24-вариант 1-топшириқ Мавзу: №24 Моддалар алмашинуви касалликларида даволаш жисмоний машғулотлари


Download 75.17 Kb.
bet1/3
Sana21.05.2020
Hajmi75.17 Kb.
  1   2   3

24-вариант

1-топшириқ

Мавзу: №24 Моддалар алмашинуви касалликларида даволаш

жисмоний машғулотлари

Режа: Кириш:

  1. Моддалар алмашинуви билан бўлган касалликлар таснифи

  2. Семиришда даволовчи жисмоний машқлар ўрни

  3. Моддалар алмашинуви бузилишида фойдаладиган даволовчи жисмоний машқларининг воситаси ва услублари


Kirish

Ratsional tarzda ovqatlanishga qo'yiladigan gigiyenik talablar quyidagi

tadbirlami yo‘lga quyish orqali amalga oshiriladi: sarf qilingan energiyani tiklash

uchun ovqatlanishni me'yorga solish, plastik protsesslami taminlash uchun tarkibida

asosiy ingrediyenlar (oqsil, yog4ar, uglevodlar) boMgan ovqatlami me'yorllashtirish;

organizm funksiyalarini ta’minlash uchun ovqatlanishni suv miqdori,

mikroelementlar, minerallar, vitaminlar miqdori bo‘yicha me'yorllashtirish;

ovqatlanish rejimini me'yorllashtirish.

Butun umr davomida organizmda doimiy ravishda energiya almashinuvi sodir

bo‘lib turadi. Bir tomondan energiya ishlab chiqarilsa, ikkinchi tomondan u sarflanib

turadi. Organizmga energiya hujayralardagi to'qimalardagi hayotiy faoliyat

jarayonlarini ta’minlash uchun, gavdaning haroratini saqlab turish tashqi mexanik

ishlami bajarish uchun zarurdir.

Odam uxlagan vaqtida juda kam miqdorda energiya sarf qiladi. Uning sarflanish

miqdori taxminan 0,9 kkal/m ga teng bo‘ladi. Konfort sharoitida (asosiy modda

almashinuv darajasi) erta noxordagi tinch yotilgan paytda energiyaning sarflanish

darajasi ham taxminan o‘sha uyqu vaktidagi darajaga teng bo‘ladi. Asosiy modda

almashinuv energiyasi to‘qimalardagi hayotiy jarayonlarga hamda tana haroratini bir

maromda saqlab turish uchun sarf qilinadi

Energiya sarflanishini belgilash to'g‘ndan-to‘g‘ri kolonmetriya metodi orqali

amalga oshiriladi. Uni odam faoliyatining har-xil turlari bo‘yicha sarf qilingan

energiya miqdorini maxsus ravishda tadqiq etish asosida tuzib chiqilgan jadvallarga

qarab, kislorod istemol qilish yuzasidan tekshirib aniqlanadi.

Sportda energiya sarflanishi ixtisoslashishiga bog‘liq bo‘ladi. Bunda sport turlari

3 gruppaga ajratiladi.

1. Bu gruppaga ko‘proq aerobik tipdagi sport turlari kiradi (uzoq masofalarga

yugurish, chag‘i uchush, mo‘ljal olib yurish, velosiped uchish, suzish, yurish);

trenirovkalar, uzoq muddat ishlashni va katta-katta (sutkasiga 6000-7000 kkal)

energiya sarflanishini talab qiladi.

2. Aerobik - anayerobik gruppa (o‘rtacha masofalarga yugurish, sport o‘yinlari,

eshkak eshish, kurash); trenirovkalar da ham uzoq davom etadigan ishlar bajariladi,

ham nisbatan qiska muddat davom etadigan ishlar bajariladi ( takroriy metod

qoMlaniladi), bunda energiyaning sarflanishi 1 sutkada 5000-6000 kkal ga to‘g‘ri

keladi.


3. Anaerobik gruppa (sakrash, sprintercha - yugurish); trenirovkalar

muskullarga intensiv ravishda qisqa muddatli zo'riqish to‘g‘ri keladigan tarzda

o‘tkaziladi; energiya sarflanishi 4500-5000 kkal ga to‘g‘ri keladi

Sportda energiya sarflanishining tejemliligi texnikaning rafionalligi bilan

bog‘liqdir. Yuksak darajada sport texnikasiga ega bo'lgan chang1 ichi pastroq

darajada sport texnikasiga ega bo‘lgan chang‘ichi Bilan bir xil tezlikda harakat qilgan

vaqtida kamroq energiya sarflaydi, energiya baravar sarf qilingan vaqtda esa undan

ko‘ra ko‘proq va katttaroq tezlikka erishadi. Bunda energiya sarflanishidagi

tejamkorlik ko‘proq darajada mexanik ishga sarflanadigan energiyadan samaraliroq

foydalanish orqali belgilanadi. Bunda issiqlikka aylanadigan energiya miqdorida

aytaylik farq boMmaydi

Ovqat ratsionini tarkibi.

Ovqat ratsioni o‘z tarkibida: oqsil, yogMar, uglevodlar, vitaminlar, mineral

tuzlar, suv va boshqa organizm uchun zarur bo‘lgan barcha moddalardan tegishli

miqdorda boMishi kerak. Uglevodlar va yog‘lardan ko‘proq energiya yetkazib

beruvchi modda sifatida foydalaniladi. Oqsillar esa — plastik jarayonlar uchun zarur

boMadi; bodiqa oziq-ovqat moddalari energetik ahamiyatga ega bo'lmaydi

Oqsillar uglevod, kislorod, vodorod, fosfor, oltingugurt va azotdan iborat bo'lib,

bular o‘z navbatida aminokislotalar tarkibiga kiradi, hamda oqsil tarkib topadigan

struktura birliklari hisoblanadi. Bunday aminokislotalaming 25 dan ortiq turi

ma lumdir. Oqsillar o‘z tarkibiga kolra va aminokislotalar binkishinmg izchilligiga

ko‘ra bir-biridan farq qiladi. Hayvonlar va olsimliklar ham bir-biridan farq qiladi.

Yog'lar tarkibida uglerod, vodorod, kislorodga ega boigan glitserin hamda yog'

kislotalaridan iborat boMadi. Bular ovqatning energiyaga ko‘proq darajada boy

bo‘lgan komponentlari hisoblanadi. Organizmda 1 gr yog‘ning oksidlanishi 9,3 kkal

energiya beradi. Yog‘lar tarkibida hayot uchun zarur bo‘lgan A, D, YE, К -

vitaminlari hamda biologik jihatdan aktiv moddalar - to‘yinmagan yog‘ kimlotalari

mavjud bo'ladi. Yogiar faqat energetik ahamiyatiga ega bo‘lib qolmay, shu bilan

birga struktura ahamiyatga egadir. Ular hujayra qobig‘i va membrana tarkibiga

kiradi, issiqlik izolyatsiyasi funksiyasini saqlab turadigan karset vazifasim bajaradi,

teri ostidagi klechatkaga joylashib, ichki a’zolami jamlat turadigan to'qimalar,

bolg‘imlar, nerv tizimsi, endokrin bezlari tarkibiga kiradi.

UglevodJar vodorod, kislorod va ugleroddan tarkib topadi. Uglerodlar 1

molekulasidagi monosaharlar miqdoriga qarab, ular monosaharlar (fruktoza,

glyukoza), disaharlar (lavlagi qandi) va polisaharlar (kraxmal, glikogen) ga bo‘linadi.

Uglerodlar asosiy energiya yetkazib beruvchilar hisoblanadi. 1 gr uglevodnmg

oksidlanishi 4,1 kkal issiqlik beradi. Kundizgi ovqat ratsionida uglevodning miqdori

kaloriya qimmatining 60% ta’min etmog‘i kerak.

Vitaminlar o‘zining ximiyaviy tarkibiga ko‘ra turli organik birikmalar boMib,

organizmda fermentlar hosil bo‘lishi uchun juda zarurdir. Qandaydir bir vitaminning

yetishmasligi moda almashinuv jarayonlarining buzilishiga sabab boMadi Ish

qobiliyati pasayadi, kasalliklar avj oladi, ayrim hollarda kasallik oblim bilan tugashi

ham mumkin.

Jismoniy mashqlab bajarilgan vaqtda vitaminlar ko‘p miqdorda sarf bo‘ladi.

Shuning uchun ham sportchilaming ovqat ratsionida, kaloriya qimmati hamda

tarkibida oqsillar, yog iar va uglevodlar qay darajada ekniga qarab. Ratsional mezon

bo‘yicha tayyorlangan ovqatlarda vitaminlar yetishmay qolishi mumkin. Ayniqsa va

bahor faslida (yanvar-aprel oylarida) chidamlilik bo‘yicha oltkaziladigan sport

turlarida anna shunday hollami kuzatish mumkin. Vitamin yetishmasligining o‘mini

qoplash uchun vitaminlaming tabletka shaklidagi preparatlarida iste’mol qilish

maqsadga muvofiqdir.Jismoniy tarbiya va spor mashg‘ulotlari vaqtida energiyaning

sarflanishi

Ratsional tarzda ovqatlanishga qo'yiladigan gigiyenik talablar quyidagi

tadbirlami yo‘lga quyish orqali amalga oshiriladi: sarf qilingan energiyani tiklash

uchun ovqatlanishni me'yorga solish, plastik protsesslami taminlash uchun tarkibida

asosiy ingrediyenlar (oqsil, yog‘lar, uglevodlar) bo‘lgan ovqatlami me'yorllashtirish;

organizm funksiyalarini ta’minlash uchun ovqatlanishni suv miqdori,

mikroelementlar, minerallar, vitaminlar miqdori bo‘yicha me'yorllashtirish;

ovqatlanish rejimini me'yorllashtirish.

Butun umr davomida organizmda doimiy ravishda energiya almashinuvi

sodir bo‘lib turadi. Bir tomondan energiya ishlab chiqarilsa, ikkinchi tomondan u

sarflanib turadi. Orgamzmga energiya hujayralardagi to‘qimalardagi hayotiy faoliyat

jarayonlanni ta’minlash uchun, gavdaning haroratini saqlab turish tashqi mexanik

ishlami bajarish uchun zarurdir.

Odam uxlagan vaqtida juda kam miqdorda energiya sarf qiladi. Uning

sarflanish miqdori taxminan 0,9 kkal/m ga teng bo‘ladi. Konfort sharoitida (asosiy

modda almashinuv darajasi) erta noxordagi tinch yotilgan paytda energiyaning

sarflanish darajasi ham taxminan o‘sha uyqu vaktidagi darajaga teng bo‘ladi. Asosiy

modda almashinuv energiyasi to'qimalardagi hayotiy jarayonlarga hamda tana

haroratini bir maromda saqlab turish uchun sarf qilinadi.

Energiya sarflanishini belgilash usullari

Energiya sarflanishini belgilash to‘g‘ridan-to‘g‘ri kolorimetriya metodi orqali

amalga oshiriladi. Uni odam faoliyatining har-xil turlari bo'yicha sarf qilingan

energiya miqdorini maxsus ravishda tadqiq etish asosida tuzib chiqilgan jadvallarga

qarab, kislorod istemol qilish yuzasidan tekshirib aniqlanadi.

Sportda energiya sarflanishi ixtisoslashishiga bog‘liq bo’ladi. Bunda sport

turlari 3 gruppaga ajratiladi.

1. Bu gruppaga ko‘proq aerobik tipdagi sport turlari kiradi (uzoq masofalarga

yugurish, chag‘i uchush, mo'ljal olib yurish, velosiped uchish, suzish, yurish);

trenirovkalar, uzoq muddat ishlashni va katta-katta (sutkasiga 6000-7000 kkal)

energiya sarflanishini talab qiladi.

2. Aerobik - anayerobik gruppa (o‘rtacha masofalarga yugurish, sport

o‘yinlari, eshkak eshish, kurash); trenirovkalarda ham uzoq davom etadigan ishlar

bajariladi, ham nisbatan qiska muddat davom etadigan ishlar bajariladi ( takroriy

metod qo'llaniladi), bunda energiyaning sarflanishi 1 sutkada 5000-6000 kkal ga

to‘g‘ri keladi.

3. Anaerobik gruppa (sakrash, sprintercha - yugurish); trenirovkalar

muskullarga intensiv ravishda qisqa muddatli zo'riqish to‘g‘ri keladigan tarzda

o'tkaziladi; energiya sarflanishi 4500-5000 kkal ga to‘g‘ri keladi.

Sportda energiya sarflanishining tejemliligi texnikaning rafionalligi bilan

bogMiqdir. Yuksak darajada sport texnikasiga ega bo‘lgan chang‘ichi pastroq

darajada sport texnikasiga ega bo‘lgan chang‘ichi Bilan bir xil tezlikda harakat qilgan

vaqtida kamroq energiya sarflaydi, energiya baravar sarf qilingan vaqtda esa undan

ko‘ra ko‘proq va katttaroq tezlikka erishadi. Bunda energiya sarflanishidagi

tejamkorlik ko‘proq darajada mexanik ishga sarflanadigan energiyadan samaraliroq

foydalanish orqali belgilanadi. Bunda issiqlikka aylanadigan energiya miqdorida

aytaylik farq bo‘lmaydi.

Ovqat ratsionini tarkibi

Ovqat ratsioni o‘z tarkibida: oqsil, yogMar, uglevodlar, vitaminlar, mineral

tuzlar, suv va boshqa organizm uchun zarur boMgan barcha moddalardan tegishli

miqdorda bo‘lishi kerak. Uglevodlar va yog‘lardan ko‘proq energiya etkazib beruvchi

modda sifatida foydalaniladi. Oqsillar esa - plastik jarayonlar uchun zarur boMadi;

boshqa oziq-ovqat moddalari energetik ahamiyatga ega bo'lmaydi.

Oqsillar uglevod, kislorod, vodorod, fosfor, oltingugurt va azotdan iborat

bo‘lib, bular o‘z navbatida aminokislotalar tarkibiga kiradi, hamda oqsil tarkib

tadigan struktura birliklari hisoblanadi. Bunday aminokislotalaming 25 dan ortiq

turi ma’lumdir. Oqsillar o‘z tarkibiga ko‘ra va aminokislotalar birikishining

izchilligiga ko‘ra bir-biridan farq qiladi. Hayvonlar va o'simliklar ham bir-biridan

farq qiladi.

YogMar tarkibida uglerod, vodorod, kislorodga ega boigan glitserin hamda

yog‘ kislotalaridan iborat bo‘ladi. Bular ovqatning energiyaga ko‘proq darajada boy

bo‘lgan komponentlari hisoblanadi. Organizmda 1 gr yog‘ning oksidlanishi 9,3 kkal

energiya beradi. Yog‘lar tarkibida hayot uchun zarur bo‘lgan A, D, YE, К -

vitaminlan hamda biologik jihatdan aktiv moddalar - to‘yinmagan yog‘ kimlotalari

mavjud bo‘ladi. Yog‘lar faqat energetik ahamiyatiga ega bo‘lib qolmay, shu bilan

birga struktura ahamiyatga egadir. Ular hujayra qobig‘i va membrana tarkibiga

kiradi, issiqlik izolyatsiyasi funksiyasini saqlab turadigan karset vazifasini bajaradi,

teri ostidagi klechatkaga joylashib, ichki a’zolami jamlat turadigan to‘qimalar,

bo‘g‘imlar, nerv tizimsi, endokrin bezlari tarkibiga kiradi.

Sportchilar ovqatida o'simlik yog‘i majburiy komponentlardan bo‘lib

hisoblanadi, chunki ular YE vitaminini ortiq darajada sarf qiladilar; o‘simlik yog‘i

tarkibidagi YE vitamini yog‘ almashinuvi uchun zarur bo‘lib, qondagi oqsil, yog'

komponentlanni me'yorl holga keltirishga yordam beradi, ateloskleroz kasalligini

oldini oladi.

Uglevodlar vodorod, kislorod va ugleroddan tarkib topadi. Uglerodlar 1

molekulasidagi monosaharlar miqdoriga qarab, ular monosaharlar (fruktoza,

glyukoza), disaharlar (lavlagi qandi) va polisaharlar (kraxmal, glikogen) ga bo‘linadi.

Uglerodlar asosiy energiya etkazib beruvchilar hisoblanadi. 1 gr uglevodning

oksidlanishi 4,1 kkal issiqlik beradi. Kundizgi ovqat ratsionida uglevodning miqdori

kaloriya qimmatining 60% ta’min etmog‘i kerak.

Sabzavotlar ichida sabzi, karam, lavlagi, vitaminlarga, mineral tuzlarga,

kletchatkalarga boydir. Kartoshka tarkibida ko‘p miqdorda kraxmal (polisaharlar)

mavjud bo‘lib, kaloriyaga boydir. Biroq unda kletchatka kamroq bo‘ladi. Shuning

uchun sabzavotlami (kartoshka, lavlagi, sabzi, karam, piyoz, bodring qo‘shib)

vinegret shaklida iste’mol qilish maqsadga muvofiqdir. Piyozda uglevod va oqsillar

kam bo‘lsa ham lekin ovqat hazm qilishga bakteritsit sifatida stimulyatsiya qiluvchi

ta’sir ko'rsatishi tufayli juda foydalidir.

Ovqat organizmning natriy, kalsiy, magniy, temir, fosfor, oltingugurt, xlorga

boMgan ehtiyojini koproq darajada va boshqa bir qator elementlar (mikroelementlar)

- yod, ftor, rux, mis, marganets, kabalt va boshqalarga bo‘lgan talabini kamroq (1 mg

- kg va undan ham kamroq) darajada qondirish kerak. (Minerallar to‘qimalardagi

osmotik bosimni saqlab turadi, ular suyak, tish, gemoglabin, fermentlar, garmonlar

tarkibiga kiradi.

Vitaminlar o'zining ximiyaviy tarkibiga ko‘ra turli organik birikmalar bo‘lib,

organizmda fermentlar hosil bo‘lishi uchun juda zarurdir. Qandaydir bir vitaminning

etishmasligi moda almashinuv jarayonlarining buzilishiga sabab bo'ladi. Ish

qobiliyati pasayadi, kasalliklar avj oladi, ayrim hollarda kasallik o4im bilan tugashi

ham mumkin.

Jismoniy mashqlab bajarilgan vaqtda vitaminlar ko‘p miqdorda sarf bo‘ladi.

Shuning uchun ham sportchilaming ovqat ratsionida, kaloriya qimmati hamda

tarkibida oqsillar, yog‘lar va uglevodlar qay darajada ekniga qarab. Ratsional mezon

bo‘yicha tayyorlangan ovqatlarda vitaminlar etishmay qolishi mumkin. Ayniqsa va

bahor faslida (yanvar-aprel oylarida) chidamlilik bo'yicha o‘tkaziladigan sport

turlarida anna shunday hollami kuzatish mumkin. Vitamin etishmasligining o‘mini

qoplash uchun vitaminlaming tabletka shaklidagi preparatlarida iste’mol qilish

maqsadga muvofiqdir.

Oziq-ovqat mahsulotlarining bir sutkalik ratsioni katta yoshli kishilar uchun

3-4 mahal ovqatlanishga, maktabga yoshdagi bolalar uchun 4-5 mahal ovqatlanishga

bo‘linishi kerak. Ovqatlanishning 3 mahal ertalabki nonushta, tushlik ovqat va kechki

ovqat asosiy ovqatlanish vaqtlari hisobaladi. 4 ovqatlanish vaqti bu ikkinchi nonushta

(ertalabki nonushta bilan tushlik ovqat orasida) yoki kunduzgi ovqat bilan

kechqurugni ovqat o‘rtasida bo'lishi mumkin, buni ananaga ko‘ra hamda turmush

sharoitiga qarab tashkil etish lozim.

Jismoniy mashqlab mashg‘ulotlari bilan ovqatlanish o‘rtasida 30-40 minut

tanaffus, interval bo‘lishi kerak. Bu vaqt yuklamadan keyin qon aylanishini tiklab

olish uchun hamda qonni ishlab turgan muskullardan ovqat hazm qilish organlariga

qayta taqsimlash uchun zarurdir. Ertalabki nonushta tarkibida oqsillaming o'rtacha

miqdori nisbatan ko‘proq bo‘lishi lozim. YA’ni oqsillaming kaloriya qiymati 20-

22%, yog‘lamiki 35%, uglevodlamiki 43-45% tashkil etmogli kerak. Oqsillar

organizmdagi metobolik protsesslar aktivligini ko'taradi. Nera va gormonal

tizimlaming aktivligini oshiradi.

Sportchilaming ovqatlanishi o‘zining ancha yuqori kaloriyada bo‘lishi bilan

hamda ovqatlanish rejim iva kundalik ovqat ratsionining taqsimlanishida ba’zi bir

o‘ziga xususiyatlan bilan ajralib turadi.

Sportchi laming energiya sarflashi sportchi boimagan kishilardan farq qiladi,

haftaning aynm kunlarida sezilarli darajada ajralib turadi. Rivojlanib borayotgan

trenirovka kumda energiya sarflanishi 6000-7000 kkal, dam olish kuni esa 2500-3000

kkal ga etishi mumkin. Ovqat ratsionining kaloriya qiymati bir hafta mobaynida har

kuni sarflanadigan energiyaning o‘rtachi miqdoridan kelib chiqmog‘i kerak. Bunda

energiya sarflanishi bir kun ovqat ratsionini qimmatidan ortio‘lsa, boshqa kuni esa

undan kamroq bo'ladi, ya’ni ovqatning kaloriya qiymati va tarkibi nisbatan stabil

bo‘lishi lozim. Lekin energiya sarflanishi esa bir haftalik sikl kunlarida bir biridan

sezilarli darajada farq qilishi mumkin.Biologik ta'siri, fiziologik o‘mi, odam kasalligida tutgan o‘mi

Mikroelementlar- Odam tanasida 1:100 000 va undan kam miqdorda

uchraydigan kimyoviy elementlardir. Mikroelementlarga suvni, tuproqni va iste'mol

etadigan ozuqa moddalarida juda kam miqdorda uchraydigan kimyoviy moddalar

ham kiradi. Odamning tanasida doimo boiib, uning hayot faoliyatida aniq

ahamiyatgaegabo‘lgan mikroelementlami biogen elementlar deyiladi.

Biogen mikroelementlarga kislorod, karbon, vodorod, natriy, kaltsiy, fosfor,

kaliy, oltingugurt, xlor, marganets, temir, rux, mis, yod, ftor, molibden, kobalt,

vanadiy, selen kiradi. Odam tanasining hayot faoliyatidagi ahamiyatiga qarab mutloq

kerakli (temir, rux, mis, yod, ftor, marganets, kobalt) va taxminan kerakli (alyuminiy,

xrom, molibden, selen) larga bo‘linadi. Odam uchun mikroelementlaming asosiy

manbai 0‘simlik va hayvon ozuqa moddalari hisoblanadi. Ichimlik suvi ba'zi bir

mikroelementlami 1-10% qoplaydi: bunga rux, mis, yod, marganets, molibden,

kobalt, misol bo‘ladi. Ayrim mikroelementlami odam tanasiga tushishida suv asosiy

manba bo‘ladi, bularga temir, xrom misol bo‘ladi. 0 ‘sayotgan organizm uchun ayrim

biogen mikroelementlar alohida kerakli hisoblanadi. Yilning har xil fasllarida oziq

ovqat moddalan bilan o‘sayotgan bola ta'minlanib turishi kerak. Sogiom bolalarda

mikroelementlar muvozanatiga yilning vaqtlari ta'sir etib turadi. Masalan: bahor

faslida oziq-ovqat moddalari bilan temir moddasi odam tanasiga kam tushib manfiy

muvozanat hosil bo‘ladi. Oziq-ovqat moddalari bilan odam tanasiga natny, kaliy,

kaltsiy, magniy, temir, fosforga bo4gan talabi ko‘p miqdorda qoniqtirilishi lozim, shu

sababdan ko‘p miqdorda bo‘lgan elementlar makroelementlar deyiladi, kam

miqdordagisi mikroelementlar deb atalib, bularga: yod, ftor, rux, mis, marganets,

kobaltlar kiradi.

Alyuminiy Ovqat hazm qilish bezlari va fermentlarga ta'sir ko'rsatadi,

suyak qo^shuvchi, epiteliy to'qimalarini regeneratsiya,

rivojlanishini kuchaytiradi.

Brom Qalqonsimon va jinsiy bezlami ishlariga ta'sir etadi, asab

tizimini boshqarishda qatnashadi. Odam tanasida ko‘p

to‘planishi teri kasalliklariga sabab bo‘ladi (markaziy asab

tizimining so‘nishi va bromoderma).

Temir Nafas olishda, qon ishlab chiqarishda, immunologiya va

oksidlanish qaytarilish reaktsiyalarida qatnashadi. Temir

almashinishi buzilganda temir yetishmovchilik kamqonlik

kasalligi, gemosideroz va gemoxromotoz rivqjlanadi.

Yod Qalqonsimon bezning ishlashi uchun kerak bo‘lib, каш ishlab

chiqanlishi endemik bo‘qoq kasalligigaolib keladi.

Kobalt Qon hosil bo‘lishini kuchaytiradi, oqsil sintez qilishda

qatnashadi. Karbonsuv almashinuvini boshqaradi.

Marganets Skelet rivojlanishiga ta'sir ko‘rsatadi. Immun tanachalar

reaktsiyasida qatnashadi, qon hosil bo‘lishida qatnashadi,

to‘qimalar nafas olishida qatnashadi. Uning kam miqdorda

bo‘lishi o‘sishni to‘xtatadi, skelet rivojlanishi so‘nadi, odam

ozib ketadi.

Mis 0 ‘sish va rivojlanishni kuchaytiradi, qon hosil boiishida

qatnashadi, immun reaktsiyalarida qatnashadi, to‘qimalaming

nafas olishida qatnashadi.

Molibden Fermentlar tarkibiga kiradi, o‘sishga ta'sir etadi. Ko‘p

miqdorda boiishi molibdenoz kasalligiga olib keladi.

Ftor Kariyes kasalligiga turg‘unlikni oshiradi. Immunitet va qon

hosil bo‘lishini kuchaytiradi, immunitetni kuchaytiradi,

skeletni rivojlanishida qatnashadi. Ko‘p miqdorda boiishi

flyuoroz kasalligini keltiroib chiqaradi.

Rux Qon hosil bo‘lishida qatnashadi, ichki sekretsiya bezlari

faoliyatida qatnashadi, kam miqdorda bo‘lishi o‘sishni

to‘xtatadi.

Fosfor - asab, mushak, siyak to‘qimalarining tarkibiy qismi hisoblanadi. Fosfat

birikmalari mushak tolalarining qisqarishi uchun kerakli modda hisoblanadi. ATF -

fosfat kislota qoldiqlari hisoblanadi. Fosfomi asosiy ozuqa manba'lari: tuxum, baliq,

go‘sht. Fosforga bo‘lgan bir kunlik odamni talabi taxminan kaltsiyga nisbatan ikki

barobar ko‘p hisoblanadi. Katla odamlar uchun 1,6 g, bolalarga 1,5-2,0 g, tezlik va

kuch talab etiladigan sportchilarga 2,5-3,5 g, chidamkorlik talab etiladigan sport

turlarida 2,0-2,5 g.

Kaliy - hujayra sharbati tarkibida bo'lib, kaliy, natriy “nasos” ida mushak

qisqarishlarida katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Mushak pardalarining depolyarizatsiya

jarayonlarida faol ishtirok etadi. Kaliy hujayra ichi va hujayra tashqarisidagi osmotik

muvozanatni ushlab turadi. Kaliy yetishmovchiligi yurak mushaklarining

depolyarizatsiya jarayonini buzib, yurak qisqarishi ritmi buziladi, to‘qimalarda

suyuqlik to'planadi. Juda kuchli terlash jarayonida kaliy tanadan tashqariga chiqib

ketadi. Kaliyning asosiy manba'i: kartoshka, quritilgan olma, shaftoli, o‘rik, sut,

tuxum, sabzavot va mevalar Odamning kaliyga boMgan bir kunlik talabi 2-3 g,

sportchilar uchun 4-6 g. Odam tanasi kaliyni sabzavot va mevalar sharbatidan,

kompotdan, sabzavotli suyuq ovqatlardan yaxshi o‘zlashtirib oladi. Odam tanasi

mineral suvlardan hamda kimyoviy preparatlardan kaliyni kam o‘zlashtirib oladi.Voyaga yetgan odamlarda mineral moddalarga boMgan bir kunlik talabi.

Temir - qon ishlab chiqarishda hamda kislorodni tashib yurishda katta amaliy

ahamiyatga ega, u gemoglobinning tarkibiga kiradi. Temiming asosiy manba'lari:

jigar, tuxum, olma, anor. Odamni oshqozon-ichak traktidan temir juda kam

o‘zlashtiriladi. Shu sababli oziq-ovqat moddalarida keragidan ko‘p miqdorda bo‘lishi

lozim. Voyaga yetgan odamlarga temiming bir kunlik me'yori 15-20 mg, sportchilar

uchun esa 30-40 mg. Temir moddasini surunkasiga kam iste'mol qilish eritrotsitdagi

gemoglobinning kamayishiga olib keladi. Bu kamqonlik kasalligini keltirib chiqaradi,

qonda kislorodning hajmi kamayadi. Sportchilarda ozgina kamqonlik ko‘rilganda

ulaming ish qobiliyati pasayadi. Tanada temimi tiklash uchun temir preparatlaridan

qabul etish lozim.Yod - qalqonsimon bez gormoni tarkibiga kiradi, almashinish jarayonlarini

boshqaradi. Odamning tanasiga kamroq tushishi endemik bo‘qoq kasalligiga olib

keladi, hamda tananing funktsional holati buziladi. Voyaga yetgan sog‘lom

odamlarga bir kunlik yodning gigiyena me'yori 100-200 mg. Odam ozuqalaridagi

yodning manba'i: go‘sht, dengiz mahsulotlari (dengiz baliqlariningjigari, baliq yog‘i,

dengiz karami), sut, tuxum.Download 75.17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling