3. "Siyosiy iqtisod va soliq solishning boshlanishi" asarining muallifi kim?


Download 34.33 Kb.
Sana02.07.2020
Hajmi34.33 Kb.

1. “Ayirboshlash har bir mamlakat uchun foydali bo’lib, har bir mamlakat bunda mutlaq ustunlikka ega bo’lishi” mumkin deb kim tamonidan ta’kidlangan edi?
2. “Narxlarning ishlab chiqarish omillariga tenglashtirish” nazariyasini kimlar ilgari surdilar?
3. “Siyosiy iqtisod va soliq solishning boshlanishi” asarining muallifi kim?
4. “Lesse-fer” ( laissez-faire) ‒ deb …
5. “Xalqlar boyligi tabiati va sabablari” asarini muallifi kim?
6. Adam Smit o’zining Erkin savdo nazariyasini qachon yaratdi?
7. Agar Italiya Germaniyaga vino eksport qilsa, Germaniya esa Italiyaga go’sht eksport qilsa, go’shtning bahosiga nisbatan vinoning jahon bahosining ko’tarilishi nimani anglatadi?
8. Aholining xalqaro migratsiyasining qaysi turi qabul qiluvchi mamlakatda 1 yildan 6 yilgacha qolish bilan xarakterlanadi?
9. Avtarkiya bu …
10. Baynalminallashuv jarayoni anglatmaydi:
11. Birlamchi energiya resurslari iste’molining o’rtacha yillik o’sish sur’atlari 20-asr so’ngida (1980-2000) qaysi davlatlar guruhida eng yuqori bo’lgan?
12. BMT ning qaysi tashkiloti 1946 yilning 4 noyabrida tashkil etilgan bo’lib, davlatlar o’rtasida ta’lim, fan va madaniy aloqalarning rivojlantirishni maqsad qilgan?
13. BMT ning qaysi tashkiloti 1946 yilning 4 noyabrida tashkil etilgan bo’lib, davlatlar o’rtasida ta’lim, fan va madaniy aloqalarning rivojlantirishni maqsad qilgan?
14. BMT ning qaysi organi dunyo millatlariga “Ustav doirasida istalgan savollar va masalalarni muhokama qilish” imkoniyati berilgan forum sifatida tashkil etilgan? Ushbu organ BMT ning eng yirik va eng salobatli organi bo’lgani bilan, to’liq qudratga ega emas chunki o’z qarorlarini amalga oshirishga majbur etish vakolatiga ega emas.

15. BMT ning qaysi tashkiloti 1945 yil 27 dekabrda Vashingtonda tashkil etilgan bo’lib, maqsadi xususiy kapitalni jalb qila olmaydigan a’zo mamlakatlarga imtiyozli kreditlarni berish orqali ularning rivojlanishini qo’llab-quvvatlashdan iborat?


16. BMT ning qaysi tashkiloti 1945 yilda tashkil etilgan, Bosh Assambleya va Havfsizlik kengashi tomonidan 9 yilga tayinlanadigan 15 vakildan iborat?
17. BMT ning qaysi tashkiloti Bosh kotib boshchiligidagi ishchilar guruhidan iborat bo’lib, jahon hamjamiyati muammolariga milliy muammolar kabu munosabatda bo’ladilar?
18. Mehnat resurslari deyilganda kimlar nazarda tutiladi?
19. Davlatlar uchun xalqaro mehnat taqsimotida ishtirok etishi bu …
20. Dividend deb …
21. YeI (Yevropa Ittifoqi)ga qancha davlat a’zo?
22. Erkin iqtisodiy hududda ma’muriyat tomonidan korxonalarni ro’yxatdan o’tkazish va xorijiy fuqarolarning kelib-ketish tartibi jarayonlarini osonlashtirish maqsadida va turli xizmatlar ko’rsatish …
23. Yevropa iqtisodiy hamkorligiga Ispaniya va Portugaliya qachon qabul qilingan?
24. G’arbiy Yevropa davlatlari joriy operatsiyalar bo’yicha valyutalar konvertatsiyasiga XX asrning _____ ga kelib erishdilar.
25. Globallashuv jarayonini asoslovchi asosiy omil bu …
26. Hozirgi kunda nechta davlat Osiyo-Tinch okeani Iqtisodiy hamkorligi (ATES)ga a’zo?
27. Immigratsion kvota bu …
28. Inflyatsiya bu …
29. Infratuzilma bu …
30. Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot tashkiloti (IHTT) qachon tashkil topdi?
31. Iqtisodiy integratsiyaning eng rivojlangan va murakkab shakli:

32. Xalqaro savdo bo’yicha bosh bitim hisoblangan GATT tashkiloti qachon o’z faoliyatini boshlagan?


33. Ishlab chiqarishning baynalminallashuvi bu:
34. Jahon bozori kon’yunkturasi bu …
35. Jahon iqtisodiyoti nimani o’rganadi?
36. Jahon iqtisodiyoti va XIM da globallashuv jarayonini ikki darajasi mavjud, ya’ni:
37. XIM – bu …
38. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi bilan integratsiya o’rtasidagi asosiy farq nima?
39. Jahon xo’jaligi bu …
40. Jahon xo’jaligida servis hududlari tarkibiga ... kiradi.
41. Jahon xo’jaligini rivojlantirish uchun ... intilish zarur.
42. Jahon yuk aylanmasida eng katta ulush qaysi tur transportiga tegishli?
43. Jahondagi neft qazib olish bo’yicha yetakchi hudud:
44. JAYKA qaysi davlatning xalqaro agentligi hisoblanadi?
45. Makroiqtisodiy darajada globalizatsiyalashuv – bu …
46. Xalqaro savdoda naqd pul bilan hisob-kitob qilish tushunchasi nimani bildiradi?
47. Mashhur offshor hududlarga ...
48. Mehnat resurslari deyilganda kimlar nazarda tutiladi?
49. Merkantilistlar iqtisodiy tizimni uch tarmoqdan:
50. Merkantilistlar nuqtai nazariga ko’ra ...
51. Merkantilizm ta’limoti qaysi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan?
52. Milliy biznes nisbatan kuchsiz va arzon xorijiy raqobat milliy ishlab chiqarishni zararlashi mumkin bo’lsa, davlat qanday savdo siyosatini olib boradi?
53. Milliy daromad bu …
54. Milliy iqtisodiyotning asosiy ko’rsatkichlaridan biri bu …
55. Mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaning qaysi bosqichida a’zo mamlakatlar ichki iqtisodiy siyosatini muvofiqlashuvi va yagona valyutaga o’tish amalga oshiriladi?
56. Nafaqat o’zaro tariflardan voz kechgan balki uchinchi davlatlarga nisbatan umumiy tariflar belgilagan davlatlar guruhi qanday nomlanadi?
57. Nisbiy ustunlik tamoyili kim tomonidan kiritilgan?
58. O’zbekiston Respublikasining qaysi viloyatlarida erkin industrial-iqtisodiy hududlar tashkil etildi?
59. Ochiq iqtisodiyot bu …
60. Ochiq iqtisodiyotning vujudga kelishi – deb …
61. OPEK tashkiloti birinchi marta neft narxlarini keskin ko’targan neft inqirozi qachon bo’lgan?
62. Postindustrial jamiyat ____ ga xos.
63. Proteksionizm tarafdorlari shuni ta’kidlashadiki, importga qarshi bojlar, kvotalar va boshqa savdo to’siqlarini joriy qilish orqali ...
64. Qashshoqlikni yengish muammosi qaysi davlatlarga xos?
65. Qaysi savdo nazariya tarafdorlari fikrlariga ko’ra, dunyo cheklangan miqdordagi boyliklarga ega, shuning uchun bir mamlakatning boyishi faqatgina boshqa mamlakatning kambag’allashuvi hisobiga yuz berishi mumkin?
66. Quyidagi tashkilotlardan qaysi biri Jahon banki guruhiga kiradi?
67. Rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotining umumiy jihatlari …
68. Rivojlanayotgan mamlakatlar asosan dunyoning qaysi qit’alarda joylashgan?
69. Sanoati rivojlangan mamlakatlarning jahon eksporti hajmidagi ulushi:

70. Tashqi iqtisodiy va boshqa xalqaro moliyaviy operatsiyalar natijasida vujudga keladigan qarzdorliklarni yopish va talablarni boshqarish maqsadidagi turli milliy valyutalar almashinuvi tizimi bu:


71. Tashqi savdo siyosatining moliyaviy usuli bo’lib

Экспорт кредитлари ташқи савдо сиёсатининг молиявий усули бўлиб, у миллий фирмалар экспорти ривожланишини давлат томондан молиявий рағбатлантиришни назарда тутади.

...
72. Tashqi savdoni tartibga solishning noiqtisodiy usullari

Ташки савдони тарифли тартибга солиш усуллари каторига божхона тарифлари, божлар, йиғимлар, шунингдек, бошқа билвосита солиқлар, акцизлар киради. Нота.

:
73. Tovar va xizmatlarning xalqaro harakati bu kapitalning chet elda joylashtirilishi va harakat qilishi:
74. Turli davlatlar rivojlanish darajalarining tenglashuviga asos bo’layotgan, yagona, o’zaro bog’liq va o’zaro aloqador, yanada ilg’or rivojlangan va ijtimoiy adolatli dunyoni shakllantirish tendensiyasi bu . Жаҳон хўжалик алоқалари шаклланиши ва ривожланишининг истиқболлари халқаро жаҳон хўжалиги ривожланишининг асосий тенденцияси сайёрамиз миқёсида то-варлар, капиталлар ва хизматларнинг ягона бозорини яратишга, алоҳида мамлакатларнинг иқтисодий яқинлашиши ва яхлит халқаро хўжалик комплексига бирлашишига интилишда намоён бўлишини кўрсатади. …
75. Unifikatsiya bu …
76. Xalqaro investitsiyalar deb … халқаро инвестиция
77. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar necha tizimdan iborat?
78. Xalqaro mehnat taqsimoti qismlari: Халқаро кооперация (ХК) ва халқаро ихтисослашув (ХИ) халқаро меҳнат тақсимотининг шакллари бўлиб, унинг моҳиятини намоён қилади.


79. Xalqaro mehnat taqsimotida ishtirok etish davlatlarga qo’shimcha iqtisodiy samara berib ... Халқаро меҳнат тақсимотида иштирок этиш давлатларга қўшимча иқтисодий самара бериб, ўз эхтиёжларини энг кам ҳаражатлар билан тўлиқроқ қондириш имконини беради


80. Xalqaro narx qonuni yoki “xalqaro narx nazariyasi” birinchi bor kim tamonidan taklif etildi? . Джон Стюарт Милльнинг муҳим хизматларидан бири унинг халқаро нарҳ қонуни ёки “халқаро нарх назарияси”дир
81. Xalqaro savdoning klassik nazariyalarini yaratilishini ketma-ketligini ko’rsatib bering. Меркантилистик назария. Мутлақ устунлик назарияси Нисбий устунлик назарияси Ишлаб чиқариш омиллари нисбати назарияси

82. Xo’jalik faoliyatini amalga oshirish uchun iqtisodiy resurslar aloqadorligini samarali tashkil qilish qobiliyati bu:


83. XVF tasnifi bo’yicha rivojlangan davlatlar guruhiga qaysi davlatlar kiradi?
84. XX asrda ayirboshlashning baynalminallashuvi ...
85. Globalizatsiya bu …
86. Globalizatsiya termini kim tomonidan va qachon birinchi bolib ishlatilgan?
87. Globallashuvning tashqi ko’rinishlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni ko’rsating.
88. “Navoiy” erkin industrial-iqtisodiy zona qachon tashkil etilgan?

89. Jahon iqtisodiyotida erkin iqtisodiy hududlar (EIH) qachon paydo bo’lgan?


90. Jahon tasnifida eng yirik kapital “zayomchilar” bo’lib qaysi davlatlar hisoblanadi?
91. Eksport kreditlarining turlari:
92. AQSh dagi “Buyuk depressiya” nechanchi yil boshlangan va nechanchi yilgacha davom etgan?
93. Globallashuv jarayoni qaysi sohalarda salbiy oqibatga olib kelishi mumkin?
94. Xorijiy investitsiya deb …
95. Xalqaro investitsiyalar deb …
96. Tashqi savdo hududiga qanday hududlar kiradi?
97. Ochiq iqtisodiyot tamoyillariga mos ravishda harakat qilish ...
98. O’zbekistonda birinchi erkin iqtisodiy hudud qachon tashkil etilgan?
99. Xalqaro savdo bo’yicha bitim hisoblangan GATT tashkiloti qachon o’z faoliyatini boshlagan?
100. Iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlar qaysi qit’ada ko’p joylashgan?
101. Sotuvchining muayyan xaridorga yo’llangan va javob uchun muddat ko’rsatilgan taklifi nima deb ataladi?
102. Xalqaro savdoda naqd pul bilan hisob-kitob qilish tushunchasi nimani bildiradi?
103. Iqtisodiy integratsiya qanday shakllarda amalga oshiriladi?
104. Barter operatsiyasi bu ...
105. Import deb nimaga aytiladi?
106. Xalqaro normalarga binoan, xalqaro tijorat bitimining shakli:
107. Quyidagilardan qaysi biri xalqaro tijorat bitimining belgilari?
108. Kontraktdagi yetkazib berishning bazis shartlari quyidagilardan qaysi birini belgilab beradi?
Download 34.33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling