9-sinf. Fizika. I-chorak. I-variant. Ideal gaz temperaturasi va konsentrasiyasi 2 marta kamaysa uning bosimi qanday o'zgaradi?


Karbonat angidrit gazi molekulasida nechta kislorod bor?


Download 265.5 Kb.
bet7/7
Sana10.11.2021
Hajmi265.5 Kb.
#442082
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
9-sinf-fizika-1
АНКЕТА НА ПАСПОРТ, aholi daromadlarini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining orni va bu mavzun, aholi daromadlarini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining orni va bu mavzun, aholi daromadlarini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining orni va bu mavzun, 9-sinf-test-algebra, Электрификация железных дорог — Википедия, Xotira, Xotira, 2 5201737992875542738, 1 4922656403870449776, 1 4922656403870449776, 2 5226930939594016324, lab 3, lab 3, 1 маьруза
23. Karbonat angidrit gazi molekulasida nechta kislorod bor?

24. C6A6 benzol molekulasi nechta atamadan tashkil topgan?

25. Boltsman doimiysining qiymati qancha?

9-sinf. Fizika. II-chorak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

S

S

B

A

B

B

S

B

A

B

A

B

A

B

S

A

B

S

A

A

21. Tebranma harakat qiladi 22 .Gaz 23 .2 ta. 24. 12 ta 25. 1,38 * 10-23
9-sinf. Fizika. III-chorak.
1. Fizikaning yorug'lik hodisalarini o'rganuvchi bo'limiga... deyiladi?

A. optika B. Akustika S. Mexanik

2. Yorug'lik tezligi qanchaga teng?

A. 300 000 m/c B. 300 000 km/s S. 300 000 000 km/s

3. Yorug'lik nuurlari yassi ko'zguga tushganda qanday qaytadi?

A. tushish burchagi qaytish burchagidan katta B. tushish burchagi qaytish burchagidan kichik

S. tushish burchagi qaytish burchagiga teng

4. Yorug'lik nuri havodan suv chegarasiga yetib kelganda qanday hodisa ro'y beradi?

A. qaytadi B. o'tib ketadi S. qisman qaytadi va o'tadi

5. Berilgan moddalardan qaysi birida yorug'lik tezligi katta?

A. suvda B. Olmosda S. yoqutda

6. Linzalar necha xil bo'ladi?

A. 1 xil B. 2 xil S. 3 xil

7. Linzaning bosh optik o'qi deb nimaga aytiladi?

A. Linzaning o'rta qismida joylashgan o nuqtasiga B. optik markazdan fokusgacha bo'lgan masofaga

S. sferik sirtlarning markazidan o'tuvchi to'g'ri chiziq

8. Linzaning optik kuchi deb nimaga aytiladi?

A. optik markazdan fokusgacha bo'lgan masofaga

B. fokus orqali optik o'qqa perpendikulyar o'tgan tekislikning masofasiga

S. fokus masofasiga teskari bo'lgan kattalikka

9. Linza formulasini ko'rsating?

A. B. S.

10. Optik asboblarga nimalar kiradi?

A. Lupa, proyeksion apparatlar B. Fotoapparat, Mikroskop, S. A va B javoblar to'g'ri

11. Ko'zdagi nuqsonlar uzoqdan va yaqindan ko'rarlik qanday kuzatiladi?

A. Ko'zoynaklar yordamida B. operatsiya yo'li bilan S. tuzatib bo'lmaydi

12. Normal ko'zlr uchun buyum ko'zdan necha sm uzoqlikda bo'lishi kerak ?

A. 10- 15 sm B. 15-20 sm S. 25-30 sm

13. Yorug'lik tezligini birinchi marta kim qachon aniqlagan?

A. Fizo 1849 B. Ryomer 1676 S. Maksivell 1873

14. Oq yorug'lik nuri tarkibida nechta rang bor?

A. 7 xil B. 5 xil S. 1 xil

15. Yorug'lik tezligini topish formulasini ko'rsating?

A. B. S.

16. Spektrning qizil nurining chet qismida ko'zga ko'rinmaydigan nurlarga

qanday nurlar deyiladi?

A. infra qizil B. ultrabinafsha S. zarg'aldoq

17. Rentgen nurlarini to'lqin uzunligi qanchaga teng?

A. B. S.

18. Fotosfent deb nimaga aytiladi?

A. Yorug'lik ta'sirida moddadan elektronlat ajralib chiqadi B. Issiqlik ta'sirida elektr toki hosil bo'lishiga

S. To'g'ri javob yo'q

19. Yorug'likning mayda zarrachasiga... deyiladi?

A. molekulalar B. atomlar S. fotonlar

20. Fotografiya yorug'likning qanday ta'siriga asoslangan?

A. biologic B. kimyoviy S. mexanik

21. Suyuqlik oqimining tezligi bilan uning bosimi orasidagi miqdoriy bog'lanishni kim topdi?

22. Trubalarda va ariqlarda tor joyida suvning bosimi qanday bo'ladi?

23. Quyidagi formulalardan qaysi biri kuch momentini formulasi.

24. Qanday kuch jismni 0,5 masofaga ko'chirilganda 100 J ish bajaradi?

25. Atom qanday zaryadlardan tuzilgan?
9-sinf. Fizika. III-chorak


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

S

S

A

B

S

S

B

S

A

S

B

A

S

A

B

A

S

B

21 Bemueli

22 Kichik

23

24 200 N

25 yadrodan va manfiy zaryadlangan elektrondan
9-sinf. Fizika. IV-chorak
1. Atmosfera bosimi qanday asbob bilan o'lchanadi?

A) Barometr B) Monometr S) Termometr

2. Paskal qonuni ta'rifini ko'rsating

A) Suyuqlik o'ziga berilgan tashqi bosimni hamma tomonga ozgarishsiz uzatadi.

B) Gaz zarrachalarining idish devorlariga bosimi hamma tomonga o'zgarishsiz uzatadi.

S) Suyuqlik va gaz o'ziga berilgan tashqi bosimni hamma tomonga uzgarishsiz uzatadi.

3. Paskal qonunidan amalda qayerlarda foydalanadi?

A) Gidrovlik tormozlarda. B) Gidrovlik press, pnevmatik tormoz S) A, B javob to'g'ri.

4. Suyuqlik oqimining tezligi bilan uning bosimi orasidagi miqdoriy bog'lanishni kim topdi?

A) Paskal B) Bemueli S) Torichelli.

5. Trubalarda va ariqlarda tor joyida suvning bosimi qanday bo'ladi?

A ) katta B) Kichik S) Hamma joyida bir xil.

6. Quyidagi formulalardan qaysi biri kuch momentini formulasi.

A) B) S)

7. Qanday kuch jismni 0,5 masofaga ko'chirilganda 100 J ish bajaradi?

A) 200 N B) 20 N S) 50 N

8. Atom qanday zaryadlardan tuzilgan?

A. proton,neytron B. yadro,proton S. yadrodan va manfiy zaryadlangan elektrondan

9. Jismlarning elektrlanganligini payqovchi asbob qaysi javobda keltirilgan?

A. Voltmetr B. Ampermetr S. Elektroskop

10. Kuchlanishni o'lchash uchun qanday asbobdan foydalaniladi?

A. Dinamometr B. Elektroskop S. voltmetr

11. Zaryadlar qanday o'zaro ta'sirlashadi?

A. hamma zaryadlar tortiladi B. hamma zaryadlar tortiladi va itarishadi

S. birxil ishorali zaryadlar itarishadi, har xil ishoraki zaryadlar tortiladi

12. Zaryadlangan jism atrofida nima hosil bo'ladi?

A. Elektr maydoni B. magnit maydoni S. hech nima hosil bo'lmaydi

13. Yerning massasi qanchaga teng?

A) B) S)

14. Yerning birinchi sun'iy yo'ldoshi qachon uchirildi?

A) 1961 yil 12 aprel. B) 1957 yil 4 oktyabr. S) 1959 yil 14 sentyabr.

15. Birinchi kosmik tezlik qanchaga teng?

A) 11,2 km/s B) 11,1 km,s S) 7,9 km/s

16. Birinchi kosmik tezlik berilganda kosmik kema yer sirtida qanday harakatlanadi?

A) Aylana bo'ylab B) Ellips bo'ylab S) Parobola bo'ylab.

17. Kuch impulsini topish formulasini ko'rsating?

A) B) S)

18. Jism impulsi birligini ko'rsating

A) B) kg m/s S) m/s 2.

19. Kosmik kemani kim yaratdi?

A) Y. A. Gagarin B) Siyolkovskiy S) Korolyov

20. Kosmik kemada kosmonavt Y. A. Gagarin birinchi uchganda qancha vaqt parvoz etdi?

A) 108 min. B) 1 soat 48 min S) A, B javob to'g'ri.

21. Ishni topish formulasini yozing?

22. Tutash idishlarda aynan bir xil suyuqlik sathi qanday bo'ladi?'

23.Aravacha gorizantal yo'nalgan 50 N kuch ta'sirida 20 m siljidi. bajargan ishini toping?

24. Massasi 1250 kg bo'lgan granit plitasini 20 m balandlikka ko'tarishda bajarilgan ishini hisoblang?

25. Atom qanday zaryadlardan tuzilgan?


9-sinf. Fizika. IV-chorak


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

S

S

B

B

S

A

S

S

S

S

A

A

B

S

A

A

B

S

S

21

22 Har ikkalasida teng

23 100 %

24 245 KJ

25 yadrodan va manfiy zaryadlangan elektrondan

9-sinf. Fizika. Yillik.


1. Ideal gaz temperaturasi va konsentrasiyasi 2 marta kamaysa uning bosimi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta kamayadi B) 2 marta ortadi. S) O'zgarmaydi.

2. Izobarik jarayon o'rgangan olim....

A) Sharl B)Gey Lyusson S) Boyl Mariott

3. Molekulaning diametri qaysi formula bilan aniqlanadi?

A) B) S)

4. Avagadro soni qanchaga teng?

A) B) S)

5. Molekulyar kinetin nazariyaning nechta qoidasi bor?

A) 1 ta B) 2 ta S) 3 ta.

6. Molyar massani topish formulasini ko'rsating?

A) B) S)

7. Solishtirma issiqlik sig'imi birligini ko'rsating.

A) J B) S)

8. Havoning namligi qanday asbob bilan o'lchanadi.

A) Barometr B) Psixrometr S) Termometr

9. Havodagi suv bug'ining shudring nuqtasi qanday asbob bilan o'lchanadi.

A) gugrometr B) psixrometr S) Termometr.

10. Sirt taranglik kuchini topish formulasini toping.

A) B) S)

11. Qaysi holatda suyuqlik qattiq jismni ho'llaydi? 0-ho'llash burchagi

A. 0 < 90 B. 0 > 90 S. 0 = 90

12. Qattiq jismlar molekulyar tuzilishiga ko'ra necha xilda bo'ladi/

A. 1 B. 2 S. 3

13. Deformatsiya necha xilda bo'ladi?

A. 2 B. 4 S. 6

14. Oq yorug'lik nuri tarkibida nechta rang bor?

A. 7 xil B. 5 xil S. 1 xil

15. Yorug'lik tezligini topish formulasini ko'rsating?

A. B. S.

16. Spektrning qizil nurining chet qismida ko'zga ko'rinmaydigan nurlarga

qanday nurlar deyiladi?

A. infra qizil B. ultrabinafsha S. zarg'aldoq

17. Rentgen nurlarini to'lqin uzunligi qanchaga teng?

A. B. S.

18. Fotosfent deb nimaga aytiladi?

A. Yorug'lik ta'sirida moddadan elektronlat ajralib chiqadi

B. Issiqlik ta'sirida elektr toki hosil bo'lishiga S. To'g'ri javob yo'q

19. Yorug'likning mayda zarrachasiga... deyiladi?

A. molekulalar B. atomlar S. fotonlar

20. Kosmik kemada kosmonavt Y. A. Gagarin birinchi uchganda qancha vaqt parvoz etdi?

A) 108 min. B) 1 soat 48 min S) A, B javob to'g'ri.

21. Ishni topish formulasini ko'rsating?

A) B) S) A,B javob to'g'ri.

22. Tutash idishlarda aynan bir xil suyuqlik sathi qanday bo'ladi?'

A) Har ikkalasida teng. B) Har ikkalasida turlicha S) A,B javob to'g'ri.

23.Aravacha gorizantal yo'nalgan 50 N kuch ta'sirida 20 m siljidi. bajargan ishini toping?

A) 2.5 % B) 1000 % S) 0.4 %

24. Massasi 1250 kg bo'lgan granit plitasini 20 m balandlikka ko'tarishda bajarilgan ishini hisoblang?

A) 245 KJ B) 2500 KJ S) 625 KJ

25. Atmosfera bosimini birinchi bo'lib kim o'lchadi?

A) Paskal. B) Nyuton S)


9-sinf. Fizika. Yillik.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

A

S

S

B

S

B

A

B

A

B

A

A

S

A

B

A

S

S

S

A

B

A

S

Kalit. I-variant.

9-sinf. Fizika. I-chorak


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

A

S

S

B

S

A

B

A

S

B

A

B

B

A

S

A

B

S

S

B

A

B

B

9-sinf. Fizika. II-chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

S

S

B

A

B

B

S

B

A

B

A

B

A

B

S

A

B

S

A

A

B

A

S

A

B

9-sinf. Fizika. III-chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

S

S

A

B

S

S

B

S

A

S

B

A

S

A

B

A

S

B

B

B

S

A

S

9-sinf. Fizika. IV-chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

S

S

B

B

S

A

S

S

S

S

A

A

B

S

A

A

B

S

S

S

A

B

A

S

9-sinf. Fizika. Yillik.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

A

S

S

B

S

B

A

B

A

B

A

A

S

A

B

A

S

S

S

A

B

A

S

Download 265.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling