32-maktabning 11-sinf o‘quvchisi dan kelejakdagi kasbini aniqlash yuzasidanolingan so‘rovnoma bulung’ur 2022-yil


Download 127.93 Kb.
Sana12.05.2022
Hajmi127.93 Kb.
#667091
Bog'liq
Farzandlarimiz kelajagi So`rovnoma
TESTING ingliz tili, Тест для 9 го класса (1), A.Navoiy Saddi Iskandariy, Muhan 1, мустақил иш.сиртқи (6), Xotira 2- жахон уриши, 7-sinf 3-chorak testFO‘zbekistonRespublikasiXalqta’limivazirligi
O‘quvchilarnikasb-hunargayo‘naltirishvapsixologik-

pedagogikrespublikatashxismarkazi
Samarqand viloyati Bulung’ur tumani
32-maktabning 11-sinf o‘quvchisi
___________________________________ dan
kelejakdagi kasbini aniqlash yuzasidanolingan
SO‘ROVNOMA
Bulung’ur - 2022-yil
Hurmatli 11-sinf o‘quvchisi va muhtaram ota-onalar!
Sizdan quyidagi savollarga farzandingiz bilan xolisona,
adolatli va aniq javob berishingizni so‘raymiz.

l.Siz 11-sinfni tamomlagandan so‘ng, qaysi yo‘nalishda o‘z faoliyatingizni davomettirmoqchisiz?
ОOTMgao‘qishgakirmoqchiman. ОTadbirkorlikbilanshug‘illanmoqchiman
ОKollejyokitexnikumdao‘qimoqchiman. ОHunaro‘rganmoqchiman.
ОHarbiyxizmatgaborib, harbiybo‘lmoqchiman. О


 1. О Tikuvchilik

  О

  Zargarlik

  О Pazandachilik

  о

  Sartaroshlik

  О Kosibchilik

  о

  Chilangarlik

  О Haydovchilik

  о

  Duradgorlik

  QMaishiytexnikalargaxizmatko‘rsatish
  ОQurilishvata’mirlash
  ОQandolatchilik
  ОAvtomobillargatexnikxizmatko‘rsatish
  О

  11-sinfni muvaffaqiyatlibitirgandanso‘ng, oliyta’limmuassasalariningqaysiyo‘nalishidao‘qishistagingizbor?

О Texnika

О Sport

О Tibbiyot

О Filologiya (tillar)

О Pedagogika

О Arxitektura

О Ijtimoiy-gumanitar

О Iqtisodiyot

О Tabiiyfanlar

ОSan’atvamadaniyat
ОMedyavaАКТ

О Qishloqxo‘jaligi

o Aniqfanlar
О

3. Siz 11-sinfni tamomlab

oliyta’lim, kollejva

texnikumlardao‘qishnidavom

ettirishniistamasangizqaysihunamiegallashnihohlaysiz?

 1. Sizkasb-hunaro‘rganishniqayerdadavomettirishniistaysiz?

О“Ishgamarhamat” monomarkazida.
ОKasb-hunargao‘qitishmarkazida,
О“Ustoz-shogird” an’anasiasosida,

 1. Sizhozirgikundabirorkasbyokihunaro‘rganyabsizmi? Qayerda?

О “Ishgamarhamat” monomarkazida.
ОKasb-hunargao‘qitishmarkazida,
О“Ustoz-shogird” an’anasiasosida,
Aziz o‘quvchiSiztanlaganta‘limmuassasasidayetukmutaxassisustozlarta’liminiolib, kelajakdao‘zingizorzuqilgankasb-hunamingyetukmutaxassisidegansharaflinomgaegaboTishingizgaishonamiz!
O‘quvchi
Ota-ona
Maktabpsixologi
Sinfrahbari
Maktabdirektori
“ ” 2022-yil
-

-

&| Toshkentshahar |

Tuman (shahar)
nomi

£

g

i

Maktabraqami©

Jami 11-sinf o'quvchilarо

OTMgao'qishgakirmoqchiman


-

Kollejyokitexnikumdao’qimoqchiman

Harbiyxizmatgaborib, harbiybo’lmoqchiman

tt
1


Hunaro'rganmoqchiman


-

Tadbirkorlikbilanshug'illanmoqchiman

Boshqalar


-

Texnika


-

Filologiya (tillar)


-

Arxitektura


-

Ijtimoiy-gumanitar


-

Tabiiyfanlar


-

San'atvamadaniyat


-

Aniqfanlar


-

Sport

I-

Pedagogika


-

Iqtisodiyot


©

Qishloqxo'jaligi


-

Tibbiyot


»

Media vaАКТ


о

Boshqalar


о

Qurilishishlari


-

Duradgorlik


-

Avtomobillargatexnikxizmatko'rsatish

Haydovchilik


о

Pazandachilik


-

Tikuvchilik


©

Qandolatchilik

3-savolо

Sartarosh


о

Maishiytexnikalargaxizmatko‘rsatishtexnikalariustasi


ф

Kosibchilik


©

Zargar


ф

Chilangarlik


ф

Boshqalar


-

Ishgamarhamat” monomarkazida

Kasb-hunargao'qitishmarkazida

£
1-

Ustoz-shogird” an’anasiasosida

Ishgamarhamat” monomarkazida

Kasb-hunargao'qitishmarkazida

5-savol-

Ustoz-shogird” an’anasiasosida

viloyat (respublika) xalqta’limiboshqarmasitavsarrufidagiumumta’limmaktablarining 11-sinf bitiruvchilaridanolinganso’rovnomanatijalarito‘g‘risida MA'LUMOT

Aziz o‘quvchilar!


Rejalashtirishsizgakeraklikasbvaishniegallashdamaqsadlaringizgaerishishdayordamberadi. Savollargajavobberishorqalishaklnito‘ldirishdanboshlang.
Vaqto‘tishibilansizningrejalaringizo‘zgarishimumkinligisababli, ushbushaklnibiryildan key in yanato‘ldirishingizmumkin. Ushbushaklsizningta'limvamartabamaqsadlaringiznianiqlashuchunishlabchiqilganvasizgaishtopishnikafolatlamaydi. Ushbushaklnito‘ldirgandanso‘ng, maslahatchibilanbirgalikda “Shaxsiyrivojlanishrejasi” va “Individual harakatlarrejasi” shakllarinito‘ldiring.
Biz Siznikelajagingizgaishonamiz.
О‘zbekistonRespublikasiXalq ta ’limivazirligihuzuridagiО‘quvchilarnikasb-hunargayo ‘naltirishvapsixologik-pedagogikrespublikatashxismarkazi
Shaxsiyrivojlanishrejasi”
Meningkaryeramdagimaqsadimvatanlagankasbim:
Kasbiymaqsadlarimgaerishishdayordamberadiganqiziqishlarim, bilimvako‘nikmalarim:
Kasbiymaqsadlarimgaerishishuchunmengaqo‘shimchako‘nikmalarvabilimlarkerak:
Quyidagio‘quvdasturlari, tadbirlaridaqatnashishorqaliqo‘shimchako‘nikmalarvabilimlargaegabo‘laman:
Ushbumaqsadlargaerishishuchunmengashunaqadiplom, sertifikatkerakbo‘ladi:
Shaxsiyrivojlanishrejasi”

 1. Kasbiymaqsadvavazifalar

 1. Qisqamuddatlimaqsadlarvavazifalar:

 2. Uzoqmuddatlimaqsadvavazifalar:

 1. Maqsadlargaerishishuchunallaqachonqilinganishlar

1. Ta’lim (qaysimaktabdao‘qigansiz, o‘qiganyillaringiz; o‘qishdaqanday
yutuqlargaerishganingizvah.k.)
Boshlang4 ich ta'lim (l-4sinf)
O‘rtama’lumot (5-9sinf)
Yoqorisinflar (10-11 sinflar, kasb-hunarmaktablari, litseylar)
2. Qo‘shimchata’lim (qo‘shimcharavishdaqaysikurslami, treninglamio‘qidingiz, qayerda, qanchavaqtvaqaysiyilda):

 1. Maqsadlargaerishishuchunqilinganboshqaqadamlarvatadbirlar (Intemet-qidiruvlar, foydaliuchrashuvlar, suhbatlar, dasturlamitomoshaqilishvaboshqalar):

 1. Maqsadlargaerishishuchunkeyingiqandayaniqqadamlamiqo‘yishkerak?

1. Ta’limolishda:
2. Qo‘shimchata’limda:

 1. Qandayboshqaqadamlarvachoralarko‘rishkerak?

Uzoqmuddatlimaqsad: 5-20 yilichidanimalargaerishmoqchisiz?
MaqsadlaringizgaerishishingizuchunSizqandaychoralamiko‘rishingizkerak?
O‘rtamuddatlimaqsad: 1-5 yilmobaynidanimalargaerishishnixohlaysiz?
Ulargaerishishuchunqandayqadamlamibosibo‘tishingizkerak?
Qisqamuddatlimaqsaddabiryilmobaynidanimalargaerishishnirejalashtiryapsiz?
Qisqamuddatlimaqsadgaerishishuchunnimalamibosibo‘tishingizkerak?
To‘ldirilgansana:
Download 127.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling