28-variant 1-Topshiriq. Savollarga yozmajavobbering


Download 80.61 Kb.
Sana24.02.2020
Hajmi80.61 Kb.

28-VARIANT

1-Topshiriq.Savollarga yozmajavobbering.

1. Savod o‘rgatish jarayoni haqida to‘liq ma'lumot bеring.

2. Savod o‘rgatish jarayoni oxirida o‘quvchilar qanday bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari zarur?

3. Savod o‘rgatishning asosiy davrida o‘quvchilarni o‘qishga o‘rgatish.

4. Yozuvning inson hayotidagi ahamiyatini ayting. Hozirgi yozuv shriftiga o‘z munosabatingizni bildiring.

5. Yozuvga o‘rgatishning tashkiliy, gigiеnik va ta'limiy shartlarini aytib bеring. Ularni biror harfni yozish darsiga tatbiq eting.


2-Topshiriq. Test savollariga javob bering.

1.Tayyorgarlik davrida yozuvga o‘rgatishda…

A. Erkin rasm chizish,to‘g‘ri o‘tirish,daftar va uning chiziqlari bilan tanishtirish,ruchka ushlashni o‘rgatish,harf qismlarini yozish kabilar ustida ishlanadi.

B. Erkin rasm chizish,to‘gri o‘tirirish,daftar va uning chiziqlari bilan tanishtirish,ruchka ushlashni o‘rgatish,harf va bo‘g‘inlarni yozish kabilar ustida ishlanadi.

C. erkin rasm chizish,to‘gri o‘tirish,daftar va uning chiziqlari bilan tanishtirish,ruchka ushlashni o‘rgatish,so‘z va gaplarni yozish kabilar ustida ishlanadi.

D. Barchjavoblarto‘g‘ri.

2. Savod o‘rgatish davrining asosiy metodi qaysi?

A.Suhbat, ko‘rgazmalilik metodi.

B.Kitobbilanishlash,suhbatmetodi.

C.Analiz-sintez tivush metodi.

D.To‘g‘ri javob yo‘q. Savod o‘rgatish davrining asosiy metodi qaysi?

A.Suhbat, ko‘rgazmalilik metodi.

B.Kitobbilanishlash,suhbatmetodi.

C.Analiz-sintez tivush metodi.

D.To‘g‘ri javob yo‘q.

3.O‘'quvchilar nutqini o'stirishning vazifalari

A.nutqidagi kamchiliklami to'g'rilash, tushuncha doirasini kengaytirish, so'zlaming m a ’nosiga aniqlik

kiritish.

B. nutqidagi kamchiliklami to'g'rilash, to‘g‘ri yozishga o‘rgatish, so'zlaming m a ’nosiga aniqlik

kiritish

S. nutqidagi kamchiliklami to'g'rilash, tushuncha doirasini kengaytirish, rasm chizishga o‘rgatish

D.Barcha javoblar to‘g‘ri.

4.Analiz mashqlarga nimalar kiradi?

A..Nutq (gap)dan so'zni ajratish; so'zni aniq talaffuz qilish; b o 'g'inlarga bo'lish

B.. So'zdan, bo‘g'indan tovushni kuchli talaffuz qilib o'qish, muayyan tovushni ajratgan holda so'zni bo'g'inlab o'qish

S.Barcha javoblar to‘g‘ri

D.Umumiy taxlili qilish

5.Boshlang'ich sinflarnig ona tili dasturi necha qismdan iborat?

A.2 qismdan: Tushuntirish xati. Asosiy qism.

B.3 qismdan: Tushuntirish xati. Asosiy qism.YAkuniy qism.

S. 4 qismdan: Tushuntirish xati. Asosiy qism.Nazariy qism.YAkuniy qism.

D. .Barcha javoblar noto‘g‘ri

6.Qaysi qatorda chiroyli yozuvga o‘rgatishning vazifalari to‘g‘ri keltirilgan?

A.YOzuv qurollaridan to‘g‘ri foydalanish, yozma harflar yordamida bo`g`in, so`z va gaplarni yoza olish.

B. YOzuv vaqtida partada to‘g‘ri o‘tirish,harflarning yozma va bosma shakllari bilan tanish bo‘lish.

C.YOsh va o‘ziga xos xususiyatlarni hisobga olish,yozuv qurollaridan to‘g‘ri foydalanish.

D.Barcha javoblar to‘g‘ri.

7.Alifbogacha tayyorgarlik davri, nechabosqichga

bo'linadi?

A. Alifbogacha tayyorgarlik davri, 2 bosqichga

bo'linadi: /. Harf o'rganilmaydigan bosqich (1 hafta).

Unli tovush va ha/f o 'rganiladigan bosqich (1 hafta).

B. Alifbogacha tayyorgarlik davri, 3 bosqichga

bo'linadi: Harf o'rganilmaydigan bosqich (1 hafta).

Unli tovush va ha/f o 'rganiladigan bosqich (1 hafta).

YOzishni o‘rganish (1 hafta)

S. Alifbogacha tayyorgarlik davri, 1 bosqichga

bo'linadi: /. Harf o'rganilmaydigan bosqich (1 hafta).

D.Og‘zaki nutqni o‘stirish davri( 2 hafta)

8.Sinfda o‘qish darslarining vazifalari qaysi qatordagi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A. O‘quvchilarda yaxshi o‘qish sifatlarini shakllantirish.

B. O‘quvchilar nutqi va tafakkurini o‘stirish.

C. Bolalarda kitobga muhabbat uyg‘otish.

D. Barcha javoblarto‘g‘ri.

9.O‘qish tezligi haqida qaysi qatorda to‘g‘ri javob keltirilgan?

A. Og‘zaki nutq tempiga mos keladigan o‘qish tezligi.

B. Har bir daqiqada necha so‘z o‘qilishi.

C. O‘qish tempi va ritmiga rioya qilish.

D. To‘g‘ri javob yoq.

10. Ongli o‘qishga qaysi qatordato‘g‘ri ta’rif berilgan?

A. Asar qahramonlarining ichki kechinmalarini,ruhiy holatini tushunarli va ta’sirchan o‘qish.

B. Matnning mazmunini,badii asar vositalarini va qahramonlarini tushunib o‘qish.

C. Ongli idrok etishni ta’minlaydigan og‘zaki nutq tempiga mos o‘qish.

D. A va D javoblar.

11. Ifodali o‘qishga to‘g‘ri ta’rif berilgan qatorni belgilang?

A. Ongli idrok etishni ta’minlaydigan og‘zaki nutq tempiga mos o‘qish.

B. Matnning mazmunini, badii yasar vositalarini va qahramonlarini tushunib o‘qish.

C. Muallif fikrini,qahramonlarining ichki kechinmalarini va ruhiy holatini anglab tushunarli va ta’sirchano‘qish.

D. Barcha javoblarto‘g‘ri.

12. 2-sinf o‘quvchilarining bir daqiqada o‘qish me’yorlari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A. 35-50 ta so‘z.

B. 35-45 ta so‘z.

C. 45-55 ta so‘z.D. 50-60 ta so‘z.

3-Topshiriq. “CHARXPALAK” texnologiyasi

So`zlar

Shaxsoti

Narsaoti

Faoliyat-jarayonoti

O`rin-joy oti

Aniqot

Mavhumot

qalbbilimpichoqoyshahzodaterimonatolzorayvonhavoG`azabdaqiqasayohatdo`konprofessor
4-Topshiriq.Dars ishlanmasini tayyorlash bо‘yicha amaliy mashqni bajarish (kasbiy faoliyatidan kelib chiqib, dars beruvchi fani misolida):

a) о‘quvdasturidaberilganmavzubо‘yichadarsrejasiniishlabchiqish.

b) ushbumavzudasturningqaysibо‘limigategishliekanliginianiqlash;

v) mavzuniо‘z ichigaolgan bо‘lim bо‘yichadasturdaoldingivakeyingikurslardaо‘quvchilarqandaybilim, kо‘nikmavamalakalargaega bо‘lganliklarivaegallaydiganbilimlarinianiqlash;

g) tegishlikurslardaо‘quvchilarmavzu bо‘yichaqandaybilim, kо‘nikmavamalakalaregallashlarilozimliginianiqlash, hamdadarsrejasinituzish.

d) darsrejasigaasoslanganholdadarslik, qо‘shimchaadabiyotvametodik qо‘llanmalarhamda qо‘shimchamanbalardanfoydalanibdarsmatniniyozish.

________________________________________________fanidan

Nazariydarsreja - konspekti

Guruh ___________________________Sana «___» ___________ __ y.

Darsmavzusi ______________________________________________________________________

Darsmaqsadi:

1. Ta’limiy______________________________________________________________

2. Tarbiyaviy____________________________________________________________

3. Rivojlantiruvchi_______________________________________________________

Darsmetodlari: __________________________________________________________

Darsningjihozlanishi, kо‘rgazmaliqurollarvatarqatmamateriallar ________________________________________________________________________

Fanlararobog‘lanish_____________________________________________________

Darsо‘tiladiganxona ___________________________________________________

Adabiyotlar:

Asosiy:


1.

2.

3. Qо‘shimcha1.

2.

Darsningborishi(darselementlarivataxminiytaqsimotvaqti kо‘rsatiladi).

1. Tashkiliyqism (5 daqiqa).

2. О‘tgandarsmavzusivayangimavzuuchunzaruriymateriallarnitakrorlash (10 daqiqa).

Savollar:

a)

b)

v)О‘quvchilarjavoblariniumumlashtirish.

3. Yangimavzubayoni (45 daqiqa)

Yangimavzunitushuntirishuchunrejaberiladivarejagaasosantushuntiriladi.

4. Yangimavzunimustahkamlash (10 daqiqa).

Savollar: 1.

2.

О‘quvchilarningjavoblariniumumlashtirish.5. Darsyakuni (7 daqiqa).

6. Uygavazifaberish (3 daqiqa).5-Topshiriq.TA’LIMIY DIKTANTLAR NIMA UCHUN OLINADI?

F fIKRINGIZNI BAYON ETING.S fIKRINGIZNING BAYONIGA BIROR SABAB KO`RSATING.M KO`RSATILGAN SABABNI TUSHUNTIRUVCHI MISOL KELTIRING.U FIKRINGIZNI UMUMLASHTIRING.

Download 80.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling