37 Test I variant


Download 193.44 Kb.
Pdf ko'rish
Sana21.08.2020
Hajmi193.44 Kb.
#127237
Bog'liq
37-test shabloni yo'q


37  Test   I variant 

1.ABC uchburchakda AB=12, AC=8. AN 

bissektrisa va BMmediana p nuqtada 

kesishadi.AP:PN nisbatni toping. 

A) 1,5  B)1,(6)   C)2,25   D)3 

2.Muntazam 12 burchakning tomoni 8 ga teng 

bo’lsa, eng katta dioganalini toping. 

A)

015

cos


8

 B) 


0

15

cos16

 C) 


0

15

sin8

 D) 


0

15

cos16

 

3.Kvadrat yuzasining son qiymati uning perimetrining son qiymatiga teng. Shu kvadrat 

dioganali uzunligini toping. 

A)8 2    B)2 2    C) 4 2   D)8 

4.Rasmda tasvirlangan 

burchak 300

. Doiraning 

radiusi12 ga teng bo’lsa, boyalgan soha yuzini 

toping. 


 

A)12

3

36   B)


24

336

    C) 

483

72   D) 

3

2448 

5.Parallelogramga ichki va tashqi aylana chizish 

mumkin. Shu aylanalardan kattasining uzunligi 

kichigining uzunligidan necha marta katta. 

A)Aniqlab bo’lmaydi.  B)2   C) 2    D)

3

 6.

 

c

lsa

bo

b

c

a

va

b

a

'

32

1

;2

,

7;

4

 

vektorning koordinatalarini aniqlang. 

A)(-1;-2)   B)(2;-6)   C)(6;-8)   D)(-6;8) 

7.Quyidagi fikrlardan qaysi biri noto’g’ri. 

A)Uchburchakning tekisligidagi proyeksiyasi 

kesma bo’lishi mumkin 

B)To’g’ri chiziq tekislikka perpendikulyar 

bo’lganda uning priyeksiyasi nuqta bo’ladi. 

C)Perpendikulyar tekisliklarda yotuvchi to’g’ri 

chiziqlar o’zaro perpendikulyar bo’ladi. 

D)Ogmaning uzunligi o’zining proyeksiyasidan 

kichik bo’la olmaydi. 

8.Uchburchakli piramidaning asosining tomonlari 

13, 14 va 15 ga teng. Piramidaning asosidan 

boshlab balandligi ning uchdan bir qismiga teng 

masofadan tekislik bilan kesildi. Hosil bo’lgan 

kesimning yuzini toping. 

A)

328

   B) 


3

56

  C)28  D) 3

112


 

9.Asosining uzunligi balandligiga teng bo’lgan 

silindrning yon sirti 

2

36 bo’lsa, silindrning 

hajmini toping. 

A)54   B)

108


   C)36

3   D)54

2 

10.ABCD qavariq to’rtburchkning A burchgi 

to’g’ri, AB=6, BC=24, AD=8 bo’lsa, bu 

to’rtburchakka ichki chizilgan aylananing radiusini 

toping. 

A)5   B)4,5   C)6   D)5,5 

11.6, 8 va 10 sonlariga bo’lganda mos ravishda 4, 6 

va 8 qoldiq qoladigan eng kichik natural sonni 

toping. 

A)118   B)122   C)88   D)58 

12.

25

1

x

 soni musbat butun son bo’lsa, x ning 

verguldan keyingi qismi qanday ko’rinishda bo’ladi. 

A)04   B)96   C)025   D)975 

13.

5

181

1

52

2

yx

va

xy

 bo’lsa, x+y 

quyidagilardan qaysi biriga teng bo’lishi mumkin. 

A)6   B)6,4   C)9,6   D)10 

14.Soddalashtiring. (a>2) 



4

2

42

2

26

:

24

4

4

aa

a

a

a

a

a

 

A)3

2

aa

  B) 


3

2

aa

  C) 


3

2

a

a

 D) 


3

1a

 

15.Tenglamaning ildizlar yig’indisini toping.

0

12

2

12

xx

 

A)Ildizga ega emas   B)2   C)3   D)-2 16.x

3

-28x+m=0 tenglama uchta ildizga ega bo’lib, ulardan biri ikkinchisidan ikki marta katta bo’lsa, m 

ning qiymatini toping. 

A)32   B)48   C)64   D)28 

17.
1213

9

ca

c

b

b

a

 bo’lsa, a·b·c ni toping. 

A)160   B)120   C)108   D)156 

18.


x

x

x

1

2 tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta 

A)5 B)cheksiz ko’p   C)7   D)3 

19.

5

42x

x

 tengsizlikni yeching. 

A);

   B)(-5;1)   C)(-1;5)   D)Ø 

20.

x

x

x

3

41

1

 tenglama nechta 

ildizga ega. 

A)0   B)1   C)2   D)cheksiz ko’p 

21.12 va 18 sonlari orasiga shu sonlar bilan 

birgalikda geometrik progressiyani tashkil qiluvchi 

12 ta son qo’yilgan. Shu sonlar ko’paytmasini 

toping. 


A)6

18

   B) 636

  C) 6


19

  D)6


38

 

22.a yil oldin Nargiza x yoshda bo’lsa, b yildan   keyin  necha yoshda bo’ladi. 

A)x+a-b   B)x-a+b   C)x-a-b   D)a+x+b 23.Bir ishni Ahmad bilan Mahmud 12 kunda, 

Mahmud bilan Ali 8 kunga, Ahmad bilan Ali 6 

kunga tugatishadi. Bu ishni Ahmadning o’zi necha 

kunga tugatadi. 

A)9,6   B)24   C)18   D)16 

24.m ning qanday qiymatlarida 09

3

22

xm

x

 tengsizlik x ning barcha 

qiymatlari uchun o’rinli bo’ladi. 

A) 

;

5,

1

4;

   B)


5,

1

;

    

C)[-4,5;1,5]   D)hech qanday qiymatida. 

25.n

n

+ nn

+ n


n

+ n


n

=12500 bo’lsa, (-2)

n

 qiymatini toping. 

A)-32   B)-8   C)4   D)16 

26.Agar ln(ab)=2y va 

x

b

a

2

)ln(

 bo’lsa, b=? A)

y

x

e

   B) y

x

e

   C) x

y

e

   D) y

x

e 

27.tg20


0

+4sin20


0

=? 


A)

3

2   B)

6

   C) 3

  D)


6

2

 28.(sin3x+4)(5-sin3x) ko’paytma olishi mumkin 

bo’lgan eng katta qiymatni toping. 

A)19,75   B)20   C)20,25   D)18 

29.Tengsizlikni yeching.13

2

sin2

ln

 x

e

 

;

x

 

A)

;

6

56

;

2   B)



65

;

6    C)



2;

6   D)


;6

5

6;

0

 30.Integralni hisoblang. 

2

22

?

34

3

dxx

x

x

 

A) 1  B)4ln5   C)6ln5   D)4ln0,2 31.(x

4

+5x2

+3)(x


4

-2x


2

+4)-12 ifodani koeffisiyentlar 

yig’indisini toping. 

A)4   B)15   C)12   D)16 

32.ABC uchburchakda AN bissektrisa. AN=NC. 

ANC burchak 80

0

 bo’lsa, ABC burchakni toping. A)50

0

   B)600

   C)40


0

   D)30


0

 

33.ABC uchburchakda BC tomonga AN kesma tushirilgan. N nuqtadan AB va AC tomonlarga 

tushirilgan perpendikulyarlarning har biri 6 ga 

teng. AB+AC=21 bo’lsa, ABC uchburchakning 

yuzini toping. 

A)126   B)84   C)63   D)91 

34.Ko’pburchakning bir uchidan 12 ta diagonal 

chiqarish mumkin bo’lsa, uning ichki burchaklar 

yig’indisini toping. 

A)2160

0

   B)23400

   C)2700

0

   D)25200

 

35.ABCD trapetsiyaning AB va CD asoslari 14 va 8 ga teng. CD asosidan E nuqta tanlab olingan. 

ABE uchburchak yuzining trapetsiya yuziga 

nisbatini toping. 

A)

74

   B) 


14

11

  C) 11

7

   D) 22

7

 36.Aylananing markazidan radiusning uchdan bir 

qismi uzoqlikdan AB vatar o’tkazildi. OD radius AB 

vatarga perpendikulyar bo’lsa, AD kesma 

uzunligining AB vatar uzunligiga nisbatini toping. 

A)

4

6   B) 

2

6    C) 

3

2   D) 

3

2 

 

  

Ism________________________ 

 

Familya____________________  

 

1.        7.      13.       19.         25.           31.  

2.       8.       14.       20.         26.           32. 

 

3.       9.       15.       21.         27.           33.  

4.       10.      16.      22.         28.           34. 

 

5.        11.      17.      23.         29.          35.  

6.        12.      18.      24.        30.           36.   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


37  Test   II variant 37 

1.ABCD to’g’ri to’rtburchakning A uchidan BD 

diagonalga tushirilgan AH balandlik 6 ga teng. 

Agar AB=10 bo’lsa, bu to’rtburchakka tashqi 

chizilgan aylanani radiusini toping. 

A)12,5   B)4   C)8   D)6,25 

2.A(3;-4;5) nuqtadan OXZ tekisligiga eng yaqin 

nuqta nuqta koordinatasini toping. 

A)(3;0;5)   B)(3;-4;0)   C)0;-4;5)   D)(0;-4;0) 

3.ABCD qavariq to’rtburchak bo’lsa, 

quyidagilardan qaysi biri noto’g’ri. 

A)

DCAD

BC

AB  B)


BC

DC

AB

DA   


C)

0

CABC

AB

 D)


DC

BC

DB 

4.Og’ma o’z proyeksiyasidan 4 marta uzun bo’lsa, 

balandlikdan necha marta uzun. 

A) 15    B)2   C)

15

15

4   D)

8

 5.ABCD to’g’ri burchakli parallelepipedning 

pastki asosi, A

1

B

1C

1

D1

 esa mos ravishda ustki 

asosi. E nuqra esa, DD

1

 tomonidan olingan nuqta. Parallelepiped asosining tomonlari k va 2k ga teng 

balandligi esa 3k ga teng bo’lsa, BB

1uchburchakning yuzini toping. A)

2

132

k

   B) 


2

5

32

k

   C)


2

10   D)Aniqlab 

bo’lmaydi. 

6.ABCD to’g’ri burchakli trapetsiyaning A va D 

burchaklari to’g’ri. AD=3, CD=2  va AB=5. Shu 

trapetsiyaning AB tomon atrofida aylantirishdan 

hosil bo’lgan jismning hajmini toping. 

A)27


   B)39


   C) 45


  D)117


 

7.15 dan kichik va 15 bilan o’zaro tub bo’lgan sonlar yig’indisini toping. 

A)59   B)60   C)72   D)64 

8.

1000


1003

;

550553

;

5053

c

b

a

 sonlarni o’sish 

tartibida joylashtiring. 

A)a

9.Quyidagi ifodalardan qaysi biri noto’g’ri. 

A)

33

3

3c

b

a

abc   B)
ba

a

b33

   


C)

5

55

:

ba

b

a

   D)

ba

b

a4

4 

10.x


1

 va x


2

 x

2-5x+2=0 tenglamani ildizlari bo’lsa, 

x

14

+x

24

 ning qiymatini toping. 

A)433   B)625   C)641   D)325 

11.




189

3

43

4

bab

ab

a

 bo’lsa, 2a+3b ning qiymatini 

toping. 

A)3   B)


 9  C) 


8   D)4 


12.x

4

+2x2

-3=0 tenglama nechta haqiqiy ildizga ega. 

A)0   B)4   C)1   D)2 

13.
0

77

3

x

 tengsizlikni yeching. 

A);7

   B)Ø   C)7;   D)R 

14.


b

a

va

b

o

a shartlarni qanoatlantiruvchi 

a va b sonlar uchun 

b

a

b

a ifodani 

soddalashtiring. 

A)-2a   B)2b   C)-2b   D)0 

15.Tenglama nechta ildizga ega 



12

3

73

2x

x

x

 

A) 0  B)  1 C)  2 D)3 16.Hadlari musbat sonlardan iborat geometrik 

progressiyaning 12- va 7- hadlari yig’indisi shu 

progressiyaning 10- va 5- hadlari yig’indisidan 9 

marta katta bo’lsa, bu progressiyaning maxraji 

nechaga teng. 

A)

3   B)

3

9   C)

3

3   D)3 

17.Durdona ikki yil oldin, Shoira ikki yil keyin 

tug’ilganida, Durdona Shoiradan 1,5 marta katta 

bo’lardi. Agar ularning hozirgi yoshlari yig’idisi 35 

ga teng bo’lsa, Shoirani yoshi nechada. 

A)12   B)16   C)20   D)21 

18.Uy bekasi bodomning kilosini 4000 somdan olib, 

uni tozalagach, og’rligining 20%i chiqindiga chiqib 

ketdi. Ayol bu savdodan 20% foyda qilishi uchun 

tozalangan bodomning kilosini necha so’mdan 

sotishi kerak. 

A)5200   B)6000   C)8000   D)3380 

19.

5

2

32

xy

 funksiyani qiymatlar sohasini 

toping. 

A);5

   B)


5;   C);

2   D)2

; 

20.6

4

x

x

y

 funksiyani grafigi qaysi 

chorakdan o’tadi. 

A)I,III,IV   B)I,II   C)II,III,IV   D)I,II,IV 

21.

2

32

10

99

x

x

x

 tenglamani ildizini toping. 

A)2   B)1   C)3   D)ildizi yo’q 

22.k ning qanday qiymatlarida 10log

2

2

kx

x

y

 funksiyaning aniqlanish 

sohasi ;

5

2;

 dan iborat bo’ladi. 

A)3   B)-3   C)7   D)hech qanday qiymatida. 

23.Hisoblang. 

12

sin


12

7

sin

 

A)

26

   B) 2    C) 

2

3

  D)2

2

 24.Hisoblang.



31

arccos


3

1

arccos 

A)   B)

2   C) 0  D)

2 

25.

 x

tg

tgx

4

1 tenglama 

2

;

0 kesmada 

nechta ildizga ega. 

A)4   B)3   C)5   D)6 

26.Quyidagilardan qaysi biri xx

x

y

3

2log

1

7

 ning hosilasiga teng. 

A)

3

ln7

2

xx

   B)7

2

log3

ln

17

3

2x

x

x

x

x

   


C)

7

21

7

log2

3

x

x

x

x

   


D)3

ln

17

log


7

2

23

x

x

x

x

x 27.

11

64

2

xx

x

 tenglama nechta ildizga ega. 

A) 1  B)2   C)0   D)3 

28.ABC uchburchakda A burchagi 75

0

 va B 


burchagi 60

0

. Agar AB tomon uzunligi 6 ga teng bo’lsa, AC tomon uzunligini toping. 

A)

62

   B)


3

2

   C) 6

3

  D)43

 

29.ABC to’g’ri burchakli uchburchakda BD bissektrisa. D nuqtadan AB tomonga parallel 

o’tkazilgan chiziq BC gipotenuzani E nuqtada 

kesib o’tadi. Agar AB=12 va BC=20 bo’lsa, BDE 

uchburchakning yuzini toping.  

A)18,5   B)24   C)16   D)22,5 

30.Diagonallar soni tomonlari sonidan42 taga ortiq 

ko’pburchakning ichki burchaklari yig’indisi 

nechaga teng. 

A)2160

0

   B)19800

   C)1800

0

   D)16200

 

31.  ABCD  parallelogrammning  D  burchagi  105

0

.  BE  esa  AD  tomonga  tushirilgan  balandlik  va  AE=2DE.  Agar   DC=16  bo`lsa,  

parallelogrammning  yuzini  toping. 

A) 192      B) 108      C) 90        D) 96 

32.  Tomoni  10 ga  teng  bo`lgan  ABCD  

kvadratning  BC  tomondan  E,  CD  tomondan  F  

nuqta  olindi.  Agar  DF=FC  va  BE=EF  bo`lsa,  CE  kesma  uzunligini  toping. 

A) 6,25     B) 3,75      C) 8         D) 6 

33.  Aylanadan  tashqaridagi  P  nuqtadan ikki  

kesuvchi  o`tkazilgan.  Birinchi  kesuvchi  A  va   

nuqtalardan,  ikkinchi  kesuvchi  esa  C  va  D  

nuqtalardan  o`tadi.  PA=2x,  AB=x,  PC=x+6  va  CD=2x+6  bo`lsa,  x ni  toping. 

A) 18        B) 12          C) 16       D) 9 

34.  Muntazam  ko`pburchakning  tomoni  a ga,  

unga  ichki  chizilgan  aylana  radiusi  ga  teng  

bo`lsa,  tashqi   chizilgan  aylana  radiusini  toping. 

A)  aniqlab  bo`lmaydi      B)  a

2r

   


C)  

4

22

a

r

        D)  4

2

2a

r

 35.  

47

82

2

2y

x

y

x

  tenglama  bilan  

berilgan  aylananing  eng  katta  vatari  uzunligini  

toping. 


A) 16       B) 8        C) 12       D) 14 

36.   Parallelogrammning   tomonlari  

)

1

;3

(

)1

;

4(

b

va

a

  vektorlardan  iborat.  Shu   parallelogrammning  yuzini  toping.   

A) 10      B) 7         C) 17       D) 11  

 

Ism________________________ 

 

Familya____________________  

 

1.        7.      13.       19.         25.           31.  

2.       8.       14.       20.         26.           32. 

 

3.       9.       15.       21.         27.           33.  

4.       10.      16.      22.         28.           34. 

 

5.        11.      17.      23.         29.          35.  

6.        12.      18.      24.        30.           36.    

 

 

 

Download 193.44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling