8 -sinf test ona tili va adabiyot 1 variant Yozuvchilar, shoirlar, olimlar tomonidan ishlangan, qat’iy me’yorlarga ega bo’lgan nutq ko’rinishi qanday nutq hisoblanadi?


Download 48.88 Kb.
Sana14.01.2020
Hajmi48.88 Kb.

8 -sinf test ona tili va adabiyot 1 - variant

1.Yozuvchilar, shoirlar, olimlar tomonidan ishlangan , qat’iy me’yorlarga ega bo’lgan nutq ko’rinishi qanday nutq hisoblanadi?

A) yozma nutq B) og’zaki nutq C) adabiy nutq D) ilmiy nutq2.Badiiy adabiyot, ya’ni badiiy asarlarga xos bo’lib, unda badiiylik, ifodavilik ta’sirchanlik kuchli uslub qaysi uslub?

A) so’lashuv uslubi B) ilmiy uslub C) rasmiy-idoraviy uslub D) badiiy uslub

3.Kecha, boya, ertalab so’zlari ravishning qanday ma’no turi hisoblanadi?

A) payt ravishi B) holat ravishi C) o’rin ravishi D) miqdor-daraja ravishi4.Didaktik maqsadlarga ko’ra insholar necha xil bo’ladi?

A) ikki xil B) to’rt xil C) uch xil D) besh xil5.Muqaddas ayol” mavzusidagi insho mazmun-mohiyatiga ko’ra inshoning qaysi turiga mansub?

A) badiiy mavzudagi insho B) adabiy mavzudagi insho

C) erkin mavzudagi insho D) adabiy- ijodiy mavzudagi insho

6.Tinish belgilarining qo’llanishi haqidagi qoidalar yig’indisi nima deyiladi?

A) morfologiya B)punktuatsiya C) sintaksis D) leksikologiya

7.So’z birikmalarining bog’lanish usullari qaysilar?

A) moslashuv va bitishuv B) bitishuv, moslashuv va boshqaruv

C) bitishuv va boshqaruv D)boshqaruv

8.”Opam va kitob” so’zlarning o’zaro bog’lanishiga ko’ra qaysi turiga mansub?

A) tobe B) boshqaruv C) moslashuv D) teng9.So’z birikmasi zanjiri qanday hosil bo’ladi?

A) ikki va undan ortiq so’z birikmasi bir so’z birikmasiga birlashsa

B) ikki so’z mazmunan bir- biriga bog’lansa

C) so’z birikmasida so’zlar o’zaro erkin bog’langan bo’lsa

D) hokim so’z bilan tobe so’z bir-biriga bog’lansa

10.”Qani til bo’lsa-yu, u bilan suhbatlasha qolsa” bu gap ifoda maqsadiga ko’ra qanday gap hisoblanadi?

A) darak gap B) so’roq gap C) istak gap D) buyruq gap11.Gapning tuzilishiga ko’ra turlari nechta?

A) uchta B) ikkita C) to’rtta D) bitta12.Men maktabga boraman. Bu gapda boraman so’zi kesimning qanday turiga mansub?

A) otkesim B) sifatdosh bilan ifodalangan kesim

C) olmaos bilani fodalangan kesim D) sof fe’l kesim

13.Ish harakatining bajarilishinihg maqsadini bildiruvchi hol qanday hol deyiladi?

A)miqdor-darajaholi B) maqsad holi C)o’rinholi D) to’g’rijavobyo’q14.Tilimizda shart mayli shakli qanday kesim shaklini yasashga xizmat qiladi?

A) nomustaqil kesim B)ot kesim c) mustaqil kesim D)fe’l kesim15.Egasi mavjud gap qatorini toping?

A) Biz bugun Samarqandga jo’naymiz. B) Hurmat qilsang hurmat ko’rasan.

C)Boshingga qilich kelsa ham to’g’ri gapir. D)Bugun Samarqandga jo’naladi.

16.Ega ishtirok etmagan gaplar qanday turlarga bo’linadi?

A)shaxsi noma’lum gaplar va so’z gaplar B) shaxsi unumlashgan gaplar

C) shaxsi noma’lum gaplar, atov gaplar, so’z gaplar D) shaxsi unumlashmagan birikmalar

17.Qaysi qatorda shaxsi noma’lum gaplar berigan?

A)Men bugun maktabga borolmadim B) O’ylab qarasam haq ekansiz

C)Shaftolizor bog’larini ko’rdim D) Kop’ o’tmay tadbirni boshlashdi

18.Vositali to’ldiruvchi qanday so’roqlarga javob bo’ladi?

A) kimni? nimani? B) kimga? nimaga? C) qayerga? D) qaysi? qachon?19.Aniqlovchi qaysi so’roqlarga javob bo’ladi?

A)nima uchun? Kim uchun? B) qanday? qaysi? C)kim? nima? D)Kimga? nimga?20.Izohlovchi ko’pincha qanday so’zlar bilan ifodalanadi?

A) ot so’zlari bilan B)fe’l so’zlari bilan C) olmosh so’zlari bilan D) ravish sozlari bilan21. “Faust” (Gyote) she’riy fojeasini o’zbek tiliga tarjima qilgan shoirning nomini toping?

22.Kimning qaysi asarida halol, vijdonli o’qituvchi, maktab direktori Sodiq obrazi orqli 30-yillar qatag’on tasvirlangan?

23.Qaysi shoir: “She’rim! Yana o’zing yaxshisan, Boqqa kirsang gullar sharmanda” misralari bilan she’r yozgan?

24.Jo’nalish kelishigi shakli bilan qo’llanadigan vazifadosh ko’makchilar qaysilar?

25.“Yulduzim”, “Yo’l”, “Tug’ilish” kabi she’rlar muallifini toping.

26.Qo’llari ketmon, o’roq, ayri ushlayverganidan g’adir-budir, haqiqiy dehqon edilar.

Ushbu gapda sifatlar qaysi gap bo’lagi vazifasida kelgan?

27.Egalik qo’shimchalari qaysi qo’shimchalar sirasiga kiradi?

28.Hozirgi Xo’jand hududidagi Keng ko’l qishlog’ida yashovchi cho’pon oilasida dunyoga kelgan ijodkor kim?

29.Turmush qiyinchiliklaridan cho’chimasdan 11 yoshida amakisiga qo’shilib, Toshkentga qochib kelgan, Beshyog’ochdagi “Almaiy” nomidagi ish maktabga joylshgan ilmga chanqoq ijodkor kim?

30.“Mirzo Ulug’bek” fojeasidagi Piri Zindoniyning asl ismi kim?

8 -sinf test ona tili va adabiyot 2 - variant

1.Har kim meni olaman deb kelsa oldiga nard o’yinini qo’yaman, o’ynayman, utsa tegaman, utdirsa so’yamanbu so’zlar kim tomonidan aytilgan?

A)Kuntug’mish B) Barchinoy D) Xolmo’min D) Xolbeka2.Po’lat nayza qor ostida yotarmi,

Temir nayzang egovlasang o’tarmi,

Sennig to’rang nomardlardan emasdir.

Mard o’g’lon sevadigin tashlab ketarmi?... Ushbu parcha qaysi dostondan olingan?

A) “Kuntug’mish” B) “Ravshan” C)” Alpomish” D)”NurvaSoyalar”3.. “Qutadg’u bilig” Vena nusxasi nechanchi yilida yoziladi?

A)1885-yili B)1439-yili C)1823-yili D) XI asrda4.Didaktika yunonchadan tarjima qilinganda qanday ma’noni bildiradi?

A)ta’sirchan B) qadimiy C)salbiy D)ibratli5.A.Jomiy kimning ustozi bo’lgan ?

A)Z.M.Bobur B)Mirzo Ulug’bek C)Gulxaniy D) AlisherNavoiy6.Tuyuq qaysi adabiyotda mavjud ?

A)turkiy va forsiy B)arabiy va turkiy C) arabiy va forsiy D) faqat turkiy7. A.Navoiy 1466-1469-yillari yosh shoir qaysi shahardagi madrasalarda ta’lim olgan?

A)Buxoro shahrida B) Navoiy shahrida C)Hirot shahrida D) Samarqand shahrida8. Alisher Navoiyning besh dostondan iborat<> asari qachon yaratilgan?

A) 1483-1485-yilli B)1482-1486-yili C)1484-1487-yilli D)1481-1488-yilli9.G’azal dastlab she’riyatida milodiy qaysi asrlarda paydo bo’lgan?

A)VI-VII asrda B)XIII-XV asrda C)XII-XII asrda D)X-XI asrda10.Nodira nechanchi yili Andijonda tavvalud topgan?

A)1801-yilli B)1792-yili C)1807-yili D)1810-yili11. “Mirrix yulduziga” she’riy toplam nechanchi yilda va kim tomonidan yozilgan?

A)A.Navoiy 1491-yilli B)Z.M.Bobur 1496-yili C) G’.G’ulom 1917-yili D)A.Fitrat 1920-yili12.G’G’ulomning dastlabki she’riy toplami qays yilda chop etilgan?

A) 1931-yili “Dinamo” B)1932-yili “Tirik qo’shiqlar” C)1930-yili “Ko’kan” D)1935-yili “To’y”13.”Vaqt” she’ri kim tomonidan yozilgan?

A)H.Olimjon B)G’G’ulom C) Zulfiya D)U.Nosir14.M.Shayxzoda “MirzoUlug’bek”tragediyasi qachon yozgan?

A)1959-yili B)1958-yili C) 1960-yili D)1961-yili15.Eganing ko’proq gap boshida, kesimning, asosan, gap oxirida, hol va to’ldiruvchining kesimdan,, aniqlovchining egadan oldin joylashuvi odatda nima deyiladi?

A) me’yoriy tartib B) to’g’ri joylashuv C) o’zgaruvchi tartib D) to’g’ri javob yo’q16.So’z bo’g’inlaridan birining boshqalaridan kuchliroq talaffuz qilinishi nima deyiladi?

A) ajralib turuvchi so’z B) so’z urg’usi C) mantiqiy so’z D) gap urg’usi17.Biror bo’lagining ifodalanmaganligi sezilmaydigan, fikr ifodalash uchun zarur bo’lgan hamma bo’laklari saqlangan gaplar qanday gaplar deyiladi?

A)to’liqsiz gaplar B) to’liq gaplar C) sodda gaplar D) qo”shma gaplar18.Hozirgi o’zbek yozuvida necha xil tinish belgilaridan foydalaniladi?

A) 8 B)9 C) 10 D)1119. Gapning qaysi bo’laklari uyushib kelishi mumkin?

A) ega B) kesim C) ikkinchi darajali bo’laklar D) barcha javoblar to’g’ri20. Ikki va undan ortiq shakllangan kesimli gaplar qanday gaplar deyiladi?

A) uyushiq gaplar B) to’liq gaplar C) sodda gaplar D) qo’shma gaplar21.Atash ma’nosiga ega bo’lgan so’zlarga ishora qiluvchi so’zlar qanday nomlanadi.

22.Quyidagi gapda nechta ot turkumiga mansub so’z qatnashgan.

Qo’qisdan osmonni bulut qoplaydi-da, chelak-chelak suv quyadi.

23.Said Ahmad o‘z ijodini qanday asarlar yozishdan boshlagan?

24 .Illat izlaganga illatdir dunyo,

G’urbat izlaganga g’urbatdir dunyo,

Kim neni izlasa topgay begumon,

Hikmat izlaganga hikmatdir dunyo.

(Erkin Vohidov)

Ushbu she’riy parchada otlashgan so’zlar qaysi bo’lak vazifasida kelgan?
25.Rasul Hamzatov she’rlaridan birida nimani “Jonimga masihdir” deb e’zozlaydi?
26. “Said Ahmadning “Ufq” romani kitobxon ishtahasi bo’g’ilmasdan, diqqati susaymasdan o’qib chiqadi” mazkur fikr muallifi kim?

27.“Bir marta dor o’ynab oyog’im singan. Rais ko’chasidagi Mahsum tabib taxtakachlab qo’ygan. Bir oygacha qo’ltiq tayoqda yurganman” parcha qaysi ijodkor tarjimayi holiga tegishli.

28. “Mahmud Tarobiy” tarixiy dramasi qaysi adib qalamiga mansub?

29.So’zlarning o’zaro birikish qonun-qoidalari tilshunoslikning qaysi bo’limida o’rganiladi?

30.Qaysi rus shoiri ijodida sharqona ruh aks etgan turkum asar mavjud?

8 –sinf test ona tili va adabiyot 3 - variant

1. Bu yerning ob-havosi, iqlimi va sharoiti yaxshi edi. Bu gapda qaysi bo’lak uuyushgan ?

A) uyushiq kesim B) uyushiq hol C) uyushiq ega D) uyushiq to’ldiruvchi2, Qobil bobo, yalangbosh, yalangoyoq, eshik yonida dag’-dag’ titraydi. Bu qanday ajratilgan gap?

  1. ajratilgan hol B) ajratilgan aniqlovchi C) ajratilgan izohlovchi D) ajratilgan to’ldiruvchi

3. Sodda kiritmalar qanday birikmalar va gaplar bilan ifodalanadi?

A) kengaygan birikmalar B) so’z va so’z gaplar C) so’z birikmalar D) to’g’ri javob yo’q4. Undalmalar gapning qayerida keladi?

A) o’rtasida B) boshida C) oxirida D) barcha javob to’g’ri5.Undalma gapning boshida, o’rtasida, oxirida kelsa qanday tinish belgisi qo’yiladi?

A) vergul B) qo’shtirnoq C) tire D) ikki nuqta6.” Mirzo Ulug’bek” tragediyasida Ulug’bek navkarining ismi?

A) Ota Murod B) Bek Arslon C) Berdiyor D) Abdullatif7. Tragediya so’zining ma’nosi nima?

A) echki qo’shig’i B) qo’y qo’shig’i C) sigir qo’shig’i D) kiyik qo’shig’i8. Usmon Nosir necha yoshida “tug’ma shoir” deb tariflanadi?

A) 19 B) 20 C) 22 D) 259. Asad Muxtor 1960-1965 yillarda qaysi jurnalga muharrirlik qiladi?

A) “Sharq yulduzi” B) “Guliston” C) ” Mushtum” D) “O’zbekiston adabiyoti va san’ati”10. “Chinor” romanining qanday jihati boshqa asarlardan ajralib turadi?

A) ma’naviy jihati B) tarbiyaviy jihati C) kompozitsion tuzilishi D) to’g’ri javob yo’q11. Said Ahmadning dastlabki hikoylar to’plami?

A) “Er yurak” B) “Tortiq” C) “Cho’l burguti” D) “ Muhabbat”12. “Ufq” romani necha qismdan iborat?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 313. Ozod Sharafiddinov qaysi qishloqda yavallud topgan?

A) Oxunqaynar B) Agdash C) Qo’shterak D) Qovunchi14.T. Sulaymonning 1976-yilda yozilgan asari?

A) “Intizor”, “Sarvinoz” B)”Iltijo” “Alhazar”

C)”Sizni eslayman”, “Qorako’zginam” D) “Gulshan”,”To’yboshi”

15.Muhammad Yusuf nechanchi yilda “O’zbekiston xalq shoiri” unvonini olgan?

A) 1998-yil B)1999-yil C) 2000-yil D) 2001-yil16. Muhammmad Fuzuliyning turkiy devonida nechta g’azal mavjud?

A) 250 ga yaqin B) 350 ga yaqin C) 200 ga yaqin D) 300 ga yaqin17.”Nur va soyalar” hikoyasi nechanchi yilda nashr etilgan?

A)1957-yilda B) 1964-yilda C) 1958-yilda D) 1968-yilda18. S.Yeseninning aksar she’rlarini kim maromiga yetkazib tarjima qilgam?

A) Tilak Jo’ra B) Ma’ruf Jalil C) Erkin Vohidov D) Xurshid Davron19.Mavhum otlar qaysi qatorda berilgan?

A. Bulut, chana B. jamol, chiroy C. gul, iz D. ovunch, o’kinch20.Oybekning dostonlari berilgan javobni toping.

A.“Hamza ”, “Bobo”

B.“Qizlar”, “Navoiy”

S.“O’ch”, “Baxtigul va Sog’indiq”D. “Go’rog’li”

21.“O’g’ri” hikoyasida qaysi folklor janri namunalaridan badiiy unsuri sifatida foydalanilgan?

22. “Mirzo Ulug’bek” fojiasida Ulug’bekning o’ldirilishi qayerda ro’y beradi.

23.Usmon Nosir kimni o’zining eng buyuk ustozi deb hisoblagan?

24. Qo’shma otga misol yozing .

25. “1950-yilda “Studentlar” degan ilk kitobim chiqqanda, o’zim ham ToshDUda sharqshunoslik fakultetining student edim, dorilfunnu bitirgach, Toshkentda aspiranturada qoldirilgan edim.”

Ushbu tarjimayi hol kimniki?
26. “Yigirma bir yil ardoqlab boqqan, shamolni ravo ko’rmay joniga o’rab o’stirgan” bolasining o’limini ko’rgan jafokash ota obrazi qaysi asarda berilgan?
27.Kimning she’rida “Hasharchi qo’shni qizning ma’yus odim bosishi ” ifodasi berilgan?
28.Ot -kesimga misol yozing ?
29.Onamdan eshitgan gaplarni aytdim. Gapdagi to’ldiruvchilarning soni va turini toping.
30.Usmon Nosir qaysi she’rida “Ufqdan botar quyoshni, Shart kesilgan boshga o’xshatdim”, deb yozgan?

8 -sinf test ona tili va adabiyot 1 - variant

1

S

2

D

3

A

4

A

5

S

6

B

7

B

8

D

9

A

10

S

11

B

12

D

13

D

14

A

15

A

16

S

17

D

18

B

19

B

20

A

21

E.Vohidov


22

Shuhrat “Oltin zanglamas”


23

U.Nosir


24

Tomon, qaramay, yarasha,asosan, doir,muvofiq, ko’ra


25

A.Muxtor


26

Kesim, aniqlovchi


27

Sintaktik shakl hosil qiluvchi


28

P.Qodirov


29

Mirtemir


30

Hasan Ohangar


8 -sinf test ona tili va adabiyot 2 - variant

1

D

2

A

3

B

4

D

5

D

6

D

7

D

8

A

9

A

10

B

11

D

12

A

13

B

14

S

15

A

16

B

17

B

18

S

19

D

20

D

21

Olmosh


22

3 ta


23

Hajviy asarlardan


24

To’ldiruvchi


25

Avar tilini


26

A. Qahhor


27

S. Ahmad


28

Oybek


29

Sintaksisda

30

S.Yesenin8 -sinf test ona tili va adabiyot 3 - variant

1

S

2

B

3

B

4

D

5

A

6

S

7

A

8

B

9

A

10

S

11

B

12

D

13

A

14

B

15

A

16

D

17

A

18

S

19

D

20

S

21

Masal

22

Otamurodning hovlisida

23

Cho’lpon

24

Kaltakesak


25

P.Qodirov


26

“Ufq” romanidan “Qochoq” hikoyasidan

27

G’.G’ulom “Sog’inish” she’ri


28

Sharifa a’lochi - qiz

29

2 ta

30

“Monolog” she’ri

Download 48.88 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling