Полиз экинлари биологияси ва етиштириш технологияси 0


Download 0.92 Mb.
Pdf ko'rish
Sana28.12.2020
Hajmi0.92 Mb.
#180402
Bog'liq
Полиз экинлари биологияси ва етиштириш технологияси 0
1 -илова Ариза, Konsp Lekz ZM-конвертирован, Toshkent xazinasi, Rasm, Musiqa tarixi, Referat, 8-sinf-jahon-tarixi, Lecture 1, algebra 7, aylana 2, Kimyo 9 uz 30ta, Tezis Andijon, Akramov R Yosh fudbolchilarni tanlab olish va tayorlash, MAVZU


Х Ч. БЎРИЕВ О.А. АШУРМЕТОВ 
.. 
полиз 
ЭКИНЛАРИ БИОЛОГИЯСИ ВА 
ЕТИШТИРИШ Т Е Х Н О Л О Г И Я С И


Х..Ч.БУРИЕВ О.А. АШУРМЕТОВ 
ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ БИОЛОГИЯСИ ВА 
ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 
Узбекистан Республикаси Олий ва урта 
махсус таълим вазирлиги томонидан цишлоц 
хужалик олий уцув юртларипинг агрономия 
мутахасислиги буйича таълим олувчи 
бакалавр ва магистрлари учун дарслик 
сифатида тавсия этилган 
Тошкепт — «Мехнат» — 2000 


Ушбу дарсликда полиз экинларининг ахамияти, Узбекистан 
Республикаси ва бошкд мамлакатлардаги полизчиликнинг ахволи, тарвуз, 
ковун ва ковок экинларининг ботаник таснифи, биологик хусусиятлари, 
полиз экинларининг юртимизда районлаштирилган навлари ѐритилган. 
Сугориладиган ва лалмикор ерларда, иссикхоналарда полиз экинларини 
етиштириш технологияси тасвирлаб утилган. Полиз экинлари меваларини 
йигаб олиш, ташиш ва сакдаш усуллари баѐн этилган. Полиз экинлари 
урупнунослиги ва шу экинлар уругларини етиштириш технологияси 
курсатиб берилган. 
Тщризчи: Р.ХАКИМОВ — Узбеки- стон 
сабзавот-полиз ва картошка- чилик 
илмий-текшириш институти- нинг 
директори 
Мущррир: А.ШОМАХМУДОВ 
ISBN 5-8244-1410-6 
© “Ме^нат" нашриѐти, 2000й. 


СУЗ БОШИ 
Узбекистан Республикасида мустакиллик кулга киритилгандан кейин 
халк фаровонлигини юксалтириш, инсон талаб-эхтиѐжларини туларок, 
кондириб бориш масаласи куйилди. Ушбу вазифани хал килишда ахолини 
озик-овкат мах,сулотлари билан таъминлашни яхшилаш алохида ахамият 
касб этади. Ахоли истеъмол киладиган махсулотлар орасида анча туйимли 
ва шифобахш хоссаларга эга булган полиз экинлари мухим уринни 
эгаллайди. 
Бизнинг ватанимиз жахонда полиз экинларини етиштириб берадиган 
энг йирик марказларнинг биридир. Мамлакатимизда ширин-шакарлиги ва 
бошка сифатлари жихатидан тенги йук ковун ва мускат ковоклар 
етиштирилади. Бирок, республикада етиштирилаѐтган полиз экинлари уз 
ватанимиз ахолиси ва жахон бозорининг шу махсулотга булган талаб-
эхтиѐжларини хали тула- тукис кондиролмай келмокда. Шу муносабат 
билан мамлакатимизда полиз экинларини етиштиришни анча кенгайтириш 
керак. Бу масалани юкори хосилли навлардан фойдаланиш ва махсулот 
етиштиришнинг янги прогрессив технолошяларини жорий этиш йули билан 
хал к.илмок, лозим. Бунда полиз экинлари биологиясини яхши билиб, бу 
экинларни етиштиришнинг энг янги технолошяларини чукур узлаштириб 
олган юк,ори малакали агрономларни тайѐрлаш мухим вазифа хисобланади. 
Шу муносабат билан агрономлар тайѐрлашга дойр укув режаларида 
“Полизчилик” ук,ув фанини урганиш кузда тутилган. Бу фанни урганишда 
булгуси мутахассис полиз экинларининг биологик хусусиятларини, ташки 
мухитнинг асосий омилларига бу экинлар к,андай муносабатда булишини, 
уларнинг районлаштирилган навларини билиб олиши, экин етиштиришнинг 
илгор технологияларини узлаштириб, полиз махсулотларини етиштириш 
ишларини ташкил этишга дойр билимларни амалда г ад кик эта билиши
полизчилик бригадалари ѐки полизчилик сохаси ишини бошкариб боришга 
кодир булиши лозим. 
Амалдаги кдшлок хужалиш олий укув юртларининг 600000 — Кишлок 
хужалиги сохаси ва В 620400 — Мева-сабзавотчилик ва узумчилик 
ихтисослари учун агрономия йуналишида намунавий укув дастурига 
мувофик машстр боскичида талабаларга "Полиз экинлари биологияси ва 
етиштириш технологияси" курслари утилиши керак. Аммо хозирги пайтда 
шу дастурлар талабига жавоб берадиган давлат тилидаги бирорта хам 
дарслик ѐки укув кулланмаси йук. Рус тилидаги адабиѐтлардан 
фойдаланилаѐтганда тапабалар катор кийинчиликларга' дуч келадилар. Улар 
айрим илмий терминларни яхши тушунмайдилар, устига устак дарсликда 
келтирилган полиз экинлари турлари ва 


урганиб, шу экинларнинг янги навларини яратади, уларни етиштириш' ва 
Х.ОСИЛИНИ йигиб олиш технологиясини такомиллаштиради. Бу 
экинлардан юкори хосил олишнинг илмий асосларини ишлаб чикади, экин 
меваларини ташиш, йигиб олингандан кейин ишлаш ва саклашнинг янги 
усулларини, меваларини саклаш вактида буладиган нобудгарчиликни 
камайтириш ва саклаш мудцатларини узайтириш йулларини ишлаб чикдци. 

Download 0.92 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling