3-мавзу. Талаб ва таклиф таҳлили асослари (2 соат) Талаб, талаб чизиғи вауларга таъсир қилувчи омиллар


Download 283.45 Kb.
bet1/4
Sana22.05.2022
Hajmi283.45 Kb.
#690580
  1   2   3   4
Bog'liq
3-мавзу (4)
3-mavzu. Koshi va Dalamber alomatlari. Koshining integral alomat, 14 dars ospf, 14 dars ospf, Are You suprised, ОН саволлари БИА ПКБ, мустақил таълим (1), Mustaqil ish (6)

3-мавзу. Талаб ва таклиф таҳлили асослари (2 соат)
1. Талаб, талаб чизиғи вауларга таъсир қилувчи омиллар.
2. Талаб функциялари ва талаб қонуни.
3. Таклиф, таклиф чизиғи ва уларга таъсир қилувчи омиллар.
4. Таклиф функцияси ва таклиф қонуни.
Таклиф ва талабни иктисодий нуктаи назардан тахлил килиш, жуда куп ва кенг мгаммоларни хал килишда универсал восита булиб хизмат килади. Бундай мгаммоларга куйидагилар кириши мумкин: жахондаги иктисодий шароитлар узгаришининг махсулот ишлаб чикаришга ва унинг самарадорлигига таъсири; нархларни назорат килиш буйича давлат томонидан куриладиган чора-тадбирларни бахолаш; иктисодий рагбатлантириш ва минимал иш хакини белгилаш; соликларнинг, субсидияларнинг, импортга куйиладиган пошлинанинг, ишлаб чикарувчилар ва истеъмолчилар фаолиятининг чегаралашларнинг умумий иктисодиётга таъсири ва хоказо.
Талаб ва таклиф оркали бозор механизмини урганиш, уларнинг графикларини тахлил килишдан бошланди. Маълумки, давлатнинг аралашувисиз, талаб ва таклиф мувозанат холатга келади ва унга асосан товарнинг бозор нархи урнатилади хамда мувозанатни таъминлайдиган махсулотнинг умумий хажми урнатилади. Лекин, кандай килиб, нарх ва махсулот хажми талаб ва таклифнинг баъзи бир характеристикалари билан богланган? Кандай килиб улар вакт буйича узгаради ва кандай килиб уларга умумий иктисодий фаоллик, иш хаки харажатлари таъсир килади? Нима учун талаб ва таклиф бозорлар (ракобатлашган, монопол, олиуопол ва бошка) буйича фарк килади? Нима учун баъзи бир бозорларда товарлар танкис ва хоказо саволларга жавоб бериш учун талаб ва таклифнинг диаураммасини карашдан бошлаймиз (2-расм).
Ордината уки буйича бир бирлик махсулотнинг нархи курсатилган (сумда). Абцисса уки буйича берилган вакт оралигида талаб килинган ва таклиф килинган махсулот хажми курсатилган.
Таклиф чизиги (supply) канча микдорда ва канака ишлаб чикариш нархида товарнинг бозорда сотилиши мумкинлигини курсатади. Таклиф чизиги канча юкорига кутарилса, шунча нарх юкори булади ва шунга куп фирмалар махсулот ишлаб чикариб, сотиш имкониятига эга буладилар.

2-расм. Талаб ва таклиф чизиклари.


Юкори нарх, мавжуд фирмаларни ишлаб чикаришни кенгайтиришга даъват этади, бозорга янги фирмаларни уз махсулоти билан кириб келишини таъминлайди, улар ишлаб чикарган юкори харажатли рентабел булмаган махсулотлари юкори нархда рентабел булади. Бундай холда, фирмалар ишлаб чикаришнинг кенгайиши киска вакт оралигида интенсив булса, узок муддатда эса экстенсив амалга оширилади.
Талаб чизиги (Demand) истеъмолчиларнинг берилган нархларда канча микдорда махсулот сотиб олиш мумкинлигини билдиради. Талаб чизигининг пастга кетиши, истеъмолчиларнинг нарх канча паст булса, улар шунча куп махсулот сотиб олишини анулатади. Паст нархлар, харидорларга янада купрок микдорда товарлар сотиб олишига хамда илгари сотиб олаолмаётган истеъмолчиларга эса хозир у товарни сотиб олишга имкон яратади.
Бу икки эгри чизик талаб ва таклифнинг мувозанат нуктасида кесишади. Мувозанат бозор тизимининг шундай холатини билдирадики, бу холатда талаб ва таклиф бир-бирига тенг булади. Мувозанат нукта мувозанат нархни ва мувозанат махсулот микдорини билдиради. нарх мувозанат нарх булганда, таклиф килинадиган ва талаб килинадиган товар микдори бир-бирига тенг булади . Бу нуктада товар танкислиги хам, ортикча товар хам булмайди. Бозор шароитларини узгариши талаб ва таклиф мувозанатини бузилишига олиб келади, лекин бозорда, уз узидан автоматик равишда, мувозанатни тиклаш тенденцияси мавжуд.
Агар бошлангич нарх, масалан мувозанат нарх дан паст булганда, юкоридагига тескари холат юзага келади. булганда, товар танкислиги ривожлана бошлайди, нима учун деганда нархда истеъмолчилар канча микдорда товар хохласа, шунча микдорда сотиб олаолмайди. Талаб ва таклиф графигидан куриниб турибдики, нарх булганда талаб га тенг булса, таклиф га тенг, яъни , талаб кондирилмайди. Бундай холат нархнинг усишига олиб келади. Шундай килиб, истеъмолчилар мавжуд товарларни сотиб олиш учун бир-бири билан ракобатлаша бошлайди, ишлаб чикарувчилар бунга нархни ошириш билан ва ишлаб чикаришни кенгайтириш билан жавоб беради. Натижада нарх яна узининг мувозанат холатига га эришади.
Бу ерда биз хар бир нархга маълум микдорда махсулот тугри келади ва сотилади хамда у яуона деб фараз киламиз. Бу фараз, бозор эркин ракобатлашган булгандагина маънога эга булади, качонки бундай бозорда сотувчи ва харидор бозор нархига таъсир кила олмайди. Агар таклиф яуона ишлаб чикарувчи (монополист) томонидан белгиланса, нарх билан, таклиф килинадиган махсулот микдори уртасидаги мослик бир кийматли була олмайди. Нима учун деганда, монополист талабнинг узгаришига караб, нархни уз фойдасига мослаштириб узгартириши мумкин. Шу сабабли биз талаб ва таклиф чизигини чизганимизда, ошкора булмасада, бозор эркин ракобатлашган деб фараз киламиз.

Download 283.45 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling