2019 – 2020 o`quv yili bahorgi semestr uchun «axborot-kommunikatsion texnologiyalar» fanidan


Fan bobi - 3; Fan bo’limi - 4; Qiyinlikdarajasi - 2


Download 167.12 Kb.
bet6/7
Sana14.03.2020
Hajmi167.12 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
106 Fan bobi - 3; Fan bo’limi - 4; Qiyinlikdarajasi - 2;

Ispringnima?

Elektronaxborotta’limresurslariniyaratishvositasi.

Turli dasturlar yaratish imkoniyatini beradi.

Matnlarbilanishlashimkoniyatini beradi

Hisoblashishlarinibajarish.

107 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Printerlarningqandayturlarimavjud?

Matritsali, purkovchi, lazerli

Matritsali, purkovchi, rangli

Purkovchi, lazerli, rangli

Lazerli, matritsali, rangli

108 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Kommunikatsiya vositalarining vazifasi nimalardan iborat?

Kompyuterlarni o’zaro hamda Internet tarmog’i bilan bog’lash uchun xizmat qiladi va ular orqali ma`lumotlar almashiniladi.

Kompyuter va kompyuter xotirasiga ma`lumotlarni kiritish.

Kompyuter xotirasidagi axborotlarni insonga tushunarli ko’rinishda tasvirlaydi.

Telefon tarmog’i orqali kompyuter bilan aloqa qilish imkonini beradi

109 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;…. yordamida axborotlarni matnli, tasvirli, tovushli va animatsiyali ko’rinishda namoyish etish mumkin.

Multimedia vositalari

Ma`lumot tashuvchi vositalar

Kommunikatsiya vositalari

Sichqoncha va trekbol

110 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Klaviaturadagi klavishlar o’z vazifalariga ko’ra necha guruhga bo’linadi?

5

6

4

3

111 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Printerlarning qaysi turlari ma’lumotlarni nuqtalar yordamida bosmaga chiqaradi?

Matritsali

Oqimli

Lazerli

Rangli

112 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Printerlarning qaysi turlari maxsus siyohlarni purkash yo’li bilan ishlaydi?

Oqimli

Matritsali

Lazerli

Matritsalivalazerli

113 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Printer turlari ichida qaysinisining ishlash tezligi eng yuqori?

Lazerli

Oqimli

Matritsali

Rangli

114 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Modemlarningnechaxilturlarimavjud?

2

3

4

5

115 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;AMD, Cyrix, Celeron... Bularqaysiqurilmagategishlinomlar?

Mikroprotsessor

Modem

Printer

Skaner

116 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Shaxsiykompyuternechtatashkiliyqismlardaniborat?

2

3

4

5

117 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Hardware nima?

Apparat ta'minoti

Dasturiyta'minot

Qattiq disk

Dasturlashtili

118 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Software nima?

Dasturiyta'minot

Apparat ta'minoti

Qattiq disk

Dasturlashtili

119 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Kompyuterningasosiytexnikqismlarivaqo'shimcha (atrof) qurilmalarinimadeyiladi?

Apparat ta'minoti

Dasturiyta'minot

Qattiq disk

Dasturlashtili

120 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Ma'lumotlargaishlovberuvchidasturlarmajmuasinivakompyuterniishlatishuchunzarurbo'lganhujjatlarnio'zichigaoluvchiqismnimadeyiladi?.

Dasturiyta'minot

Apparat ta'minoti

Qattiq disk

Dasturlashtili

121 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Apparat interfeysinima?

Kompyuterningturlitexnikqismlariorasidagio'zarobog’lanish

Dasturlarorasidagio'zarobog’lanish

Apparat qismlarivadasturlarorasidagio'zarobog’lanish

Insonningdasturbilanvadasturniinsonbilano'zaromuloqoti

122 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Dasturiyinterfeysnima?

Dasturlarorasidagio'zarobog’lanish

Kompyuterningturlitexnikqismlariorasidagio'zarobog’lanish

Apparat qismlarivadasturlarorasidagio'zarobog’lanish

Insonningdasturbilanvadasturniinsonbilano'zaromuloqoti

123 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Foydalanuvchiinterfeysnima?

Insonningdasturbilanvadasturniinsonbilano'zaromuloqoti

Apparat qismlarivadasturlarorasidagio'zarobog’lanish

Dasturlarorasidagio'zarobog’lanish

Kompyuterningturlitexnikqismlariorasidagio'zarobog’lanish

124 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Dasturiyta’minotlarnechakategoriyabo’yichatasniflanadi?

3

4

5

6

125 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Kompyuterningvakompyutertarmoqlariningishinita'minlovchidasturlarmajmuasinima deb ataladi?

Tizimlidasturiyta'minot

Amaliydasturiyta'minot

Dasturlashtexnologiyasininguskunaviyvositalari

Foydalanuvchiinterfeysi

126 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Amaliydasturiyta'minotnima?

Aniqbirpredmetsohasibo'yichama'lumbirmasalalarsinfiniyechishgamo'ljallangandasturlarmajmuasi

Yangi dasturlarni ishlab chiqish jarayonida qo'llaniladigan maxsus dasturlar majmuasidan iborat vositalar

Kompyuterningvakompyutertarmoqlariningishinita'minlovchidasturlarmajmuasi

Insonningdasturbilanvadasturniinsonbilano'zaromuloqoti

127 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Dasturlashtexnologiyasininguskunaviyvositalarinimalardaniborat?

Yangidasturlarniishlabchiqishjarayonidaqo'llaniladiganmaxsusdasturlarmajmuasidaniboratvositalar

Kompyuterningvakompyutertarmoqlariningishinita'minlovchidasturlarmajmuasi

Aniqbirpredmetsohasibo'yichama'lumbirmasalalarsinfiniyechishgamo'ljallangandasturlarmajmuasi

Insonningdasturbilanvadasturniinsonbilano'zaromuloqoti

128 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Kompyuternivauningresurslarini (tezkorxotira, diskdagio'rinlarvahokazo) boshqaruvchi, foydalanuvchibilanmuloqotnitashkiletuvchivabajarishuchunboshqadasturlarni (amaliydasturlarni) ishgatushiruvchiinterfeysnima?

Operatsiontizim

Amaliydasturiyta'minot

Dasturlashtexnologiyasininguskunaviyvositalari

Foydalanuvchiinterfeysi

129 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Drayvernima?

Kompyuterningkiritish-chiqarishqurilmalari (klaviatura, sichqoncha, printerlarvaboshqalar)niboshqarishdayordamberadi.

Dasturlashtexnologiyasininguskunaviyvositalari

Operatsiontizim

Amaliydasturiyta'minot

130 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Tizimlidasturiyta’minotnechaturgabo’linadi?

2

3

4

5

131 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Operatsiontizimlardanengkengtarqalganiqaysi?

Windows

MS-DOS

Unix

Linux

132 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -1;Dasturninghammabuyruqlaribilanishlaydiganbo’limnimadeyiladi?

Menyusatri

Nom satri

Ishsohasi

Ma’lumotlarsatri

133 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Windows operatsiontizimining bosh menyusi - ….?

Пуск menyusi

Ishstoli

Мой компьютер

Vazifalarsatri

134 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Qaysisohada aktiv dasturlarvafayllarnomlarniko’rsatuvchitugmalarjoylashadivaulardanyordamidabittasidanboshqasigatezkoro’tishta’minlanadi?

Vazifalarsatri

Мой компьютер

Ishstoli

Пуск menyusi

135 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Oynaningengyuqoridagiqisminimadeyiladi?

Nom satri

Menyusatri

Ko’rsatkichlarsohasi

Vazifalarsatri

136 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Vaqtvakunhaqidama`lumotlar, klaviaturatilstandarti, tovushbalandligi, printer, ekranvaboshqaqurilmalarhamda har xildasturbelgilarijoylashadigansohaqandayataladi?

Ko’rsatkichlarsohasi

Menyusatri

Пуск menyusi

Vazifalarsatri

137 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 2; Qiyinlikdarajasi -2;Oynaningengpastkisatriqandayataladi?

Ma’lumotlarsatri

Menyusatri

Пуск menyusi

Vazifalarsatri

138 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 3; Qiyinlikdarajasi -2;Oynaningto’rttomonidajoylashganqalinchiziqlisohalarnimadeyiladi?

Oynachegaralari

Ko’rsatkichlarsohasi

Ma’lumotlarsatri

Vazifalarsatri

139 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 3; Qiyinlikdarajasi -2;Kontekstmenyunichiqarishuchunqandayamalbajarishkerak?

Sichqonchanio’ngtugmasinibirmartabosibqo’yvorish

Sichqonchaning chap tugmasinibirmartabosibqo’yvorish

Sichqonchani chap tugmasini bosib qo’yvormasdan joyidan qo’zg’altirish

Sichqonchani chap tugmasiniikkimartatezravishdabosibqo’yvorish.

140 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 3; Qiyinlikdarajasi -2;So’zbilannomlangandiskdagima`lumotlarsohasinimadeyiladi?

Papka

Fayl

Yorliq

Matn

141 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 3; Qiyinlikdarajasi -2;Diskdajoylashganfaylyokidasturgachayo’llanmanimadeyiladi?

Yorliq

Fayl

Papka

Matn

142 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 3; Qiyinlikdarajasi -2;Kompyuterdajoylashgandisklar, papkalarvaularichidagifayllarniko’rishvaularbilanishlash (xarxilamallarbajarish) imkoniyatyaratuvchiyorliqqaysi?

Мой компьютер

Мои документы

Сетевое окружение

Корзина

143 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 3; Qiyinlikdarajasi -2;Tarmoqqaulangankompyuterlardagifayl, papkavadisklarbilanishlashimkoniyatyaratuvchiyorliqqaysi?

Сетевое окружение

Мой компьютер

Мои документы

Корзина

144 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 3; Qiyinlikdarajasi -2;Foydalanuvchitomonidanishjarayonidayaratilganmatn, rasm, jadvalvaboshqafayllarsaqlanadiganpapkanimadeyiladi?

Мои документы

Мой компьютер

Сетевое окружение

Корзина

145 Fan bobi - 1; Fan bo’limi - 3; Qiyinlikdarajasi -2;Kompyuter ob’ektlari (matn, jadval, grafik, dastur) bilan ishlashni amalga oshiruvchi dasturiy ta’minot tizimiganimadeyiladi?

Muharrir

Matn

Axborot

Dastur


Download 167.12 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling