6-mavzu. Eritmalar. Noelеktrolitlar eritmalari. Erishjarayonining tеrmodinamikasi. Suyultirilgan eritmalarning kolligativ xossalari R


Download 400.89 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana17.01.2020
Hajmi400.89 Kb.
  1   2   3

 

 

56 56 

6-MAVZU

Eritmalar. Noelеktrolitlar eritmalari. Erishjarayonining 

tеrmodinamikasi. Suyultirilgan eritmalarning kolligativ xossalari  

R

еja 

1. Eritmalarning sinflanishi. 

2. Eritma kontsеntratsiyasi va uni ifodalash usullari. 

3. Erish jarayoni tеrmodinmikasi. 

4. Suyultirilgan eritmalarning kolligativ xossalari. 

5. Raul qonunlari

 

O`quv mashg`ulotining maqsadi: 

Talabalarning eritmalar va uning 

komponentlari; kontsentratsiyalar; eritmalar klassifikatsiyasi va ularni ifodalash; 

moddaning erish jarayoni; erish jarayonining termodinamikasi; eruvchanlik; 

eruvchanlikga komponentlar tabiatining ta’siri; suyuqliklarda gazlarni erishi; 

Genri, Dalton va Sechenov qonunlari; suyultirilgan eritmalarning kolligativ 

xossalari; Raulning I I va II  qonunlari; eritmalardagi diffuziya; osmos; 

eritmalarning  kolligtiv  xossalarini  o`lchash  orqali  erigan  moddaning  molеkulyar 

massasini aniqlash usullari bilan tanishtirish. 

 

Adabiyotlar: 

1.  


Evstratova  K.I.  va  b.  Fizicheskaya  i  kolloidnaya  ximiya.  M.,  V

ыsshaya 


shkola, 1990. 

2.  


Ershov  YU.A.  va  b.  Ob

щaya  ximiya.  Biofizicheskaya  ximiya.  Ximiya 

biogenn

ыx elementov. M., Vыsshaya shkola, 1993. 3.  

Floqo’nco’ A.T., Attwood D. Physicocho’mical Pqinciplo’s of Phaqmacy. 

-   Macmillan, 1988. - 485 p.  

4.  


 Basic Physical Cho’mistqy. Walto’q J. Mooqo’. -London.1982.-711p. 

5.  


Daniels Olberti. Fizicheskaya ximiya. M., Mir, 1978. 

6.  


Krasovskiy  I.V.,  Vayl  E.I.,  Bozugl

ыy  V.D..  Fizicheskaya  i  kolloidnaya 

ximiya. Kiev, V

ыsshaya shkola, 1983. 

7.  

Raximov X.R. Fizik kimyo. Tashkent, 1978.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

57 57 

Eritmalar 

Asosiy tushunchalar 

Eritmalar turmushda, sanoatda, tibbiyotda va ayniqsa  farmatsiyada katta 

ahamiyat kasb etadi. Qon plazmasi, limfa va organizmdagi boshqa suyuqliklar 

eritma holatida bo’ladi. Dori moddalari ham erigan holatda yoki organizmda erigan 

holatga o’tgandagina samaraliroq bo’ladi. Eritmalar xossalarini o’rganish, ularni 

ma’lum qonuniyatlarga bo’ysunishini va farmatsiya amaliyotida eritmalarga duch 

kelganda albatta ularni nazarda tutishni taqozo etadi. Ushbu lektsiyada biz 

eritmalar xossalari va ularga bog’liq bo’lgan qonuniyatlar haqida gap yuritamiz.  

 

O’zgaruvchan tartibli –  ikki yoki undan ortiq moddadan tashkil topgan muvozanat holatidagi gomogen sistema eritma deyiladi. Eritmani tashkil etuvchi 

moddalar komponentlar deyiladi. Agregat  holatiga qarab eritmalar gaz, suyuq, va 

qattiq holatda bo’lishi mumkin; masalan, gazlar aralashmasi (xavo) –  gaz 

holatdagi, tuzlarning suvdagi eritmasi –  suyuq, oltin va mis va boshqalar 

qotishmasi qattiq eritma hisoblanadi.  

   

 

 

Farmatsevtlar uchun suyuq eritmalar ko’proq ahamiyatlidir; shu sababli biz 

asosiy e’tiborni suyuq eritmalarga qaratamiz. Xar bir eritma erigan modda va 

erituvchidan tashkil topadi. Lekin bu tushuncha qandaydir miqdorda shartlidir. 

Masalan,  spirt va suv  eritmasida, qaysi biri ko’p olinganligiga qarab, spirt ham 

suv ham  erituvchi bo’lishi mumkin. Odatda dastlabki agregat holati eritmaga 

o’tganda ham saqlanib qolinadigan komponent erituvchi hisoblanadi. Masalan, 

glyukozaning suvdagi eritmasida -  suv erituvchi. CHunki eritma ham suv ham 

suyuq. Elektrolitlar eritmasida esa,  komponentlar nisbatidan qat’iy nazar, 

elektrolitlar erigan modda hisoblanadi. (masalan, 96% sulfat kislotasining suvdagi 

eritmasida suv erituvchi, elektrolit 

4

2SO

H

  erigan modda). Agar eritmada suyuq, yoki qattiq modda bo’lsa, odatda suyuq komionent erituvchi hisoblanadi.  

Organizm xayot faoliyatida eritmalar muximdir. Ko’pgina kimyoviy 

jarayonlar faqat eritma holatidagina sodir bo’ladi. Qon, limfa, siydik, so’lak, tel va 

boshqalar eritmadir. Dorilarning so’rilishida, organizmdagi modda almashinuvida 

xam, biokimyoviy reaktsiyalar eritmada kechadi. Biologik suyuqliklar oziqa 

moddalar (oqsil, aminokislotalar, kislorod)ni, dorilarni tashish (transport)da 

ishtirok etib, kerakli organlarga, to’qimalarga etkazib beradi. Metabolitlarni 

(mochevina, bilirubin, karbonat angidrid va boshqalar) organizmdan chiqarish ham 

eritma holatida amalga oshadi. Ayrim biologik suyuqliklar tarkibi quyidagi 

jadvalda keltirilgan;  

 

N

2(C

2H

5

)2

O2

 

0,9% NaCl 

Cr, Ni 


 

 

58 58 

Ayrim biologik suyuqliklarning ionli tarkibi, mmol/l 

Biologik suyuqlik 

Na

+

 K

+

 Ca

+

2 

Cl HCO

3 

Oqsilning massa 

ulushi, % 

Qon plazmasi 

140 2,5 105 

27 


6-8 

Tel 


75 

2,5 75 Ko’z yoshi 

140 


115 20 

0,8 


So’lak 

60-100 


7-20 

1,5-4 


60-80 

10-30 


0,5 

Me’da shirasi 

20-60 

6-7 


145 


0,5 


Siydik 

150 


36 

160  Suv - erituvchi; buni aloxida ajratib aytilishiga sabab, planetadagi eng ko’p 

tarqalgan erituvchi suvdir. Inson tanasi, agar u 70 kg bo’lsa, = 40 kg suvdan iborat. 

Bu suvning 25 kg xujayralar ichida (bog’langan suv), qolgan 15 kg esa xujayradan 

tashqaridagi suyuqliklar (qon plazmasi, ichak-oshqozondagi suyuqliklar) da 

bo’ladi.  Hayvon va o’simliklarda ham 50%, ayrim hollarda esa  90-95% suv 

bo’ladi. Suv o’zining tuzilishi, eritish qobiliyati, ko’pgina xossalari bo’yicha 

nixoyatda noyob, ko’pincha g’ayri tabiiy xossalarni namoyon qiladi. U ionli va 

qutublangan birikmalarni eritadi. CHunki uning dielektrik doimiyligi yuqori

(D=78,5). Difil tuzilishga ega bulgan moddalar eriganda suvning strukturasida 

o’zgarish ro’y beradi. Bu xodisa gidrofob ta’sirlanish deb ataladi. YA’ni suv 

strukturasi erigan moddaning gidrofob guruxiga yaqin joylashgan suv 

molekulalarining  gidrofob guruxlar bilan kontakti  minimumga etadi. Natijada, 

gidrofob guruxlari bir-biri bilan assotsialanib (mitsella) suv molekulasini siqib 

chiqarishga xarakat qiladi. Termodinamikaninig 2 qonuniga binoan, organik 

moddalar eng barqaror holatga o’tishga intiladi. 

 

Eritmalar klassifikatsiyasi.  

Molekulyar massasi 5000 g/moldan kichik moddalar eritmasi  -  kichik 

molekulali moddalar eritmasi, molekulyar massasi 5000 g/moldan yuqori bo’lgan 

moddalar eritmasi – yuqori molekulali moddalar eritmasi deyiladi. Erish natijasida 

elektrolitik dissotsiatsiya ketish ketmasligiga qarab, eritmalar 3 guruxga bo’linadi; 

elektrolitlar eritmasi, noelektrolitlar va amfolitlar eritmasi. 

Elektrolitlar eritmasi  deb ionlarga dissotsialanadigan tuzlar, kislotalar va 

asoslar eritmasiga aytiladi. Masalan, KNO

3

 ,  HCl , KOH  eritmalari. Eritmaning  elektr o’tqazuvchanligi erituvchinikidan yuqori bo’ladi.  

Noelektrolitlar eritmasi.  Suvli eritmasi amalda dissotsialanmaydigan 

moddalar eritmasi. Masalan, saxaroza, glyukoza, mochevina eritmalari noelektrolit 

eritmalarga misol bo’ladi. Ularning elektr o’tqazuvchanligi erituvchi elektr 

o’tkazuvchanligidan qariyb farq qilmaydi.  

Amfolitlar eritmasi 

ham kislotali, ham asosli birikmalar kabi 


 

 

59 59 

dissotsialanadigan moddalar eritmasidir. Masalan, Al(OH)

3

, glitsin eritmalari.  Eritmalar kontsentratsiyasi va uni ifodalash usullari. 

Eritmalarning eng muxim ko’rsatkichi kontsentratsiya ko’rsatkichidir. 

Kontsentratsiya orqali eritmalarning ko’p xossalari aniqlanadi.  

Eritma komponentining (moddasining) kontsentratsiyasi deb, eritmaning 

yoki erituvchining ma’lum massasida yoki hajmida saqlangan erigan moddaning 

o’lchanadigan qiymatiga aytiladi. Binobarin, kontsentratsiya-erituvchi va erigan 

moddalar qanday (og’irlik, hajmiy) nisbatda olinganligini ko’rsatadi. Eng ko’p 

qo’llaniladigan kontsentratsiyalar; massa xissasi, molyar, molyal, ekvivalentning 

molyar kontsentratsiyasi, molyar xissa, hajm xissasi, titr. 

1. Molyar xissa (Xi

  -  berilgan sistemadagi komponent(n

i

) ning mollar miqdorini sistemaning umumiy mollar soniga bo’lgan nisbati: =

=i

i

i

i

i

i

n

n

X

n

n

X

100


%

;

 2.  

Hajm massasi (

ϕ

i

)  –  sistemadagi komponentning hajmi (Vi

)ni sistemaning 

umumiy hajmiga bo’lgan nisbati: 

V

V

i

i

=

ϕ 

I3. Massa xissasi (

ϖ

i

)-  sistemadagi komponentning massasini (mi

) sistemaning 

umumiy massasiga (

Σm

i) bo’lgan nisbati: =

=i

i

i

i

i

i

m

m

m

m

100


(%)

;

ϖϖ

 

I4. “V” komponentning molyar kontsentratsiyasi (SV

) deb berilgan sistemadagi  V 

moddaning miqdorini (mol), sistemaning hajmi (V) ga bo’lgan nisbatiga aytiladi: 

V

M

m

V

n

C

B

==

 

Bu erda n –  moddaning mollar soni; m -  moddaning massasi; M – moddaning molyar massasi. 

Molyar kontsentratsiya mol/m

3

; mol/dm


3

; mol/l bilan ifodalanadi.  

“Molyarlik” atamasi ishlatilmaydi, biroq “molyarli”, “bir molyarli” kabi 

atamalar qo’llaniladi. YUqorida ko’rsatilgan mol/dm

3

  yoki mol/l o’rniga “M” belgisini ishlatish mumkin. Masalan, 1M  HCl;    0,4M  KOH va x.k. 

5.  


Komponent “V”ning molyal kontsentratsiyasi (m

B

) deb, erigan  modda V ning mol (n) miqdorini erituvchining kg bilan o’lchangan massasi (m

B

)ga bo’lgan nisbatiga aytiladi: 

P

B

m

n

m

=

 Masalan, agar eritma “bir molyalli” deyilsa, 1mol moddani 1kg erituvchida 

erishi natijasida hosil bo’lgan eritmaga aytiladi. Molyal kontsentratsiya “ml” 

belgisi bilan ham  ifodalanadi. 

6. Eritmaning ekvivalent kontsentratsiya birligi (N) – normallik  

–  1l (1 x 10

3m

3

) eritmadagi erigan moddaning ekvivalent soni bilan aniqlanadi   

 

60 60 

(1 x 10


3

m3

eritma – 1 N = 1ekv/l =1 x  10

3

ekv/m


3

). 


Agar  Vm

3

  eritmada Ei

  ekvivalent modda erigan bo’lsa, eritmaning 

ekvivalent kontsentratsiyasi N

i

 ushbu formula bilan topiladi: H

В

л

экв

В

м

экв

В

V

Э

N

эритма

i

i

3

310

`

/`

/

`==

=

= 

Molyar massa xissasi, molyal kontsentratsiyalar bilan ifodalangan  eritma 

tarkibi sistemaning haroratiga bog’liq emas. Binobarin, bu ifodalar odatda 

noizotermik (harorat o’zgaradigan) tajribalarda qo’llaniladi.  

Erish jarayoni.  Erish jarayonining tabiati murakkabdir. Erishning muxim 

omili erigan modda va erituvchining diffuziyasidir. Diffuziya tufayli molekulalar, 

ionlar kabi zarrachalar eriydigan modda satxidan chiqadi va erituvchi hajmida bir 

tekis tarqaladi. Shu sababli, agar aralashtirilmasaferish tezligi diffuziya tezligiga 

bog’liq bo’ladi. Biroq erish jarayoni bir modda molekula va ionlarni boshqa modda 

molekula va ionlari bilan oddiygina aralashuvi bo’lmay, unda o’zaro turli xil 

kimyoviy va fizik xarakterdagi ta’sirlanishlar ro’y beradi. Erish jarayoni, eritma 

xossasi komponentlarning ta’sir kuchi, xatto zarrachalarning shakli va o’lchamiga 

ham bog’liq. 

Rus kimyogari D. I.Mendeleev (1834-1907) erish jarayonida kimyoviy 

ta’sirlanishlar muximligini isbotlab, sulfat kislotasining 

(

OH

SO

H

O

H

SO

H

O

H

SO

H

2

42

2

42

2

42

4

,2

,) etil spirtining (O

H

OH

H

С

2

52

3va b. gidratlari borligini isbotladi. Bunday hollarda erish eruvchi modda va 

erituvchi zarrachalari orasida kimyoviy bog’ hosil bo’lishi bilan sodir bo’ladi. Bu 

jarayon solvatatsiya, agar erituvchi suv bo’lsa, gidratatsiya deyiladi. Eriydigan 

modda tabiatiga qarab, solvatlar (gidratlar) 1. ion-dipol ta’sirlanish, masalan, NaCl 

kabilarni erishi; 2. Dipol-dipol ta’sirlanish, masalan, molekulyar strukturaga ega 

bo’lgan organik moddalarni erishi; 3. Donor-  aktseptor ta’sirlanish, bunda erigan 

modda ionlari elektronlar aktseptori, erituvchilar (

3

2NH

O

H

) elektronlar donori 

bo’lishi mumkin. Masalan, akvakomplekslar hosil bo’lishi;  4. Eritmalar vodorod 

bog’lari hosil bo’lishi hisobiga vujudga kelishi mumkin. Masalan, spirtni suvda 

erishi. 

Erigan moddaning erituvchi bilan kimyoviy ta’sirlanishi tufayli eritishi 

jarayoni issiqlik effektining, rangining o’zgarishi bilan kechadi. 

 Masalan, kaliy gidroksidi suvda eriganda issiqlik chiqadi: 

;

/

55;

)

(0

2

2mol

kJ

H

O

H

KOH

O

xH

KOH

эр

X

==

+ 

Natriy 


хlorid eriganda  esa, issiqlik yutiladi. 

;

/8

,

3;

)

(0

2

2mol

kJ

H

O

H

NaCl

O

xH

NaCl

эр

X

+

==

+ 

1mol modda erishi natijasida ajralgan yoki yutilgan issiqlik erish issiqligi 

(Q

er

) deyiladi. Termodinamikaning 1 qonuniga muvofiq эр

эр

H

Q

=  ya’ni 

∆H

er 

erishning entalpiya o’zgarishidir.  

Rang o’zgarishiga misol qilib, oq rangli suvsiz mis sulfatni suvda erishi 

natijasida yorqin ko’k rangni hosil bo’lishini ko’rsatish mumkin.  

 

Demak, erish jarayonida solvatlar hosil  bo’lishi, rangni o’zgarishi va  

 

61 61 

boshqalar eritma komponentlari orasida kimyoviy o’zgarishlar sodir bo’lishini 

ko’rsatadi.  Shunday qilib, zamonaviy tushuncha bo’yicha erish-fizik-kimyoviy 

jarayondir. Erish jarayonining termodinamikasi. 

Termodinamikaning II qonuniga  asosan p,T=const bo’lganda modda biror-

bir erituvchida o’z-o’zidan eriydi. Qachonki erish jarayonida sistemaning Gibbs 

energiyasi pasaysa: 

∆G=(∆Η−Τ∆S)<0; bu erda ∆Η erishning entalpiya omili; Τ∆S 

esa, entropiya omilidir. Suyuq va qattiq moddalar eriganda odatda sistemaning 

entropiyasi ortadi (

∆S>0).  CHunki eriydigan  moddalar tartibli holatdan, 

tartibsizroq holatga o’tadilar. Buni ushbu jadvaldan ko’rish mumkin: 

 

Suvda moddalarning erishining standart termodinamika xarakteristikasi 

(T=298K, r=101,3kPa) 

eriydigan 

 moddalar 

∆Η

0er

, kJ/mol  

∆S

0er

, J/Kmol 

 

 

∆G

0er

, kJ/mol 

 

 

  NH


4

NO

3 

+27,1 


+110,2 

-6,3 


  NaCl   

+3,77 


+43,5 

-9,2 


  KCl 

+17,2 


+74,9 

-5,0 


  KNO

3

 +34,9 

+115,2 


+0,5 

  KOH 


-55,6 

+31,5 


-65,0 

  CO


2

 

-19,4 -98,2 

+8,4 


  CO(NH

2

)2

 

+15,1 +71,1 

-5,9 


  CH

3

COOH -1,3 

+20,1 


-7,1 

 

Shunday qilib, eritmalar hosil  bo’lishi o’z-o’zidan  sodir bo’ladigan jarayondir. Bunda sistemaning tartibsizligi, entropiyasi ortadi. Eritmalarni hosil 

bo’lishi dinamik jarayon. Erigan moddaning zarrachalarini (molekula, ion) bir 

qismi eritmaga o’tsa, bir qismi qayta eriydigan moddaga o’tadi. Kontsentratsiya 

ortishi bilan keyingi jarayon kuchayadi. Pirovardida, berilgan harorat uchun erigan 

moddaning to’yingan kontsentratsiyasi doimiy bo’lib qoladi. YA’ni eritmaga 

o’tayotgan va eritmadan vaqt birligida ketayotgan zarrachalar soni tenglashadi. 

Dinamik, muvozanat vujudga keladi: 

∆G=0; Xosil bo’lgan eritma to’yingan eritma 

deyiladi. Bunda erishilgan to’yingan kontsentratsiya -  ushbu moddaning 

eruvchanligidir. Eruvchanlik ko’pincha molyar yoki erituvchining massa birligi 

(kg) orqali ifodalanadi.  

Agar eritma kontsentratsiyasi to’yingan eritma kontsentratsiyasidan yuqori 

bo’lsa,  hosil  bo’lgan eritma o’ta to’yingan eritma bo’ladi. Bunday eritma beqaror 

muvozanatda bo’ladi. 

∆G>0. Bunday eritma o’z-o’zidan yoki ozgina tashqi ta’sir 

(silkitish, kristallar tashlash va b.) natijasida to’yingan eritmaga xos chin 

muvozanat holatiga o’tadi 

∆G=0.  


Shuni ta’kidlash lozimki, harorat  ortsa, entropiya omilining xissasi ortib, 

erish yaxshilanadi.  

 

62 62 

Gazlar suyuqliklarda eriganda sistemaning entropiyasi pasayadi 

∆G<0. 

CHunki eriydigan modda tartibsiz holatdan (hajm katta) tartibli holatga o’tadi. Buni yuqoridagi jadvaldagi 

СO

2  ning   

С0

er

  ekanligidan ko’rish mumin. Binobarin, past harorat gazlarining erishini yaxshilaydi.  

Shunday qilib, termodinamik ma’lumotlar erishni o’z-o’zidan sodir 

bo’ladimi yoki yuk?  Oldindan aytishga imkon beradi.  

Eruvchanlik.  Agar eriydigan modda (

∆G<0) erituvchi bilan kontaktlashsa, 

eritma  hosil  bo’lishi ko’pincha o’z-o’zidan sodir bo’ladi. O’z-o’zidan erish, 

yuqorida aytilgandek, to’yingan kontsentratsiya  hosil  bo’lgandagina 

∆G<0 


bo’lgandagina to’xtaydi. Bunda entalpiya va entropiya omillari tenglashadi: 

                                     

∆H = T∆S 

Moddani u yoki bu erituvchida erish qobilyati eruvchanlik deyiladi. Son 

jixatidan moddaning eruvchanligi uning to’yingan eritmasi kontsentratsiyasiga 

teng. Eruvchanlik xuddi kontsentratsiya kabi o’lchov birliklarida ifodalanadi. 

Masalan, 1l to’yingan eritmadagi erigan modda miqdori  (mol/l), yoki 100 g 

to’yingan eritmada erigan modda massasi (gramm) orqali ifodalashi mumkin. 

Keyingi ifoda, ya’ni 100 g to’yingan eritmadagi erigan modda massasiv(gramm) 

ko’pincha eruvchanlik, 100 g erituvchini to’yintiradigan erigan modda massasi 

bilan ifodalanadi. Bu qiymat -  erish koeffentsenti deb yuritiladi. Eruvchanlik 

eriydigan modda va erituvchi tabiatiga, haroratga, bosimga, eritmada boshqa 

moddalar borligiga bog’lik. 

 

Suyultirilgan eritmalarning kollegativ xossalari. 

Binar suyuq aralashmalar.  Agar ikkita suyuqlik bir-birida aralashtirilsa, uchta xol 

ro’y beradi:  

1)  


cheksiz erish; 

2)  


chegarali erish; 

3)  


butkul bir-birida erimaslik. 

Ushbu mavzuda bir-birida cheksiz aralashadigan suyuqlikliklar ham gap 

boradi. Bir-birida cheksiz aralashadigan suyuqliklar xossasi boshqalardan keskin 

farq qiladi.b  

Bu mavzuda erituvchiga nisbatan eritmaning termodinamik xossalarini 

o’zgarishi ko’riladi: bug’ bosimini pasayishi, qaynash haroratini ortishi, muzlash 

haroratini pasayishi, osmotik bosim. Bu xossalar kollegativ (kollektiv) xossalar

ya’ni bir-biriga bog’liq xossalar deyiladi. Ular umumiy bitta sabab - erigan modda 

zarrachalarining soni bilan ifodalanadi. Eritmaga biron bir modda solinsa, faqat 

erigan moddaningemas, balki erituvchining ham xossasi o’zgaradi. Bu erigan 

modda va erituvchi molekulalarining ta’sirlanishiga, erituvchi molekulalarining 

kamayishiga va erigan modda zarrachalari soniga bog’liq. Erituvchini xarakterlash 

uchun ideal eritmalar tushunchasi ishlatiladi.  

Xosil bo’lishi kimyoviy ta’sirlanishsiz, hajmi va issiqlik effektining 

o’zgarishisiz sodir bo’ladigan eritmalar ideal eritmalar deyiladi. Ideal eritmalar 

hosil  bo’lganda kimyoviy ta’sirlanish, hajm va issiqlik o’zgarishlari sodir  

 

63 63 

bo’lmaydi 

∆.H=0;  ∆V=0. Ideal eritmalarning eng xarakterli xossasi eritma 

komponentlarining bug’ bosimi va kontsentratsiya o’rtasidagi bog’liqlikdir. Istagan 

komponent kontsentratsiyasining o’zgarishi, bug’dagi ya’ni uning eritma ustidagi 

portsial bosimini o’zgarishiga olib keladi.  

Raul qonuni (1830-1901). Erigan moddaning erituvchining fizik xossalariga  

ta’siriga oid. Bu qonunlar termodinamikkaning ikkinchi qonunidan kelib chiqadi. 

YA’ni, 

∆G=0 termodinamik muvozanatdagi fizikaviy jarayonlar uchun ta’luqlidir. Bunda molekulyar kinetik muloxazalar ham muxim rol o’ynaydi. Agar yopiq 

idishga toza erituvchi solinsa, bug’lanish va kondensatsiya sodir bo’ladi. Ma’lum 

vaqdan so’ng sistemada  dinamik muvozanat 

∆G=0  hosil  bo’ladi. YA’ni suyuq 

satxdan bug’lanayotgan zarrachalar (vaqt birligi) gaz muxitidan suyuqlikka 

o’tayotgan zarrachalar soniga teng bo’ladi. Suyuqlik bilan muvozanatda turgan Katalog: Library -> books -> ZiyoNet -> 2017-2018%20Ziyonet -> 8.%20Aprel -> Анарганик,%20аналитик,%20физик%20коллоид%20ва%20%20кимё%20кафедраси -> ZiyoNet -> маъруза%20матни%20физ%20коллоид%20кимё
books -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi sog`liqni saqlash vazirligi toshkеnt farmatsеvtika instituti
books -> Dori vositalarining sanoat texnologiyasi
books -> Tasdiqlayman
books -> Toshkent farmatsevtika instituti ekologiya va mikrobiologiya kafedrasi gigiena fani
8.%20Aprel -> O’zbеkiston rеspublikasi sog’liqni saqlash vazirligi tibbiy ta'limni rivojlantirish markazi toshkеnt farmatsеvtika instituti
ZiyoNet -> Toshkent farmatsevtika instituti
маъруза%20матни%20физ%20коллоид%20кимё -> 8-mavzu. “Elеktrolit eritmalarning elеktr o`tkazuvchanligi “

Download 400.89 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling