1972-ci ildə Yardımlı rayonu Bozayran kəndində anadan olmuşdur. 1989-cu ildə orta məktəbi bitirmiş, həmin ildə


YENİ BİR ANAKART ALARKƏN NƏLƏRƏ DİQQƏT


Download 48.02 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/24
Sana16.11.2017
Hajmi48.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

YENİ BİR ANAKART ALARKƏN NƏLƏRƏ DİQQƏT 
EDİLMƏLİDİR? 
İlk olaraq anakartın hansı platforma üzәrindә  işlәyәcәyinә  qәrar 
vermәk lazımdır. İstifadә olunacaq mikroprosessorun tipindәn asılı olaraq 
әski nәsil 
Soket-7
-dәn 
Soket-
A-ya qәdәr çox sayda anakart platforması 
vardır. Aşağıdakı  cәdvәldә mikroprosessor tipinә görә hansı anakart 
platformasının istifadә edilmәsi göstәrilmişdir: 
Cədvəl 4.  
Anakart 
Mikroprosessor tipi 
Socket 7 
Orjinal 
Pentium

Cyrix 686

Cyrix MII

K6

K6-2
 vә 
K6-III
 
Socket 370 
Intel Celeron

Intel PIII
 (kartsız), 
Cyrix III
 
Slot 1 
Intel PII

Intel PIII
 (sadәcә kartlı olaraq) 
Slot A 
AMD Athlon
 (sadәcә kartlı olaraq) 
Socket 
AMD Athlon Thunderbird
 (kartsız), 
AMD Duron

AMD Athlon XP
 
Socket 423 
Intel Pentium IV
 
Socket 478 
Intel P4
 (
2
-inci istehsal) 
 
• 
Mikroprosessora uyğun bir anakart seçilmәlidir; 
• 
Anakart seçimindә onun kitabçasının olmasını  tәlәb etmәyi 
unutmayın; 
• 
Anakart üzәrindәki 
PCI
  vә 
ISA
 söküklәrinin sayı da anakart 
seçimindә çox әsaslı bir rol oynayır; 
• 
Anakart üzәrindә olan qurğuların genişlәnmәyә mane olub-
olmadığı bilinmәlidir; 
• 
Anakart üçün uyğun sistem bloku seçilmәlidir. Anakartın 
işlәmә sürәti bütün sistemin mәhsuldarlığına tәsir edir; 

FƏRDİ KOMPÜTER SİSTEMİ VƏ ELEMENT VASİTƏLƏRİ 
 
51 
• 
Kompüterin qrafik dәstәkli işlәmә nisbәti vә istifadә edilәcәk 
ekran kartı tipi isә anakart seçilәndә diqqәt edilmәsi lazım 
olan hallardan biridir; 
• 
Anakartlarla birlikdә istifadә edilmәsi düşünülәn 
HDD

CD-
ROM
 vә 
DVD-ROM
-un işlәmә sürәtinә vә standartlara uyğun 
anakart seçilmәlidir; 
• 
RAID
 sisteminin istifadә edilәcәyi anakartların fәrqli bir 
xüsusiyyәtә malik olduqları unudulmamalıdır; 
• 
SCSI
 qurğularının istifadә edilәcәyi kompüter üçün dә uyğun 
anakartın seçilmәsi vacibdir; 
• 
Anakart üzәrindә hansı 
RAM
 söküklәrinin olması da vacib 
şәrtlәrdәn biridir. 
ANAKARTLARDA MİKROSXEM DƏSTİ FUNKSİYASI 
Anakartın әsas hissәlәrindәn biri dә üzәrindә yerlәşәn mikrosxem 
dәstidir. Yüzlәrcә anakart istehsalçıları  bәlli mikrosxem dәsti istifadә 
edәrәk, anakartları  әsas olaraq aldıqları mikrosxem dәstinin 
xüsusiyyәtlәrinә görә hazırlayırlar. Buna görә  dә anakart üzәrindә 
yerlәşәn mikrosxem dәstini tanımaq  şәrtilә, onun markasını  nәzәrә 
almadan bir sıra mәlumatlar üçün ehtimallar qurula bilәr. Hazırda bir çox 
istehsalçılar anakartlarında 
Intel
 mikrosxem dәstlәrindәn istifadә
 
edirlәr. 
Pentium
 mikroprosessorları da 
Intel 
tәrәfindәn istehsal edildiyi üçün 
Intel
 
mikrosxem dәsti bәzәn mәcburi standart kimi qәbul edilir. 
Geniş istifadә olunan 
Intel
 mikrosxem dәstinin bilinәn vә bir-
birindәn fәrqlәnәn üstün xüsusiyyәtlәri aşağıdakı cәdvәllәrdә verilmişdir: 
Cədvəl 5.  
Daxili 
arxitektu-
ra 
875P
 
mikro-
sxem dәsti 
865G
 
mikro-
sxem dәsti
865PE
 
mikro-
sxem dәsti
865P
 
mikro-
sxem dәsti
850E
 
mikro-
sxem dәsti 
850
 
mikro-
sxem dәsti
Uyğun 
mikro-
prosessor 
Pentium®
 
4
 
mikro-
prosessor 
Pentium®
 
4
 
mikro-
prosessor 
Pentium®
 
4
 
mikro-
prosessor 
Pentium®
 
4
 
mikro-
prosessor 
Pentium®
 
4
 
mikro-
prosessor 
vә ya 
Celeron ®
 
mikro-
prosessor 
Pentium®
 
4
 
mikro-
prosessor 
vә ya 
Celeron ®
 
mikro-
prosessor 

A.B. Babayev, E.V. Seyidzadə 
 
52 
Sistem 
informasiya 
şininin 
sürәti 
800/533 
MHz (data) 
800/533/ 
400 MHz 
(data) 
800/533/ 
400 
MHz (data) 
533/400 
MHz (data) 
533/400 
MHz (data) 
400MHz 
(data) 
Mikropro-
sessor 
Soket/Slot 
tipi 
mPGA478
 
mPGA478
 
mPGA478
 
mPGA478
 
mPGA478
 
mPGA478

mPGA423
 
Mikropro-
sessor sayı 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
Yaddaş 
875P
 
mikro-
sxem dәsti
865G
 
mikro-
sxem dәsti 
865PE
 
mikro-
sxem dәsti
865P
 
mikro-
sxem dәsti
850E
 
mikro-
sxem dәsti 
850
 
mikro-
sxem dәsti
Yaddaş 
modulu sayı 
vә növü 
4
 
DIMMs
 
4
 
DIMMs
 
4
 
DIMMs
 
4
 
DIMMs
 
4RIMMs
 
4RIMMs
 
İstifadә 
edilәn 
RAM
 
növlәri 
Dual- 
Channel 
DDR 
400/333 
SDRAM
 
Dual- 
Channel 
DDR 
400/333/26 
6SDRAM
 
Dual- 
Channel 
DDR 
400/333/26

6SDRAM
 
Dual- 
Channel 
DDR 
333/266 
SDRAM
 
PC1066 
PC800-40 
PC800-45 
RDRAM
 
PC800
-
40
 
PC800
-
45
 
PC600
-
40
 
RDRAM
 
Genişlәnә 
bilәn 
maksimum 
yaddaş 
hәcmi 
4
 
4
 
4
 
4
 
2
 
Gb
 
(1.5 Gb 

 
PC1066)
 
2GB
 
Yaddaşın 
sürәti 
512/256/ 
128 Mbit
 
512/256/ 
128 Mbit 
512/256/ 
128 Mbit 
512/256/ 
128 Mbit 
288/256 
Mbit, 
144/128 
Mbit 
288/256 
Mbit, 
144/128 
Mbit 
Xәta 
düzәltmә 
tipi 
ECC 
N/A 
N/A 
N/A 
ECC/ 
Non-ECC 
ECC/ 
Non-ECC 
Xarici 
nәzarәt 
875P
 
mikro-
sxem dәsti
865G
 
mikro-
sxem dәsti 
865PE
 
mikro-
sxem dәsti
865P
 
mikro-
sxem dәsti
850E
 
mikro-
sxem dәsti 
850
 
mikro-
sxem dәsti
İnterfeys 
standartı 
A.GP8X 
(1.5V) 
AGP8X 
(1.5V) 
AGP8X 
(1.5V) 
AGP8X 
(1.5V) 
AGP8X 
(1.5V) 
AGP8X 
(1.5V) 
I/O
 
Nәzarәti 
875P
 
mikro-
sxem dәsti
865G
 
mikro-
sxem dәsti 
865PE
 
mikro-
sxem dәsti
865P
 
mikro-
sxem dәsti
850
 
mikro-
sxem dәsti 
850
 
mikro-
sxem dәsti
PCI
 dәstәyi 
PCI 2.3 
PCI 2.3 
PCI 2.3 
PCI 2.3 
PCI 2.2 
PCI 2.2 
IDE
 dәstәyi 
Ultra 
ATA/100 
Ultra 
ATA/100 
Ultra 
ATA/100 
Ultra 
ATA/100 
ATA/100 
IAA3 
ATA/100 
IAA1 
USB
 
dәstәyi 
8 port, USB 
2.0 
8 port, USB 
2.0 
8 port, USB 
2.0 
8 port, USB 
2.0 
4 port, USB 
1.1 
4 port, USB 
1.1 
Şәbәkә 
dәstәyi 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Sәs kartı 
dәstәyi 
AC'97 2.2 
compliant 
AC'97 2.2 
compliant 
AC'97 2.2 
compliant 
AC'97 2.2 
compliant 
Bәli 
Bәli 

FƏRDİ KOMPÜTER SİSTEMİ VƏ ELEMENT VASİTƏLƏRİ 
 
53 
 
Hyper-
Threading
 
Texno-
logiyası 
875P
 
mikro-
sxem dәsti 
865G
 
mikro-
sxem dәsti
865PE
 
mikro-
sxem dәsti
865P
 
mikro-
sxem dәsti
850
 
mikro-
sxem dәsti 
850
 
mikro-
sxem dәsti
Hyper-
Threading
 
texnologiya 
dәstәyi 
4
 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Xeyir 
 
Cədvəl 6.  
Daxili 
arxitek-
turası 
845PE
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 GE
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 G
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 E
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 GV
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 
mikro-
sxem 
dәsti 
Uyğun 
Mikropro-
sessorlar 
Celeron®
 
Mikro-
prosessor 
Pentium®
 
4
 
vә ya 
Celeron®
 
Mikro-
prosessor 
Pentium®
 
4
 
vә ya 
Celeron®
 
Mikro-
prosessor 
Pentium®
 
4
 
vә ya 
Celeron®
 
Mikro-
prosessor 
Pentium®
 
4
 
vә ya 
Celeron®
 
Mikro-
prosessor 
Pentium®
 
4
 
vә ya 
Celeron®
 
Mikro-
prosessor 
Pentium®
 
4
 
vә ya 
Celeron®
 
Mikro-
prosessor 
Sistem 
informasiya 
şini 
533/400 
MHz (data) 
533/400 
MHz (data) 
533/400 
MHz (data) 
533/400 
MHz (data) 
400 MHz 
(data) 
400 MHz 
(data)
 
Mikro-
posessor 
Soket/Slot 
Tipi 
mPGA478 
mPGA478 
mPGA478 
mPGA478 
mPGA478 
mPGA478 
Mikro-
prosessor 
sayı 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
Yaddaş 
845PE
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 GE
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 G
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 E
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 GV
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 
mikro-
sxem 
dәsti 
Yaddaş 
modulu vә 
tipi 
2 double-
sided DDR 
2 double-
sided DDR 
2 double-
sided DDR 
2 double-
sided DDR 
2 double-
sided DDR 
2 double-
sided DDR 
İstifadә 
edilәn 
RAM
 
növlәri 
DDR 
333/266 
DDR 
333/266 
DDR 
266/200 
DDR 
266/200 
PC133 
SDRAM 
DDR 
333/266 
PC133 
SDRAM 
DDR 
266/200 
PC133 
SDRAM 
Genişlәnә 
bilәn 
maksimum 
yaddaş 
hәcmi 
2GB 
2GB 
2GB 
2GB 
2GB (3GB -
PC133) 
2GB 
Yaddaş 
sürәti 
dәstәyi 
512/256/ 
128 Mbit 
512/256/ 
128 Mbit 
512/256/ 
128 Mbit 
512/256/ 
128 Mbit 
512/256/ 
128 Mbit 
512/256/ 
128/64 Mbit 
Xәta 
düzәltmә 
tipi 
Non-ECC 
Non-ECC 
Non-ECC 
ECC/ 
Non-ECC 
Non-ECC  
ECC/ 
Non- ECC 

A.B. Babayev, E.V. Seyidzadə 
 
54 
Xarici 
görünüşü 
845PE
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 GE
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 G
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 E
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 GV
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845
 
mikro-
sxem 
dәsti 
İnterfeys 
standartı 
AGP4X 
(1.5V) 
AGP4X 
(1.5V) 
AGP4X 
(1.5V) 
AGP4X 
N/A (1.5V) 
AGP4X 
(1.5V) 
Giriş/çıxış 
nәzarәti 
845PE
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 GE
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 G
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 E
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 GV
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845
 
mikro-
sxem 
dәsti 
PCI
 dәstәyi 
PCI 2.2 
PCI 2.2 
PCI 2.2. 
PCI 2.2 
PCI 2.2 
PCI 2.2 
IDE
 dәstәyi 
ATA/100 
IAA1 
ATA/100 
IAA3 
ATA/100 
IAA3 
ATA/100 
IAA5 
ATA/100 
IAA3 
ATA/ 100 
IAA3 
USB Port
 
dәstәyi 
6 port, Hi 
speed USB 
2.0 
6 port, Hi 
speed USB 
2.0 
6 port, Hi 
speed USB 
2.0 
6 port, Hi 
speed USB 
2.0 
6 port, Hi 
speed USB 
2.0 
4 port, 
1.1 
Şәbәkә 
dәstәyi 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Sәs kartı 
dәstәyi 
Enhanced 
20-bit 
Audio 
Enhanced 
20-bit 
Audio 
Enhanced 
20-bit 
Audio 
Enhanced 
20-bit 
Audio 
Enhanced 
20-bit 
Audio 
Bəli 
Hyper-
Threading 
845 PE
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 GE
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 G
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 E
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845 GV
 
mikro-
sxem 
dәsti 
845
 
mikro-
sxem 
dәsti 
Hyper-
Threading
 
dәstәyi 
4
 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Bәli 
Yox 
BASE I/O, IRQ VƏ DMA 
BASE I/O 
Base I/O
 mikroprosessor ilә digәr qurğular arasındakı  әlaqәni 
saxlayan ünvandır. Bu qurğular sәs kartı, modem kartı  vә s. kimi 
qurğulardır. Mikroprosessor ilә qurğular arasındakı  әlaqә informasiya 
şinlәri vasitәsilә  hәyata keçirilir. 
Base I/O 
nömrәsi isә informasiya şini 
vasitәsilә göndәrilәn informasiyanın bir-birinә qarışmadan doğru yerә 
çatması üçündür. 
Hәr qurğunun (kartın) mikroprosessor ilә informasiya mübadilәsi 
üçün fәrqli bir 
Base I/O
 ünvanı vardır. Bir neçә kartın eyni ünvanı istifadә 
etmәsi halına kәsilmә  (
interrupt
) deyilir. İki kartın eyni ünvanı istifadә 
etmәsi halında mikroprosessor tәrәfindәn göndәrilәn  әmrlәr bu kartlar 
tәrәfindәn doğru qәbul edilә bilmәz. Bu hal kartların işlәmәmәsinә, ya da 
xәtalı  işlәmәsinә  sәbәb olur. Bir kompüterdә eyni 
Base I/O
 ünvanını 
istifadә edәn başqa bir kart varsa, sonradan qoşulan kart başqa bir 
Base 
I/O
 ünvanına nizamlanmalıdır. 

FƏRDİ KOMPÜTER SİSTEMİ VƏ ELEMENT VASİTƏLƏRİ 
 
55 
Bu nizamlanma kartın üzәrindә olan çeviricilәrlә  (
jumper
, ya da 
dip-switch
) aparılır. Qoş  vә  işlәt (
Plug&Play
) xüsusiyyәti olan kartlarda 
bu tip nizamlama lazım deyildir, çünki qoş vә işlәt xüsusiyyәti olan kartlar 
istifadә edәcәklәri ünvanı avtomatik olaraq özlәri müәyyәnlәşdirirlәr. 
Kartların bu xüsusiyyәtlәrindәn yararlanmaq üçün qoş vә işlәt xüsusiyyәti 
olan anakartlar istifadә edilir. Bundan başqa istifadә edilәn  әmәliyyat 
sistemi dә qoş vә işlәt xüsusiyyәtini dәstәklәmәlidir. 
Qoş  vә  işlәt xüsusiyyәtinә sahib kartlarda da bәzi hallarda 
Base 
I/O
 ünvanını  dәyişdirmәk lazım gәlә bilәr. Bu kartlar әsasәn  şәbәkә 
(
Ethernet
) kartlarıdır (Bunlar 
Windows 
sistemindә istifadә olunur). 
Bunların konfiqurasiya fayllarının saxlandığı elastik disklәrindәn istifadә 
etmәk lazımdır. 
Bәzi kartların isә üzәrilәrindә olan çeviricilәr vasitәsilә qoş vә işlәt 
xüsusiyyәtini dәyişdirmәk olar, yәni bir kartı, lazım gәldiyindә qoş vә işlәt 
xüsusiyyәtini lәğv edәrәk qoşa bilәrsiniz. 
Bir kartın qoş vә işlәt xüsusiyyәtinin lәğv edilmәsinin lazım olduğu 
hallar bunlardır:  әmәliyyat sisteminin qoş  vә  işlәt xüsusiyyәtinin 
olmaması halında, kartın 
Base I/O
 ünvanının dәyişdirilmәsi üçün elastik 
diskinin olmadığı halda. 
Hәr kart hәr ünvanla işlәmәz, әsas olaraq hәr kartın istifadә etdiyi 
ünvanlar vardır. Bu ünvanlar demәk olar ki, standart hala gәlmişdir. 
Kartların istifadә etdiklәri ünvanlar haqqında kitabçalarından mәlumat 
almaq olar. Aşağıda standart halına gәlmiş 
Base I/O
 ünvanları 
verilmişdir: 
• 
Sәs kartları  – 
220H
  (
H
  hәrfi, nömrәnin 
16
-lıq say 
sistemindә yazıldığını göstәrir); 
• 
Şәbәkә kartları – 
300H,
 
340H
 vә 
320H;
 
• 
Modem kartları – 
2F8

2E8;
 
Kartların müxtәlif 
Base I/O 
ünvanları istifadә etmәlәri çox 
әhәmiyyәtlidir, çünki anakart üzәrindә standart istifadә edilәn vә 
dәyişdirilә bilmәyәn 
Base I/O
 ünvanları vә bunları istifadә edәn qurğular 
vardır. 
Sabit olaraq tәyin edilmiş  bәzi 
Base I/O
 ünvanları  aşağıda 
verilmişdir: 
• 
1F0-1FF
 – birinci 
IDE
 nәzarәtçisi; 

A.B. Babayev, E.V. Seyidzadə 
 
56 
• 
170-17F
 – ikinci 
IDE
 nәzarәtçisi; 
• 
200-20F
 – oyun portu; 
• 
3B0-3BF/3C0-3CF
 – ekran kartı; 
• 
3F0-3F7
 – elastik disk sürücüsü nәzarәtçisi. 
IRQ (INTERRUPT REQUST) 
Mikroprosessor ilә digәr qurğular arasındakı informasiya 
mübadilәsi 
Base
 
I/O
 ünvanları vasitәsilә  hәyata keçirilir, ancaq 
mikroprosessorun bir qurğu ilә informasiya mübadilәsi aparması üçün 
ona bu qurğudan xәbәr gәlmәsi lazımdır. Bu xәbәrlәşmә әmәliyyatı 
IRQ
-
lәr tәrәfindәn icra edilir. 
IRQ
 - 
Interrupt Request
 (Kәsilmә Sorğusu) 
kәlmәlәrinin qısaldılmasıdır. Bir qurğu özünә aid 
IRQ
 nömrәsi ilә lazım 
olduğunda mikroprosessora xәbәr verir. Bu xәbәr,  әsasәn görülәn işi 
bitirmә (kәsmә) mәnasındadır. Mәsәlәn, mikroprosessor sәs kartına bir 
musiqi faylını  sәslәndirmә  әmrini vermiş olarsa, sәs kartı bu faylı 
sәslәndirmәyә başlayır. Sәs faylını  sәslәndirmә  işi sona çatdıqda bunu 
özü üçün ayrılmış olan 
IRQ
 fasitәsilә mikroprosessora xәbәr verir. Bu 
xәbәr vermә  işinә  kәsilmә deyilir, mikroprosessor o anda görmәkdә 
olduğu işi ya dayandırır, ya da başqa bir musiqi faylını sәslәndirmәsi üçün 
sәs kartına göndәrir. Mikroprosessor bu kәsilmә  işini tamamladıqdan 
sonra әvvәlcәdәn kәsmiş olduğu işinә qaldığı yerdәn davam edir. 
Kompüterlәrdә iki növ kәsilmә vardır: qurğu vasitәsilә  kәsilmә 
(
hardware interrupt
) vә proqram vasitәsilә kәsilmә (
software interrut
). 
QURĞU VASİTƏSİLƏ KƏSİLMƏ 
16
  әdәd qurğu vasitәsilә  kәsilmә vardır vә bunlar 
0
-dan 
15
-ә 
qәdәr nömrәlәnmişdir. 
Kompüterә qoşulan qurğuların 
IRQ
-lәri eyni ilә 
Base I/O
 ünvanları 
kimi kart üzәrindәki çeviricilәrlә  (
jumper
  vә ya 
dip-switch
) nizamlanır. 
Әgәr kart üzәrindә çeviricilәr yoxdursa, bu nizamlama kartla birlikdә 
verilәn proqram tәminatı vasitәsilә aparılır. Kart qoş vә işlәt (
Plug&Play

xüsusiyyәtinә malikdirsә, 
IRQ
 nizamlamalarını özü avtomatik olaraq 
edәcәkdir. 

FƏRDİ KOMPÜTER SİSTEMİ VƏ ELEMENT VASİTƏLƏRİ 
 
57 
Qeyd: Bir sıra 
IRQ
 nizamlanması aparılarkәn kompüterdәki digәr 
qurğularla eyni 
IRQ
-in istifadә edilmәsinә diqqәt edilmәlidir. 
Mәsәlәn, 
IRQ4
 (
COM1
) kәsilmәsi 
Mouse
 portu üçün ayrılmışdır. 
Eyni şәkildә 
IRQ4
-ә nizamlanmış bir modem kartı qoşulduğunda 
IRQ
-lәr kәsişәcәkdir. Bu sәbәbdәn dә bir qurğunu kompüterә 
qoşmazdan әvvәl kitabçası çox yaxşı gözdәn keçirilmәlidir. 
Aşağıda dәyişdirilә bilmәyәn 
IRQ
 nömrәlәri göstәrilmişdir. 
• 
IRQ 00
 – sistem saatı; 
• 
IRQ 01
 – klaviatura; 
• 
IRQ 03
 – 
COM2

• 
IRQ 04
 – 
COM1

• 
IRQ 05
 – paralel port (
LPT
); 
• 
IRQ 06
 – elastik disk sürücüsü; 
• 
IRQ 12
 – 
Mouse

• 
IRQ 14
 – 
1
-ci 
IDE
 nәzarәtçisi; 
• 
IRQ 15
 – 
2
-ci 
IDE
 nәzarәtçisi. 

Download 48.02 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling