A. Abduhamidov, H. Nasimov, U. Nosirov, J. Xusanov algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar toplam I


Download 3.6 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/13
Sana15.12.2019
Hajmi3.6 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

14.51.  *2^ 2+~[3  < 0- 
14.52. 
f xt - X
x - \
—  > 0.
14.53. х"-5х2+4 < 0. 
14.54. x*-2x2-63 < 0.
14.55. 
2  <  1
14.56. 
x l_   ] 
2.
14.57.  4 *+ 3 
< 6 
14<58> _ 5x z 6 
]
2x — 5 
x + 
6
14.59.  5x~  1  <  1. 
14.60. 
< - 4-
x
2
 +  3 
x
2
 +  1 
2
14.61.  x + l 
<  1. 
1
4
.
6
2
.
>
 0 •
(x  1) 
2x
2
 + 4x+5
14.63. 
x2
 + 
6 * ~ 7
 

2

14.64. — XL ~ ^X+J  
> 0. 
x
2
 +  1 
-2x
2
 + 3x +2
14.65.  x+ l   + 
3
A ±_L   > 
o. 
14.66. 2x
2
 + -1 > 0. 
x —5 
2
 
x
14.67..xl~ XfT 6  > 0. 
14.68....-f ~,5,x + 6,n 
< 0.
X 2  + 
6

x
2
 
-  
1 lx 

30
14.69.  * ~ }  < x 
14.70.-- < ——
—*— .
x + l 
x + 2 
x — 3
1
/
1 7
i  14лг 
9x  30 
.   «
j
15 — 4x 
л 
3FTT  ~x=^I 
< a   14-72* 
x’ _ x _ 12  < 4 -
1173 

^  
1f17i1 
(2 — x2)(x — 3
)3
  'sa
14-73‘ x
2
 — 5x + 
6
  - 2- 
1474- (x+ l)(x2- 3x — 4)  °-
1 4 . 7 5 . - ^ ^ < 1 .  
14.76.2
I4 -77-
^
r
£ ^ - r -  
14
-
7

д Г э т > |<0'
14.79. (x
2
+3x+l)(x
2
+3x-3)>5.
14.80. (x
2
-x-l)(x
2
-x-7) <-5.
15-§.  M O D U L   QA T N A SH G A N   T EN G LA M A LA R
1  - m i s о 1. Tenglamani yeching:
a) 1x1= -2,5; 
b) 1x1=2,5; 
d) lx
2
—11=0.

e с h i s h. a) lxl>0 bo'lgani uchun tenglama yechimga 
ega emas.
b) lxl=2,5 <=> x=±2,5. Javob. x=±2,5.
d) lx
2
—11=0 <=>x
2
-l=0. Javob. x=± 1.
2 - m i s о 1. Ix
2
+2x-3l= 2x+x
2
-3.
Y e c h i s h .  [Дх)
1
=f(x) ko‘rinishdagi tenglamaga egamiz. 
Bu tenglama Дх)>0 tengsizlikka teng kuchlidir:
110

1х2+2х-31= 2х+х2-3 ; 
2х+х
2
-3>0; 
(х-(-3))(х-1)>0 (18-rasm).
18-rasm.
J a v o b .   (—op;—3]u[ 1;+  °°).

- m i s о 1.1 x
2
+2x-3 \
 = 3-x
2
-2x tenglamani yeching. 
Y e c h i s h   \fix) \
 =  -fix) ko'rinishidagi tenglamaga ega- 
miz. Bu tenglama Дх)<0 tengsizlikka teng kuchli (19-rasm):
I x
2
+2x-3 I = -(x
2
+2x-3);  x
2
+2x-3<0; (x-(-3))(x-l)<0.
-3 
1
19-rasm.
J a v o b .   [—3; 
1
 ]
.
4 - m i s о 1. а
2
-5Ы+6 = 0 tenglamani yeching. 
Y e c h i s h .   1 - u s u l .   Ixl
2
=x
2
 ekanidan foydalanamiz:
Ы
2
-5Ы+6 = 0;
Ixl -- t\
 
t2-5t+6 = 0; 
tx=2 ; t2=3;
1
x
1
=
2
; 1x1=3; 
x, =2, x2= -2;  x
3
=3, x4= -3.
J a v o b .   ±2;  ±3.
2- u s u 1. Modulning ta’rifidan foydalanamiz:
I x
2
 - 5x + 
6
 = 0, 
,  .  I x
2
 + 5x + 
6
 = 0,
( x> 
0
 
У
ок1
  U <
0
-
Bu sistemalarni yechib,  ±2;  ±3 ildizlarni topamiz.
5 - m i s о 1. I3x—81 + I3x—21 = -3 tenglamani yeching.. 
Y echish. I3x-8I > 0,13x-2I > 0 => yechim yo’q. Javо b .  0 .
6
 - m i s о 1.13x—81 + I3x—21 = 3 tenglamani yeching.
2
Y e c h i s h .  3x-8=0, 3x-2=0 tenglamani yechib, x= 2-j 
va  x=-^-  sonlarni  topamiz.  Ular  son  to‘g‘ri  chizig‘ini

uchta  oraliqqa  bo‘Iadi.  Tenglamani  shu  oraliqlaming  har 
birida yechamiz:
2
x
<
t
13л-81  =   8-3.v 
13 a —21  =   2-3.v 
(8 —З л )+ (2—

v)—3 


“F
T
~ l ~  x <   T  
13 
a —
81  = 3.v-8 
13
a
—21 
=   2 - 3  x  
(3
a
-8)+(2-3
x
)=3 
0-x =   9
^  0 2 
x  
T  
13 
a —
81 
=   Зл - 8 
13 
a —21  =  
3
a
-2 
(3
a
-8)+(3
a
-2)= 3
6 a  =  
13 
0 
a  =   2 -r < 2 j -
0
0
0
J a v о b.  0 .
7 - m i s о 1. 12+3x1 = 14+2x1+Ix—21 tenglamani yeching.

e с h i s h. (4+2x)+(x-2) = 2+3x ekanini ko'risn qiyin 
emas.
l/(x)+g(x)l = l/(x)l+lg(x)l tenglama/(x) g(x
)> 0
 tengsizlikka 
teng kuchli ekanligidan fovdalanamiz: 
l(4+2x)+(x-2)i = l4+2xl+lx-2l;
(4+2x)(x-2) > 
0
;
2
(x+
2
)(x-
2
) > 
0
.
20-rasm.
Javob:  (-°°;-2]u[2;+ °°).
i/(x)| =a(c R ) ko‘rinishdagi tenglamani yeching:
15.1. Ixl =-2. 
15.7. |2x-5|=-l.  15.13.1x
2
-3x+li =1. 
15.2.1x1=2. 
15.8.1
 2x-5l =1. 
15.14.1 x
3
-x! =0.
15.3.|x!=0. 
15.9.1
 2x-5| =0. 
15.15.1
 x*-x| =0.
15.4. ix-l!=-2. 
15.10. |3-x|=-l.  15.16. jx2| =9.
15.5.! x— 11
 =2. 
15.11.1 rt+xl =-2.  15.17.! x
2
-l| =0.
15.6.1 x-11 =0. 
15.12.14—xj =0. 
15.18.1 x-1 x! I =0. 
!/(x)| =/(x) ko'rinishdagi tenglamani yeching:
15.19. | 3x
2
-7x+4| =3x
2
-7x+4.  15.20.! x2-14x-15| =x2-14x-15.
15.21.
1
 2-x-x2| =2-x-x2. 
15.22.! Зх
2
-7х+б| =3x'-7x+6. 
|/(x)| —-fix) ko'rinishdagi tenglamani yeching:
15.23. i Зх
2
-7х+б| =7x-6-3x:. 
15.24.1 x4-*2! =x
2
-x4.
15.25.1
 -x
2
-4x-4| =x
2
+4x+4.
15.26.  ! (x-l)
2
(x-2)(x-3)| -(x-1 )
2
(2-x)(x-3).
112

Ix
2
+2x-3l= 2х+х
2
-3; 
2х+х
2
-3>0; 
(х-(-3))(х-1)>0 (18-rasm).
-3
18-rasm.
J a v o b .  (—op;—3]u[l ;-+

 °°).

- m i s о 1.1 x
2
+2x-3 I = 3-x
2
-2x tenglamani yeching. 
Y e c h i s h   \fix) [ =  -fix) ko‘rinishidagi tenglamaga ega- 
miz. Bu tenglama Дх)<0 tengsizlikka teng kuchli (19-rasm):
Ix
2
+2x-3 | = -(x
2
+2x-3);  x
2
+2x-3<0; (x-(-3))(x-l)<0.
J a v o b .   [-3:1].
4 - m i s о 1. х
2
-5Ы+6 = 0 tenglamani yeching. 
Y e c h i s h .   1  - u s u l .   Ixl
2
=x
2
 ekanidan foydalanamiz:
lxl
2
-5lxl+6 = 0;
Ixl  -1;
Bu sistemalarni yechib,  ±2;  ±3 ildizlami topamiz.
5 - m i s о 1. I3x—81 + 13x—21 = -3 tenglamani yeching.. 
Y echish. I3x-8I > 0,13x-2I > 0 => yechim yo'q. J a v о b .  0.
6
 - m i s о 1. I3x-8I + I3x—21 = 3 tenglamani yeching.
-3
19-rasm.
f-5t+6 = 0; 
t{= 
2
 ; t2~3; 
1x1=2; 1x1=3;
2
Y e c h i s h .  3x-8=0, 3x-2=0 tenglamani yechib, x= 2-r
j
va  x=-j-  sonlarni  topamiz.  Ular  son  to‘g‘ri  chizig‘ini

15.69. 
\}u  +  ,v = 7’ 
15. 71., ,, 

,
I |w — v| = 
2

l [ y j - x - l - l
S istem ani  yeching:
2
и
  +  v  =   7, 
1 с   -л 

  +  x  -   I  -   О,
15.70. {?“  / г   1’ 
15.72.  { f   li+ {’ = 
l  |« - 
2
vj = 
2

l
2
x - y  = 
1
.
15
-тзи
Ж
:  
l ^ - V
. o 0-
15.77.  ! x:+x-11
 =2x-1  tengjamaning  x<-^~-  shartni 
qanoatiantiruvchi barcha yechimlarini toping. 
J
15.78. a ning  (

~ 1)У= а ~ 4,  sistema yagona
2\x + 
1
| = ay + 

echimga ega bo‘ladigan barchaqiymatlarini toping. Sistema­
ning yechimini toping.
ax + (a - l)v = 2 + 4a,
15.79. a ning  | 
3
jxj + 2y = a - 5  
sistema yagona
echimga  ega  boiadigan  barcha  qiymatlarini  toping. 
Sistemaning yechimini topmg.
15.80. Tenglamani grafik usulda yeching:
a) I x\
 = x+1; 
d) I 3x-11
 =3-x;
b) I x+l| = x+3: 
e) I 3x+l| =5+6x.
lo- §.  M O D U L   QA TN A SH G A N   T E N G S IZ L IK L A R
1
  - m i s o I. lx—31 > x
+2
 tengsizlikni yeching.
v  
и ■
  и  I  oi  fx-3, agarx> 3 boisa,, 

,
Y e с h l s h. 1х-31=Г 
„ ,  ,,  bo Igani uchun
(3-x, agarx< 3 bo Isa 
6
(x
-3
 > x
+2
  va  {
3-1
 > x
+2
  sisternaiar hosil boiadi. 
Birinchi  sistema  yechimga  ega  emas,  ikkinchi  siste­
maning yechimi xe (-°° ; -y-) dan iborat.
J a v o b .  xe (~°° ;
2 - m i s о 1. Ix
2
-5x+6l < x
2
-5x+6 tengcizlikni yeching. 
Y e c h i s h .   |/(x)l\f(x)\=f(x)
 tenglamaga
va  demak,  /(x
)> 0
  tengsizlikka  teng  kuchli  ekanligidan 
foydalanamiz: 
x
2
-5x+6 > 0.
Bu tengsizlikning yechimlarini topamiz: (-«; 2]u[3;+°°). 
J a v o b :  (~°°;2]u[3;+°o).
114

3 - m i s о 1. Ix-5x+6l > x2-5x+6.
Ye ch i sh. j/(x)l >/(x) tengsizlik fix) ifoda o'z ma’nosim 
yo‘qotmaydigan  barcha  x  lar  uchun  o iin li  ekanligidan 
foydalanamiz:
x
2
-5x+6 ifoda barcha xe R da ma’noga ega.
Ja v о b: (-°° ; + 
00
).
4 - m i s о 1. Ix
2
-5x+6l > x
2
-5x+6 tengsizlikni yeching.
E ch i sh. fix)\ > fix) tengsizlik/(x) < 0 tengsizlikka teng 
kuchli  ekanligidan  foydalanamiz:  lx
2
-5x+6l  >  x
2
-5x+6; 
x
2
-5x+6 < 0;  xe (2;3).
J a v о b: (2 ; 3).
Tengsizlikni yeching:
16.1. Id <
1
.
16
.
2
. I d <
1
.
16.3.
 Id  
>1.
16.4. Id >
1
.
16.5. 
Id  <0. 
16.6.
1 d <0.
16.7.1 d <-3.
16.8.1 d >-1.
16.9.1 d >-1 ■
16.10. i d < 3 .
16.11. i jc-ll <0.
16.12.|2x 3| <0.
16.13. -3|x-4| <0.
16.14. 3|x-4|<0.
16.15. 3|x 4| >0.
16.16.  13|x-4| >0.
16.17. ix
2
-l|<0.
16.18.
1
 x2—it >
0
.
16.19. |x
3
--
8
| >0.
16.20. Vx
2
 <
1
.
Tengsizlikni modulning ta’rifidan foydalanib yeching:
16.21. 2|x+10| >x+4.
16.23. x
2
-7jc+12<| x-4|. 
16.25. i x
2
+3jd >2-x2. 
Tengsizlikni yeching: 
16.27.! jc-21 <2x-10.
16.22. 3|x-l| 16.24. x--5x+9>l x-
6
l . 
16.26.1
 x’-
6
x+
8
i <5x-x2.
16
.
29
.  ! 4 ^ M
!
! x
2
 + x + 
1 1
 
16.31.12x-7| <5.
x + 4
<  3.
16.33.

1
.
x + 

16.35.1
 x+ ll +4>2|л|.
16.37. | jc-2| +1 3-x| >2+x . 
16.39.15—
jd <1 x-2| +i 7—2jd.
2
x
16.28.
16.30.
16.32.
16.34.
x
2
-x-3l <9. 
x2- 
1
X
2
x-l| <| x—
+  12 < 3x
16.41. |x
3
-l|>l-x.  16.42. 
|x -  2|
13-2jd >14x-9l.
16.36.1
 2x+3! >N-4x-l. 
16.38. |x- l|>|x+2| -3.
16.40.1 x-
6
|
 <| x
2
-5x+9l.
-5
>- 
1
16.44.
1
53ГГ-6” - 
3
 •
16.45.
1 6 .4 3 .^ ^ ! < 3.
x
2
 - 5x + 4

--

1
115

16.48. 
> |х +  1|

16.49. 
- 0 ^ -
 < 


16.50. 
х2<|1
- Ц
  • 
16.51.
1
 
х
2
+|х-5|
16.46. К ~  
I х + 1;
 I  >1. 
16.47.  х' ~  W ~ 6  > 2.
\х-
 +3х +21 
х - 2
16.52.  K ~ 2ix l + i -

1
.
x+l! >|х+
2
| +|х| -3.
х2  +  |х + 2
16.53. |х-1|-|х-2| +
16.54.
  I х-11
 -1
 х-2| +| х—3| <3+1 х-4| -| х—5|.
16.55.  I х+2| — I х+ 1| +|x|>-|+|x-l|-ix-2|.
17-§.  IR R A T S IO N A L  T EN G LA M A LA R  VA  IR R A T S IO N A L  
T EN G LA M A LA R  SIS T E M A L A R I
1
  - m i s о 
1
. л/х + 3 + 
V
2
x- 
7 - - 

tenglamani yeching. 
Ye  ch  i  sh. 
Vx 
+  3  > 
0

V2x 
-  7  > 
0
 bolgani  uchun
tenglama yechimga ega emas.
J a v о b. 0.
2
 - m i s о 
1
.  vl


Vx~- 
V7 

2,5 
tenglamani yeching.
Y e  с  h  i  s  h. 

ning joiz  qiymatlarida 
Vx 
-V7  > 
0
  boigani
uchun Vl


VjT^V
1 > V1

+ 0 > 
2,5.
J  a v о b:  0.
3 - m i s o l .  
Vx-7 

V 7 - x = 8  
tenglamani yeching.
E ch  i sh. Tenglamaning aniqlanish sohasi:  {7}, x=7 soni 
yechim boia olmaydi.
J a v о b. 0.
Tenglamani  mantiqiy  mulohazalar  yuritib  yeching:
17.1. Vx+"2 + V2x-  1  =  -3. 
\ 1 . 2 . 4   +  < 2 y ^ b =   \.
17.3. 
6
 - 
Vx + V I =  
7. 
17.4. л/10 + Vx- 
V3 
=  
3.
17.5. Vx 
- 3 
+ V2 
- x 

5. 
17.6. Vx 
- 4 

V4 - x 
=  I.
17.7. 
Vx 

4 + V4 
- x =  -  1. 
17.8. Vx 
+ 4 + 
V- =  
0

Tenglamani  aniqlanish  sohasini  topish  bilan  yeching:
17.9. 


Vx- 
1  +2 =  Vx^T. 17.10. 
V-x
2
 + x + 
6
 
=  
2x-7.
17.11. 
V-x2- Зх
- 2
 = x- 
1

17.12. 
Vx
2
-4x+3 = V5x-6-.
17.13. V2x: 
- 7x 17.14. 
V>^_3-6V2_ 3 ’ =8.
=  V5x-2-x2.
17.15. (x2- l)V 2 x ^ l  = 0 .  17.16.  (x2- 4 )V x + l  = 0 .
17.17. 
(9 
- x2)V2 - x =  
0

17.18. 
(16 
- x 2)V3~x =  
0
.
17.19. V2x- 3 - Vx + 3 =  0.
116

(Л*)
Z
Tenglamani  4j{x) = g(x) tenglama bilan 
g(x)  >  (f^X^   '  sistemaning teng kuchliligidan foydalanib 
yeching:
17.20. V l~
2
~x = x . 
17.21. V7~T=x- 
1
.
17.22. x  vxTT = 5. 
17.23. 21  4  V2x~7 = x.
1724. 
1
 -
VT 
+ 5x = x . 
17.25. 
2
vx+T = x + 
2
.
17.26. 4'Jx+~6 
-
 x 

1

17.27. 
V4T 
2
x - x
2
 = x - 
2
.
17,28. V37 - x
2
 +  5 = x.  17.29. v
6
 -- 4x  x
2
 = x + 4.
17.30. 
VT 
+ 4x - x
2
 = x -  16.
Tenglamani  yangi  c.‘zgaruvchi  kiritib yeching:
17.31. x
2
 - 4x + 
6
 = -i2x^T xT l2.
17.32. 2x2 +
 За- 
sV.r-  + 3x + 9 + 3  =  0.
17.33. x
2
 + Vx
2
 + 
2

+"8
 = 
12
 - 
2
x.
17.34. 2x
2
 + V2X
2
 - 4x +  12 = 4x + 
8
.
17.35. 3x
2
 +  15x + 
2
Vx
2
 + 5x +
1
=
2
.
17.36.  Vx + 
2
VF= 3 . 
17.37.' Vx2-- Vx- 
6
 = 
0
.
_  
_____
Я/Зс + 2 


* " ^ ’VT0-2x
17.38. 
jrJ 7- + ^ c- ^-  =
2

17.39.  ггтгДг-- VlO - 
2
x = 
2
.
,7 M - 'r2 7x + w2^
n
= 2-
 
I B
 - 4
Tenglamani darajaga ko‘tarish  usuli bilan yeching:
17.44. VxTT = 
8
 - VTT+T
17.45. Vx + Vx +  ГТ + Vx - Vx + 
11
  = 4.
17.46. Vx
2
 + 
1
  + Vx
2
 - 
2
x + 3 = 3.
17.47. Vx
2
 + x - 5  + Vx
2
 + 
8
x “ 4 = 5.
17.48. 
V4x^3 

V5x 
+ r 
= VT3x 

4.
17.49. 
Vx+5 

Vx V
2

+ 7.
17.50. 
Vx 

34 - Vx“ T  = 
1
.
17.51. 
Vx+  Vx- 
16 = 
Vx 

8
.
17.52. 
VxT5 
+  TxT 6= 
V
2
x+ 
11
.
17.53. 
VxTT 

V3xTT 

Vx^T.

17.55.  л/
5
х Т У -   Ь х -  12=  1.
17.56. 
w ^ 4 m   +  w + iT + i
 = 4.
17.57.  V24 + Vx- 
л/5 
+ Vx =  i .
17.58. 
s x ^ lx -   M2x2 
- lx
 + 6 =  0.
17.59.
  VxT34-  Vx^3 = 
1.
17.60.
  "Vx + 45 —  й ГЛб =  
1.
Tenglamani «qo'shmasiga ko'paytirish»  usuli bilan yeching:
17.61.
 V3x
2
 + 5x + 
8
 - V3x
2
 + 5x + 


1.
17.62.
 V3x
2
 - 
2
x +  15 + V3x
2
 - 
2
x + 
8
 
=  
7.
17.63.
 V x M ^ - V x ^ T  = 
2

17.64. 
V l5- x  + V 3 - x = 6 . 
Irratsional  tenglamalarni yeching:
17.65.
 Vx
2
 + 3x-3 = 2x-3.
17.66.
 V9x
2
 + 2x-3 =  3x- 2.
17.67.
  (x + 
2
)(x - 5)  +
3
Vx(x+ 
3) 

0
.
17.68. 
Vx 

2
Vx 
- 1  - 
Vx 

2
Vx - 
1  =  
2
.
17.69.
 Vx - 3 - 
2
Vx - 4 + Vx - 4Vx - 4 = 
1.
17.70. V 5 x T 7 -  VjH7!  =  V3xTT.
17.71.
 
V F R  

2VxTT 
= Vx + 
20.
17.72. ^ x T T  + 'V F T  =  3
V5x.
17.73.
 Vx^2 + Vx+3 = V2x+1.
17.74.
  V(3 - x
)2
  + V
(6
  + x
)2
 - 4/(3 - x
)(6
  + x)  =  3.
17.75. 
V xT T

V x ^ l 
=  
17.76. 
Vx+T 
=  fl.
17.77. 
V ^ f I = V ^ 7 .  
17.78. 
2 V 
..= 3.
V x- fl 
V  x +  fl
17.79. 
V 7 ^ x - Vx--3 = a . 
17.80. 
V2x^l - x + 
a =
 0.
17.81. 
x +  ,?■* 
= V2 tenglamani yeching.
V2  + x-
Irratsional  tenglamalar  sistemasini  yeching:
17.84. N 7 + 2  
“   2’  17.85.
li
x + y = 
2
.

1
+  | 7 + j
118

17.87.
17.89.

 х + у  + xy = 9.
17.88.  /л/х —Vy = 
2
,
Ixy =  27.
17.91.
n  n
-7
  fxVCxT^P = 3x,
lx(V(x-y)2- 
1)2
 = 
0
.
17  Q3  I х “  У  +   ^
 
=   2, 
ix V F ^ 4 i? = 0 .
jVF + у =  5, 
b * - x = 7 .
fx + j =  9,
^tV_x + V7= 3.
~r^= Vx + y-Vx-y, 
Vx + y-Vx-y,
18-§.  IR R A T S IO N A L  T E N G S IZ L IK L A R
1  - m i s о l. 
Vx 
+  5 > - 

tengsizlikni yeching.
Y e  с  h  i s  h. 
Vx 
+  5  > 
0
 bo‘lgani  uchun 
Vx 
+  5 
>-8 
tengsizlik o'zining aniqlanish sohasidagi barcha 

lar uchun, 
ya’ni 

>-5 da bajariladi.
J a v о b. [-5;+°°).
2
 - m i s о l. 
Vx2 
- 3x +  l  < 
0
 tengsizlikni yeching.
Y e  с  h i  s h.  Vx
2
 -  3x +  1  > 
0
 boigani  uchun  berilgan 
tengsizlik yechimga ega emas.
J a v о b. 0.
Tengsizlikni  mantiqiy  mulohazalar yuritib  yeching:
5. 
18.2. V x m > - 1 .
18.1. VFT3>
18.3. 
Vx2
2x + 4 > 0.
18.5. Vj?~
18.7. Vx
2
—6x+9>0.
18.9. Vx
2
 — 
2
x +  3 >
18.11. 
Vx
18.13.
18.15.
18.17.
18.19.
18.21.
I
T
0,3.
4 +  V3 - x >  0.
Vx 
+ 4 + 
Vx 
+  3  >
0

Vx2 
— 3x + 
2
 >
0
.
Vx2  + x +  1  >  0.
V5x — 
6
VF
18.23. (x -
-  
1
  -
l)VF
- x
2
 < 
0

x
2
  > 
0
.
x — 2 > 0.
18.4. 
Vx
2
 
2


0
.
18.6. 
Vx
2
 - 2x + 4 > 0.
18.8. 
V|x -  
2
| + x
2
 + 


0
.
18.10. 
Vx
2
 > 
0
.
18.12. Vx — +  V3 
0
.
18.14. VxM7-  > 0.
18.16. My2 + 4y +  1  > 0.
18.18.  V5x 
6
 x
2
 
0
.
18.20. V-4x
2
 - 
12
x - 9 >
0
.
18.22.  V5x-  18 ~ x2
~> 
0

18. 24. (3—x)Vx
2
 + x —
2
 < 
0
.
119

0

18.28. 
< о .
ИГ-Х 
л/4х
2
 -  19х + 
12
18.29. 
> о. 
18.30.^  
I  ?---< 
0
.
Vx- — 
4
х + 
3
 

2
х 
3
Е s 1 a t m a la г:
1)
2,1
 ’'(fix) V g(x)  ko'rinishdagi  tengsizlikni  (bu  yerda  V 
ni  <,  >,  <,  >  larning  istalgan  bittasi  deb  tushunamiz) 
yechish  uchun fix)  V  g
2
,,+l(x)  tengsizlikni  yechish  kifoya; 
2n,--- 
| /(X )> 0 ,
2
)  лlfix)  tengsizlikni  yechish  uchun  [  g(x)>
0
,
sistemani  yechish  kerak; 
ч(х)<Е2п(х)
2nr—  
f/(X)-0’
3)  V/(x)0,
sistemani  yechish  kerak; 
I /(x)2
n(x)
4)  ' V/(x)>g(x)  tengsizlikni  yechish  uchun  | ё(х)  <  0,
(x)  > 
0
 
^ 

va | дД  >  g
2
r,  sistemalami yechish kerak;
18.25. (х + 2)Vx2 — 2х - 3 > 0.  18.26. (1 — x)V6 +х — х2 < 0.
0
.
5) 
2
mV^x)>g(x)  tengsizlikni  yechish  uchun  [дх/ >  0
va {fix)  >  g
2
"(x)  s*stcma'arn' yechish kerak. Bu sistemalar
yechimlari to‘plamlarining birlashmasi berilgan tengsizlikning 
yechimlari  to'plami bo'ladi.
Quyidagi  irratsional tengsizliklarni  yeching:
18.31.  Vx + 7 < x. 
18.32. V9x - Ж < x.

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 75%20Спорт
75%20Спорт -> Basketbol nazariyasi va uslubiyati
75%20Спорт -> Sh. X. Isroilov, Z. R. Nurimov, Sh. U. Abidov, S. R. Davletmuratov, A. A. Karimov sport va harakatli
75%20Спорт -> Sport pedagogik mahoratini oshirish yengil atletika
75%20Спорт -> G ’u L o m o V z. T., Nabiullin r. X. K a m ilo V a g. Z. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti
75%20Спорт -> A. g a z I y e V, I. Is r a IL o V, M. Y a X s h ib o y e V matematik analizdan misol va masalalar
75%20Спорт -> I ism o ilo V, T. Rizayev, X. M. Maxmudova fizikadan praktikum
75%20Спорт -> L. A. Djalilova jismoniy tarbiya va olimpiya harakati
75%20Спорт -> Sport universiteti I. S. Islamov, R. R. Salimgareyeva yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari
75%20Спорт -> G im n a st ik a d a r sl a r id a in no va tsio n t e X n o L o g iy a L a r

Download 3.6 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling