, si al final d'aquest termini està pendent de resolució, no es dictarà la providència de constrenyiment. Quan es presenti en període 

executiu, se suspendran cautelarment les actuacions de cobrament fins a la resolució de la sol·licitud.  

 

5. L'atorgament d'un fraccionament no pot comportar la devolució d'ingressos ja recaptats, i aquests tindran sempre la consideració de primer pagament a compte.” 

 

Vist l’article 43.1 de l’ordenança fiscal general núm. 1 reguladora de la gestió, la inspecció i la recaptació dels ingressos municipals de Dret públic (OOFF núm. 1), que 

regula la petició dels fraccionaments i ajornaments del deute amb l’Ajuntament de les 

Preses, el qual diu textualment que: 

 

“1. Com a regla general, el sol·licitant ha d'oferir una garantia de pagament en forma d'aval prestat per bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats a operar en 

tot l'Estat, quan l’import del deute tributari per contribuent sigui superior a 3.000,00 € i el termini de 

pagament sigui superior a 8 mesos.” 

 

Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la petició formulada pel senyor AKG  es considera plenament justificada la seva sol·licitud i suficients els 

motius al·legats. 

 

A la vista de tot això, la JGL, per unanimitat, ACORDA:  

Primer.-  Estimar la sol·licitud presentada per  la  senyora  AKG, i alhora, aprovar el 

fraccionament dels rebuts número  1601000861,  1701000889 i 1701000890  en  4 

quotes, d’acord amb l’article 41.3 de l’Ordenança fiscal general número 1, en relació a 

les  quotes d’IVTM 2016 i 2017 del vehicle amb matrícula [...]CRF  i l'IVTM 2017 del 

vehicle amb matrícula [...]DKW d’acord amb els imports i terminis següents: 

 

Núm. Quota

 

Venciment 

Imp. Principal 

Interessos 

Total quota 

 

  

 

 07/08/2017 

99,55 € 

2,43 € 


101,98 € 

05/09/2017 99,55 € 

2,70 € 


102,25 € 

05/10/2017 99,55 € 

2,99 € 


102,54 € 

06/11/2017 99,51 € 

3,30 € 


102,81 € 

 

TOTAL: 398,16 € 

11,42 € 

409,58 € 

 

Segon.-  Fer avinent a  la  sol·licitant que, d’acord amb les dades bancàries que 

consten al Departament de Recaptació, que se li carregarà en la data de venciment 

l’import de les quotes aprovades. 

Tercer.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Recaptació Municipal als efectes de 

la seva comptabilització.  

 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Junta de govern local JGL2017/11, de data 19/06/2017 19:15:00  

Página 8 de 18 

 

Quart.- Notificar aquest acord a la interessada.  

8.  Proposta d'aprovació d'un fraccionament de l'IBI 2017, de l'habitatge ubicat a 

la Plaça de l'Artiga Bonica, [...], a favor de la Sra. EHE  en representació del Sr. Download 189.03 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling