A 36 km/h b 6m/s c 4m/s d 10km/h


Download 70.6 Kb.
Sana28.09.2020
Hajmi70.6 Kb.


_______________________________________________________________________________________________Test

1. Uzunligi 480 m bo‘lgan poezd tekis harakatlanib, 720 m uzunlikdagi ko‘prikdan 2 minutda o'tdi. Poezdning tezligi qanday?

A) 36 km/h B) 6m/s C) 4m/s D) 10km/h

2. 15 m/s tezlik necha km/h bo`ladi?

A) 18 B) 30 C) 54 D) 75

3. Agar jism yo'lning 1-yarmini 20 s da, 2-yarmini esa 10 s da o'tgan bo‘lsa, uning o‘rtacha tezligi necha m/s? Yo`l 240 metrga teng.

A) 18 B) 16 C) 12 D) 8

4. Jism t vaqtning birinchi yarmida 15 m /s, ikkinchi yarmida 5 m /s tezlik bilan harakat qilgan bo`lsa, uning o`rtacha tezligi necha m /s ga teng?

A) 7,5 B) 8 C) 10 D) 12

5. Jism koordinatalari (6; 3) bo'lgan nuqtadan koordinatalari (12; 11) bo'lgan nuqtaga ko'chdi. Uning

ko'chish moduli qanday (m)?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 15

6. Turist gorizontga nisbatan 300 burchak hosil

qilgan qiyalikda 400 m yo`1 bosdi. Turistning vertikal

yo`nalisnaagi ko'chishini aniqlang (m).

A) 100 B) 141 C) 173 D) 200

7. Aylana bo`ylab tekis harakatda tezlik vektorining ................................

A) moduli tekis kamayib, yo'nalishi o'zgarmaydi

B) moduli tekis oshib, yo'nalishi o' zgarmaydi

C) moduli va yo'nalishi o'zgarmas saqlanadi

D) moduli o`zgarmaydi , yo'nalishi o'zgarib turadi

8. Qayiq kengligi 300 m bo'lgan daryoni qirg'oqqa tik yo'nalishda kesib o'tmoqda. Qayiqning suvga nisbatan tezligi 3 m/s, daryo oqimining tezligi 1 m/s. Qayiq daryoni qancha vaqtda kesib o'tadi (s)?

A) 90 B) 120 С) 100 D) 200

9. Turg'un suvdagi tezligi 3 m /s bo'lgan qayiq kengligi 600 m va oqimining tezligi 1 m /s bo'lgan daryodan tik suzib о tmoqda. Oqim qayiqni necha metrga surib ketadi?

A) 200 B) 150 C) 125 D) 100

10. Harakat tenglamalari x1=10+2t va x2= -6 + 6t bo'lgan avtomobillar qaysi paytda uchrashadi?

A) 8 s B) 200 s C) 5 s D) 4 s

11. Ikki jismning harakat tenglamalari х1=2+t va

x2=-8+5t ko'rinishga ega. Ularning uchrashish vaqti va joyi aniqlansin.

A) 4 s dart so'ng, koord. boshidan 5 m masofada

B) 8 s dan so'ng, koord. boshidan 14 m masofada

C) 1 s dan so'ng , koord. boshidan 5 m masofada

D) 2,5 s dan so'ng, koord. boshidan 4,5 m masofada

12. Quyidagi grafikdan foydalanib jismning harakat tezligini aniqlang(m/s)?A) 2 B) 3 C) 1 D) 013. Rasmda velosipedchi bosib o`tgan yo`lning vaqtga bog`liqligi keltirilgan. Velosipedchining t1=2 s va t2= 5 s vaqt oralig`ida bosib o`tgan yo`lini toping?

A) 50 m B) 30 m C) 20 m D) 10 m

14. Ikkita avtomobil bir xil yo`nalishda v1=20 m/s va v2=45 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda, ularning bir-biriga nisbatan tezligini toping (m/s)?

A) 65 B) 20 C) 25 D) 10

15. Ikkita avtomobil qarama-qarshi yo`nalishda v1=20 m/s va v2= 45 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda, ularning bir biriga nisbatan tezligini toping (m/s)?

A) 65 B) 117 C) 27 D) 50

16. Ikkita sportchi 600 burchak ostida bir xil 5 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda, ularning bir biriga nisbatan tezligini toping(m/s)? cos600 =

A) 5 B) 5 C) 10 D) 0

17. Ikkita avtomobil to`g`ri burchak ostida kesishuvchi yo`llarda v1= 80 km/soat va v2= 60 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda, ularning bir biriga nisbatan tezligini toping(km/soat)? A) 20 B) 140 C) 100 D) 50

18. Jism tezliklari v1= 4 m/s va v2= 3 m/s bo`lgan va bir-biriga 600 burchak ostida yo`nalgan ikkita harakatda qatnashayotgan bo`lsa, jismning natijaviy tezligini toping (m/s)? cos600= A) B) 5 C) D) 10

19. Yo`lovchi 20 m/s tezlikda harakatlanayotgan avtobus ichida uning harakat yo`nalishida 1 m/s tezlik bilan yura boshladi, yo`lovchining natijaviy tezligini toping(m/s)? A) 19 B) 21 C) 20 D) 15

20. Yo`lovchi 20 m/s tezlikda harakatlanayotgan avtobus ichida uning harakat yo`nalishiga qarshi 1 m/s tezlik bilan yura boshladi, yo`lovchining natijaviy tezligini toping(m/s)? A) 19 B) 21 C) 20 D) 15
1.

7.

13.

19.

25.

2.

8.

14.

20.

26.

3.

9.

15.

21.

27.

4.

10.

16.

22.

28.

5.

11.

17.

23.

29.

6.

12.

18.

24.

30.
21. Mexanik kattaliklarning qaysi birliklari birliklarning Xalqaro sistemasida asosiy hisoblanadi? A) metr, kilogramm, sekund B) metr, kilogramm, joul С) kilogramm, sekund, amper D) metr, nyuton, sekund

22. Harakatning ko`rilayotgan vaqt momentidagi tezligiga …….. tezlik deyiladi. Javoblar ichida to`g`risini tanlab gapni to`ldiring.

A) oniy B) o`rtacha C) chiziqli D) T.J.Y

23. Avtomobilning tekis tezlanuvchan harakatida tezlik 12 m /s dan 18 m /s ga 10 s da oshdi. Tezlanishi necha m/s2 bo`lgan?

A) 7,2 B) 6 С) 3,6 D) 0,6

24. 72 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil tormozlanganda 6 s dan so'ng to xtadi. Tormozlanish yo'lini toping (m).

A) 20 B) 40 C) 60 D) 144

25. 10 m/s tezlik bilan harakat boshlagan jism tezlanishi 2 m/s2 ga teng bo`lsa, uning 4 s vaqtdagi yo`lini toping?

A) 56 B) 40 C) 20 D) 65

26. Jism aylana bo‘ylab tekis harakat qilmoqda. Agar aylana radiusi o'zgarmasdan, jism tezligi 3 marta kamaysa, markazga intilma tezlanish qanday o'zgaradi? A) 9 marta kamayadi B) 3 marta ortadi C) 3 marta kamayadi D) 9 marta ortadi

27. Egrilik radiusi 20 m bo'lgan burilishda 20 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilning markazga intilma tezlanishini aniqlang (m/s2). A) 75 B) 20 C) 17 D) 1

28. Jism boshlang`ich tezliksiz 2a tezlanish bilan t vaqt, so'ngra - a tezlanish bilan 2t vaqt va a tezlanish bilan 2t vaqt harakatlandi. Jismning shu vaqt intervalidagi o'rtacha tezligini toping.

A) 0 B) at C) 2at D) 4at

29. Birinchi velosipedchi 10 m /s boshlang`ich tezlik bilan tekis sekinlanuvchan, ikkinchisi esa 2 m/s boshang`ich tezlik bilan tekis tezlanuvchan harakat qilib, bir-birlariga yaqinlashmoqdalar. Tezlanishlarining moduli bir xil. Agar velosipedchilar 80 s dan so`ng uchrashishgan bo`lsa, ular orasidagi boshlang`ich masofa qanday (m) bo'lgan?

A) 960 B) 980 C) 1000 D) 1080

30. 2 ta avtomobil bir punktdan bir yo'nalishda 10 s farq bilan yo'lga chiqdi. Agar ikkala avtomobilning tezlanishi 1m /s2 bo`lsa, birinchi avtomobil harakat boshlagandan so'ng necha sekund o'tgach, ular orasidagi masofa 150 m bo'ladi?A) 40 B) 5 C) 10 D) 20


(F.I.O)_________________________________
Download 70.6 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling