A. Av lo niy n om ida gi xalq ta’limi m u am ni ol ari ni o ‘rganish va istiqbollarini belgilasli ilmi y- tad qi qo t instituti


Download 41.41 Kb.
Pdf ko'rish
Sana06.08.2022
Hajmi41.41 Kb.
#791151
Bog'liq
5 маъруза хосмас интеграллар Чегаралари чексиз хосмас интегралл, DOC-20181023-WA0022, худойберганов, 01, aniq integ..., KO\'FN dan test, 1212, Algebra va analiz asoslarini faoliyatli yondashuv asosida oqitishda oquv masalaridan foydalanish metodikasi, Algebra va sonlar nazariyasi узб 200та (1курс), 6-mavzu. FUNKSIYANING HOSILASI VA DIFFERENSIALI, Mavzu, 33-8 3210 xat vazirlik, 1-semestr geom, @ilmuziyo2010 QMII, @ilmuziyo2010 Irrigatsiya Qarshi filial


A. Av lo niy
n om ida gi
xalq 
ta’limi 
m u am ni ol ari ni o ‘rganish va istiqbollarini 
belgilasli 
ilmi y- tad qi qo t 
instituti
“ M a t e m a t i k a ” fanini o ‘qitish huq uq ini berish 
b o ‘yicha kasbiy qayta ta yyorlash kursi kursi 
22 2- gu ruh tinglovchisi B o b o b r a s u l o v N u rb ek  
G ’ulom o ’g ’lining “ K o o r d i n a ta l a r b o‘yicha 
olingan 
egri 
ch i/iqli 
integral. 
T o ‘la 
differensiallik 
sharti 
ma vzu sin i 
o ‘tish 
m e to d l a r i” 
m av zus id ag i 
bitiruv 
malaka 
ishiga
T A Q R I Z
O lq i t u v c h i
t o m o n i d a n t a ’lim 
m u a s a s s a l a r i d a
a n i q
f a n l a m i
o ‘q i t is h da ,
z a m o n a v i y
t a ’l i m 
m e t o d l a r d a n
f o y d a l a n i b ,
y u q o r i
s a v i y a d a
o ‘t il ga n
d a r s
t a l a b a l a r n i n g m a t e m a t i k q o n u n i y a t l a r n i m u v a f f a q i y a t l i o ‘z l a s h t i r i s h l a r i g a h a m d a
m a t e m a t i k a n i n g q i z i q a r l i t o m o n l a r i n i his e ti s h q o b i l i y a t i r i v o j l a n i s h i g a , a st a-
s e k i n l i k b i l a n h a r q a n d a y j a r a y o n n i m a t e m a t i k m o d e l l a s h t i r i s h k o ‘n i k m a s i n i n g
s h a k l l a n i s h i g a t a ’sir etadi .
M a s k u r b i t i r u v m a l a k a v i y ishi, “ K o o r d i n a t a l a r b o ‘y i c h a o l i n g a n egri chi zi ql i 
integral. T o ‘la d i f f e r e n s i a l l i k s har ti m a v z u s i n i o ‘tis h m e t o d l a r i ” d e b n o m l a n a g a n
b o ’lib, b i r i n c h i b o b i d a m a v z u g a o i d f u n d a m e n t a l n a z a r i y b i l i m l a r v a a m a l i y
m a s h g ‘u l o t l a r u e h u n m i s o l l a r k e n g y o r i t i l g a n . B u n d a n t a s h q a r i , b i t i r u v m a l a k a v i y
i s h i n i n g i k k i n c h i b o b i d a z a m o n a v i y t a ’lim m e t o d l a r i h a q i d a n a z a r i y b i l i m l a r
ke l t i r i l g an v a m a v z u n i o ’q i t i s h d a m e t o d l a r d a n f o y d a l a n i l g a n . M e t o d l a r n i q o ’llash 
t a ’lim 
o l u v c h i l a r n i n g
o ‘z l a s h t i r i s h
q o b i l i y a t l a r i n i
r i v o j l a n t i r i s h g a ,
i j o d i y
q o b i l i y a t l a r i n i r i v o j l a n t i r i s h g a , a m a l i y k o ‘n i k m a v a m a l a k a l a m i o ‘z l a s h t i r i s h l a r i g a ,
q i z i q i s h l a r i n i o r t t i r i s h g a , f i k r l a s h g a , m u s t a q i l q a r o r l a r q a b u l q i l i s h g a , v a z i f a l a r n i
m u s t a q i l b a j a r i s h g a , t a n q i d i y f i k r l a s h g a e ris hiladi.
B i t i r u v m a l a k a v i y ishi k ir i sh q i s m i , 2 ta b o b , 7 ta p a r a g r a f , x u l o s a h a m d a
f o y d a l a n i l g a n a d a b i y o t l a r r o ly x a t i d a n i b o ra t b o ‘lib, i l m i y x a t o l a r s i z , u s l u b i y
j i h a t d a n z a m o n a v i y p e d a g o g i k t e x n o l o g i y a l a r g a t a y a n g a n h o l d a y u q o r i s a v i y a d a
b a j a r i l g a n . U s h b u b i t i r u v m a l a k a v i y ishi b it ir u v m a l a k a v i y i s h l a r i g a q o ‘y i l a d i g a n
b a r c h a t a l a b l a r g a m o s k e l ad i d e b h i s o b l a y m a n h a m d a uni y a k u n i y a t t e s t a t s i y a d a
h i m o y a q i l i s h g a t a v s i y a e t a m a n .
4
D. Ha y ru ll ay ev

Download 41.41 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling