2 soat Talabalar soni


Download 0.69 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/9
Sana14.03.2018
Hajmi0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

Mavzu: Eng qadimgi ma‟rifiy yodgogliklarda ta‟lim tarbiya masalalarning yoritilishi.” 

mavzusidagi seminar mashg„ulotining texnologik modeli 

Mashg„ulot 

vaqti 

–              

2 soat Talabalar soni: 20-30 nafar 

Mashg„ulot shakli 

Seminar 


Seminar 

mashg„ulotning 

tuzilishi 

1.

 Eng  qadimgi  davirda  Ibtidoiy  odamlar  hayotida  tarbiyaning 

o„ziga xos xususiyatlarni o„rganish va tahlil etish. 

2.

 

So„g„diyona,  Baqtiriya,  Xorazm    davlatlarida    ta‟lim  tarbiya masalalarini o„rganish. 

3.

 Avesto,  O„rxun-Enasoy  obidalari,  Maxmud  Qoshqariyning 

“Devoni  Lug„ati  turk”  asarlaridagi  ta‟lim-tarbiyaviy  masalarni 

tahlil etish. 

4.

 Xalq og„zaki ijodida ta‟lim-tarbiya masalalarni o„rganish. 

5.

 Ochiq va yopiq javobli anketa tuzish. 

Seminar mashg„ulotining maqsadi: Talabalarda  eng qadimgi ma‟rifiy yodgogliklarda ta‟lim 

tarbiya  masalalarning  yoritilishi  doir  bilimlarini  mustahkamlash  hamda  ularda  ta‟lim  -tarbiya 

jarayonida foydalanishga doir ko„nikma va malakalarni tarkib toptirish.  

Pedagogik vazifalar

1.  Eng  qadimgi  davirda  Ibtidoiy  odamlar 

hayotida 

tarbiyaning 

o„ziga 

xos 


xususiyatlarni  o„rganish  va  tahlil  etish 

haqida  konkret  bilim  va  tasavvurlarni 

shakllantirish. 

2. 


So„g„diyona, 

Baqtiriya, 

Xorazm  

davlatlarida    ta‟lim  tarbiya  masalalarini 

o„rganish 

va 


ularning 

mohiyatini 

o„zlashtirilishiga erishish. 

3.  Avesto,  O„rxun-Enasoy  obidalari, 

Maxmud  Qoshqariyning  “Devoni  Lug„ati 

turk” 


asarlaridagi 

ta‟lim-tarbiyaviy 

masalarni o„rgandi. 

4.  Xalq  og„zaki  ijodida  ta‟lim-tarbiya 

masalalarni o„rganish taxlil etadilar. 

5.  Talabalarni  ochiq  va  yopiq  javobli 

anketalar  tuzishga  doir  ko„rsatmalar  bilan 

qurollantirish. O„quv faoliyati natijalari: 

1. Eng qadimgi davirda Ibtidoiy odamlar hayotida 

tarbiyaning o„ziga xos xususiyatlarni o„rganish va 

tahlil etish vazifalarini bilib oladilar. 

  

2.  So„g„diyona,  Baqtiriya,  Xorazm    davlatlarida  ta‟lim  tarbiya  masalalarini  o„rganish  va  ularning 

mohiyatini o„zlashtirilishiga erishish o„rganadilar. 

3.  Avesto,  O„rxun-Enasoy  obidalari,  Maxmud 

Qoshqariyning “Devoni Lug„ati turk” asarlaridagi 

ta‟lim-tarbiyaviy masalarni o„zlashtiradilar. 

4. Xalq og„zaki ijodida ta‟lim-tarbiya masalalarni 

o„rganish tahlil etishni bilib oladilar. 

Ta‟lim metodlari 

Tushuntirish, 

suhbat, 

tushunchalar 

tahlili, 

“O„ylang  va  juftliklarda  fikr  almashing”,  matn 

bilan ishlash, BLIS-o„yin, o„quv loyihasi. 

O„quv faoliyatini tashkil etish shakllari 

Individual va guruhlarda ishlash. O„quv vositalari 

Uslubiy qo„llanma, proektor, markerlar, tarqatma 

materiallar 

Ta‟lim berish sharoiti 

Texnik  ta‟minlangan,  guruhlarda  ishlash  uchun 

mo„ljallangan auditoriya 


Nazorat va baholash 

Yozma (topshiriqlarni daftarga yozish) va og„zaki 

(izohlash,  bayon  etish  va  tushuntirish)  nazorat; 

besh ballik shkala asosida baholash.   

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eng qadimgi ma‟rifiy yodgogliklarda ta‟lim tarbiya masalalarning yoritilishi” 

mavzusidagi seminar mashg„ulotning texnologik kartasi 

Ish 

bosqichlari va 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta‟lim beruvchi 

Ta‟lim oluvchilar 

Tayyorlov 

bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta‟limiy  maqsadni  belgilaydi 

va 

kutilayotgan natijalarni 

shakllantiradi. 

Belgilangan  ta‟limiy  maqsadlarga  mos  o„quv-

bilish topshiriqlarini ishlab chiqadi (1-ilova).  

Seminar topshiriqlari bilan 

tanishadilar, o„zlarini 

qiziqtirgan savollarga javob 

olishadi. 

 

Talabalarning individual 

va 


guruhdagi 

ish 


natijalarini baholash mezonlarini ishlab chiqadi (2-

ilova). 1. O„quv 

mashg„ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10 daq) 

1.1.  Mashg„ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va  kuti-

layotgan  natijalar  bilan  tanishtiradi,  ularning 

ahamiyati va dolzarbligini asoslaydi. 

Mashg„ulotga tayyorlanish 

jarayonida yuzaga kelgan 

savollar bilan murojaat qilishadi 

1.2.  Talabalarni  mashg„ulotga  chorlab  olish 

maqsadida  “Eng  qadimgi  davirda  ta‟lim-tarbiya 

qanday  amalga  oshirilgan  ?”  mavzusida  erkin 

yozish topshirig„ini beradi (3-ilova).  

Erkin yozishga doir topshiriqni 

bajarishadi va o„z fikr-

mulohazalarini bayon etishadi.  Asosiy bosqich 

(55 daqiqa) 

 

 

 

2.1.  Avesto,  O„rxun-Enasoy  obidalari,  Maxmud 

Qoshqariyning  “Devoni  Lug„ati  turk”  asarlaridagi 

ta‟lim-tarbiyaviy    vazifalariga  doir  blis-so„rov 

o„tkazadi (4-ilova). 

Savollarga javob berishadi va 

o„z daftarlariga tuzatish 

kiritishadi 

2.2.  Talabalar  Avesto,  O„rxun-Enasoy  obidalari, 

Maxmud  Qoshqariyning  “Devoni  Lug„ati  turk” 

asarlaridagi 

ta‟lim-tarbiya 

oid 

javoblarini tekshiradi va zaruriy tuzatishlari kiritadi. 

Topshiriqlarga doir o„z 

javoblari bilan ishtirok etadi va 

zaruriy tuzatishlar kiritishadi 3–Yakuniy 

bosqich 

(20 daqiqa) 

 

 

3.1.  Mashg„ulot  yuzasidan  umumiy  xulosalarni 

chiqaradi  va  talabalar  tomonidan  yo„l  qo„yilgan 

xatolarni tuzatadi.  

Tinglaydilar va o„zlarining 

xatolarini daftarlariga 

tuzatadilar 

3.2. Talabalar tomonidan to„plangan ballarni e‟lon 

qiladi va mashg„ulotni yakunlaydi. 

O„zlarini qiziqtirgan savollarga 

javob olishadi. 

 

 

  

 

  

 


 

 

 1-ilova 

 Mavzu: Eng qadimgi ma‟rifiy yodgogliklarda ta‟lim tarbiya masalalarning yoritilishi. 

 

Mashg„ulot topshiriqlari (uy vazifasi uchun): 

1.Eng  qadimgi  davirda  Ibtidoiy  odamlar  hayotida  tarbiyaning  o„ziga  xos  xususiyatlarni 

o„rganish  va  tahlil  etish  o„rganish  va  konspekt  qilish  (O„zbek  pedagogikasi  antologiyasi    // 

K.Xoshimov,  S.Ochil    .  –  T.:  O„qituvchi,  2010.  ;  Ibragimov  X.,  Abdullaeva  Sh.  Pedagogika 

nazariyasi. – T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2008. – B.26-28;  

2.So„g„diyona,  Baqtiriya,  Xorazm    davlatlarida    ta‟lim-tarbiya  masalalarini  o„rganish 

tahlil  etish  va  jadval  ko„rinishida  daftarga  qayd  etish    (O„zbek  pedagogikasi  antologiyasi    // 

K.Xoshimov,  S.Ochil    .  –  T.:  O„qituvchi,  2010.  ;  Ibragimov  X.,  Abdullaeva  Sh.  Pedagogika 

nazariyasi. – T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2008. – B.26-28;  

3.Avesto,  O„rxun-Enasoy  obidalari,  Maxmud  Qoshqariyning  “Devoni  Lug„ati  turk” 

asarlaridagi ta‟lim-tarbiyaviy masalarni o„rganish. 

 

 

2-ilova Talabalarning mashg„ulot bo„yicha baholash mezonlari 

 

Jami:2,5 ball 1.

 

Kitob bilan ishlash va konspekt yozish. – 0,5 ball. 2.

 

Topshiriqlarni bajarish va anketa tuzish – 1 ball. 3.

 

Savol-javoblarda  va munozarada ishtirok etish – 1 ball. 3-ilova 

 

“Eng qadimgi davirda ta‟lim-tarbiya qanday amalga oshirilgan?” mavzusida erkin yozish 

topshirig„i  

Topshiriq:  “Eng  qadimgi  davirda  ta‟lim-tarbiya  qanday  amalga  oshirilgan?”  mavzusida 

besh  daqiqa  mobaynida  o„z  fikrlaringizni  daftarga  yozing.  O„ylagan  fikrlaringizni  hech  qanday 

to„xtovsiz bayon eting. 

 

 

Erkin yozish ustida ishlashga doir ko„rsatma:  

1.  Talabalardan  besh  daqiqa  mobaynida  berilgan  mavzu  bo„yicha  o„z  fikrlarini  yozish 

so„raladi. 

 

2. Besh daqiqa tugagach, vaqt tuganganligi ma‟lum qilinadi. Biroq bir minut sukut saqlab turiladi. Chunki odatda eng yaxshi fikrlar inson tang holatda qolgan vaziyatda tug„iladi. 

 

3. Talabalardan ayrimlarining fikrlari tinglanadi.  Uch-to„rt talaba o„z  yozganlarini o„qib bergach,  o„qituvchi  qolgan  talabalardan  aytilganlariga  o„xshamaydigan  fikr  kimda  bo„lsa 

bildirishlarini so„raydi. 4-ilova 

“Avesto, O„rxun-Enasoy obidalari, Maxmud Qoshqariyning “Devoni Lug„ati turk” 

asarlaridagi ta‟lim-tarbiyaviy  vazifalariga doir blis-so„rov savollari 

 

1.

 “Avesto” qanday kelib chiqqan ? 

2.

 Avestoda ta‟lim-tarbiya masalasi qanday bo„lgan? 

3.

 O„rxun-Enasoy obidalarida  tarbiya haqida nima deyilgan ? 

4.

 Devoni Lug„ati turk” qanday asar ? 

5.

 Qadimgi  turkiy  bitiglarda  ulug„langan  xislatlarni  yozib  chiqing  va  mazmunini 

izohlang? 

6.

 

“Avesto”dagi axloqiy uchlik jadvalini tuzing?        7. Ibtidoiy odamlar hayotida tarbiyaning o„ziga xosligi nimalarda namoyon bo„ladi? 

           8. Qadimgi yozuvlar va ularning kelib chiqishi haqida nimalarni bilasiz 

 

   

HADIS ILMINING PAYDO BO„LIShI VA MAShHUR MUHADDISLARNING 

HADIS ILMINI YaRATIShDAGI XIZMATLARI 

 

Seminar mashg„ulotini olib borish texnologiyasi Talabalar soni:  

Vaqti:  2 soat 

Mashg„ulot shakli 

Seminar 


Seminar mashg„uloti rejasi: 

1.

 Hadis va hadis ilmiga hissa qo„shgan muhaddislar. 

2.

 Imom Ismoil al-Buxoriy hayoti va hadis ilmidagi faoliyati. 

3.

  Al-Buxoriyning  «Al-Adab al-Mufrad»  asaridagi  ta‟lim  va 

tarbiya uslublari. 

4.

 

 Imom  at-Termiziy  «Sunoni  Termiziy»  asarining  hadis ilmida tutgan o„rni. 

Seminar mashg„ulotning maqsadi: Mavzu bo„yicha bilimlarni chuqurlashtirishni ta‟minlash. 

Pedagogik vazifalar 

O„quv faoliyati natijalari: 

o

 Mavzuni 

mustaqil 

o„rganish 

uchun asos yaratadi

o

 

Mavzu bo„yicha bilimlarni chuqur o„zlashtirish  va  mustahkamlashga 

yordam beradi; 

o

 

Kichik guruhlarda 

ishlash-ni 

tashkil qiladi; 

o

 O„z  nuqtai  nazariga  ega  bo„lishni 

shakllantiradi; 

o

 

Mantiqiy xulosa 

chiqarishga 

ko„mak beradi. 

o

 Amaliy  mashg„ulotlar  rejalari  bilan  oldindan  tanishib 

chiqib, tayyorgarlik ko„radi; 

o

 

Hadis  va  hadis  ilmiga  hissa  qo„shgan  muhaddislar faoliyatini yoritib beradi; 

o

 Imom Ismoil al-Buxoriy hayoti va hadis ilmidagi faoliyati 

uslublarini ko„rsatadi; 

o

 

"Al-Buxoriyning «Al-Adab al-Mufrad» asaridagi ta‟lim va tarbiya uslublarini bayon qiladi; 

o

 Imom  at-Termiziy  «Sunoni  Termiziy»  asarining  hadis 

ilmida tutgan o„rnini ifodalaydi. O„qitish usullari va texnika 

Topshiriqlar,  amaliy  ishlash  usuli,  bahs-munozara,  kichik 

guruhlarda  ishlash;  “Nima  uchun”  texnikasi,  “Muammoli 

vaziyat” uslubi. O„qitish vositalari 

Ma‟ruza matni, markerlar, qog„ozlar, doska, bor. O„qitish shakllari 

Jamoa va guruhlarda ishlash. O„qitish shart-sharoiti 

Texnik vositalar bilan ta‟minlangan auditoriya. Monitoring va baholash 

Og„zaki  nazorat,  savol-javob,  o„z-o„zini  nazorat  qilish, 

reyting tizimi asosida baholash. 

 

Seminar mashg„ulotining texnologik kartasi 

 

Ish jarayonlari 

vaqti 

Faoliyatning mazmuni 

O„qituvchi  

Talaba 

I-bosqich. 

Mavzuga kirish.  

(10 minut) 

1.1.  Seminar  mashg„uloti  mavzusi,  maqsadi  va 

o„quv  faoliyati  natijalarini  aytadi.  Ta‟lim  jarayoni 

“Kichik  guruhlarda  ishlash”  orqali  amalga 

oshirishni e‟lon qiladi (1-ilova). 

Tinglaydilar, O„UMga 

qaraydilar 

1.2. “Nima uchun” texnikasidan foydalangan holda 

talabalarga,  “Nima  uchun  Hadis  va  hadis  ilmiga 

hissa  qo„shgan  muhaddislar  hozirgi  davrda  ham 

ulug„lanadi”?  degan  savol  bilan  murojaat  qiladi. 

Bajarilgan ishlarni ko„zdan kechirib xulosalaydi (2-

ilova). 


O„z fikrlarini erkin 

bildiradilar. 

Organayzerni 

to„ldiradilar.  1.3. Talabalarning fikrini  umumlash-tirib, ularni  3-

4 ta kichik guruhlarga bo„ladi. 

Interfaol usullardan 

foydalanilgan holda 

kichik guruhlarga 

bo„linadi 

1.4.  Talabalarning  mashg„ulotdagi  fao-liyatini 

baholash  ko„rsatkichlari  va  mezonlari  bilan 

tanishtiradi (3-ilova) 

O„UMga qaraydilar 

1.5.  Mavzu  bo„yicha  tayyorlangan  topshiriqlarni 

tarqatadi (4-ilova) 

Topshiriqlar ustida 

ishlaydilar 

II-bosqich. 

Asosiy  


(60 minut) 

2.1.  Guruhlarga  topshiriqlarni  baja-rishi  uchun 

yordam  beradi.  Ularni  baholash  mezonlari  bilan 

tanishtiradi.  Qo„shimcha  ma‟lumotlardan  foydala-

nishga  imkon  yaratadi.  Diqqatlarni  kutiladigan 

natijaga jalb qiladi. 

Faol qatnashadilar 

2.2.  Har  bir 

guruh  topshiriqlarni  vatman-

qog„ozlarga  tushurib,  taqdimo-tini  o„tkazishga 

yordam  beradi,  bilimlarini  umumlashtiradi, xulosa-

larga  alohida  e‟tibor  beradi.  Topshiriqlarning 

bajarilishi  qay  darajada  to„g„ri  ekanligini  diqqat 

bilan tinglaydi. 

Jamoa bo„lib 

bajarilgan ish-ning 

taqdimotini 

o„tkazadilar, bahs-

munozara yurita-dilar, 

qo„shimcha-lar 

qiladilar, xulosa 

chiqara-dilar. 

Baholaydilar. 

2.3.  Guruhlarga  “Muammoli  vaziyat”  uslubidan 

foydalanilgan  holda  “Nima  uchun  Al-Buxoriyning 

«Al-Adab  al-Mufrad»  asari  hozirgi  kunda  ham 

ulug„lanadi?”,  deb  savol  bilan  murojaat  qiladi  (5-

ilova). 


Mustaqil bajaradilar. 

Erkin fikrlarini 

namoyon etgan holda 

jadvalni to„ldiradi. 

2.4.  Har  bir 

guruh  topshiriqlarni  vatman-

qog„ozlarga  tushurib,  taqdi-motini  o„tkazishda 

yordam beradi. Yagona xulosa chiqarishga ko„mak 

beradi va nihoyasida umumlashtiradi. 

Taqdimot o„tkazadi. 

G„olib guruhlarni 

aniqlab, baholaydi. 

III-bosqich. 

Yakuniy bosqich 

(10 minut) 

3.1.  Ish  yakunlarini  chiqaradi.  Faol  talabalarni 

baholash mezoni orqali rag„batlantiradi. 

Eshitadi. Aniqlaydi. 

3.2.  Mustaqil  ishlash  uchun  topshiriq  beradi: 

“Imom  at-Termiziy  «Sunoni  Termiziy»  asarining 

hadis  ilmida  tutgan  o„rni”  mavzusi  bo„yicha 

konspekt yozib keling. 

O„UMga qaraydilar 

 

 

 


 

HADIS ILMINING PAYDO BO„LIShI VA MAShHUR MUHADDISLARNING 

HADIS ILMINI YaRATIShDAGI XIZMATLARI 

  

REJA: 

 

1.

 Hadis va hadis ilmiga hissa qo„shgan muhaddislar. 

2.

 Imom Ismoil al-Buxoriy hayoti va hadis ilmidagi faoliyati. 

3.

 Al-Buxoriyning «Al-Adab al-Mufrad» asaridagi ta‟lim va tarbiya uslublari. 

4.

 Imom at-Termiziy «Sunoni Termiziy» asarining hadis ilmida tutgan o„rni. 

 

Islom  dini  ta‟limotida  Qur‟oni  Karimdan  keyin  mo„tabar  sanalgan  payg„ambarimiz Muhammad  Alayhissalomning  Hadisi  Shariflarida  musulmonlarning  moddiy  va  ma‟naviy 

jihatdan barkamol bo„lishlarini orzu qilib ota-onaga hurmat, mehnatsevarlik, o„zaro ahil bo„lish, 

mehr-oqibat,  ehson,  sabr-toqat,  kamtarlik,  vafo-sadoqat,  poklik  kabi  insoniy  sifatlar  haqidagi 

nasihatlari va yaxshi fazilatli bo„lish yo„llari bayon etilgan. Buni  yodda  saqlang!  Islom  dinining  asosiy  qonuni  (dastur  ul-amali)  bo„lgan  Qur‟oni 

Karimdan keyin uni izohlovchisi va bayon etuvchisi bo„lish Rasulullohning so„zlagan hikmatli 

gaplari va qilgan ishlari, ya‟ni qavllari, fe‟llari va taqrirlari – ul zotning hadislari hisoblanadi. 

Payg„ambarimiz  vafotidan  keyin  hadislarni  yod  olgan  kishilar  tobora  kamaya  borgani 

hamda asta-sekin ular unutilib ketilishi mumkinligini hisobga olib, xalifalar ishonarli  hadislarni 

to„plashga farmon berdilar. 

Hadislarni  birinchi  marta  yozish  bilan  mashg„ul  bo„lgan  muhaddislar  Rabez  ibn  Sabeh, 

Said  bin  Abi  Aruba,  Molik  bin  Anas,  Abdumalik  bin  Jurayj  Makkiy,  Abdurahmon  al-Avzoiy 

Shoshiy, Sufyon Savriy Kufiy va boshqalar deb ko„rsatilgan. 

Buni yodda tuting! Islom dunyosida eng nufuzli manbalar deb sanalgan oltita to„plam (as-

sahih  as-sita)ni  yaratgan  muhaddislar  ham  vatandoshlarimiz  bo„lib,  ular  hadis  ilmi  rivojlangan 

IX asrda yashab ijod etganlar. 

«Al-kutub as-sita» (olti kitob) ni quyidagicha izohlash mumkin. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Ал-кутуб ас-сита 

муаллифлари ва 

асарлари номи 

«Ас-


сахих» 

Муҳаммад 

ибн Исмоил 

ал-Бухорий 

Имом муслим 

ан-Нишопу-

рий 

«Ас-


сахих» 

 

«Сунон» Имом ибн 

Можжа 


Имом ибн Исо 

ат-Термизий 

«Аж-жами 

ал-кабир» 

 

«Сунон» 


Имом абу Довуд 

ас-Сулаймон 

Аҳмад ан-Насоий 

«Сунон» 


 

Ҳ а д и с л а р 

“Musnad” 

Bunga Abdulloh ibn Muso va 

imom Ahmad ibn Hambal 

asoschilaridir. Bunda turli 

mavzudagi hadislar bir joyda  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Imom al-Buxoriy kim bo„lgan? Imomlar imomi va muhaddislar peshvosi Abu Abdulloh Ibn Ismoil al-Buxoriy melodiy hisob bilan 809 yil 13 mayda Buxoroda tavallud topganlar. 

Go„dakligidayok  otadan  yetim  qolib  ona  qo„lida  katta  bo„lgan  Muhammad  10 

yoshlaridanoq arab tili va hadis kitoblarini o„qish va ularni yodlashga qunt bilan kirishadi. 

Imom  Buxoriy  o„ta  iste‟dodli,  ziyrak,  quvvai  muhofazalari  o„tkir  olim  edilar.  Rivoyat 

qilishlaricha, qaysi bir kitobni qo„lga olib, bir marta mutolaa qilsalar, hammasi yod qolaveradi. 

Imom Buxoriyning o„z so„ziga ko„ra, yuz ming sahih (ishonarli) va ikki yuz ming g„ayri saxih 

(ishonchsiz) hadisni yod bilar ekan. 

 

Mushoxada kiling! 

Agar Imom Buxoriy yodlagan 300000 hadisni 4 jildlik «al-Jome‟ as-Saxih» miqdori bilan, 

ya‟ni  7275  ta  hadis  bilan  solishtirsak,  165  jild  bo„ladi.  Demak,  Buxoriy  shuncha  jildga 

sig„adigan hadislarni yod bilgan. 

 

Imom Buxoriy bir ming saksonta muhaddisdan hadis eshitgan. Undan to„qson ming kishi ishonchli hadislarni eshitgan. Manbalarga ko„ra, al-Buxoriy 600 mingga yaqin hadisni to„plagan. 

Uning ustozlari 90 ga yaqin bo„lgan. 

Hasadgo„ylar ig„volari ta‟siri ostida amir Xolid  ibn Ahmad az-Zuhayli va Imom Buxoriy 

munosabatlari yomonlashadi. Amir Xolid buyuk allomani ona shahri Buxorodan chiqib ketishga 

farmon beradi. 

Imom Buxoriy Samarqand ulomalarining taklifi bilan yo„lga chiqadi. Ammo Samarqandga 

yetolmay  unga  yaqin  bo„lgan  Xartang  qishlog„ida  yashovchi  qarindoshlari  G„olib  ibn  Jibriyl 

uyida  bir  necha  kun  bemor  yottach,  melodiy  870  yil  31  avgustida  62  (13  kuni  kam)  yoshida 

olamdan o„tdilar. 

 

Buni  bilib  qo„ying!  Islom  Karimov  deydiki:  Imom  al-Buxoriy  hazratlari  nafaqat  o„zbek 

xalqi,  balki  butun  musulmon  olamining  faxr-iftixoridir.  Ul  tabarruk  zotning  hayoti  tom 

ma‟nodagi ilmiy va insonny jasorat, bukilmas iroda, so„nmas e‟tiqod timsolidir. 

 


Bilib qo„ying! Insoniyat madaniyatiga benazir hissa qo„shgan, zaminu zamonlarda barcha 

avlodlarga ma‟naviy ozuqa baxsh etgan Imom al-Buxoriy mujassamlashgan, ahamiyatiga ko„ra 

Qur‟oni  Karimdan  keyingi  ikkinchi  diniy  menba  deb  e‟tirof  etilgan  «Al-Jome‟  as-Sahix» 

kitobidan  keyin  yaratilgan  «Al-Adab  al-Mufrad»  («Adab  durdonalari»)  asarida  axloqiy 

qadriyatlarni bayon etadi. 

Imom Ismoil al-Buxoriy ushbu asarida axloq, odob haqida so„z yuritar ekan, odamlarni ota-

onaga  hurmatda  bo„lishga,  onani  e‟zozlashga,  mehr  oqibatli,  pok  va  iymonli  bo„lishga  da‟vat 

etadi, yaxshilik qilish insonning muqaddas burchi ekanligini ta‟kidlaydi. 

«Al-Adab al-Mufrad» asarida 1322 ta hadis va xabarlar 644 bobdan jam qilingan. Download 0.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling