Шуртан газ кимё мажмуаси томонидан


Download 105.69 Kb.
Sana02.03.2021
Hajmi105.69 Kb.
#244136
Bog'liq
Шуртан газ кимё мажмуаси томонидан
2 5244606748651686563, 2 5244606748651686563, IKKINCHI JORIY, 2 5296461868796218341, Мирзаев Ш Истеъмолчи танлови(1), Mustaqil talim (1), Mustaqil talim (1), Peaks and Troughs Pring-1, Test FUM Yakuniy Sirtqi, Test FUM Yakuniy Sirtqi, Test FUM Yakuniy Sirtqi, Касбий психол 2020 ОН ва ЯН ТЕСТлари 200 та, Савол-жавоблар ПГВС.(1), Савол-жавоблар ПГВС.(1)

Саволлар

1

“Яйратиш” жараёни фильтрларда нима учун амалга оширилади? Ж: фильтрга солинган фильтрловчи материаллар гипслашиб қолганни бир-биридан ажратиш учун

2

°С ни К (Кельвин) га айлантиринг? Ж: Т= t+273,15 0C

3

1 Жоуль нимани билдиради? Ж:

4

10 МПа босим канча кПа босимга тенг? Ж: 10 000 кПа

5

12 мПа босим канча кПа тенг? Ж: Босим мПада ўлчанмайди агар ўлчанса 12 000 кПа

6

1м3 табиий газни нормал ёниши учун канча м3 хаво талаб килинади? Ж: 9,41 м3/м3 дан 10,5 м3/м3 оралиғида / 10 м3 ҳаво

7

NOx гази қандай зарарли хусусиятларга эга? Ж: Нитрит кислоталарили бирикмалар ва қолдиғини ҳосил қилади

8

NOx гази қачон ҳосил бўлади? Ж: Ёниш ҳарорати 1750 градусдан ошганда

9

Абсолют ноль ҳарорат нима? Ж: -273,15 0С ёки О келвинь yoki molekulalarning harakatini toxtashi

10

Абсорбернинг вазифани ва абсорбция жараёнига таъсир этувчи омиллар. Ж: газларнинг ютилиши.

11

Абсорбция нима? Ж: Сорбцион жараённинг хусусий ҳолати бўлиб, ютилиш ёки эриш маъносини беради.

12

Адиабатик жараён нима? Ж: иссиқлик алмашмайдиган ёки Ish moddasi tashqi muhit b.n issiqlik almashmagan xolatda kechadigan termodinamik jarayonga aytiladi

13

Адсорбентлар ва уларни саноатда ишлатилиши ҳақида маълумот беринг. Ж: Турли таркибдаги газ муҳитини қаттиқ жисмлар ичига ютилиши адсорбция деб аталади, заҳарли газ ажралиш эҳтимолли объектларда адсорбентлардан фойдаланилади, кенг тарқалгани активлаштирилган кўмир ва цеолит саналади.

14

Адсорбентлар ҳақида тушунча. Ж: Адсорбент - катта солиштирма иссиқлик сиғимига эга юқори дисперсликдаги табиий ёки суъний материаллар бўлиб, газ ва суюқликлар билан таъсирлашишда адсорбция содир бўлади. Адсорбентлар сув таркибидан металларни ва аралашмаларни тозалаш учун, противогазларда, газларни, спирт, мойларни тозалашда катализатор сифатида, тиббиётда газ ва заҳарларни ютиш учун қўлланилади.

15

Адсорбер ва абсорбер нима? Уларнинг вазифаси ва бир-биридан фарқини тушунтиринг. Ж: Адсорбер ва абсорбер сорбцияловчи муҳитни ўзида сақловчи сиғим бўлиб, уларнинг вазифаси газ ёки суюқлик ютувчини муҳит ичига киритиб газ ёки суюқлик таркибидаги аралашмаларни тутиб қолиш учун хизмат қилишдан иборат

16

Адсорбернинг вазифани ва адсорбция жараёнига таъсир этувчи омиллар. Ж: газларнинг ютилиши

17

Адсорбция жараёни кандай изохланади? Ж: Gaz aralashmalari gaz-bug’larni yoki eritmalardan erigan moddalarni qattiq-g’ovaksimon jism yordamida yutish jarayoniga aytiladi. Yutilyotgan modda Adsortiv yutuvchi modda esa Adsorbent deyiladi.

18

Адсорбция жараёни кандай параметрлар асосида булади? Ж: ҳарорат ва босимда

19

Адсорбция жараёнини таъриф беринг ва неча хил адсорбция жараёни мавжуд? Ж: Adsorbsiya jarayoni 2 xil bo’ladi, ya’ni fizik va kimyoviy adsorbsiya. Agar adsorbent va adsorbtiv molekulalarning o’zaro tortishishi Vander-Vals kuchlari ta’siri ostida sodir bo’lsa, bunday jarayon fizik adsorbsiya dey. Fizik adsorbsiya jarayonida adsorbent va adsorbtivlar o’rtasida kimyoviy o’zaro ta’sir bo’lmaydi.
Kimyoviy adsorbsiya adsorbent va yutilgan modda molekulalari orasida kimyoviy bog’lar hosil bo’lishi b.n harakterlanadi. Bu kimyoviy reaksiya natijasida bundan tashqari xemosorbsiya jarayonida kimyoviy reaksiya tufayli katta miqdorda issiqlik ajralib chiqadi.

20

Адсорбция, абсорбция, десорбция, сублимация жараёнлари ҳақида маълумот беринг. Ж: Адсорбция - газ муҳитини қаттиқ жисм сиртида ютилиши; абсорбция - газ ва суюқлик ионларини эритма ёки донадор қатлам ичида тутиб қолиниши; десорбция - адсорбтивларнинг сорбцион хусусиятини регенерациялаши; сублимация - қаттиқ жисмнинг агрегат ҳолатини газсимон ҳолатга ўзгартириши

21

Активлашган кумир ва саноатда ишлатилиши. Ж: 28 – юза бирлигига тик таъсир этувчи нурга босим осилади. Па, мт. сим. уст. бар атм/// Улар саноатда фильтрловчи материал сифатида, адсорбент сифатида қўлланилади, ички қисмидаги микроёриқлари орасига газ ёки ион ҳолатидаги аралашмаларни йиғиб қолади, қиздирилганда микроёриқлар кичрайиб бу йиғилган газларни чиқариб юборади

22

Активлашган кўмирлар ва уларининг хоссалари. Ж: Ёғоч кўмирини водород перекси билан ишлов бериш жараёнида тозалаб олинади, ички қисмида 5-12 ангстрем ўлчамда ғовакликлар сақлайди.

23

Аралаш ионитли фильтрларнинг вазифасини аникланг? Ж: Aralash ionitli IESda asosan qo’shimcha suv tayyorlovchi uch pog’onali qurilmalarda suvlarni yuqori darajada kremniysizlantirish va natriy kationlaridan tozalash hamda, kondensat tozalovchi qurilmalarda kondensatni chuqur tuzsizlantirish uchun ishlatiladi. Aralash ionitli filtrlarda (AIF) filtrlovchi ionitlar sifatida kuchli kislotali kationitlar hamda kuchli asosli anionitlar aralash yoki alohida qatlamlar holatida ishlatiladi. IESlarda qo’shimcha suv tayyorlovchi qurilmalada AIFlar qurilmaning oxirgi pog’onasida o’rnatilishi sababli, filtrlardagi kationit suvni natriy kationlaridan, anionit esa HSi anionlaridan tozalash uchun xizmat qiladi

24

Арматуралар, турлари, вазифалари ва тузилиши? Ж: Арматуралар - қувурларнинг ҳашамдор қисмлари, задвижка ва клапанлари, сақлагичлари, импульс узатгичлари ва назорат воситаларини ўзида жамлаган ускуналар мажмуидан иборат. Улар технологик жараёнда бирлаштириш, ўтказиш, ростлаш, сақлаш ва назорат қилиш вазифаларини бажаради.

25

Барабанли қозоннинг хусусияти? Ж: табиий ёки мажбурий циркуляцияли сув қувурли қозонларда камида 1 та барабан бўлиши керак. Барабанда буғ сувдан ажралади ва унда қозоннинг барча циркуляцион контурлари туташади. Бундан ташқари барабанда буғ ювилади, буғни ювиш учун барабаннинг буғ ҳажмига тешик тоғарали қалқон (сеператор) ўрнатилади. Қалқонга таъминот сувли берилади ва буғ сув қатламидан ўтиб, зарарли моддалардан тозаланади.

26

Барботаж нима? Ж: Asosan qozonning baraban va deaeratorning bak qismida joylashgan bo’ladi.U suv tarkibidagi qolib ketgan agressiv gazlarni bug’ yordamida tozalash u-n ishlatiladi.

27

Бир поғонали турбина қандай элементлардан ташкил топган? Ж: Сопло, ишчи курак, ишчи диск, вал, корпус ва чиқиш қувурчасидан таркиб топган

28

Босим деб нимага айтилади, улчов бирликлари ва босим улчайдиган асбоблар? Ж: Sirtning birlik yuzasiga ta’sir qiluvchi kuchga son jihatidan teng bo’lgan kattalikka aytiladi.

29

Буғ газ қурилмаларини ташкил этувчи элементларни сананг? Ж: Буғ-газ қурилмаларини ташкил этувчилари - газ турбинали қурилма, қозон утилизатори, буғ турбинали қурилмадан таркиб топган.

30

Буғ генератори (қозон) деб нимага айтилади? Ж: ёқилғини ёққанда ўчоқда ажралиб чиққан иссиқлик ҳисобига, атмосфера босимидан юқори босимли буғ олинадиган қурилмадир.

31

Буғ қиздиргич (пароперегривател)нинг вазифаси? Ж: Пароперегреватель яъни буғ қиздиргичи қозон ўтхона соҳасида сув буғи ҳосил қилингандан кейин конвектив иссиқлик алмашиниш жараёнида буғнинг қуруқлик даражасини ошириб бориш учун хизмат қилади.

32

Буғ турбинали цикл устига газ турбинали циклни қуриш ва аксинча? Ж: Асос ва устқурма шаклида ташкил этилиб қайси асосда турган бўлса ўша цикл бошловчи бўлади ва юқори қувват ҳосил қилади.

33

Буғ турбинаси деб нимага айтилади? Ж: Буғнинг потенциал энергиясини кинетик энергияга айлантирувчи ва ўз навбатида вал айланишларидан иборат механик энергияни ҳосил қилувчи қурилма тури

34

Буғ турбинаси нима ва унинг вазифаси? Ж: Буғнинг ички энергиясини роторнинг айланишларидан иборат механик энергияга айлантирувчи ва бу айланишларни электр куч ёки механик куч машинасини ҳаракатлантириш учун сарфлайдиган қурилма.

35

Буғлатиш қурилмалари ҳақида маълумот беринг? Ж: Юқори потенциалли буғ энергиясидан фойдаланиб паст поетнциалли буғ ишлаб чиқариш ва станцияда қўшимча сув дистиллят ҳосил қилувчи қурилмалар буғлатгичлар деб аталади. Буғ қозонининг буғлатиш қурилмалари экран қувурлари бир-биридан фарқ қилади лекин уларнинг ҳаммаси ўтхона камерасида чайилиши бўлади ва иссиқликни радиация (нурий) усулда қабул қилади. Ўтхонада ажралиб чиққан иссиқликни 35-50 %ни қабул қилади. Силлиқ қувурли-силлиқ қувурдан ясалган бўлади ва бир текис кичик оралиғида (4-6 мм) жойлаштирилади.мембренали –силлиқ қувурдан ясалади бир-бирига тўғри бурчакли қовурға шаклда пайвандланади. Табиий циркуляцияли қозонларда экран қувурлари 84-76-60 диаметрли қалинлиги 3,5÷5 мм қувурлардан ясалади. Тўғри қимли қозонларда 32 ёки 42 мм қалинлиги 4÷5 мм қувурлардан ясалади.

36

Буғни қайтадан ҳосил қилиш учун қайси қурилма энг самарали ҳисобланади? Ж: Буғлатгичлар ёки буғ қайта ҳосил қилгичлар.

37

Бустерли насосининг вазифаси нимадан иборат? Ж: Бустер насоси деаэратордаги 7-8 атмосфера босимни 147-155 атмосферагача кўтариб беришга хизмат қиладиган босим тикловчи насослар саналади.

38

Бўғнинг бошланғич параметрлари нималар? Ж: Буғ генераторида ҳосил қилинган ва турбинанинг сақлаш клапани олдидаги босим, ҳарорат, солиштирма ҳажми бошланғич параметрлар дейилади.

39

Водород кўрсаткичи ҳақида тушунча беринг? Ж: миқдори

40

Газ сепараторлари вазифаси ҳақида маълумот беринг. Ж: Quduqdan chiqqan gaz tarkibidan suv va kondensatni ajratib oluvchi qurilma.

41

Газ турбина нима ва ишлаш принципини тушунтириб беринг? Ж: Газнинг потенциал энергиясини кинетик энергияга айлантирувчи ва ўз навбатида вал айланишларидан иборат механик энергияни ҳосил қилувчи қурилма тури

42

Газ ҳидлантириш учун қандай модда қўшилади? Ж: Adarant

43

Газлар таркибидаги намлик нима учун ажратилиб олинади? Ж: Suyiltrilgan gaz tarkibidagi propan va butanni ajratib olish u-n.

44

Газларни тозалаш учун адсорбентлар ҳақида маълумот беринг. Ж: Aktiv ko’mir va Seolit. Bular qizdirilgan paytda mikro g’ovaklarni yopadi. Gaz o’tadigan vaqtda soviydi ham isiydi. Oltingugurtli va Uglerodli gazlarni, Oltingugurt angdrid va h.k dan tozalaydi.

45

Газларнинг нормал ва стандарт ҳолатлари. Ж: Gazlar u-n 18 va 1A.t.m normal sharoit.

46

Газни тайёрлашда нима учун газ совутилади? Ж: Tarkibidagi gazsimon holdagi suyuq uglevodorot va suvni ajratib olish u-n sovitiladi.

47

Газнинг асосий параметрлари? Ж: Босим, ҳажм, ҳарорат

48

Газнинг солиштирма иссиқлик сиғими нима? Ж: 1kg modda haroratini 1K ga oshirish u-n sarflanadigan issiqlik energiyasi miqdori. [J/kgK]

49

Градирня – нима? Ж: Минорали совутиш қурилмаси

50

Градирня ёки миноралари сув совутиш қурилмаси нима? Ж: Kondensatordan chiqqan texnik suvni sovituvchi inshoat.

51

Деаэратор вазифаси, турлари ва унинг тузилиши? Ж: IESlarda suv tarkibidagi erigan xolatdagi agressiv gazlarni hususan (kislorod, karbonat angdrid) kabi karroziya chaqiruvchi gazlarni tozalashda. Ta’minot suvini to’plash. Suvni ma’lum bir haroratgacha qizdirib berish va suvni yuqori bosim b.n haydab berishda Buster nasosiga yordam berish

52

Деаэратор қандай қисмлардан таркиб топган? Ж: Kalonka va bakdan

53

Деаэратордан нима учун О2 чикарилади? Ж: коррозия қилмагани учун

54

Деаэраторнинг афзаллиги ва камчиликлари? Ж: Avzaligi: Suv tarkibini tozalaydi, Suvni zaxira sifatida yig’adi, Suvni issiqlik massa almashinuv jarayonini qizdiradi.

Download 105.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling