№2-Mavzu: Botanikani o`qitishda masala va mashqlardan foydalanish usuli


Download 0.57 Mb.
Pdf ko'rish
Sana18.09.2020
Hajmi0.57 Mb.

№ 2-Mavzu: Botanikani o`qitishda masala va mashqlardan 

foydalanish usuli. 

Reja: 


1.Botanikani o`qitishda masala va mashqlardan foydalanishning ahamiyati, turlari. 

2.O’quvchilarning  yoshlik  va  individual  xususiyatlarini  hisobga  olgan  holda  o`quv-tarbiyaviy 

jarayonni tashkil etish. 

3. Botanikadan masala va mashqlarni yechish usullari. 

 

Tayans  so’z  va  iboralar:  bilim,  ko’nikma  va  malakalar,  aqliy  faoliyat,  muammoli  vaziyat, 

nazariy bilimlar,  masalaning izohi, masalaning sharti.  

Botanikani o’qitishda foydalaniladigan masala va mashqlar: 

* O’quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish; 

* O’quvchilarning o’zlashtirgan bilim, ko’nikma va malakalarini mustahkamlash

* O’quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantirish; 

*Amaliy muammolarni hal etishga qaratilgan bo’ladi. 

Har  qanday  masala  yechish  jarayonida  o’quvchilarning  aqliy  faoliyati  jalb  etiladi.  Bu  holda 

o’quvchilarning hissiyoti, motivi, intilishi va bilishga bo’lgan hohishi yuqori bo’ladi. 

Masala o’quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirishning predmeti sifatida muhim rol o’ynaydi, chunki 

unda  o’quvchilar  muayyan  qiyinchilikka  duch  keladi  va  muammoli  vaziyatni  hal  etishga  bilimi,  kuchi, 

iqtidori jalb etiladi. 

Masala yechish jarayonida o’quvchilarning o’zi yangi bilimlarni egallashga ehtiyoj sezadi, unga 

ma’lum bo’lgan o’quv faoliyati usullaridan foydalanib muammoli vaziyatlarni hal etishga kirishadi. Agar 

o’quvchilar  nazariy  bilimlarni  to’liq  o’zlashtirgan  bo’lsa,  ushbu  muammoni  yechishda  qiyinchilik 

sezmaydi, muammoli vaziyatni tezda hal etishga kirishadi. 

O’quvchilarda  nazariy  bilimlar  yetarli  bo’lmasa,  o’quvchilar  muayyan  qiyinchilik  sezadi, 

mantiqiy fikr yuritish operatsiyalarini bajarishda qiynaladi. 

O’quvchilar masala yechish uchun: 

* Masalaning izohini tahlil qilishi va anglashi

* Masalaning shartini tushunishi; 

* Muammoni hal etish yo’llarini belgilashi lozim. 

Noma’lum  bo’lgan  ob’ektning  xususiyatlarini  aniqlash  o’quv  usullarining  maqsadiga  aylanadi. 

Masalan,  quyidagi  masalani  yechish  uchun  o’quvchilar  lishayniklarning  tabiatdagi  va  inson  hayotidagi 

ahamiyatini bilishi, ular havoning tozaligini aniqlashda indikator sifatida foydalanishini bilish lozim. 1-masala.  Lishayniklar  tabiatda  keng  tarqalgan,  hattoki  dengiz  va  okeanlardagi  suvdan  chiqib  qolgan 

qoyalarda ham o’sadi, lekin shaharlarda uchramasligining sababini aniqlang. 2-masala.  O’rmonlarda  qirqquloqlar  juda  ko’p  uchraydi.  Qirqquloqlarning  ahamiyatini  anglagan  holda 

o’rmonchilar  boshqa  daraxtlarni  kesib tashladilar.  Natijada qirqquloqlar qirilib ketdi.  Mazkur  holatning 

sababini aniqlang va javobingizni sxema tarzida ifodalang. 

O’quvchilar  ushbu  masalani  yechish  uchun  o’rmonlardagi  o’simliklarning  yaruslari, 

qirqquloqlarning  yashash  muxiti,  o’rmondagi  boshqa  daraxtlar  bilan  aloqasini  bilishi  lozim.  Bundan 

tashqari tabiatga ko’rsatilgan har bir ta’sir o’z natijasini berishini anglash imkonini beradi. 

Quyida  berilayotgan  masalalar  o’quvchilarga  o’simliklarning  tabiatdagi  ahamiyati,  ular  o’rtasidagi 

bog’lanishlarni tasavvur qilish imkonini beradi. 3-masala.  Olcha  va  gilos  mevasini  chumchuq  ham,  qarg’a  ham  iste’mol  qiladi.  Chumchuq  mevani 

cho’qiydi, qarg’a yutib yuboradi. Sizningcha bu qushlarning qaysi biri o’simlik uchun foyda keltiradi? 4-masala.  Oq  qayin  o’rmondagi  o’simliklarning  1-raqamlisi  sanaladi,  ya’ni  dastlab  oq  qayin  o’sa 

boshlaydi  va  o’rmon  hosil  qiladi.  Lekin,  oq  qayinli  o’rmon  vaqtinchalik  sanaladi.  O’rmonda  sodir 

bo’ladigan o’zgarishlarni sxematik tarzda ifodalang. 

5-masala.  Ma’lumki,  o’simlikning  ildiz  sistemasi  uning  o’sayotgan  muhitga  bog’liq.  Botqoqlikda  yoki 

cho’lda o’sayotgan o’simlikning ildizi nisbatan rivojlangan bo’lishini aniqlang. 6-masala. Nima sababdan o’simlik yoki daraxtni ko’chirib o’tqazayotgan paytda mo’l-ko’l sug’oriladi? 

7-masala. Nima sababdan meva, urug’ va sabzavot ekinlari pishish oldidan sug’orish man etiladi. 

8-masala.  Ikkita  xona  o’simligining  ko’chatlari  bir  xil  tuvaklarga  o’tkazildi.  Bir  xil  parvarish  qilindi, 

lekin birinchi tuvak bo’yoq bilan bo’yab 

qo’yildi. Qaysi o’simlik yaxshi o’sadi va rivojlanadi? Nima sababdan? 

9-masala. Nima sababdan sabzavot ekinlarining ko’chatlari o’tqazilayotgan paytda ildizni chilpish, mo’l-

ko’l sug’orish va tuproq zichlanadi? Ushbu agrotexnik tadbirlarning zarurligini tushuntiring. 10-masala.  Urug’dan  unib  chiqqan  o’simta  dastlab  sariq  rangda  bo’lib,  yorug’lik  ta’sirida  tezda  yashil 

rangga kiradi. Bu o’zgarishning mohiyatini tushuntiring. 11-masala.  Ma’lumki,  bitta  bargning  ertalabki  va  kechqurungi  massasi  o’rtasida  muayyan  farq  bo’ladi. 

Siz qachon uni yengil bo’ladi deb o’ylaysiz? Javobingizni dalillang. 12-masala.  Sabzavot  yetishtiradigan  dalalarda  ovqatga  ishlatiladigan  ko’katlarni  kechqurun  yig’ish 

tavsiya etiladi. Bu nima bilan bog’liq? 14-masala. Issiqxonalarda o’simliklarning hosildorligini ko’paytirish maqsadida qo’shimcha yoritishdan 

tashqari  havo  davriy  ravishda  karbonat  angidrid  bilan  to’yintiriladi.  Mazkur  tadbirlarning  zarurligini 

asoslang. 

Botanikani  o’qitishda  masalalar  bilan  bir  qatorda  mashqlar  ham  muhim  o’rin  tutadi.  Mashqlar 

o’quvchilarning o’zlashtirgan bilimlarni mustahkamlash va ularni amalga qo’llash imkonini beradi. 

Mashqlar didaktik kartochka shaklida yoki rasmli bo’lishi mumkin: 

Masalan,  quyidagi  rasmda  o’quvchilarning  ob’ektlar  yoki  ularning  qismlarini  tanish  ko’nikmalarini 

rivojlantirishga xizmat qiladi. 1-mashq.  Rasmda  berilgan  tasvirni  diqqat  bilan  ko’rib  chiqing.  Bargning  qaysi  to’qimasi  berilgan.  1-4 

raqamlar bilan belgilangan ob’ektlarning nomini yozing. 

 

Mazkur  mashqda  o’quvchilar  ob’ektlarning  nomini  topishi  kerak  bo’lsa,  ya’ni  avval  o’zlashtirilgan bilimlarni yangi vaziyatlarda qo’llashi lozim. 

Botanikani o’qitishda foydalaniladigan mashqlar ichida ob’ektlarning nomini sanab, ularni topish lozim 

bo’lgan mashqlar ham uchraydi. Mazkur mashqlarda o’quvchilarning ob’ektlar yoki ularning qismlarini 

tanish ko’nikmalari rivojlantiriladi. 2-mashq. Bargning ko’ndalang kesimi tasvirlangan rasmni ko’rib chiqing. 

 

Barg usti epidermisi ( ), barg eti hujayralari ( ), g’ovak to’qima hujayralari ( ), barg osti epidermisi ( ), ustitsa  (barg  og’izchasi)  (  ),  tomirlar  (  ),  mexanik  tolalar  (  ),  o’tkazuvchi  naylar  (  )  qaysi  raqamlarda 

berilganligini aniqlang va qavslar ichiga yozing. 

Botanikani  o’qitishda  foydalaniladigan  mashqlar  ichida  taqqoslash,  tahlil  qilishni  taqoza  etadigan 

mashqlar ham uchraydi. 

 


Masalan,  ushbu  mashqni  bajarish  uchun  o’quvchi  barglarni  aniqlashi,  barglarni  tuzilishiga  ko’ra 

taqqoslashi, tomirlanish tiplarini belgilashi, 

poyaga birikish usulini ko’rsatishi lozim. 

2-mashq. Rasmda berilgan barglarni ko’rib chiqing va quyidagi jadvalni to’ldiring. 

Barg №  


O’simlik 

nomi 


Oddiy yoki 

murakkab barg 

Tomirlanishi 

Poyaga o’rnashish tipi 

 

 

  

 

O’quvchilar  ushbu  mashqni  bajarishlari  uchun  “Barg”  bobidan  o’rganilgan  nazariy  bilimlarini amaliyotga  qo’llash  imkoni  vujudga  keladi.  Rasmli  mashqlarning  afzalligi,  o’quvchilar  mashqlarni 

bajarish  jarayonida  tasavvur  qilishi,  mohiyatini  anglash  imkonini  beradi.  Quyida  mazkur  rasmli 

mashqlarning  ba’zilari  misol  tariqasida  berilmoqda.  Botanikani  o’qitishda  o’quvchilarning  bilimlarini 

umumlashtirish,  tizimga  solishda  rasmli  mashqlar  muhim  o’rin  tutadi.  Masalan,  “O’simliklar 

sistematikasi”  bobida  o’simliklarning  ko’payish  siklini  tasavvur  qilishda  va  mazkur  materialni  qayta 

ishlashda quyidagi mashqlardan foydalanish tavsiya etiladi: 3-mashq. Qarag’ayning rivojlanish siklini ko’rib chiqing. Raqamlar bilan belgilangan organlarni aniqlang. 

Raqamlar ketma-ketligi asosida ularning 

nomlarini yozing. 

 

Mazkur mashqda o’quvchilar qarag’ayning bargi, turli yoshdagi g’udda-mevasi, changchi guli, urug’chi guli, bargi, urug’ini aniqlashi lozim. 

4-mashq.  Ochiq  urug’li  o’simliklarning  ko’payish  sikli.  Mazkur  rasmli  mashqda  topshiriq  bir  muncha 

murakkabroq, ya’ni ko’payish organlarini aniqlash bilan bir qatorda changlanish va urug’lanish jarayonini 

tushuntirib  berishi  kerak.  Topshiriqlarning  bu  tartibda  berilishi,  o’quvchilarning  bilimlarini  soddadan 

murakkab tomonga qarab umumlashtirish imkonini beradi.  

5-mashq. Rasmda berilgan gulli o’simliklarning ko’payish siklini ko’rib 

chiqing. 

 

Raqamlar  bilan  belgilangan  organlarni  aniqlang.  Raqamlar  ketma-ketligi  asosida  ularning  nomlarini yozing. 

O’quvchilar ushbu mashqni bajarish jarayonida gulli o’simliklar gulining tuzilishi, changlanish va 

urug’lanish  jarayonlarining  sodir  bo’lishi,  tugunchada  meva,  meva  ichida  urug’ning  rivojlanishi,  urug’ 

o’simliklarning generativ organi ekanligini qayd etishlari zarur. 

Shunday  qilib,  botanikani  o’qitish  jarayonida  o’quvchilarni  masala  va  mashqlar  yechish 

ko’nikmasini  egallashga  erishish,  ular  tomonidan  biologiyaning  turli  shohobchalari  bo’yicha  masala  va 

mashqlar yecha olishlariga zamin tayyorlaydi. 

 

  

 

  

 


 

Download 0.57 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling