Toshbuloq haqida

Sana01.01.1970
Hajmi
#97716
Bog'liq
Toshbuloq haqida
Toshbuloq haqida, Qaraqalpaq20fol60klori20, Yuldashev A 404 B s.f, Yuldashev A 404 B s.f, Alyuminiy gidroksidi, @idum uz Таълим муассасаларининг, 1. 2-илова ММ Комиссия - 04.04.17й, 1. 2-илова ММ Комиссия - 04.04.17й, fizika. ..., Foydali ayyorliklar, Foydali ayyorliklar, 494 have-something-done-test-b1-grammar-exercises englishtestsonline.com (2), JPEG formatidagi rasmlar bilan ishlash, Hamroyeva Farida


б^лган Намангансой, Рирвоксой, Ирвадонсой ва Косон>-
f сой сингари сьйлар ов;иб ^тадя. Туман деэдонлари f5- ларининг цишлоц хужалик экияларийн Шимолий Фар- рона канали, Катта Наманган ка^аяй в* Янги арик, сув- ларн билан сурорадилар. Туман ^удуданийг жанубидан эса ^у^на Сирдарё ^ай^ириб оциб '#ff
Туман ^удудидаги ^ншло^лар, ацрлЬ пуйктлари ва боцща ^атор жойларнинг номлари кув асрлик тарихий жараёнларда* шакллангандир. Булиб 5Итан воцеа-^одн- £алар, турли набила урурларининг жойлашяцш, мавжуд коллар, ’було^лар, ер сат^ининг тузилиши, тупрори, цу- рилишлари ^амда бонща омиллар натижасида туман -^удудндаги журрофик номлар келиб чивдан. Жой ном­лари жуда *узо^ ;утмиш ма^сули булиб, тил тарихи диа­лектология, тарих, этнография, география, геология каби фанлар учун бой далилий маълумотлар берувчи манба саналади.
Жой номларининг цачон пайдо б^лганлигини, нима- га асосан шундай ном олганлигйии, даврлар ^тиши би- лан бу ном цандай $згарншларга учраганлигини а ниц- лащ билан тоионхшия (жой номларини ^рганувчи фан со^аси), шуру^данади. Жой номларийи урганиш, $гша здаудда яшобчя халцларнииг тили, тарихи, турмуши, урф-оДати, касби-корига ойд цатор масалаларни ойдин- лаштвришда толономия му^им а^амиятга эгадир.
Наманган тумани ^удудида тарихий воцеа-^одисалар- ни -бойшдан кечирган цишлоцлар, а^оли масканлари, арицлар, тепалар, булоцлар, куллар талайгина. Булар* нинг ^аммаси номига эга, ^атто баъзиларининг нома (5вр неча марта узгариб келган. 1^уйида тумандаги рш- лоцлар ваа^оли пунктларинйнг тарихи ва номланиши хуеусида троном и я фани нуцтаи назаридан суз юрита-
МИЗ» ' ' ' ' ’
1 ТОШБУЙОЦ. Туркий халцлар яшайдиган минтай й^Йэдрда «Тошбулоц» номи билан, аталувчи а^оли пункт- ларй^алайгина. }^атто ^озорнстоннинг Семипалатинск вилой$КРа царашли Уржар туманида ^ам «Тасб^лоЦ»

  • деб а|э£увчи катта цишлоц бор. Бу тошлар Щксядан сизиб турган булоцца нисбатдир. «Тошбудо^ж йЬми ке- йивчаля»у&у булоц атрофида пайдо будгдн’^ишловда ‘ -нисбатац ^ам ишл'атилган. *

Тйпошйик асарларда цайд этилишича, «^ошбулок;»


Ш

сЪзи вики компонентдаа, «тош» ва «булоц» с^зларида»
лкйя тойгаи *булиб, б^Йдаги «тош» с^зи
йкки маъно-
t - i
н» ифода этади: тош-оддий,, теш-ташцари, сиртдаги, узоцдагй. Демак, Тотн.будок уошлдо. доасидан окиб никиб турган булоц ёки Тошбудок^таШкари. узокдаги
булоч де- ган маънони англатадш »««« Лн-.п^ аталувчй
булоклар ва кишлщда1р |Д^айис1,он> ,.Хитойнинг Шйн- жов Myrfop вилояти. ЭШт. туокия ад' R&f М1Щ цатв уч- ^райди. Тум&'й' мар^з»^со;блаигай. 1ош6улоц 11Щар- ’^ШПГТавдо карвонларй 'Чорвадор к^Ч-Мвнчи хужаликлар ва бош^а Щлотндцр -у^ун чанцоцларини цондириб, бир оз дам олиб, jC^iK' й^лларини давом эттирадигая цуним жой б^лгак, КейнячалиК эса битта-йккита хужаликлар келиб урнаашб, а^оли к^пайиб боргаи.
Бу ерда бир неча булоклар мавжуд б^либ, уларнинг сувй'-ёзда .муздек, цишда илйц б^лгаи. Булок; су в л ар и б»р-ёирй билан ^шилиб, катта арицни ташкил цилгая, Цадим задоонларда бу ерларга келиб жойлашган одам- лар ана шу булоклар атрофини бору-бустонларга ай* лантирганлар, узлари етиштирган маэ^сулотлари билан Ахсикент, Наманган щаз^арлари а^олйсини таъмивлаб туришган. Тошбуло^ булоцлари ва бу ерга биринчи адо- лининг к^чиб келиб ^рнаши ^а^ида халц орасида тар- ^алган ^ар хил ^икоятлар ва ривоятлар-мавжуд. Маз* кур ^нкоятлар Тошбулои; ^ншлорийи шаклланишияа ва унинг кейинчалик катта ТОШБУЛО^ в.а, кнчнк ТОШ- БУЛОК,ларга булиниши ^амда. бу ердаг* булоцлар ат- рофида нуй боциб юрган Еаи исмди чупон йигитнинг бир бойникг ’Зебо исмди цизини 'севиб цолиши, улар ^рталидаги соф му^аббатга б^лган турли тазйи^лар баёк этиладй.
Банноцори Муминовнинг айтишларича, ^цонлик Ж^налибой 1$й подасини Хитойда сотиш ниятида ^о- зйрги кичик Тошбулоц ерларидан з^айдаб $тиб кетаёт- гакида бу ер серсув б^лгани учуй майсалар ва утл ар к^пдигидан вок;иф бу'лади. У к;уйларни утлатиб, щу ерда яшаб цолган ва оила аъзолари з^амда нариндошларнга забар дерган. Улар ^ам к^чиб кели.шган.
, ■'К.ишлок ахолисининг туртдан уч кисми куконликлар,

  • колтав киеми -Уш томондан кедуанлар/ Кишло^нин^ ву- ^гятчПгряганйга' 40П йид тулмокйа. Чунки. Банйокор» МфйййбВ' «отам туртинчи, меи фешинчи авлодман», д«р- . дилару У.1 кйшининг фарзандлари э'са олтинчи авлод \я- роЫ&ШрМ* К^окдан- ТОшбулоеда кел ган"*б*цй1вчи оила Жанайнинг оилаои^^^^дт^'ас5тг*-«^йК Тусмзт. Жунай унинг лака^ндир, дедйШйар 2-79 17
Икки ака-ука цозирги Катта Тошбулоцца келиб жой- лашиб цолганлар. Дастлаб улар з^озирги Жоме масжи- ди олдидаги булоц атрофларида яшаганлар. Булоцдан <>ир неча цадам шимол томонда ерт^ла сацланиб цолган. Тахминларга к^ра, бу ертула ^ша даврда цазилган ва одамлар куп йиллар унинг атрофйда умр кечирганлар,' Кейинги вацтларда укаси уз бола-чацаси бнлан Кичик Тошбулоцца к^чиб jh-ган.
Катта Тошбулоц, Кичик Тошбулоц деган номлар ака- Дка Мамай ва Жанайга нисбатан айтилган. Мамай ав- лоДЬ жойлашган томонни «Катта тошбулоц», Жанай ав- /Годя жойлашган томони дастлаб «Жанай» цишлоц, кейинчалик «Кичик Тошбулоц» деб юритилган.
Халц ^ртасидаги ривоят, ^икоят ва афсоналар за- мирида маълум ^ацицат ётади. Тошбулоцнинг иккига ажралиб, Катта ва Кичик Тошбулоц деб юритилиши масаласига кедсак, бу ё булоцнинг катта-кичиклигига «ки пайдо булган цишлоцнинг катта-кичиклигига нис-' ■батан айтилган. Бу ерда ташкил булган ана шу икки цишлоц ^озирги даврда бирлашиб, Лошбулоц ша^арча* сига айланган ва туман марказн сифатида куидан-кунга •чирой очиб (бврмоцда.
Цоратепа цйшлори. КоРатепа туманнинг энг ^адим- ти кишлоцларидан булиб, асосан кучманчи чорвадор ^абилалар келйб жойлашиши натижасида шакллана борган. К,адим замонларда >бу цишлоцнинг катта бир цисми чорва ^айвонларини боциш учун цулай булган, ут-уланларга бой далаларни уз ичига олган. Долган цисми цамишзор, юлгунзор ва чакалакзорлардан иборат ^либ, ов ^ай&онлари ва цушлари куп учраган.
КишлоцнинГ К^оратепа деб аталишига сабаб шуки, мазкур цишлоцца дастлаб кучиб келган а^оли х;озирда ■^ам цишлоц-марказида салобат т^кяб турган тепалик атрофига Жойлашган ва биринчи цишлоц шу ердан ’Шакллана борган. Уша пайтларда бу тепанинг «Нурте- па», яъни нур таратиб турувчи тепа коми билан атаб желищган. У даврларда тепа устида ва унинг атрофйда Йнрорта х;ам цябр булмаган. Кишлоц Цабристони тепа- дан жануброц томонда булган. XX аср бошларида т,е- паликка биринчи цабр ц^йилади ва шундан с^нг «Кора- тепа» деб. атала бошлаган.

Download

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling