2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl 100 µg/mL in Isooctane


Download 286.69 Kb.
Pdf ko'rish
Sana15.03.2020
Hajmi286.69 Kb.

GÜVENLIK BILGI FORMU

Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre 

(REACH)

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl 100 µg/mL 

in Isooctane

Materyal numarası CIL-PCB-208-CS

Basılma tarihi:

10.07.2011

Revizyon tarihi:

30.01.2011

İlk versiyonun tarihi:

04.05.2009

Versiyon 2 / Sayfa 1 den (dan) 9

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

1.1 Ürün tanımlayıcı

Ticari ürün ismi:

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl 100 µg/mL in Isooctane

1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Kullanın


spesifik analiz

Sadece araştırma ve analiz alanından uzmanlar için1.3 Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçinin ayrıntıları

Şirket adı:

LGC Standards GmbH

Cadde/posta kutusu numarası:

Mercatorstr. 51

Ülke, posta kodu, şehir:

D-46485 Wesel

World Wide Web:

www.lgcstandards.com

Email:


de@lgcstandards.com

Telefon:


+49 (0)281-98 87-0

Telefaks:

+49 (0)281-98 87-199

Danışma bölümü:

Telefon: +49 (0)281-98 87-0, Email: de@lgcstandards.com

1.4 Acil telefon numarası

Telefon: +49 (0)281-98 87-0

Bu numara sadece büro saatlerinde cevap vermektedir.

BÖLÜM 2: Olası tehlikeler

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

67/548/AET veya 1999/45/AB talimatına göre sınıflandırma

R 11


Kolay alevlenebilir.

R 33


Toplam etkilerin tehlikesi.

R 38


Cildi tahriş eder.

R 50/53


Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere 

neden olabilir.

R 65

Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.R 67

Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.2.2 Etiket elemanları

İşaretleme (67/548/AET veya 1999/45/AT)

 F

kolay tutuşur Xn

sağlığa zararlı N

çevre için tehlikeli

R-cümleleri:

R 11


Kolay alevlenebilir.

R 33


Toplam etkilerin tehlikesi.

R 38


Cildi tahriş eder.

R 50/53


Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere 

neden olabilir.

R 65

Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.R 67

Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

baskı LGC Standards

...Qualisys SUMDAT ileGÜVENLIK BILGI FORMU

Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre 

(REACH)

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl 100 µg/mL 

in Isooctane

Materyal numarası CIL-PCB-208-CS

Basılma tarihi:

10.07.2011

Revizyon tarihi:

30.01.2011

İlk versiyonun tarihi:

04.05.2009

Versiyon 2 / Sayfa 2 den (dan) 9

S cümleleri:

S (2)

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.S 9

Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

S 16

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin.S 29

Kanalizasyona boşaltmayın.

S 33

Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.S 60

Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S 61

Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

S 62


Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya 

etiketi gösterin.

Etiket bilgi metini

Trimetil pentan ve Poliklorlanmış bifeniller (PCB) içerir.2.3 Diğer tehlikeler

Poliklorlanmış bifeniller (PCB) için genel olarak geçerli olan:

İnsanlarda olası kanserojenik etkiden dolayı endişe vericidir.

Var olan bilgilere göre embriyo veya fetüsün zarar görmesi olasıdır.

Zor yıkılabilir. Organizmalarda absorpsiyon ve akümülasyon (biyoakümülasyon potansiyeli).

BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler

3.1 Maddeler: kullanılabilir değil3.2 Karışımlar

Tehlikeli içerik maddeleri:

İçerik

Tarif


İçerik

Sınıflandırma

EINECS -

CAS 52663-77-1

PCB 208

< 0,1 %

EU: Xn, N;  R 33, 50/53

CLP: STOT RE 2; H373.  Akut su tehlikesi 1; H400.  

Kronik su tehlikesi 4; H413.

EINECS 

208-759-1CAS 540-84-1

2,2,4-


Trimetil 

pentan 


(İzooktan)

>= 99,9 % EU: F, Xn, N;  R 11, 38, 50/53, 65, 67

CLP: Akut su tehlikesi 1; H400.  Kronik su tehlikesi 1; H410.  

Asp. Tox. 1; H304.  Tutuşabilir sıvılar 2; H225.  

Cildi tahriş edici 2; H315.  STOT SE 3; H336.

BÖLÜM 4: İlk yardım tedbirleri

4.1 İlk yardım tedbirleri

Genel bilgiler:

Bilinç kaybı tehlikesi varsa yatırma ve taşıma sırasında hastayı sağlam yana yatma 

pozisyonuna alın.

İnhalasyondan sonra:

Kazazedeyi açık havaya çıkarın. Solunum zorluğunda oksijen verin.

Düzensiz solunumda veya solunum durmasında suni solunum yapılmalıdır.

Derhal tıbbi yardım alın.

Deri teması sonrası:

Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları derhal çıkarın.

Deriyle temas halinde derhal bol su ve sabunla durulayın.

Şikayet olduğunda doktora gidin.

Göz temasından sonra:

Derhal göz kapaklarını açık tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun altında yıkayınız.

Hemen sonra göz doktoruna gidin.

Yuttuktan sonra:

Kusturmayınız. Derhal tıbbi yardım alın.

Bilinci kapalı olan birine asla ağızdan birşeyler vermeyin.

Aspirasyon tehlikesi! Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

4.2 Önemli akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler

Kullanılabilir veriler yok

baskı LGC Standards

...Qualisys SUMDAT ileGÜVENLIK BILGI FORMU

Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre 

(REACH)

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl 100 µg/mL 

in Isooctane

Materyal numarası CIL-PCB-208-CS

Basılma tarihi:

10.07.2011

Revizyon tarihi:

30.01.2011

İlk versiyonun tarihi:

04.05.2009

Versiyon 2 / Sayfa 3 den (dan) 9

4.3 Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler

Kazen yutma sonrası istifra durumunda akciğer aspirasyonu gerçekleşebilir, bunun sonucunda 

kimyasal pnömoni veya boğulma gelişebilir.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele tedbirleri

5.1 Söndürme maddesi

Uygun söndürme maddeleri:

Söndürme tozu, köpük, su sisi, karbondioksit.

Emniyet açısından uygunsuz söndürme ajanları:

Yüksek güçlü su püskürtme jeti.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

Buharlar kolay tutuşabilir. Buharlar havayla birleşince havadan daha ağır olan patlayıcı bir 

karışım oluştururlar. Zeminde hareket ederler ve tutuştuklarında uzun mesafelerden geriye etkili 

olabilirler.

Yangında oluşabilecekler: karbonmonoksit ve karbondioksit.

5.3 Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler

Yangınla mücadelede özel koruyucu ekipmanlar:

Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı ve kimyasal maddelere karşı koruma 

giysisi giyin.

Ek bilgiler:

Mevcudiyetleri gerekli olmayan tüm personeli tehlike bölgesinden uzaklaştırınız.

Tehdit aldındaki kapları su püskürterek soğutun. Patlama tehlikesi!

Söndürme suyunun kanalizasyona, toprağa veya sulara karışmasını engelleyin. Kontamine 

söndürme suyunu ayrı olarak toplayın.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Dökülen maddeye dokunmayın veya üzerine basmayın. İşi olmayanları uzak tutun.

Uygun koruyucu ekipman giyin. Buharları solumayın. Temiz hava sağlayın.

Büyük miktarların dışarı akmasında: Tam koruyucu giysi, çizme, koruyucu eldivenler.6.2 Çevreyi koruma tedbirleri

Toprağa, sulara veya kanalizasyona geçmesini engelleyin. Patlama tehlikesi!

Açığa çıkmalarda ilgili makamlara haber veriniz.

6.3 Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

Yanıcı olmayan ve sıvı bağlayıcı olan materyallerle (örn. kum/toprak/kiselgur/vermikulit) toplayın 

ve kurallara uygun giderin. Çevreyi iyice temizleyin.

Büyük miktarların dışarı akmasında: Akmış veya dökülmüş ürünü toprak veya kum ile 

sınırlayın. Uzmana danışın.

Ek bilgiler:

Tüm tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın. Patlamaya karşı korumalı cihazlar ve kıvılcım 

oluşturmayan aletler kullanınız.6.4 Diğer bölümlere gönderme

gerekli değildir

baskı LGC Standards

...Qualisys SUMDAT ileGÜVENLIK BILGI FORMU

Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre 

(REACH)

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl 100 µg/mL 

in Isooctane

Materyal numarası CIL-PCB-208-CS

Basılma tarihi:

10.07.2011

Revizyon tarihi:

30.01.2011

İlk versiyonun tarihi:

04.05.2009

Versiyon 2 / Sayfa 4 den (dan) 9

BÖLÜM 7: Kullanım ve depolama

7.1 Güvenli kullanım için koruma tedbirleri

Güvenli kullanım için bilgiler

Depo ve iş yeri için iyi havalandırma ve hava çıkışı sağlayın.

Buhar/aerosol oluşumunu engelleyiniz. Aspiratör altında çalışın.

Maddeyi solumayın. Göz, deri ve giysilerle temastan kaçının.

Hamilelik ve emzirme döneminde temas etmesini engelleyin.

Yangından ve patlamadan korunmaya yönelik bilgiler:

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin. Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem 

alın. Patlamaya karşı korunmalı tesisler, aparatlar, aspiratörler, cihazlar vs kullanın. Kaynak 

yapma yasağı. Kıvılcım açısından güvenli alet kullanın. Konsantre buharlar havadan ağırdır. Alev 

tepmesine dikkat edin.

7.2 Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla güvenli depolama şartları

Depolar ve konteynerler için şartlar:

Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.

Tutuşma ve ısı kaynaklarından uzak tutun.

Birlikte depolama bilgileri

kuvvetli oksidasyon maddelerine ile birlikte depolamayın.

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

Depolama sınıf ı VCİ:

3 = Yanıcı sıvı maddeler

7.3 Spesifik nihai kullanımlar

Kullanılabilir veriler yokBÖLÜM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi/

Kişisel koruyucu ekipman

8.1 Kontrol parametreleri

8.2 Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi

Çalışma mekanında iyi bir havalandırma ve/veya işyerinde bir aspirasyon tertibatı olmasını 

sağlayın.

Materyal sadece kapalı tesis ve sistemlerde kullanılmalıdır.İş yerindeki maruziyetinin sınırlanması ve denetlenmesi

Solunum koruması:

MMS değerleri aşıldığında solunum koruma cihazı kullanılmalıdır.

A-P2/P3 tipi filtre cihazı (=organik bileşiklerin buharına karşı) kullanın (EN 141).

El koruması:

Koruyucu eldivenler göre EN 374.

Eldiven materyali: nitril kauçuk-Tabaka kalınlığı: 0,40 mm

Dayanma süresi (azami kullanma süresi): >480 min.

İmalatçının koruyucu eldivenler hakkında vermiş olduğu geçirgenlik ve aşınma süreleri ile ilgili 

bilgilere dikkat edilmelidir.

Olası alternatifler: Florokarbon kauçuk (Viton).

uygunsuz materyal: Doğal kauçuk, bütil kauçuk, PVC.

Göz koruması:

Sıkı kavrayan koruma gözlüğü göre EN 166.

Vücut koruması:

Uygun koruyucu giysi giyin.

Büyük miktarların kullanımında: alevden koruyucu giyisi, antistatik

Koruma ve hijyen tedbirleri:

Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.

İşten sonra elleri ve yüzü yıkayın.

Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

Acil duş ve göz yıkama fasilitesi çalışma alanında kolay erişilir olmalıdır.

baskı LGC Standards

...Qualisys SUMDAT ileGÜVENLIK BILGI FORMU

Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre 

(REACH)

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl 100 µg/mL 

in Isooctane

Materyal numarası CIL-PCB-208-CS

Basılma tarihi:

10.07.2011

Revizyon tarihi:

30.01.2011

İlk versiyonun tarihi:

04.05.2009

Versiyon 2 / Sayfa 5 den (dan) 9

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler

Hal:


sıvı

Renk


renksiz

Koku:


benzine benzer

Kaynama noktası / kaynama bölgesi

98 - 102 °C

Erime noktası / erime bölgesi

-107 - -103 °C

Alevlenme noktası/bölgesi:

-14 °C

Tutuşma ısısı410 °C

Kendi başına tutuşma:

420 °C

Patlama sınırları:LEL (alt patlama sınırı):  1,00 Vol% (İzooktan)

UEL (üst patlama sınırı):  6,50 Vol% (İzooktan)

Buhar basıncı:

de 20 °C: 53 hPa (İzooktan)

de 50 °C: 340 hPa (İzooktan)

Yoğunluk:

de 20 °C: yaklaşık 0,69 g/mL

pH-değeri:

nötr 

Suda çözünürlük:de 25 °C: 0,56 mg/L (İzooktan)

Distribüsyon katsayısı n-oktanol/su:

4,5 log P(o/w) (İzooktan)

Kayda değer bir biyoakümülasyon potansiyeli beklenmektdir (log P(o/w)>3).9.2 Diğer bilgiler

Kullanılabilir veriler yokBÖLÜM 10: Stabilite ve reaktivite

10.1 Reaktivite

Kullanılabilir veriler yok10.2 Kimyasal stabilite

Uygunsuz materyal: farklı plastikler10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı

görülmez


10.4 Kaçınılması gereken şartlar:

Kolay alevlenebilir. Isı kaynaklarından, kıvılcımlardan ve açık alevlerden uzak tutunuz.

Buharlar havayla birleşince havadan daha ağır olan patlayıcı bir karışım oluştururlar.

10.5 Bağdaşmayan malzemeler

kuvvetli oksidasyon maddeleri10.6 Tehlikeli ayrışma maddeleri

Yangında oluşabilecekler: karbonmonoksit ve karbondioksit.BÖLÜM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler

11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler

baskı LGC Standards

...Qualisys SUMDAT ile


GÜVENLIK BILGI FORMU

Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre 

(REACH)

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl 100 µg/mL 

in Isooctane

Materyal numarası CIL-PCB-208-CS

Basılma tarihi:

10.07.2011

Revizyon tarihi:

30.01.2011

İlk versiyonun tarihi:

04.05.2009

Versiyon 2 / Sayfa 6 den (dan) 9

Akut toksisite:

LD50 Sıçan, oral:

> 2000 mg/kg  (İzooktan)

LC50 Sıçan, inhalatif: 14,5-24,2 mg/L/4h  (İzooktan)

LC50 Sıçan, inhalatif: > 3078 ppm/4h  (İzooktan)

LD50 Tavşan, dermal: > 2000 mg/kg  (İzooktan)

İnhalasyondan sonra:

Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

Başka semptomlar: Solunum yollarında tahriş edici etki, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, 

kusma, Bilinç kaybı.

Büyük miktarların absorpsiyonu sonrası: narkoz.

Yuttuktan sonra:

Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

Kazen yutma sonrası istifra durumunda akciğer aspirasyonu gerçekleşebilir, bunun sonucunda 

kimyasal pnömoni veya boğulma gelişebilir.

Başka semptomlar: Ağız, boğaz, yemek borusu ve mide-barsak mukozalarının tahrişi. Bulantı, 

baş ağrısı, karın ağrısı. Rezorpsiyon tehlikesi.

Deri teması sonrası:

Tahriş edici. Kuru deri, kızarıklık, ağrı.

Yağ giderici etkiden dolayı deri ekzamaları gelişebilir.

Göz temasından sonra:

Tahriş ve kızarma gelişebilir.

Genel yorumlar

Poliklorlanmış bifeniller (PCB) için genel olarak geçerli olan:

Toplam etkilerin tehlikesi.

Absorpsiyon sonrası böbrek ve karaciğer hasarları gelişebilir.

Hayvan deneyinde açık bir şekilde kanserojenik olarak gösterilmiştir.

İnsanlarda olası kanserojenik etkiden dolayı endişe vericidir.

Var olan bilgilere göre embriyo veya fetüsün zarar görmesi olasıdır.

BÖLÜM 12: Çevreyle ilgili veriler

12.1 Toksisite

Aquatik toksisite:

Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

Su risk sınıf ı:

2 = suyu kirletici

12.2. Eliminasyon bilgileri

Diğer bilgiler:

Ile ilgili veri İzooktan:

Biyolojik yıkım: >= 70% (OECD 301 E)

Ürün biyolojik olarak kolay yıkılabilir.

Poliklorlanmış bifeniller (PCB) için genel olarak geçerli olan:

Zor yıkılabilir. Organizmalarda absorpsiyon ve akümülasyon (biyoakümülasyon potansiyeli).

12.3 Biyoakümülasyon potansiyelini

Distribüsyon katsayısı n-oktanol/su:

4,5 log P(o/w) (İzooktan)

Kayda değer bir biyoakümülasyon potansiyeli beklenmektdir (log P(o/w)>3).12.4 Toprakta mobilite

Kullanılabilir veriler yok12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

Kullanılabilir veriler yok12.6 Başka zararlı etkiler

baskı LGC Standards

...Qualisys SUMDAT ile


GÜVENLIK BILGI FORMU

Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre 

(REACH)

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl 100 µg/mL 

in Isooctane

Materyal numarası CIL-PCB-208-CS

Basılma tarihi:

10.07.2011

Revizyon tarihi:

30.01.2011

İlk versiyonun tarihi:

04.05.2009

Versiyon 2 / Sayfa 7 den (dan) 9

Genel bilgiler:

Yeraltı suyuna, sulara veya kanalizasyona sızmasına izin vermeyin.

Büyük miktarlarda: Toprağa veya sulara karışması sonucu içme suyu tehlikesi.BÖLÜM 13: Atık giderilmesi bilgileri

13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün

Atık anahtar numarası

07 01 04* =

organik solventler

* = Atığın giderilmesi belgelenmelidir.

Tavsiye:


Resmi onaylı özel atık yakma.

Ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.

Kanalizasyona boşaltmayın.

Ambalaj

Atık anahtar numarası

15 01 07 =

Cam amabalajlamaları

Tavsiye:

Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi.

Kontamine olmayan ve tamamen boşaltılmış ambalajlar geri kazanım işlemine alınabilir.

BÖLÜM 14: Taşıma bilgileri

14.1 UN numarası

ADR/RID, IMDG, IATA:

1262

14.2 UN proper shipping name

ADR/RID:


UN 1262, OKTANLAR, solüsyon

IMDG, IATA:

Octane, solution

14.3 Transport hazard class(es)

ADR/RID:


Sınıf 3, Kod: F1

IMDG:


Class 3, Code -

IATA:


Class 3

14.4 Ambalaj grubu

ADR/RID, IMDG, IATA:

II

14.5 Çevre tehlikeleri

Marine Pollutant

Yes

14.6 Kullanıcı için özel güvenlik önlemleri

Karayollarıyla transport (ADR/RID)

Ikaz tahtası:

ADR/RID: Tehlike numarası 33, UN numarası 1262

Tehlike pusulası

3

Kısıtlı miktarlarda1 L

EQ

E2Ambalaj: Instructions

P001 IBC02 R001

Special provisions for packing together

MP19


Portable Tanks: Instructions

T4

Portable Tanks: Özel talimatlarTP1

Tank coding

LGBF

Tünel kısıtlama kodu:D/E

baskı LGC Standards

...Qualisys SUMDAT ile


GÜVENLIK BILGI FORMU

Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre 

(REACH)

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl 100 µg/mL 

in Isooctane

Materyal numarası CIL-PCB-208-CS

Basılma tarihi:

10.07.2011

Revizyon tarihi:

30.01.2011

İlk versiyonun tarihi:

04.05.2009

Versiyon 2 / Sayfa 8 den (dan) 9

Deniz taşımacılığı (IMDG)

EmS:


F-E, S-E

Özel talimatlar

-

Kısıtlı miktarlarda1 L

EQ

E2Ambalaj: Instructions

P001


Ambalaj: Provisions

-

IBC: InstructionsIBC02

IBC: Provisions

-

Tank instructions: IMO-

Tank instructions: UN

T4

Tank instructions ProvisionsTP1

Stowage and segregation

Category B.

Properties and observations

Colourless liquids. Explosive limits: 1% to 6.5%. ISOOCTANE: 

Flashpoint -12°C c.c. n-OCTANE: Flashpoint 13°C c.c. Immiscible 

with water.

Hava transportu (IATA)

Hazard


Flamm. liquid

EQ

E2Passenger Ltd.Qty.:

Pack.Instr. Y341 - Max.Qty. 1 L

Passenger:

Pack.Instr. 353 - Max.Qty. 5 L

Cargo:

Pack.Instr. 364 - Max.Qty. 60 LERG

3H

14.7 MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması

Kullanılabilir veriler yok

BÖLÜM 15: Hükümler

15.1 Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat

Ulusal talimatlar - Almanya

Depolama sınıf ı VCİ:

3 = Yanıcı sıvı maddeler

Su risk sınıf ı:

2 = suyu kirletici

Kullanım kısıtlamalarına yönelik bilgiler:

Gençler için çalıştırma kısıtlamalarını dikkate alın.

Hamile ve emziren kadınlar için çalıştırma kısıtlamalarını dikkate alın.Ulusal talimatlar - Büyük Britanya

DG-EA kodu (Hazchem):

3YE

Ulusal talimatlar - ABD

Tehlike değerlendirme sistemleri3

2

0

NFPA Hazard Rating:

   Health: 2 (Moderate)

   Fire: 3 (Serious)

   Reactivity: 0 (Minimal)

HEALTH

2

FLAMMABILITY

3

PHYSICAL HAZARD

0

X

HMIS Version III Rating:

   Health: 2 (Moderate)

   Flammability: 3 (Serious)

   Physical Hazard: 0 (Minimal)

   Personal Protection: X = Consult your supervisor

baskı LGC Standards

...Qualisys SUMDAT ileGÜVENLIK BILGI FORMU

Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre 

(REACH)

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl 100 µg/mL 

in Isooctane

Materyal numarası CIL-PCB-208-CS

Basılma tarihi:

10.07.2011

Revizyon tarihi:

30.01.2011

İlk versiyonun tarihi:

04.05.2009

Versiyon 2 / Sayfa 9 den (dan) 9

15.2 Madde güvenlik değerlendirilmesi

Kullanılabilir veriler yokBÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Daha fazla bilgi

Sadece araştırma ve analiz alanından uzmanlar için

R-cümleleri:

R 11 = Kolay alevlenebilir.

R 33 = Toplam etkilerin tehlikesi.

R 38 = Cildi tahriş eder.

R 50/53 = Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere 

neden olabilir.

R 65 = Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R 67 = Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

son değişikliklerin nedeni:

14 bölümünde değişiklik: ADR 2011, IATA 2011, Genel revizyon

Literatür:

ICSC 0496Veri formu oluşturan bölüm

Temas edilecek kişi:

bölüm 1'e bakınız, bilgilendirme bölümü.

baskı LGC Standards...Qualisys SUMDAT ile

Download 286.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling