botanikadan laboratoriya mashgulotlari

Sana01.01.1970
Hajmi
#70797
Bog'liq
botanikadan laboratoriya mashgulotlari
kichik hikoya, KA lab 2, 1-ish KA, 1-labaratoriya ishi KT Umidjon, FARKHOD FAYZILLOYEVICH., Kompyuter tizimlari va tarmoqlari

Ызбекистон Республикаси =ишло= ва сув хыжалиги вазирлигиБОТАНИКАДАН ЛАБОРАТОРИЯ МАШ~УЛОТЛАРИ

(Ы=ув =ылланма)


ТОШКЕНТ - 2008


Ушбу =ылланма =ишло= хыжалик Олий ы=ув юртлари талабалари учун мылжаланган былиб, у Олий таълим вазирлиги тасди=лаган намунавий дастур асосида мащалий шароитни щисобга олган щолда ёзилган.
+ылланмада микроскопнинг, ысимликлар щужайрасининг ва ты=ималарнинг тузилишини ырганиш йыллари, ысимликлар вегетатив ва генератив =исмларининг морфологияси ва анатомиясини ырганиш усуллари, улар учун керак быладиган жищозлар ёритилган. Булардан таш=ари ысимликлар систематикасига оид мавзуларда энг асосий оилалар, уларнинг кып учрайдиган вакиллари =айд =илинган ва лабораторияда ишлаш тартиби кырсатилган.
+ылланмадан =ишло= хыжалиги коллежи талабалари, агрономлар ва бош=а мутахассислар фойдаланишлари мумкин.


ТУЗУВЧИЛАР:

Профессор И.В.Белолипов,


доцентлар; X. А. Ахмедов, И. У. То`аев,
ассистентлар; Б. И. Бой=обилов, К. X. Бухоров, А. М. Исломов.
ТА+РИЗЧИЛАР:


Т.Рахимова - ЫзРФА «Ботаника» ИИЧМ Ысимликлар экологияси ва физиологияси лабораториясининг мудири, биология фанлар доктори.


А.Ш.Шералиев - биология фанлари доктори, доцент.

ТошДАУ нашр тащририяти былими


Тошкент - 2008


СЫЗ БОШИ

Ушбу =ылланма Тошкент Давлат аграр Универиситетининг Ботаника Кафедраси профессор-ы=итувчилари томонидан Республикамиз шароитига мослаштирилган щолда, Ботаника фанидан намунавий дастур асосида ызбек тилида нашр этилган адабиётларнинг камлиги сабабли мазмуни жищатидан бойтилиб, замон талабига мос щолда, Ф. Комилова, Ф. Жонгуразовлар томонидан 1986 йилда чоп этилган, «Ботаникадан амалий маш`улотлар» ы=ув =ылланмаси асосида ва кейинги йилларда ботаника сощасига оид бир =атор янги =ылланмаларни (А.Л. Тахтаджян, 1987, Ы.Пратов, Т,Одилов, 1995) эътиборга олинган щолда ёзилди.


Щозирги ва=тда =ишло= хыжалиги ишлаб чи=иришининг амалий масалаларини ижобий щал =илиш: щосилдорликни ошириш, янги навлар яратиш, мащсулот сифатини яхшилаш, бегона ытларга =арши курашиш, атроф мущитни мущофаза =илиш ва щ.к. илмий равишда замон талабига мос щолда ёндошишни талаб =илмо=да. Ботаника фани агрономиянинг назарий асоси щисобланади. Ботаникани яхши ызлаштирган талаба, бош=а мутахассислик фанларини осон ызлаштиради. +ишло= хыжалигида шундай вазиятлар быладики, мутахассис ботаник сифатида фикр юритишга ты`ри келади. Бу эса агрономия йыналишида таълим олаётган талабаларнинг билимини ботаника фани быйича оширишни, ы=итиш сифатини яхшилашни та=оза =илади. Бу масалаларини мувоффа=иятли щал =илишнинг асосий йылларидан бири замон талабига мос келадиган дарслик ва ы=ув =ылланмаларни ятатишдир.
+ылланма ща=идаги =имматли фикр ва мулощазаларингизни ёзиб юборишингизни илтимос =иламиз.

ТошДАУ, Ботаника кафедраси.


Лаборатория маш`улотлари мавзулари ва тавсия =илинадиган адабиётлар

1. Микроскоп тузилиши. Микроскопдан фойдаланиш =оидалари ва препарат тайёрлаш.
2. Ысимликлар щужайраси. Щужайра шакли ва тузилиши. Цитоплазма органоидлари. Пластидалар, уларнинг тузилиши ва вазифалари.
3.Цитоплазмадаги защира моддалар.
4.Ядро тузилиши ва щужайранинг былиниши.
5.Щужайра ширасининг таркиби. Тургор ва плазмолиз щодисаси.
6.Щосил =илувчи, =опловчи ва асосий ты=ималар уларнинг турлари ва тузилиши.
7.Механик, ытказувчи ты=ималар ытказувчи бо`лам типлари ва тузилиши.
8.Илдиз мофологияси ва анатомияси. Илдиз зоналари, Илдизнинг бирламчи анатомик тузилиши.
9.Илдизнинг иккаламчи анатомик тузилиши. Илдиз метаморфози.(сабзи, турп, лавлаги мисолида)
10. Новда ва унинг ызгаришлари, шохланиш типлари, бирламчи анатомик тузилиши.(маккажыхори ва бу`дой мисолида)
11.Поянинг иккаламчи анатомик тузилиши.~ыза ва тут дарахтининг поя анатомияси. Камбий иши.
12.Баргнинг морфологик ва анатомик тузилиши.(~ыза ва маккажыхори мисолида)
13.Гул,чангчи ва уру`чининг тузилиши. Тугунча типлари
14. Гул формуласи ва диаграммаси.Тыпгуллар морфологияси
15.Чангланиш ва уру`ланиш, =ышуру`ланиш жараёни
16. Мева тузилиши ва типлари.
17.Уру` тузилиши ва типлари
18. Айи=товондошлар,Кыкноридошлар,Зиркдошлар оилалари
19.Тутдошлар,Ён`о=дошлар,Толдошлар, Чинордошлар оилалари
20..Шырадошлар,Чиннигулдошлар, Гултожихыроздошлар оилалари
21. Торондошлар, +ово=дошлар, Карамдошлар оилалари
22. Гулхайридошлар, Зирадошлар, Узумдошлар оилалари
23.Атиргулдошлар (Раъногулдошлар), Дуккакдошлар (Бурчо=дошлар) оилалари
24. Печакдошлар, Зарпечакдошлар,Шумгиёщдошлар, Говзабондошлар оилалари.
25. Итузумдошлар, Ялпиздошлар, (Лабгулдошлар) оилалари.
26. +о=идошалар (Мураккабгулдошлар) оиласи
27.Бу`дойдошлар, (~алладошлар), Лоладошлар, Пиёз-дошлар, Щилолдошлар (+иё=дошлар) оилалари

2
2
2


2

2


2

2


2

2
2

2

2
2
2


2
2
2
2

2


2
2
2

2


2

2
2

2


3,8,10
3,8,10


3,8,10
3,8,10

3,8,10

3,8,10

3,8,10

1,3,8,10

1,3,8,10
1,3,8,10


1,3,8,10

1,3,8,10
1,3,8,10
1,3,8,10
1,3,8,10
1,3,8,10
1,3,8,10
2,4,5,6,7,9,10

2,4,5,6,7,9,10


2,4,5,6,7,9,10


2,4,5,6,7,9,10
2,4,5,6,7,9,10

2,4,5,6,7,9,10


2,4,5,6,7,9,10


2,4,5,6,7,9,10


2,4,5,6,7,9,10

2,4,5,6,7,9,10


Download

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling