8 o ‘zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’limi vazirligi samarqanddavlat universiteti huzuridagi xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi


Download 0.87 Mb.
bet3/5
Sana07.03.2020
Hajmi0.87 Mb.
1   2   3   4   5
S


AMARQAND – 2018Yunusova N.A, Ismoilov K.T. 10-sinf biologiya fanidan nazorat ishlarini tashkil etish metodikasi (umumta’lim maktablarining biologiya fani o‘qituvchilari uchun uslubiy ko’rsatma ) Samarqand, 2018.20 betMas’ul muharrir:

Eshquvvatov J. - VXTXQTMO hududiy markazi Ilg’or tajriba va xalqaro hamkorlik ilmiy-axborot tadqiqotlar bo’limi boshlig’i

Taqrizchilar:


Dushanova G.A. - SamDU biologiya fakulteti katta o’qituvchisi

Samyayev A.K.SamVXTXQTMOI assistenti

Ushbu uslubiy ko’rsatmada umumta’lim maktablarida, 10-sinf biologiya fanidan o`tkazilafigan nazorat ishi topshiriqlari va uning javoblari bo’yicha metodik ko’rsatmalar berilgan bo‘lib, umumta’lim maktablarining fizika fani o‘qituvchilariga mo‘ljallangan.


Ushbu uslubiy ko’rsatma SamDU huzuridagi xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi Ilmiy metodik kengashining 2018 yil 28 dekabrdagi 4- 3/5 -sonli yig`ilish bayonnomasida tasdiqlandi va qaroriga nashrga tavsiya etildi.

KIRISH
Bugungi kunda biz mamlakatimizning istiqboli yosh avlod qanday tarbiya topishiga, qanday bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`lishiga, ularning bilimlarini qanday baholashni hamisha yodda tutishimiz kerak. Ularning bilimlarini reyting baholash usuli bilan baholash davomida biz ularni yoshiga va mavzusiga to`g`ri keladigan turli xildagi test nazorat topshiriqlarini tuzishimiz mumkin. O`quvchilarning bilimini nazorat qilish maqsadidda nazorat testlari o`tkaziladi. Shu sababli biologiya fanidan o`qitiladigan 5–11 sinf o‘quvchilarining bilim sifatini nazorat qilishning reyting tizimi to‘g‘risida ishlab chiqilgan “Nizom”da o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalari joriy, oraliq, bosqichli va yakuniy nazoratdan o‘tkazilib aniqlanishi belgilangan. Joriy nazorat kundalik so‘rovlar shaklida o‘tkaziladi. Oraliq nazorat ma'lum bir bob (bo‘lim) tugaganidan so‘ng o‘tkaziladi. Uning o‘tkazilish vaqti va shakli taqvim-mavzu rejada belgilab beriladi. Ushbu uslubiy ko`rsatma biologiya fanidan uzviylashtirilgan va kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o‘quv dasturi asosida tuzildi.

Uslubiy ko`rsatmada 10- sinf “Biologiya” fanidan o‘tkaziladigan nazorat ishlari bo‘yicha namunaviy test topshiriqlari, amaliy mashg‘ulotlar namunalari va nazorat test topshiriqlarining o`quvchi - o`qituvchilar uchun javob namunalari keltirilgan.


Uslubiy ko`rsatmada keltirilgan nazorat ishlari namunaviy bo‘lib o‘qituvchi unga ijodiy yondashgan holda tegishli o‘zgartirishlar kiritishi yoki alternativ variantlarini ishlab chiqishi mumkin. Uslubiy ko`rsatmada keltirilgan namunaviy nazorat materiallarini baholash mezonlaridan joriy nazorat o‘tkazishda ham foydalanish mumkin.

Muallif
NAZORAT ISHI . NI –1
Mavzu:Hayotning molekula darajasidagi umumbiologik qonuniyatlar

Nazorat shakli:Test topshiriqlari.

1.”Biologiya” atamasini qaysi olimlar fanga kiritgan?

1.K.Timeryazyev 2.J.Lamark 3.I.Ivanov 4.G. Trivinarus 5.С.Karpechenko

A.2,4 B. 1,3, C.3,5 D.4,5

2.Mikroorganizmlarni o`rganuvchi biologiya fanining tarmog`i.

A.botanika B. agronomiya C.gidrobiologiya D.mikrobiologiya

3.Suv hayvonlari va o`simliklari ularning muhitga moslanuvchanlik belgilarini biologiyaning qaysi tarmog`I o`rganadi? A.botanika B. agronomiya C.gidrobiologiya D.mikrobiologiya

4.Hujayra nazariyasi, biogenetic qonun kabi qonunlar qaysi metod yordamida kashf etilgan?

A.kuzatish metodi B. taqqoslash metodi C.tarixiy metod D.modellashtirish

5. Biologiya fani oldida turgan muommolardan biri.

A.dunyo aholisi sonini tartibga solish. B. qizilcha kasalligiga vaksina yaratish

C.aholini toza ichimlik suvi bilan ta’minlash D.hayvonlar va o`simliklar genofondini saqlash usullarini ishlab chiqish

6.Tirik organizmga xos bo`lgan hayotiy jarayonlar qayerda sodir bo`ladi8?

A.to`qimalarda B. hujayralarda C.organlarda C. organism darajasida

7.Morfofiziologiyk, genetic, ekologik jihatdan o`xshash individlar yig`indisi…

A.biogeo sinoz B. ekologik tizim C.populatsiya D.ekosistema

8.Hayotning yerdagi barcha tiriklikning darajasi nima?

A.biosfera B. evolyutsiya C.ekosistema D.ekotizim

9. Makromolekulalarning noyob tuzilishi xususiyati, ularning bajaradigan qanday vazifalari bor?

A.ekologik B. biologik C.kimyoviy D.fiziologik

10.Oqsillarning monomeri:

A.aminokislota B. nukleotid C.monosaxarid D.lipid

11.Odam va hayvonlar boshqa organik moddalardan ham sintezlab ola oladigan aminokislotalar.

A.almashmaydigan aminokislotalar. B. almashinadigan aminokislotalar.

C.valin,izoleytsin D.riboza , dezoksiriboza

12.Hujayraning sitoskelet elementlari…. oqsilidan iborat.

A.gemoglabin B. insulin C.tubulin D.mioglobin

13.Elastin oqsili organizmning qaysi qismida bo`ladi?

A.junida, tirnoqlarida B. ribosoma , xomasoma C.teri, ichakda D.pay, qon tomir devorlarida

14.1 gram oqsil parchalanganda, oksidlanganda qancha kkal energiya ajraladi?

A.17,8 B. 4,48 C.4,1 D.3,15

15.Azotli asoslarning komplementarlik qonuniyatlarini qaysi olim o`rgangan?

A.Frosh B. Lefler C.E.Chakgofff D.K.Linney

16.Tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi kimyoviy elementlar nima deb ataladi?

A.Biogen elementlar B. kimyoviy elementlar C.fizik- kimyoviy elementlar D.organik elementlar

17.Hujayra tarkibiga kiruvchi anorganik moddalarni ko`rsating.

A.oqsil, lipid B. aminokislota, anion C. suv, tuz D. fermentlar, gormonlar

18.Azotli asoslarning komplementarlik qonuniyatlarini qaysi olim o`rgangan?

A.Frosh B. Lefler C.E.Chakgofff D.K.Linney

19.Organizmlarda boradigan kimyoviy reaksiyalarni bir necha ming marotaba tezlashtirib yuboradigan biologic faol moddalar

A.oqsillar. B. fermentlar C.nuklein kislotalar D.to`f`ri javob yo`q

20.Beda bargi shaklidagi RNKni toping.

A.t-RNK B. i-RNK C.r-RNK D.i-RNK va t-RNK

21.DNK yadroning qayerida uchraydi?

A.yadrocha B.xromosoma C.xloroplast D.ribosoma

22.Qondagi glyukozaning miqdori qancha?

A.3,5-4 millimol B.80-120 mg C.4,5-5,5 millimol D.120-140 mg

23.Geksozaga qaysi biri kiradi?

A.dezokseriboza B.riboza C.glitseroaldegid D.fruktoza

24.Sitoskelet nimadan tashkil topgan?

A.tubilin B.keratin C.elastin D.kollagen

25.Glikoliz jarayoni qayerda sodir bo`ladi?A.xloroplastda B.ribosomada C.sitoplazmada D.mitoxondriyada
1-NAZORAT TEST JAVOBLARI


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob

A

D

C

B

D

B

C

A

B

A

B

C

D

C

C

Savol

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
Javob

A

C

C

B

A

B

B

D

A

C


NAZORAT ISHI . NI –2
Mavzu:Hayotning hujayra darajasidagi umumbiologik qonuniyatlar

Nazorat shakli:Test topshiriqlari.

1.Glikoliz jarayonining asosiy mahsuloti nima?.

A. Gletserroaldegid B. Maltoza C. Fruktoza D. Karbonat angidrrid

2 .Quyida sut tarkibida uchraydigan geksozani ko`rsating.

A. Laktoza B. Maltoza C. Saxaroza D.Galaktoza

3.Nuklein kislotalar tarkibida uchraydigan uglevodlarni belgilang.

A. Geksozalar B. Tetrozalar C. Triozalar D. Pentozalar

4.Glikozid bog`lar orqali bog`lanadigan moddalarni ko`rsating

A. Adenin, glukoza B. Sistein ,lizin C. Galaktoza ,glukoza D. Treonin ,saxaroza

5.Glukoza va fruktozaning qo`shilishidan nima hosil bo`ladi?

A.Maltoza B.Laktoza C.Kraxmal D.Saxaroza

6.Ko`k-yashil suvo`tlari hujayra qobig`ini tashkil etuvchi modda qaysi guruh uglevodlarga kiradi?

A.Trioza B.Polisaxarid C.Disaxarid D.Pentoza

7.Quyidagi qaysi moddalar geteropolimerlarning monomer hisoblanadi

1.Glukoza 2.Fruktoza 3.Adenin 4Guanin 5saxaroza.6Treonin7.Timin 8Galaktoza

A.1.2 . B. 3.4. S 5.6. D. 7.8.

8.Gomopolimerni ko`rsating?

A.DNK. B.Lexenin. S.Insulin. D.Adenin

9 Qaysi moddalar peptid bog`lari orqali bog`lanib hosil bo`lgan.

A.ATF.RNK. B.Gemoglabin. insulin S.Kraxmal pectin D.Xitin lexenin

10.Oqsilning ikkilamchi strukturasiga misol keltiring

A.Gemoglabin. B.Insulin. C. Mioglobin. D.Keratin

11.Plastik almashinuv reaksiyalari uchun zarur energiya manbai qaysi reaksiyalarda hosil bo`ladi?

A.DNK reduplikatsiyasida . B.iRNK transkripsiyasida

S.ATF energetic almashinuvida.D.Translyatsiyada

12.360 gramm glukozaning to`liq parchalanishidan qancha ATF hosil bo`ladi

A. 2ta B. 38ta. S.76ta. D. 72ta.

13.Fotosintezda bir molekuia glukoza sintezlanishi uchun qancha ATF kerak bo`ladi.

A.38ta ATF . B.18 ta ATF S.40ta ATF D. 2ta ATF

14.Lishayniklar qanday oziqlanadi?

A.Geterotrof B. Saprofit S.Fototrof. D. Golozoy

15.Energiya almashinuvining qaysi bosqichida 2 molekula ATF ajralib chiqadi

A. Aerobda. B Tayyorgarlik bosqichida. C. Anaerobda D. Hammasida

16.Transkripsiya jaryonida qanday hodisa ro`y beradi?

A. DNK dan irsiy axborotning i- RNK ga ko`chirilishi

B. i-RNK dan axborotning DNK ga ko`chirilishi

C. Axborotning nukleotidlar tilidan aminokislotalar tiliga ko`chirilishi

D. DNK reduplikatsiyasi

17. Fotosintezning qorong`ilik bosqichi xloroplastning qaysi qismida bo`ladi?

A. Xloroplastlarning membranasida B.Tilokoidlarda

C.Granolarda D. Stromalarda

18. Xemosintez hodisasini kim kashf etgan?

A. M. Wirenberg B. S.W. Vernadskiy C. A. Strausberg D. R. Virxov

19. RNK zanjirida nukleotidlar bir-biri bilan qanday bog` orqali bog`lanqdi?

A. Glikozid B. Fosfodiefir C. Peptid D. Vodorod

20. Qaysi bosqichda energiyaning 100% I issiqlik ta’sirida tarqaladi?

A. Glikolizda B. Tayyorgarlik bosqichida

C. Aerob bosqichida D. Anaerob bosqichida

21.Glyukozaning to`liq parchalanishidan qancha energiya ajraladi?

A.2000 B.2600 C.2800 D.1440

22.Organizmlar bitta hujayradan ko`payishini kim isbotlagan?

A.T.Shvann B. R. Virxov C. K. Ber D.Chargoff

23.Terminator kodonlar qaysilar?

A. ACU, ACC B.UAA, AAU C.UAG, UCA D.UGA, UAA

24.Xromosoma birinchi marta kim tomonidan aniqlangan?

A.S.Ochao B.M.Nirenberg C.Fleming D.K.Ber

25.Reduksion bo`linishda xromosomalar qanday o`zgaradi?

A.2 hissa ortadi B.1 barobar kamayadi C.1 barobar ortadi D.2 marta kamayadi2-NAZORAT TEST JAVOBLARI


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob

A

D

D

C

D

B

B

B

D

C

C

C

B

C

C

Savol

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
Javob

A

D

B

B

B

C

C

D

C

D


NAZORAT ISHI . NI –3
Mavzu:Hayotning organizm darajasidagi umumbiologik qonuniyatlar

Nazorat shakli:Masala yechish

Monoduragay va diduragay chatishtirishga oid masalalar yechish

1-MASALA. Ota-onasi qora ko‘zli (A) bo‘lgan, ko‘k ko‘zli (a) yigit, otasi qora ko‘zli, onasi ko‘k ko‘zli ayolga uylangan. Ushbu nikohdan ko‘k ko‘zli o‘g‘il farzand tug‘ildi.Ota-ona va farzandning genotiplarini aniqlang.

BERILGAN:

A-qora ko`z

a – ko`k ko`z

P aa x Aa

Gametalar a A a

a


Aa

qora


aa

ko`k

A Fenotip: 1:1a Genotip: 1:1

2-MASALA.Odamlarda polidaktiliya va o‘naqaylik dominant belgilardir. Otasi 6 barmoqli, onasi har ikkala belgiga nisbatan sog‘lom oiladan chapaqay va barmoqlari soni normal bola tug‘ildi. Bu oilada yana qanday fenotipli bolalar tug‘ilishi mumkin?
BERILGAN: DD- polidaktiliya (6 barmoqli), EE – o`naqaylik

dd- normal barmoq ee- chapaqaylikYECHISH:

Polidaktiliya o`naqay normal o`naqay

P X

DdEe ddEe


F1

DE

De

dE

de

dE

DdEE

6 barmoqli o`naqayDdEe

6 barmoqli o`naqayddEE

normal barmoqli o`naqayddEe

normal barmoqli o`naqayDe

DdEe

6 barmoqli o`naqayDdee

6 barmoqli chapaqayddEe

normal barmoq o`naqayddee

normal barmoqli chapaqay

JAVOB: bu oilada yana 6 barmoqli o`naqay (3 ta), normal barmoqli o`naqay (3 ta), 6 barmoqli chapaqay (1 ta –Ddee), normal barmoqli chgapaqay (1 ta ddee) bolalar tug`ilishi mumkin.

3-MASALA. Shaftoli mevasining tuklari bilan qoplanganlgi B, silliqligi b,ustidan,meva eti oq rangda C bo’lishi sariqligi c ustidan dominantlik qiladi.Tajribada ikkala belgi bo’yicha geterozigotalio’simlik bilan tukli oq mevali o’simlik chatishtirilgan.Avlodda olingan 96 ta o’simlik dan75% I ning mevasi tukli va rangli oq, 25% I ning mevasitukli va ranglisariq bo’lgan.Olingan o’simliklardan nechtasi ikkinchi belgi bo’yicha gomozigotali dominant bo’ladi?

BERINGAN: BB- tukli meva CC- oq rangli meva eti

bb- tuksiz meva cc- sariq rangli meva eti.YECHISH:

Tukli oq Tukli oq

P X

BbCc BBCcF1

BC

Bc

bC

Bc

BC

BBCC

Tukli oq

BBCc

Tukli oq


BbCC

Tukli oq

BBCc

Tukli oq


Bc

BBCc

Tukli oq


BBcc

Tukli sariqBbCc

Tukli oq


BBcc

Tukli sariq8---------- 100%

2 --------- x x= 100*2=200; 200 : 8= 25%

96 ----------100%

x ----------- 25% x= 96*25= 2400; 2400 : 100= 24JAVOB: 96 ta o`simlikning 24 tasi ikkinchi belgi bo`yicha gomozigota dominant.

2-MASALA. Odamda terisining rangi ikki xil gen bilan belgilanadi. BBCC genotipli odamlarning terisi qora, bbcc genotipli odamniki oq rangda bo’ladi. genotipda 3 ta dominant gen bo’lsa teri qoramtir, 2ta bo’lsa oraliq, bitta bo’lsa oqish bo’ladi. Oraliq terili erkak terisi oqish bo’lgan ayolga uylangan. Ular farzandlarning 6/8 qismida teri rangi oraliq,oqish ; 2/8 qismida qoramtir va oq bo’lgan. Erkak va ayolning genotipini toping.

BERILGAN: BBCC – terisi qora

bbcc – terisi oq

BBCc va BbCC – qoramtir teri

BbCc, BBcc va bbCC – oraliq teri

Bbcc va bbCc – oqish teri

YECHISH:

♂ Oraliq ♀ Oqish

P X

BbCc BbccF1

BC

Bc

bC

Bc

Bc

BBCc

Terisi qoraBBcc

Oraliq


BbCc

Oraliq teriBBcc

Oraliq teriBc

BbCc

Oraliq teriBbcc

Oqish teribbCc

oqish teriBbcc

Oqish teri

NAZORAT ISHI . NI –4
Mavzu:Hayotning organizm darajasidagi umumbiologik qonuniyatlar

Nazorat shakli:Test topshiriqlari

1. Noallel genlarning o`zaro ta`siriga nimalar kiradi?

A. Epiztaz, komplementarlik, polimer.

B. Komplementarlik, allel, epistaz.

C.Noallel, epiztaz, polimer.

D. Genlararo, epiztaz, polimer.

2. Epistatik (ingibitor) gen nima?

A. Yangi belgilarning rivojlanish`I B. Yangi belgilarning yuzaga chiqarishi

C. Ustinlik qiladigan gen D.Genlarning ko`p tomonlama ta’siri

3. Pleyotropiya tushunchasini aytib bering?

A. genlaing ko`p tomonlama tasiri

B. O`ziga allel bo`lmagan bironta genning tasirini bo`g`adigan

C. Agar dominand gen ustunlik qilsa

D. Polimer komplementariya va epitaz

4. Genlarning modifikatsion ta’siriga nimalar kiradi?

A.Dominant gen ustunlik qilsa, dominat

B. Retsessiv gen ustunlik qilsa dominant

C. Ingibitor genlar sifatida dominant gen

d. Organizm genotipida genlar faoliyatini kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi ge

5.Tashqi muhit omillari tasirida fenotipdamnamayon bo`ladigan o`zgaruvchanlik qanday o`zgaruvchanlik

A.Ontogenitik B. Modifikatsion C. Irsiy D. Genotipik

6.Allopoliploidiya- ya’ni turlar aro duragay oragnizmlarda xromosoma to`plamini karrali ortishi hodisasini qaysi olim, qaysi o`simliklarda amalda tajribada ko`rsatdi?

A. G.D. Karpechenko karam va turpda

B. N.I. Vavilov karam va sabzida

C. G.D. Karpechenko karam va sholg`omda

D. G. Mendel no`xat va bug`doyda

7. N.I. Vavilov qaysi qonunni kashf qildi?

A. Irsiy o`zgaruvchanlikning gomologik qatori qonunini B. Genlarning o`zaro ta’siri

C. Allopdiplpdiya D. Avtodiplodiya

8. Somatik mutatsiyalar qanday hujayralarda sodir bo`ladi

A. Jinsiy B. Somatik C. Somatik va jinsiy D. Sodir bo`lmaydi

9. 1 ta tuxum hujayradan rivojlangan egizaklar necha xil genotipga ega

A. 2 B. 1 C. 3 D. 4

10. Keyingi yillarda o`rta yoshdagi odamlarning necha foizida tasodifiy irsiy o`zgaruvchanlik ko`p uchrashi aniqlangan?

A. 70 % B. 60 % C. 75 % D. 55 %

11. Avlodlar shajarasini tuzishda qanday ma’lumotlar yig`iladi?

A. Qobiliyatiga doir ma’lumotlar B. Bir-biriga o`xshashiga doir ma’lumotalr

C. Qon guruhiga doir ma’lumotlar D. Probandiga doir ma’lumotlar

12. Reproduktiv salomatklikka kuchli tahdid soladigan omillardan biri

A. Shamollash B. Irsiy kasalliklar

C. Vrach ko`rigidan o`tmaslik D. Emlanmaslik

13. Reproduktiv salomatlik bu –

A. Jismoniy sog`lombulish

B. Aqliy, ruhiy, sog`lom bulish, iqtisodiy tamiblanganlik

C. Reproduktiv tizim va uning faoliyatiga bog`liq barcha masalalar borasida faqat kassallik va kamchiliklar yo`qligi bo`libgina qolmay, balki to`liq jismoniy, aqliy va ijtimoiy muvaffaqiyatlar holati hamdir

D.Organizmda irsiy, genitik kasalliklarningnbo`lmasligi, aqliy jihatdan mukammal bo`lishi

14.Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti malumotlarga ko`ra, dunyoda chaqaloqlarning necha foizi tug`ma va irsiy xastaliklar bilan tug`ilmoqda

A. 5% B.2% S.10% D.6%

15. Faglarning zararlangan bakteriyalar o`z – o`zidan ko`payib, ularni o`ldirishini kim, qachon aniqladi.

A. 1952 – yil Jashua va Ester Lederberg B. 1915 – yil korenss va Chermak

C. 1915 – yil tuort va D’Errel D.1925 – yil Ivanovskiy

16. Plazmidlar necha xil va ular qaysilar?

A. 2 xil: 1.Transmissibl plazmid 2. Avtonom plazmid

B. 1 xil : Restruksio plazmid

C. 2 xil: 1.Tranpazon plazmid 2. Biriktiruvchi plasmid

D. 2 xil: 1. Kesuvchi plazmid 2. Avtonom plasmid

17. Amerikalik olimlar Lederberg va Tatum 1946-yilda nimani aniqladilar?

A. Rekombinant DNK yaratishni

B. Viruslar o`zida genetik moddani saqlashini

C. Virus va bakteriyalarni xossalarini

D. Bakteriyalarda jinsiy jarayonlar sodir bo`lishini

18. Irsiyatning asosi nima?

A. Oqsil B. Nuklein kislota C. DNK D. RNK

19. Olimlarning nomlarini amalga oshirgan ishlari bilan juftlab ko`rsating.

1. Lederberg 2. Fredrik Grift 3. O. Everi 4. Tatum 5. N. Jendir.

a-bakteriyalarda jinsiy jarayonlar sodir bo`lishini aniqlash; b-belgi va xususiyatlarning nasldan naslga o`tishida nuklein kislotalar ahamiyatga ega ekanligini aniqladi; c-transduksiya qonunini kashf etgan

A.1,4-a; 2,3-b; 1,5-c B. 1,2-b; 3,4- a; 3,5-c

C. 1,3-c 1,2-b; 1,5-c D. 2,4-a; 1,3-b; 4,5-c

20. Ma’lum sharoitda bir organizm irsiy molekulasi har qanday bo`lagining ikkinchi organizm molekulasi tarkibiga birikish hodisasi ……….. deb ataladi?

A. Transduksiya; B. Konyugatsiya; C. Transformatsiya ; D. Rekombinatsiya.

21.Xardi –Voynberg formulasi qachon yaratildi?

A.1910-yilda B.1919-yilda C.1808-yilda D.1908-yilda

22.Bug`doyning tetreploid turida nechta xromosoma bor?

A.42 ta B.28 ta C.56 ta D.35 ta

23.Pnevmakokdagi transformatsiya qachon aniqlangan?

A.1944-yil B.1952-yil C.1928-yil D.1852-yil

24.O`z-o`zidan paydo bol`digan mutatsiyalar nima deyiladi?

A.industirlangan B.mutant C.spontan D.somatik

25.Y-xromosomaga birikkan kasallikni aniqlang?

A.daltonizm B.raxit C.albinizm D.gemofilya
Download 0.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling