8. ma’ruza ma’ruza mavzusini tushuntirish texnologiyasi


Download 255.98 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana02.03.2018
Hajmi255.98 Kb.
  1   2   3

8. MA’RUZA 

                                    8.1. Ma’ruza  mavzusini tushuntirish texnologiyasi 

 

Mashg‘ulot vaqti-2 soat 

Talabalar soni: 30 – 60 gacha 

Mashg‘ulot mavzusi 

G.Mendel irsiyat qonunlari. Ularning biologik 

ahamiyati. Ontogenez va filogenez 

tushunchalari va ularning о‘zaro bog‘liqligi Mashg‘ulot shakli 

Ma’ruza-muloqot 

 

Ma’ruza rejasi 

- G.Mendelni nasldan- nasilga о‘tish qonunlari va 

axamiyati. 

- G.Mendel qonunlarini biologik roli.  

-  Ontogenez  va  filogenez  tushunchalari  va  ularni  о‘z 

aro bog‘-liqligi. 

-  Ontogenez rivojlanishni bosqichlari. 

О‘quv  mashg‘ulotining  maqsadi:  Talabalarga  mavzu  bо‘yicha,G.Mendelni  irsiyat 

qonunlarini va uni axamiyati,xsusiyatlariga,oid umumiy tushuncha berish.,ularni ilmiy 

о‘rganish usullari haqida,organizmlarini hilma-xilligi  haqida  keng qamrovli bilim va 

kо‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.  Pedagogik vazifalar

-G.Mendelni  irsiy  qonunlarini,  о‘rganish 

maqsadi,axamiyati 

haqida 


umumiy 

tushuncha berish; 

-Organizmlar 

ontogenezini 

ahamiyati, 

xossalarini 

о‘rganish 

usullari 

haqida 

ma’lumot berish.   -Filogeyez   haqida ma’lumot berish. 

-Ontogenez  va  filogenez  zamonaviy  fan 

sifatida va ularni  biologik ahamiyati haqida 

ma’lumot berish. 

 

О‘quv faoliyati natijalari (talaba): 

-  Ontogenez  va  filogenez  haqida 

tushunchaga ega bо‘ladilar; 

-Organizmlarni  rivojlanish  xossalarini 

о‘rganish  usullari  haqida  va  uni  tadqiq 

qilish 


 

bilimlarini 

kengaytiradi, 

mustahkam laydi; 

-Irsiyat  qonuniyatlari  zamonaviy  fan 

sifatida  ekanligini  va  tirik  tabiat 

mohiyatini  anglab yetadi

- G.Mendel qonunlari  haqida ma’lumot 

oladi. 

 

Ta’lim berish usullari Kо‘rgazmali, ma’lumotli,  bahs-

munozara, savol-javob maqomida 

ishlash. 

Ta’lim berish shakllari 

An’anaviy va ped.texnologiya usullariga 

tayangan xolda ommaviy va jamoaviy.  

Ta’lim berish vositalari 

О‘quv qо‘llanma, tarqatma materiallar, 

proyektor, doska, grafik,kо‘rgazma 

qurollar,

 

organayzerlar.

 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalar bilan jihozlangan xona. 

Monitoring va baholash 

Og‘zaki nazorat: savol-javob,  

munozara va yozma.  

 

  

8.2. “

G.

Mendel irsiyat qonunlari. Ularning biologik ahamiyati. Ontogenez va filogenez  

tushunchalari va ularning о‘zaro bog‘liqligi”ma’ruza mashg‘ulotining  texnologik xaritasi

 

 

Ish bosqichla-

Faoliyat mazmuni 

ri va vaqti 

Ta’lim   beruvchi 

Ta’lim 

oluvchilar 

 

Tayyorgar 

lik bosqichi 

1. Mavzu bо‘yicha о‘quv materiallarni, ya’ni taqdimot va 

tarqatma materiallarni tayyorlash. 

2. Talabalarni jonlantirish uchun mavzu doirasida 

savollarni,  kо‘rgazmali sxemalarni yaratish. 

3. Talabalar о‘quv faoliyatini  baholash mezonlarini ishlab 

chiqish. 

4. О‘quv kursini о‘rganishda foydalaniladigan adabiyotlar 

rо‘yxatini tartiblashtirish. 

 

  

1-bosqich. Mavzuga 

kirish 

(10 daqiqa) 

1.1. Mavzuning nomini ekranga chiqaradi va mazkur 

mavzuni yoritishdan kutilayotgan asosiy natijalar 

tо‘g‘risida axborot beradi.(1-ilova). 

1.2. Mavzuni yoritish bо‘yicha tuzilgan reja savol lar ini 

namoyishga uzatadi.(2-ilova). 

1.3. Bugun о‘tilishi kutilayotgan dars mashg‘uloti muloqot 

tarzida  bо‘lishi  ta’kidlanadi.  Muloqotni  qanday  tashkil 

qilish tо‘g‘risidagi eslatmani ekranga chiqaradi. (3-ilova). 

Tinglayd

ilar  


 

Kо‘chirib 

oladilar. 

 

Tinglaydilar muloq ot 

qoidalari 

bilan 

tanishadilar, muhoka 

ma 


qiladilar 

savolla rga 

javob 

beradilar.   

 

2. Asosiy bosqich   

(60 daqiqa) 

2.1.  Rower  Point  dasturi  asosida  kо‘rgazmali  materiallar 

bо‘yicha ma’ruza о‘qiydi. 

Ma’ruza  davomida  asosiy  tushunchalarni  qayd  etish 

lozimligini 

uqtiradi.Talabalarni 

yozib 


olishlarini 

ta’kidlaydi. 

2.2.G.Mendel  irsiyat  qonunlarini  о‘rganishni  axamiyati 

haqida umumiy tushuncha berish (4-ilova). .  

2.3.Irsiy  belgilarni  nasldan-naslga  о‘tish  qonuni  yatlarini 

ahamiyati  haqida  tushuncha  berilib  sxemada  kо‘rsatiladi. 

(5,5.1,5.2,5.3 -ilova).  

2.4.  Ontogenetik  rivojlanish  haqida  ma’lumot  berib 

ma’lumotlarni,tushunchalarni  slaydlar  orqali  namo  yish 

olib boradi,(6-ilova). 

2.5.Filogenez  zamonaviy  fan  ekanligi  xaqida  ma’lu  mot 

berib  tabiatdagi  mohiyati  haqida  ma’lumot  tablitsalarda 

beriladi.(7-ilova).  

  2.6.Talabalar bilimlarini faollashtirish mustaxkam   

 lash maqsadida quyidagi savollarni beradi: (8-ilova). 

-G.Mendel qonunlari,uni biologik roli nima? 

 -Ontogenez haqida tushuncha nimadan iborat? 

-Filogenez  xaqida,tirik  tabiat  mohiyati  haqida  nima 

bilasiz?  

 

  

Tinglaydila

r, 

yozadilar.  

 

  

 

  

 

  

 

  

Talabalar 

berilgan 

savollarga 

javob 


MAVZU:

 G.Mendel irsiyat qonunlari. Ularning biologik           

             ahamiyati. Ontogenez va filogenez tushunchalari va  

             ularning о‘zaro bog‘liqligi.

 

beradilar.  

3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzuni  umumlashtiradi  va  umumiy  xulosalar 

yasaydi. 

Talabalar 

diqqatini 

mavzuning 

asosiy 


tomonlariga qaratadi. 

3.2. Mustaqil ishlashlari uchun nazoarat savollariga javob 

tayyorlab kelish vazifasini beradi. 

Tinglaydil

ar. 

 

 Vazifani 

yozib 


oladilar. 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                           1 - Ilova 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

2-ilova 

 

 

  

 

  

                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                 

     3-ilova 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                                       

                                                                                                                   

 

 

Muloqotga ishtirok etuvchilarga eslatma! 

       1.Muloqot muammoni yechishga qaratilgan usuldir. 

       2.Gapirayotganda  uzoq  sо‘ylama,  boshqalar  ham  о‘z  fikrlarini  bayon  etishlarini 

unutma. 


       3.Hissiyotni jilovlagan holda fikringni shunday jamlab aytki, u murod nishoniga tegsin. 

       4.Muxolifatingni sо‘zlarini hurmat bilan tingla. 

       5.Monosabatingni aniq bergin va fikrlar takrorlanishiga yо‘l qо‘yma! 

       6.О‘z  bilimdonliging,  iqtidoring  va  zakovatingni  kо‘rsatish  uchun  sо‘ylama,  balki 

munozara mavzusi doirasida sо‘z yuritgin. 

       7.Fikringni qabul qilishlari va uni ma’qul topishlari uchun kurashgin! 

 

REJA: 


1.G.Mendelni irsiyat qonunlari xaqida umumiy tushuncha .  

2.Irsiyat qonunlarini biologik ahamiyati. 

3. Ontogenez xaqida umumiy tushuncha, va uni axamiyati.. 

4. Filogenez xaqida umumiy tushuncha, va uni axamiyati.  

5.Genetika fanini amaliy biologiyada tutgan о‘rni. 

Онтогенез хақида умумий тушунча, ва уни ахамияти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4-ilova 

                                                    G. Mendel irsiyat qonunlari.  

                      Chex katalik xristian masxabini paster genetika soxasida organizmalarni 

                   belgilarini nasildan-nasilga о‘tish qonunini ochdi. Uning qonuni faqat      

                   allergik genlargina bо‘ysinib, noalgergik genlarga bо‘ysinmaydi. Noallel   

                   genlarga Tomos Morgan qonunlar bо‘ysinadi. Mendel nasliy belgilarni   

                   nasldan- nasillarga о‘tishini 3ta qonunini ochdi.                       1-qonun.Bir xillik qonuni. Dominanta gen deb diploid xromasoma    

                   yig‘indisida ustun keladigan genlarga aytiladi. 

                                                                                                                             

5-ilova 

                        Mendelning ikkinchi qonuni  ajralish qonuni. 

 

 

         

Mendelning uchinchi qonuni .Mustaqil kombinatsiyalash            5.1 - ilova 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2-ilova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

5.3-ilova 

                                            

Irsiyat 

haqida 

umumiy 

tushuncha. 

         Retsessiv gen deb diploid xromasoma yg‘igdisini ustun kelmaydigan yashirin 

      xolda turuvchi genlarga aytiladi.                   Allel gen deb gomologik xromasomalarda bir xil darajada qarama-qarshi 

               joylashgan va bir xil belgiga javob beruvchi genlarga aytiladi.                   Analiz qiluvchi chatishtirish chorvachilik , nasilchilik, о‘simlikshunoslik 

               soxalarida kata axamiyatga ega. Nasliy belgilar noma’lum bо‘lgan, irsiy 

               jixatdan insonlarga kerakli belgilarga nisbatan irsiyat tozaligi aniqlash 

               uchun ishlatiladi. Nasli noma’lum bо‘lgan organizmning irsiyatini aniqlash 

               uchun quyidagi shartlarga rioya qilinadi. 

                  Irsiyat noma’lum bо‘lgan organizmning  albatta irsiyati ma’lum bо‘lgan 

               urg‘ochi organizm bilan chatishtiriladi. Bunda tekshiruvchini  qiziqtirgan   

               irsiy belgiga kо‘ra  birinchi avlod nasli bir xillik qonuniga amal qilib,   

               irsiy belgisiga kо‘ra barcha nasilda namayo bо‘lishi va getrozigota bо‘lishiga        

               kо‘ra aniqlanadi. Bunda irsiyat ma’lum bо‘lgan organizmni  belgilari retsessiv   

               va urg‘ochi organizm bо‘lishi kerak. 

                                                                                                                                                        6-ilova 

Ontogenez haqida umumiy tushuncha. 

 

                      Ontogenez deb – tuxum xujayrani otalanishidan,о‘sish,rivoj     

               lanish,balog‘at va qarilik о‘limbilantugallanishiga,organizmlarni  

               shaxsiy yashash hayotiga aytiladi.Ontogenez ikki bosqichga,davrga  

               bо‘linadi. 

                                                        1.Embrional.  

                                                        2.Postembrional.                                 Embrional  davrda murakkab bosqichlarni:  

                                                        1.Zigota.                                                          2.Morula.  

                                                        3.Blastula.  

                                                        4.GastrulyatsiY. 

                            bosqichlarini о‘taydi.                                        Postembrional davrda tug‘ilgan organizm:  

                                                        1.Yoshlik. 

                                                        2.Balog‘at. 

                                                        3.Qarilik. 

                            bosqichlarini  о‘tkazib о‘lim bilan tugaydi.                                                                                                                                                       

                                                                                                                         7-ilova 

Filogenez haqida umumiy tushuncha. 

                                 Filogenez deb- organizmlarni tur sifatida shakllanishigacha  

                            bosib о‘tgan tarixiy,evolyusion tadrijiy rivojlanish bosqichiga  

                            aytiladi.Ontogenez rivojlanish jarayonida organizmning tarixiy   

                            bosib о‘tgan evolyusion bosqichini,filogenezni qisqa vaqtda qayta  

                            rib о‘tadi. 

 

  

 

  

 

 8-ilova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1-ilova  

               B.B.B. texnikasi                                           

№ 

Mavzu savoli 

Bilaman 

Bilishni 

xoxlayman 

Bildim 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

BLITS   SAVOL 

1.G.Mendel qonuni deb atalashiga sabab nima? 

2.G.Mendelni birinchi qonunini aytib bering? 

3.Belgilarni ajralish qonunini tushuntirib bering? 

4.Ontogenez va filogenezni farqi nima? 

5.Ontogenez xaqida ma’lumot bering? 

66. Filogenez deb atalashiga sabab nima? 

7.Ontogenez va filogenezni о‘zaro bog‘liqligini aytib bering? 

8.Embriologiya xaqida ma’lumot bering? 

 

      7.

 

Сувўтларининг  хилма-хил  экологик  муҳитга  мосланишига сабаб нима?  

 


G.Mendelni birinchi qonunini 

tushuntirib bering? 

 

 

 

Belgilarni ayrilish qonunini 

yoritib bering? 

 

 

    

Ontogenez fani  nima 

о‘rganadi? 

Filogenez nima? 

 

Ontogenez va filogenezni biologik moxiyati nima? 

Irsiyat qonunlarini amaliy 

biologiyadagi roli ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. MA’RUZA 

 

                                    9.1. Ma’ruza  mavzusini tushuntirish texnologiyasi 

 

Mashg‘ulot vaqti-2 soat 

Talabalar soni: 30 – 60 gacha 

Mashg‘ulot mavzusi 

Tur va uning mezonlari, tarkibi,paydo 

bо‘lishi. Tabiiy tanlanish,irsiyat va 

о‘zgaruvchanlik,evo lyusiyaning 

xarakatlantiruvchi kuchi sifatida. 

Mashg‘ulot shakli 

Ma’ruza-muloqot 

 

Ma’ruza rejasi 

- Tur va uning mezonlari, axamiyati.                                                  

- Tur tarkibi,paydo bо‘lishi va  biologik roli.  

Tabiiy tanlanish,irsiyat 

va 


о‘zgaruvchanlik 

tushunchalari va ularni о‘z aro bog‘liqligi. 

-  Evolyusiyani xarakatlantiruvchi kuchlari. 

О‘quv  mashg‘ulotining  maqsadi:  Talabalarga  mavzu  bо‘yicha,  Tabiiy  tanlanish,tur 

mezonlari,tarkibi,paydo  bо‘lishi,irsiyat  va  uni  xarakatlantiruvchi  kuchlari,  axamiyati, 

xusu 

siyatlariga,oid umumiy 

tushuncha 

berish.,ularni 

ilmiy 


о‘rganish 

haqida,organizmlarini  hilma-xilligi    haqida    keng  qamrovli  bilim  va  kо‘nikmalarni 

shakllantirishdan iborat.  

Pedagogik vazifalar

-Tur  uni  mezonlari,tarkibi  va  paydo 

bо‘lishini  о‘rganish,  maqsadi,axamiyati 

haqida umumiy tushuncha berish; 

-Organizmlarni 

tabiiy 


tanlanishi, 

aha 


miyati,xossalarini  о‘rganish  usullari  haqida 

ma’lumot berish.   

-Irsiyat,о‘zgaruvchanlik  haqida  ma’lumot 

О‘quv faoliyati natijalari (talaba): 

-Tur  uni  mezonlari,tarkibi,paydo  bо‘lishi 

haqida tushunchaga ega bо‘ladilar; 

-Tabiiy 


tanlanish 

va 


organizmlarni 

rivojlanishi,xossalarini  о‘rganish  usullari 

haqida  va  uni  tadqiq  qilish    bilimlarini 

kengaytiradi, mustahkam laydi; 

-Irsiyat  qonuniyatlari  zamonaviy  fan 


berish. 

-Evolyusiyani  xarakatlantiruvchi  kuchla  ri 

va 

ularni 


biologik 

ahamiyati 

haqida 

ma’lumot berish.  

sifatida 

ekanligini 

va 


tirik 

tabiat 


mohiyatini  anglab yetadi; 

-Evolyusiyani  xarakatlantiruvchi  kuchlari 

haqida ma’lumot oladi. 

 

Ta’lim berish usullari 

Kо‘rgazmali, ma’lumotli,  bahs-

munozara, savol-javob maqomida ishlash. Ta’lim berish shakllari 

An’anaviy va ped.texnologiya usullariga 

tayangan xolda ommaviy va jamoaviy.  

Ta’lim berish vositalari 

О‘quv qо‘llanma, tarqatma materiallar, 

proyektor, doska, grafik,kо‘rgazma 

qurollar,

 

organayzerlar.

 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalar bilan jihozlangan xona. 

Monitoring va baholash 

Og‘zaki nazorat: savol-javob,  munozara 

va yozma.  

 Download 255.98 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling