5. Kwietnia 2008 o poznaniu


Download 15.65 Mb.
Sana01.01.2020
Hajmi15.65 Mb.

5.Kwietnia 2008 o poznaniu

 • AdaM 5 IV 2008
 • Plan prelekcji:
 • Pięknie o matematyce.
 • i co to słowo znaczy.
 • Jak się ona dzieli, z czego wyrosła,
 • czym się zajmuje,
 • na czym się zasadza.
 • Co dla niej znaczy piąty postulat Euklidesa.
 • O liczbach, porządku i równoważności
 • nigdy jest dość wam, nigdy jest dość mi.
 • Nie ma lekcji,
 • gdy wiele injekcji, surjekcji, bijekcji
 • Że 9 + 7 = 16 = 4, uwierzymy sami,
 • i się policzymy i będzie moc (z nami).
 • Potem ZF i ZFC
 • oraz jak z jednej kuli zrobić takie same dwie ?
 • Wreszcie o intuicji i Platonie oraz, na zakończenie,
 • Gödla twierdzenie.
 • Adam Marlewski
 • Instytut Matematyki
 • Politechnika Poznańska

1. Matematyka jest światem

 • O tym, za jak ważną
 • uważali matematykę
 • AdaM 5 IV 2008
 • Arystoteles (384-322 p.n.e.),
 • Roger Bacon (1214-94),
 • Leonardo da Vinci (1452-1519),
 • Galileusz (1564-1642),
 • Immanuel Kant (1724-1804)
 • i Bertrand Russell (1872-1970),
 • Matematyka jest miarą wszystkiego.
 • świadczą ich wypowiedzi, kolejno:
 • Matematyka jest drzwiami
 • i kluczem do nauki.
 • Matematyka jest światem.
 • Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał świat
 • Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno
 • - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby.
 • Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.
 • Rafaello (1509-10), Szkoła ateńska
 • Platon i, po jego lewej stronie, Arystoteles

2. Nauka o poznaniu

 • Greckie máthema znaczy poznanie.
 • Od tego słowa wywodzi się termin matematyka,
 • którym nazywa się jedną z najstarszych dziedzin wiedzy ludzkiej.
 • AdaM 5 IV 2008
 • po grecku mathematike,
 • po łacinie mathematica,
 • po angielsku mathematics,
 • po francusku mathematiques,
 • po portugalsku matemática,
 • po polsku matematyka (ma tematy matematyka)
 • po holendersku wiskunde = wiedza pewna.
 • W swych początkach i potem aż po schyłek wieku XIX
 • matematyka jest nauką o liczbach i figurach geometrycznych
 • (stąd też mówi się, że matematyka wyrosła z geometrii
 • i z rozważań dziś objętych teorią liczb).
 • Można, bez jakichkolwiek pretensji do ogólności, powiedzieć, że obecnie
 • matematyka to nauka dedukcyjną o ogólnych formach przestrzennych
 • i o stosunkach ilościowych.

3. Dedukcja

 • Dedukcyjność jest bodaj najbardziej istotną cechą matematyki.
 • Swe wyniki, ujmowane w zdania zwane twierdzeniami, lematami i wnioskami,
 • uzyskuje dedukcyjnie, tzn. stosując dedukcję.
 • Dedukcja (z łac. deductio = wyprowadzam), czyli wnioskowanie,
 • to rozumowanie, w którym z przyjętych założeń (zwanych aksjomatami)
 • i ze znanych już twierdzeń,
 • uzyskuje się inne twierdzenia
 • stosując reguły wnioskowania,
 • zwane też schematami dowodzenia.
 • AdaM 5 IV 2008
 • Reguły wnioskowania bada dział matematyki zwany logiką matematyczną.
 • Nazwa tej dziedziny nauki, logika, wywodzi się z greckiego logikos,
 • co znaczy zgodny z rozumowaniem,
 • i bezpośrednio nawiązuje do słowa logos = słowo.
 • Określenie logika matematyczna ma dwa znaczenia:
 • nauka o ogólnych prawach poprawnego wnioskowania,
 • system dedukcyjny opisujący to wnioskowanie.
 • Wnioskowanie dedukcyjne wypracowali, w wiekach od VI do IV p.n.e., w Grecji tacy uczeni jak Arystoteles,
 • Tales z Miletu i Pitagoras
 • Constantin Caratheodory (1873-1950), Tales z Miletu (624-546 p.n.e.)

4/ Logika (klasyczna)

 • Wyróżnia się logikę klasyczną, czyli dwuwartościową,
 • oraz logiki nieklasyczne, zwane też wielowartościowymi.
 • Przykładem logiki wielowartościowej jest logika trójwartościowa
 • opracowana przez Jana Łukaszewicza (1858-1956).
 • Logiki wielowartościowe w praktyce stosowane są rzadko,
 • nigdy na gruncie matematyki standardowej,
 • i nie stanowią przedmiotu naszego zainteresowania.
 • AdaM 5 IV 2008
 • Logika (klasyczna) rozważa jedynie zdania prawdziwe i fałszywe,
 • a więc wartościowuje każdą wypowiedź jako prawdziwą lub jako fałszywą,
 • stosując tzw. rachunek zdań.
 • Przypomnijmy, że tymi wartościami logicznymifałszprawda.
 • Powszechnie oznacza się przez odpowiednio 0 i 1 albo F i T.
 • 5 podstawowych operacji logicznych oznacza się przez , , , , ~.
 • Cztery pierwsze z nich określamy mianem spójników logicznych,
 • ostatnia nazywa się negacją albo zaprzeczeniem.
 • Zdania (logiczne) buduje się z tzw. zmiennych logicznych,
 • czyli wielkości mogących przyjmować
 • jedną z dwóch dopuszczalnych wartości,
 • stosując 5 podstawowych operacji logicznych.

5/ Pięć operacji logicznych

 • AdaM 5 IV 2008
 • Tabelki wartości podstawowych operacji logicznych
 • alternatywa
 • koniunkcja
 • implikacja,
 • wynikanie
 • równo-ważność
 • negacja, zaprzeczenie
 • p
 • q
 •  q
 •  q
 •  q
 •  q
 • ~q
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 0
 • Tabele określające wartości spójników logicznych mają postać,
 • jaką nadał im Charles Sanders Peirce (1839-1914).
 • Zdanie, które jest prawdziwe
 • dla każdego zestawu wartości zmiennych logicznych wchodzących w to zdanie, nazywa się tautologią albo prawem rachunku zdań.

6/ Prawa rachunku zdań

 • AdaM 5 IV 2008
 • nr
 • nazwa prawa: prawo
 • 1
 • tożsamości
 • p  p
 • 2
 • pozbywania implikacji
 • (p  q)  (~p  q)
 • 3
 • pozbywania równoważności
 • (p  q)   { (p  q)  (q  p)}  
 • 4
 • podwójnego przeczenia
 • p  ~~p
 • 5
 • przemienności alternatywy
 • (p  q)  (q  p)
 • 6
 • przemienności koniunkcji
 • (p  q)  (q  p)
 • 7
 • łączności alternatywy
 • ((p  q)  r)  ( p  (q  r) ) 
 • 8
 • łączności koniunkcji
 • (p  q)  r   p  (q  r)  
 • 9
 • idempotentności alternatywy
 • p  ( p)
 • 10
 • idempotentności koniunkcji
 • p  ( p)
 • 11
 • rozdzielności alternatywy
 • wzgl.koniunkcji.
 • {(p  (q  r)}  {( r)  (p  r)}
 • 12
 • rozdzielności koniunkcji
 • wzgl. alternatywy.
 • {(p  (q  r)}  {( r)  (p  r)}
 • 13
 • wyłączonego środka
 • p  ~p
 • 14
 • sprzeczności
 •  ~(p  ~p)
 • 15
 • p  (p  q)
 • 16
 • pochłaniania dla koniunkcji
 • (p  q)  p
 • 17
 • pierwsze prawo de Morgana
 • ~(p  q)  ( ~p  ~q)
 • 18
 • drugie prawo de Morgana
 • ~(p  q)  ( ~p  ~q)
 • 19
 • zaprzeczenia implikacji
 • ~(p  q)  (p  ~q)
 • 20
 • Claviusa
 • (~p  p) )  p
 • 21
 • Dunsa Szkota
 • ~p  (p  q)
 • 22
 • symplifikacji
 • p  (q  p)
 • 23
 • przechodniości implikacji
 • {(p  q)  (q  r)} 
 •  (p  r)   
 • 24
 • transpozycji
 • (p  q)  (~p  ~q)  
 • 25
 • modus tollendo tollens
 • {(p  q)  ~q}  ~p  
 • 26
 • modus tollendo ponens
 • {(p  q)  ~p}  q
 • 27
 • modus ponendo tollens
 • {(~p  ~q)  p}  ~q
 • 28
 • modus ponendo ponens
 • {(p  q)  p}  q
 • 29
 • redukcji do sprzeczności
 • {(p  q)  (p  ~q)}  ~p
 • 30
 • Fregego
 • {(p  (q  r)}  {(p  q)  (p  r)}
 • Zestaw często używanych praw rachunku zdań
 • Współczesną postać klasycznemu rachunkowi zdań nadał
 • Friedrich Ludwig Gollob Frege (1848-1925).
 • Prawo nr 21, Dunsa Sczkota, mówi, że zdania
 • fałszywego wynika każde zdanie.
 • Prawo nr 22 (symplifikacji) orzeka: zdanie
 • prawdziwe wynika z każdego innego.
 • Prawa 25-28 zwane są prawami Arystotelesa
 • (384-322 p.n.e.), stanowią formalny zapis
 • reguł, jakie on stosował.

7. Matematyka czysta i stosowana

 • Matematykę można podzielić na dwa
 • wzajemnie przenikające się obszary:
 • matematykę czystą i matematykę stosowaną.
 • AdaM 5 IV 2008
 • Jeden z największych
 • matematyków wszechczasów,
 • Karl Friedrich Gauss (1777-1855),
 • powiedział:
 • Matematyka jest królową nauk,
 • a teoria liczb jest królową matematyki.
 • Matematyka czysta to studium związków
 • zachodzących między abstrakcyjnymi wielkościami
 • przeprowadzane za pomocą przyjętych reguł
 • (regułami tymi są, jak wiemy, prawa rachunku zdań).
 • Obejmuje ona różne działy, wśród których znajdują się:
 • arytmetyka (czyli teoria liczb naturalnych)
 • i wyrosła z niej teoria liczb,
 • algebra,
 • geometria,
 • rachunek różniczkowy i całkowy,
 • topologia,
 • teoria zbiorów.
 • Do matematyki stosowanej zalicza się
 • takie działy matematyki jak
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • i statystyka,
 • mechanika klasyczna,
 • mechanika kwantowa,
 • teoria względności.
 • Toplologia to studium własności geometrycznych figur,
 • które pozostają niezmienne
 • przy dokonywaniu transformacji
 • ciągłych (zw homeomeorfizmami)
 • Na gruncie teorii zbiorów podjęto, w końcu wieku XIX,
 • aksjomatyzację całej matematyki
 • (o czym więcej powiadamy dalej).

8. Matematyka użytkowa i naukowa

 • Rozumiana potocznie matematyka to matematyka użytkowa,
 • czyli stosowana w tzw. życiu codziennym (oraz w zastosowaniach inżynierskich),
 • a więc przed wszystkim umiejętność dodawania, odejmowania,
 • mnożenia i dzielenia liczb, dokonywania pomiarów długości, pola i objętości.
 • Początki matematyki użytkowej sięgają Babilonii (około 2000 lat p.n.e.).
 • AdaM 5 IV 2008
 • Początki matematyki naukowej,
 • czyli opartej na rozumowaniu logicznym (a nie wyjaśnianiu magicznym
 • lub uzasadnieniu odwołującym się wyłącznie do przebadanych przypadków),
 • znajdujemy w Grecji około roku 500 p.n.e.,
 • a zwłaszcza w 13-tomowym dziele Stoicheia geometria (tzn. Elementy geometrii). Jego autor, Euklides (ok. 365-300 r.p.n.e.), zarzuty jednego z władców,
 • iż tak trudno jest nauczyć się matematyki, odrzekł :
 • Do matematyki nie ma drogi królewskiej.

9/ Geometrie euklidesowa i nieeuklidesowe

 • W swym dziele Elementy geometrii Euklides podał zestaw pojęć pierwotnych
 • i aksjomatów, spełnienie których stanowi, iż geometria zwie się geometria euklidesowa.
 • Przyjął, że istnieją punkty, proste i płaszczyzny,
 • że wiadomo, co znaczą takie wypowiedzi jak punkt należy do prostej
 • prosta przechodzi przez punkt, prosta leży na płaszczyźnie.
 • Ostatni, piąty, aksjomat Euklidesa powiada (we współczesnym sformułowaniu), że
 • przez punkt nie leżący na prostej przechodzi dokładnie jedna prosta do niej równoległa.
 • AdaM 5 IV 2008
 • Do połowy XIX wieku nie zachodziła potrzeba aksjomatyzacji matematyki,
 • Ujęcia jej podstaw w karby ścisłości faktycznej (a nie domniemanej).
 • Konieczność ta zaistniała, gdy niezależnie Nikołaj Łobaczewski, w r.1826,
 • i János Bolyai (ok.r.1823) zbudowali sensowne geometrie, w którym piąty aksjomat
 • Euklidesa zastępuje inny: przez punkt nie leżący na prostej
 • przechodzi nieskończenie wiele prostych do niej równoległych.
 • Geometria z tym aksjomatem nazywa się geometrią hiperboliczną.
 • Geometria z jeszcze innym pewnikiem, przez punkt nie leżący na prostej
 • nie przechodzi jakakolwiek prosta do niej równoległa,
 • nazywa się geometrią eliptyczną. Określił ją, w r.1854, Bernhard Riemann).
 • Pojawienie się tych geometrii spowodowało, że zwrócono baczną uwagę na stwierdzenia przyjmowane bez dowodu,, tzn. na aksjomaty, na ich rolę. Nie tylko w geometrii.
 • Także, a może nawet przede wszystkim, w teorii mnogości, bowiem wychodząc od niej
 • można podjąć opisać jeśli nie całej matematyki, to przynajmniej jej ogromną część.
 • Można, na przykład, zdefiniować, co to jest równość,
 • co to jest funkcja, co to jest liczba.
 • Wraz z rozwojem teorii mnogości szybko okazało się, że aksjomatyzacja taka jest,
 • w pewnym sensie, niezbędna, bez niej nie sposób uniknąć antynomii, paradoksów.
 • Bernhard Riemann

10. Matematyka formalna

 • Aksjomatyzację całości matematyki, a więc sformułowanie jej w postaci systemu dedukcyjnego,
 • podjęto w końcu wieku XIX.. W tej koncepcji matematyka jawi się jako nauka formalna:
 • matematyka formalna to zbiór definicji i twierdzeń, czyli zdań, które łączą zdefiniowane pojęcia
 • i są uzasadnione metodami logiki.
 • AdaM 5 IV 2008
 • W tak rozumianej matematyce wszystko, co można zrobić, to nazywać pewne obiekty
 • i z nazw wywnioskowywać związki jednych obiektów z innymi.
 • Tak rozumiana matematyka jest sztuką czystego słowa i rozumu,
 • wszystko bowiem znajduje w definicjach rozpatrywanych pojęć, wszystko jest w słowie
 • (i aż narzuca się porównanie do zdania, jakim św. Jan zaczyna swą Ewangelię: Na początku było Słowo).
 • Matematyk zaś jest jak Sherlock Holmes poszukujący sprawcę zbrodni:
 • popełniono zbrodnię, więc jest jej sprawca (choć może nie znamy jeszcze jego nazwiska)
 • i zaistniały konkretnie takie, a nie inne okoliczności jej popełnienia.
 • Dlatego prawdziwie rozumiejący matematykę nie wypowiada zdania takiego jak
 • Rozwiązaniem równania x2 – 2x – 15 = 0 będzie –3.
 • Nie pyta Co będzie rozwiązaniem równania x2 – 2x – 15 = 0 ?,
 • bowiem skoro dane jest równanie, to dane są już jego pierwiastki,
 • a nam pozostaje jedynie dowiedzieć się, ile one wynoszą.
 • Tak kategoryczną ocenę wypowiedzi można jednak złagodzić, bowiem
 • Liczba –3 była, jest i będzie rozwiązaniem równania x2 – 2x – 15 = 0.
 • Matematyka należy do świata idei, nie ma żadnego odwołania do świata fizycznego
 • i jedynie jak Albert Einstein możemy się zdumiewać,
 • iż mimo tego oderwania jest językiem opisu tego świata.
 • Matematyka funkcjonuje zupełnie inaczej niż na przykład biologia, medycyna lub fizyka ekspreymentalna.
 • Te nauki formułują swe twierdzenia na podstawie obserwacji, doświadczeń.
 • Twierdzenia matematyczne nie podlegają jakiejkolwiek weryfikacji doświadczalnej,
 • istnieją tak, jak na przykład pole elektromagnetyczne istnieje niezależnie od tego,
 • czy jest opisane równaniami Maxwella bądź innymi, a nawet istnieje, gdy nie jest opisane w ogóle.

11. Co to jest 6 ?

 • Choć na matematykę można spojrzeć jako na naukę czysto formalną, abstrakcyjną,
 • to wyrasta wyrasta ona z koncepcji liczby i z geometrii.
 • Już powiedzieliśmy, że matematyka jako całość jest nauką zajmującą się liczbami
 • i figurami geometrycznymi oraz ich uogólnieniami.
 • AdaM 5 IV 2008
 • Tak rzecz ujmując, matematyka jest projekcją świata fizycznego w świecie idei.
 • Przy takim spojrzeniu jest matematyka zaczepiona tak mocno w świecie fizycznym,
 • że aż można mówić o matematyce doświadczalnej.
 • Doświadczalność matematyki trzeba jednak rozumieć inaczej niż w naukach przyr-
 • odniczych. Ta odmienność wynika choćby z tego, że w matematykę jest istotnie
 • wpisana nieskończoność – pojęcie, którego dotąd nie zaobserwowaliśmy
 • w świecie fizycznym: nikt jeszcze nie stwierdził istnienia nieskończoności fizycznej
 • i mówiąc, na przykład, o obiekcie nieskończenie dalekim,
 • mówimy jedynie, że znajduje się on bardzo, bardzo daleko.
 • Uogólnienia w matematyce są w istocie abstrakcjami, wysublimowanymi cechami.
 • Takim uogólnieniem jest nawet tak elementarne pojęcie jak liczba.
 • Courant i Robbins w książce Co to jest matematyka (pierwsze wyd. w r.1941) piszą na przykład tak:
 • Liczba 6 jest abstrakcją wszystkich zbiorów obejmujących dokładnie 6 przedmiotów, elementów,
 • nie zależy ona ani od poszczególnych własności tych przedmiotów ani od użytych symboli.
 • Tak rozumiana liczba 6 jest cechą wspólną zbiorów 6-elementowych.
 • Mówimy, że liczba 6 jest mocą każdego takiego zbioru.
 • Moc zbioru (inaczej: liczba kardynalna zbioru) jest jednym z podstawowych pojęć teorii
 • mnogości, zwanej też teorią zbiorów. Podwaliny tego działu matematyki i logiki matematycznej,
 • położył Georg Cantor (1845-1918), słuchacz wykładów Weierstrassa, Kummera i Kroneckera,
 • stwarzając tzw. naiwną teorię zbiorów.
 • infinity.jpg by Malte Marwedel

12. Georg Cantor

 • Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor urodził się w r.1845 w Sankt Petersburgu.
 • Tu pracował jego ojciec, z pochodzenia Duńczyk, stąd była jego matka, Maria Anna
 • Böhm. Gdy miał 11 lat, z rodzicami osiadł w Wiesbaden, później we Frankfurcie.
 • Studia rozpoczął na Politechnice w Zurychu, kontynuował je w Berlinie. Rozprawę
 • doktorską z teorii liczb, De aequationibus secundi gradus indeterminatis, obronił w r.1867
 • na Uniwersytecie w Getyndze.
 • W roku 1870 rozwiązał pewne zagadnienie dotyczące jednoznaczności szeregów
 • trygonometrycznych, jakie podsunął mu Heindrich Eduard Heine. Kolegium,
 • gdzie Heine był zatrudniony, zatrudniło go na stanowisko profesora w roku 1872.
 • Na początku roku 1873 Cantor pokazał, że wszystkie liczby wymierne dają się
 • ustawić w ciąg. W grudniu tegoż roku pokazał, że tego samego nie można
 • powiedzieć o zbiorze R liczb rzeczywistych.
 • W roku 1877 zwrócił uwagę na wzajemnie jednoznaczną odpowiedniość między przedziałem <0, 1) a prostą. Zaskoczony tą obserwacją napisał Widzę to, ale nie wierzę !
 • w liście, adresatem którego był Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831-1916), od r.1855 Dedekind pracujący na Uniwersytecie w Göttingen na stanowisku, które przedtem zajmował Gauss.
 • Pracę na temat tego odkrycia wysłał do Crelle’s Journal. Tak dalece jej tezom nie dowierzał Kronecker, wtedy jeden z redaktorów tego czasopisma, że tylko interwencji Dedekinda zawdzięczać trzeba, iż została ona tam wydrukowana. Cantor do końca życia nie zapomniał tej sytuacji i nigdy więcej do Crelle’s Journal nic nie posłał.
 • Serię artykułów, które uznaje się za początek teorii mnogości (Mengetheorie) opublikował, w latach 1895-97, w Mathematische Annalen.
 • Uczestnicząc w pierwszym Międzynarodowym Kongresie Matematycznym (Zurych 1897) bardzo pochlebne opinie na temat nowej teorii wyrazili m.in. Hurwitz i Hilbert. Na tym zjeździe wykład o postulatach geometrii Euklidesa i Łobaczewskiego wygłosił Cesare Burali-Forti z Turynu. On, a wkrótce niezależnie od niego także i Cantor, natrafili na paradoks w teorii zbiorów, rozważając zbiór wszystkich zbiorów.
 • Cantor doświadczał okresów depresji. Rosła ona z takich racji jak śmierć młodszego brata i swego najmłodszego syna (rok 1899). Odwracał się wtedy od matematyki, zagłębiał się w lekturę dzieł epoki elżbietańskiej (Bacon, Szekspir). Zmarł w roku 1918 w Halle, w sanatorium na atak serca.
 • AdaM 5 IV 2008

13. Fundamenty naiwnej teorii zbiorów

 • Pojęciami pierwotnymi (a więc takimi, których się nie definiuje, które są, bo są) naiwnej teorii zbiorów
 • element, zbiór elementówprzynależność elementu do zbioru (oznacza się ją znakiem , napis
 • p  Z czyta się: p jest elementem zbioru Z, p jest w zbiorze Z, element p należy do zbioru Z).
 • Zbiór podać można
 • wymieniając jego elementy explicite, np. zbiór {powietrze, woda, ogień, ziemia},
 • wyliczając jego elementy domyślnie, np. zbiór {1, 2, 3, …, 2008},,
 • podając własność, jaka stanowi cechę definiującą zbiór, np. zbiór wydanych po polsku dzieł Adama
 • Mickiewicza, zbiór liczb podzielnych (rozumie się: bez reszty) przez 3; ten ostatni można zapisać
 • używając dwukropka lub pionowej kreski, np. { 3z : z  Z}.
 • Niekiedy zamiast zbiór mówi się klasa bądź rodzina (zbiorów).
 • AdaM 5 IV 2008
 • Mając jedynie te 3 pojęcia pierwotne możemy określić m.in. takie obiekty jak
 • para elementów: jest to zbiór (ab)  := {a, {a, b}},
 • podzbiór zbioru Z: jest to zbiór A taki, że (a  A)  (a  Z);
 • pisze się wtedy A  Z i mówi, że A zawiera się w B, że B zawiera A,
 • dopełnienie zbioru A do zawierającego go zbioru B: jest to zbiór {c  B: c  A},
 • gdzie ( B)  ~(b  B), co czyta się: b nie należy do B, b nie jest elementem zbioru B,
 • suma zbiorów A i B: jest to zbiór A  B := { cc  Ab  B},
 • iloczyn (lub: przekrój) zbiorów A i B: jest to zbiór A  B := { cc  Ab  B},
 • różnica zbiorów A i B: jest to zbiór A \ B := { cc  A  b  B},
 • zbiór potęgowy zbioru A : 2A = { BB  A},
 • iloczyn kartezjański zbiorów A i B: jest to zbiór AB := { (ab) :  a  A, b  B},
 • relacja dwuargumentowa w iloczynie AB: jest to dowolny podzbiór tego iloczynu.
 • O elementach a  A, b  B, które należą do relacji R  AB 
 • mówimy, że pozostają ze sobą w tej relacji i na ogół zamiast pisać (a, b)  B piszemy a R b.

14. Porządek

 • Mówimy, że relacja RA2 , tzn. w iloczynie kartezjańskim AA, jest
 • zwrotna, jeśłi  a  A a R a,
 • przechodnia, jeśłi  a, b, c  A {(a R b)  (b R c) }  (a R c),
 • symetryczna, jeśłi  a, b  A (a R b)  (b R a),
 • asymetryczna, inaczej: przeciwsymetryczna, jeśli  a, b  A (a R b)  ~(b R a),
 • antysymetryczna, jeśłi  a, b   A {(a R b)  (b R a)}  (b),
 • spójna, jeśłi  a, b   A (a R b)  (b R a)    (b).
 • AdaM 5 IV 2008
 • Relację zwrotną, przechodnią i antysymetryczną w A2 nazywa się częściowym porządkiemA.
 • Jest częściowym porządkiem np. a) zawieranie zbiorów w dowolnej rodzinie podzbiorów ustalonego zbioru,
 • b) implikacja, czyli wynikanie , w zbiorze formuł rachunku zdań.
 • Częściowy porządek R w zbiorze A taki, że  a, b   A (a R b)  (b R a),
 • nazywa się porządkiem liniowym lub krótko: porządkiem.
 • Na przykład jest porządkiem a) w zbiorze N (i także w Z, Q, R) relacja , (mniejsze lub równe),
 • b) w każdym zbiorze relacja należenia ,
 • c) w zbiorze wektorów [x1, x2] liczbowych porządek leksykograficzny , ,
 • [x1, x2]  [y1, y2]   { (x1 < y1)   (x1 = y1   x2  y2) }.
 • Parę (XR), którą stanowią zbiór X i częściowy porządek R,
 • nazywamy zbiorem częściowo uporządkowanym (ang. poset).
 • O elemencie x zbioru częściowo uporządkowanego (XR) mówi się,
 • że jest najmniejszy (ze względu na porządek R), jeśli x R y dla dowolnego y  X.
 • Parę (XR), którą stanowią zbiór X i porządek liniowy R, nazywamy zbiorem liniowo uporządkowanym.
 • Porządek liniowy w zbiorze X nazywamy dobrym porządkiem,
 • jeśli każdy niepusty podzbiór zbioru X ma element najmniejszy ze względu na ten porządek.
 • Zbiór  dobrze uporządkowany relacją należenia ()
 • i taki, że każdy element    jest podzbiorem zbioru , nazywa się liczbą porządkową.
 • Tak więc dla dowolnych dwóch elementów ,    jest       .
 • Tak więc liczbami porządkowymi
 • są (poczynając od najmniejszej)
 • zbiór pusty ,
 • zbiór {},
 • zbiór {, {}},
 • zbiór {, {}, {, {}} itd. Zwyczajowo oznaczamy je kolejno przez 0, 1, 2, 3 itd.;
 • w ten sposób każda liczba naturalna jest liczbą porządkową.
 • Specyficznymi liczbami porządkowymi są liczby kardynalne – o nich powiemy później .

15 Równoważność

 • Zbiór elementów równoważnych danemu, tzn. zbiór [a]~ := { b : b ~ a},
 • nazywamy klasą elementów równoważności elementu a generowaną relacją równoważności ~.
 • Zbiór ten nazywa się także klasą abstrakcji elementu a.
 • Nazwa klasa abstrakcji podkreśla istotny fakt, jakim jest abstrahowanie,
 • pominięcie wszystkich cech elementów rozpatrywanego zbioru poza tą cechą,
 • która tę relację stanowi/określa.
 • Abstrahowanie, tj. wprowadzanie relacji równoważności,
 • stanowi jedno z najistotniejszych narzędzi, jakimi posługuje się matematyka.
 • W szczególności pozwala ono opisywać różne zjawiska fizyczne
 • tymi samymi równaniami lub układami równań.
 • AdaM 5 IV 2008
 • Relację zwrotną, przechodnią i symetryczną w A2 nazywa się równoważnością w zbiorze A.
 • Najczęściej zapisuje się ją używając znaku ~ lub ,
 • czasem pisze się po prostu = (którego nie należy mylić ze znakiem równości elementów).
 • O elementach a, b mówimy, że są ~ –równoważnymi, lub krócej, że są sobie równoważne,
 • jeśli pozostają ze sobą w relacji równoważności ~. Piszemy wtedy: ab.
 • Zbiór klas abstrakcji nazywa się zbiorem ilorazowym albo przestrzenią ilorazową
 • i jest oznaczany przez A/~, tak więc
 • A/~  :=  { [a]~  : a  A }.
 • Dowodzi się, że dowolna relacja równoważności w zbiorze A wprowadza w tym zbiorze podział,
 • tzn. że każdy element zbioru A należy do jakiejś i tylko jednej klasy abstrakcji.
 • Równoważnością jest w zbiorze Z liczb całkowitych relacja parzystości.
 • Dzieli ona zbiór Z na dwa podzbiory: zbiór liczb parzystych i zbiór liczb nieparzystych.
 • Relacja ta jest szczególnym (bo zachodzącym dla m = 2) przypadkiem relacji =m
 • zwanej przystawaniem modulo m albo równością modulo m.

16. Równość modulo

 • Niech m oznacza dowolną liczbę naturalną > 1.
 • Mówimy, że dwie liczby całkowite a, b są sobie równe modulo m,
 • i piszemy a =m b, jeżeli różnica a – b dzieli się bez reszty przez m.
 • Łatwo zauważyć, że warunek ten jest równoważny temu, że istnieje taka liczba całkowita k, że
 • a = b + km.
 • Łatwo też sprawdzić, że określona właśnie równość modulo m
 • jest relacją równoważności w zbiorze Z liczb całkowitych.
 • Relację tę nazywa się relacją równości modulo m, przystawaniem modulo m,
 • albo równością według reszt z dzielenia przez m.
 • AdaM 5 IV 2008
 • Relacja =m rozbija zbiór Z na klasy abstrakcji, Stanowią one jedyne elementy przestrzeni ilorazowej.
 • Przestrzeń ta liczy m elementów, tymi elementami są zbiory [0], [1], …, [m-1].
 • Nazywa się ją przestrzenią reszt z dzielenia przez m i często oznacza się przez Zm.
 • Można w niej wprowadzić działania dodawania, odejmowania i mnożenia kongruentnie
 • (mówimy też: zgodnie z działaniami wyjściowymi), tzn. wzorami  
 • [a]  +m  [b]  :=  [ a + b ],
 • [a]  – m  [b]  :=  [ a – b ],
 • [a]    m  [b]  :=  [  a  b ].
 • 16 = 4
 • Arytmetyka tak wprowadzona nazywa się arytmetyką cykliczną lub zegarową, bowiem przy m = 12 sprowadza się do takiego liczenia, jakie zachodzi na standardowej tarczy zegarka.
 • Na przykład po upływie 9 godzin od godziny 7 rano wskazówka duża mierzy w godzinę 4:
 • 7 + 9  =  16 = 4 + 112,
 • i czwarta po południu to godzina 16-ta, 4 =12 16.
 • Piszemy często w postaci 4 = 16 mod 12,
 • a bywa, że po prostu 4 = 16.
 • Klasa abstrakcji [ 4 ] = { …, -8, 4, 16, 28, 40, 52, … }.
 • 7+9 = 4

17 Przykłady relacji równoważności

 • Do już omówionego przystawania liczb modulo m dodajmy przykłady innych relacji równoważności,
 • a mianowicie:
 • (klasyczną) równość liczb,
 • przystawanie trójkątów,
 • podobieństwo trójkątów,
 • równość liczb wymiernych: zbiór Q liczb wymiernych można zdefiniować
 • jako przestrzeń ilorazową, którą w zbiorze par postaci (ab), gdzie a, b  Z oraz b  0,
 • generuje relacją równoważności ~ zdefiniowaną wzorem
 • (ab) ~ (pq)  aq = bp.
 • AdaM 5 IV 2008
 • to relacja równoważności przyjmuje znaną nam postać równości ułamków
 • Natomiast dodawanie i mnożenie ułamków zapisanych jako pary liczb wygląda następująco:
 • Zauważmy, że jeśli zamiast (a, b) napiszemy ,
 • Widać, że są to tylko inne zapisy znanych wzorów:
 • Zasadność zaprezentowanego „utrudniania życia”
 • (jakim, wobec naszych przyzwyczajeń, bez wątpienia jest zapis ułamka w postaci pary liczb)
 • dostrzega się, gdy w podobny sposób – mianowicie poprzez pary liczb – definiuje się tzw. liczby zespolone.

18. Co to jest funkcja

 • Na gruncie teorii mnogości funkcją (jednoznaczną)
 • określoną w zbiorze A i przyjmującą wartości w zbiorze V
 • nazywamy każdą relację f w iloczynie kartezjańskim AV
 • taką, że { (x, y1)  f }  {(x, y2)  f } )   y1 = y2 .
 • Przy tym zbiór A nazywa się zbiorem argumentów
 • (lub dziedziną, obszarem określoności),
 • zbiór Bzbiorem wartości (lub przeciwdziedziną) funkcji f.
 • Mówi się, że f odwzorowuje (także: przekształca, przeprowadza) argument x w wartość y.
 • Stosuje się też diagram f : A  V.
 • Zbiór { (x, y)  :  x  } nazywa się wykresem funkcji f nad zbiorem D.  
 • Zbiór { y  :  (x, y)     x   } nazywa się f-obrazem zbioru D
 • albo obrazem zbioru D (uzyskanym) przy przekształceniu f .
 • AdaM 5 IV 2008
 • Zamiast pisać (xy)  f pisze się y = f(x)
 • i mówi się, że y jest f-obrazem punktu x,
 • jest wartością funkcji f w punkcie x.
 • Teraz warunek, którego spełnienie stanowi,
 • że relacja f jest funkcją, pisze się następująco:
 • y1 = f(x)    y2 = f(x) }    ( y1 = y2 ).
 • Implikacja ta jest precyzyjnym wyrażeniem tego,
 • co popularnie rozumie się pod pojęciem funkcja
 • – że jest to przyporządkowanie jednoznaczne,
 • że konkretny argument x przekształca w dokładnie jedną wartość y.
 • Wykres funkcji y = sin(x)
 • Wykres równości x = 8y2 – 4y – 4
 • Niekiedy zamiast
 • funkcja mówi się
 • odwzorowanie,
 • przekształcenie,
 • transformacja,
 • operacja,
 • operator
 • (i trzech ostatnich zwłaszcza
 • wtedy, gdy przekształca
 • funkcja funkcję w funkcję).

19 Injekcja, surjekcja, bijekcja

 • Niech, jak poprzednio, f oznacza funkcję określoną w zbiorze A
 • i przyjmującą wartości w zbiorze V.
 • AdaM 5 IV 2008
 • Jeżeli każda wartość funkcji f
 • jest f-obrazem dokładnie jednego punktu jej dziedziny,
 • to mówimy, że f jest różnowartościowa, że jest injekcją.
 • Tym samym funkcja różnowartościowa f spełnia warunek
 •  f(x1) = f(x2)    x1 = x2 .
 • Jeżeli V jest f-obrazem zbioru A, tzn. V = f(A) := { f(a) : aA },
 • to mówimy, że f jest surjekcją (z A w V),
 • że funkcja f zbiór A przekształca na zbiór V.
 • Surjekcję różnowartościową z A na V nazywa się
 • odwzorowaniem wzajemnie jednoznacznym
 • albo bijekcją (z A w/na V).
 • Funkcja f określona wzorem f(x) = sin(x) jest
 • jest różnowartościowa na przedziale <0, /2>,
 • surjekcją z każdego przedziału <a, a + 2> na przedział <–1, 1>,
 • dla dowolnego a jest bowiem f(<a, a + 2>) = <–1, 1>,
 • jest bijekcją przedziału
 • <–/2, /2>
 • w/na <–1, 1>.
 • Funkcja y = x2 – x – 2
 • nie jest injekcją z przedziału <–1, 3>,
 • jest przekształceniem różnowartościowym
 • na przedziale <1, 3>,
 • nie jest odwzorowaniem przedziału
 • <0, 2> na przedział <–3, 4>,
 • jest surjekcją z <–1, 3> w/na <–2.25, 4>,
 • odwzorowuje zbiór R liczb rzeczywistych 
 • na przedział <–2.25, +),
 • nie jest bijekcją przedziału <–1, 3>
 • w przedział <–3, 4>,
 • jest funkcją wzajemnie jednoznaczną
 • przedziału <1, 3> w/na przedział <–2, 4>

20. Równoliczność

 • Za Cantorem dwa zbiory nazywamy równolicznymi
 • jeśli jeden jest bijekcyjnym obrazem drugiego.
 • AdaM 5 IV 2008
 • Grób Galileusza w kościele Santa Croce we Florencji
 • Równoliczność jest relacją równoważności
 • w danej rodzinie zbiorów, więc rozbija ją na rozłączne klasy.
 • O dwóch zbiorach należących do tej samej klasy abstrakcji,
 • powiadamy że mają tyle samo elementów,
 • że są takiej samej mocy,
 • że mają taką samą moc,
 • że ich liczby kardynalne są sobie równe.
 • Widać teraz, że zbiory N = {1, 2, 3, ,4 ... }
 • i P = {2, 4, 6, 8, ... } są równoliczne.
 • Istnieje bowiem bijekcja ze zbioru N w zbiór P;
 • jest ona określona wzorem f(n) = 2n.
 • To stwierdzenie, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem,
 • nazwane jest paradoksem Galileusza.
 • Pierwszy odnotował je, w r.1638, Galileusz (Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuove scienze)
 • pisząc, że jest tyle samo liczb naturalnych, co ich kwadratów.
 • Tym samym podważył tę oczywistość, że część jest mniejsza od całości.
 • Spójrzmy bowiem: P jest podzbiorem właściwym zbioru N,
 • tzn. P  N i, równocześnie, P  N.
 • Tak więc część właściwa (P) zbioru (N) jest równoliczna z całym zbiorem.

21. Moce 0 i c

 • AdaM 11 III 2008

22. Hipoteza kontinuum

 • AdaM 11 III 2008
 • Paul Cohen (1934–2007)

23 ZF, ZFC

 • AdaM 5 IV 2008

23 Paradoksalny rozkład kuli

 • AdaM 5 IV 2008
 • Alfred Tarski (1902-83)
 • Stefan Banach (1892-1945)

25 Intuicjonizm, platonizm

 • AdaM 5 IV 2008

26. Ile matematyk ?

 • Henri Poincaré (1860-1934),
 • Kurt Gödel (1906-78),
 • Andriej Kołomogorow (1903-87)
 • AdaM 5 IV 2008

Download 15.65 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling