A b d u m a jid m a d r a im o V gavhar fuzailo va


  Verst  —  m asofa  o 'lc h o v i,  1,6  km .ga  ten g   bo'lgan


Download 6.7 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/30
Sana15.12.2019
Hajmi6.7 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30

1  Verst  —  m asofa  o 'lc h o v i,  1,6  km .ga  ten g   bo'lgan.
104

Xrisanfni  Peterburgga,  Nevskiy  m onastriga  m itrop olit  Gavriil  huzuriga 
jo‘natib yuboradi.
M itropolit  X risanfning birdan  poytaxtga chaqirilishi, uni yaxshi  bilgan 
sharqshunos V .V .G rigorevning fikricha,  R ossiyaning yaqin orada  Eronga 
b o s tir ib   k iris h   r e ja la ri  b ila n   b o g 'liq   b o ‘ls a   k e ra k .  R us  h a rb iy  
ekspeditsiyasining  rahbari  Valeriyan  Zubovga  sayyohning  Eron  va  0 ‘rta 
Osiyo  haqidagi  keng  bilimi  kerak  b o 'lib   qolgan.  O radan  bir  yil  o ‘tgach, 
1797-yili  X risa n f  m u q ad d as  S ino d n in g   fa rm o n i  bilan  Y ekatrinoslav 
yeparxiyasiga  xizm atga j o ‘natildi.  1798-yilning  20  yanvarida  M itropolit 
X risanf  Feodossiyaga  j o ‘nab  ketdi.  U ning  keyingi  hayoti  va  faoliyati 
haqida  boshqa  m a ’lum otga  ega  em asm iz.
M itropolit  X risanfning  0 ‘rta  Osiyoga  qilgan  sayohati  kundaligi  bir 
paytlar rus harbiy ekspeditsiyasiga boshchilik qilgan g raf Valeriyan  Zubov 
qo 'lid a  bo'lgan .  K undalik,  b a ’zi  shahar va  viloyatlar o ‘rtasidagi  m asofa, 
aholisining  um um iy  soni  haqidagi  n oaniq liklam i  hisobga  olm aganda, 
katta  qim m atga  ega.  U nda  m am lakatning  iqtisodiy  va  siyosiy  ahvoli, 
xalqining  turm ush  sharoiti,  e ’tiqodi  haqida,  shuningdek,  0 ‘rta  Osiyoda 
istiqom at  qilib  turgan  rus  va  eronlik  asirlarning  ahvoli  haqidagi  qisqa, 
lekin  o ‘ta  m uhim   m a ’lum otlarni  uchratish  m um kin.
10.2.11.  Filipp  Nazarovning  esdaliklari
Filipp  N azarovning  hayotiga  oid  m a ’lu m o tlar  ju d a  kam ,  1789-yili 
O m sk   s h a h r id a   O siy o   b ilim   y u r tin i  tu g a tib ,  1 8 0 4 -y ili  T o b o lsk  
guberniyasidagi  Irtish  chizig'idagi  C harlakovsk  chegara  postiga  taijim on 
bo'lib  xizm atga  kirgan.  U ndan  keyin  xizm at  yuzasidan  boshqa  chegara 
punktlariga  ham   borib  ishlagan.  Q o 'q o n g a jo 'n a b   ketishi  (1813)  oldidan 
«Alohida  Sibir  polki»da  tarjim on  b o 'lib   xizm at  qilgan.
1813-yili  G 'a rb iy   Sibir  general-gubernatori  G lazem ann in g  maxsus 
topshirig'i  bilan  Peterburgdan  yurtiga  qaytishda  y o 'ld a,  Petropavlovsk 
(Shim oliy Q ozog'iston)da o'ldirilgan Q o 'q o n  xonining elchisi bilan bog'liq 
janjalni tinchitish uchun Q o'qonga yuborildi.  Shu  bilan birga  uning xotira 
yo zuv larid an   m a ’lum   b o 'lish ic h a ,  unga  Q o 'q o n g a   S ibir  orqali  olib 
boriladigan yo'llar,  yo'l  ustidagi  shahar va qishloqlar,  xonlikning  iqtisodiy 
va  siyosiy  ahvoli,  uning  m udofaa  salohiyatini  kuzatish  ham   yuklatilgan.
Filipp  N azarov Q o 'q o n g a sibirlik  rus savdogarlari  karvoniga qo'shilib, 
1813-yil  16-m ay  kuni  jo 'n a b   ketdi.  K arvon  Q o zog'iston   cho 'llari  va 
Janubiy  Q ozog'istondagi  Suzoq  va  C him kent  orqali  Toshkentga,  undan
1813-yil  oktabr oyi  boshlarida  Q o 'qonga  kirib  bordi.  U  Q o 'q o n d a  bir yil 
atrofida turdi va  1814-yilning avgust oyida,  Q o 'q o n  xoni  Um arxon  (1810—
105

1822)ning elchisi bilan  birga  Petropavlovsk shahriga qaytib  ketdi.
Filipp Nazarov bir yil  mobaynida xonlik poytaxti Q o 'q o n d a n  tashqari, 
Marg'ilon,  Andijon,  N a m a ngan,  Yangiqo‘rg‘on  va  X o ‘jand  shaharlarida 
bo ‘ldi va bu shaharlar,  ularning xalqi ham da mashg‘uloti  haqida qimmatli 
m a ’lum otlar  t o ‘pladi.
Filipp  N azaro v n in g   esdaliklari  « Ф и л и п п   Н а заров :  З а п и с к и   о 
некоторых  народах  и  землях  С редней  Азии»  nom i  bilan  ikki  m arta 
1821  va  1968-yillari  nashr  etilgan.
Rossiya  harbiylari  O 'rta   Osiyo  xonliklarini  g'arb  tarafdan,  Astraxan, 
Kaspiy v aO ro l dengizi  orqali ham  taftish qildilar.  N.N.M uravyov (1819— 
1926),  G .l.D a n ilev sk iy   (1842—1843)  va  A .N . Butakov  (1848—1849) 
ekspeditsiyalari  shunday  maqsadlarga  xizmat  qilgan.
10.2.12.  Nikolay  Muravyevning  Turkmaniston  bilan  Xivaga 
sayohati
Nikolay  Muravyev (1794—1866)  — mahalliy harbiy mutaxassis,  1812—
1814-yillari  Rossiyaning  Eron va Turkiyaga qarshi olib borgan  urushlarida 
ishtirok etgan,  1816— 1828-yillari  Kavkaz armiyasida xizmat  qilgan.  1819— 
1820-yillari  rus  armiyasining  Kavkazdagi  bosh  q o 'm o n d o n i   general 
Yermolovning topshirig'i  bilan  Boku  —  Kaspiy dengizi  —  Chelekan  oroli
—  Q oraqum   orqali  Xivaga  borgan.
N.  Muravyev  kuzatuvchan  odam   edi.  M azkur  safari  haqida  yozib 
qoldirgan  asarida  («Путешествие  в Т уркм ен ию   и  Хиву  гвардейского 
генерального  штаба  ка п и тан а  Н и кол ая  Муравьёва».  Ч . 1 — 11;  - М . ,  
1822)  Xiva xonligi  haqida  m uhim   harbiy,  iqtisodiy,  tarixiy  va  etnografik 
m a ’lum otlar to'plagan.
Asarda  Xiva  xonligining  hududi,  yirik  shaharlari,  xalqi  va  uning 
mashg'uloti va mudofaa salohiyati  (harbiy qudrati) haqida diqqatga sazovor 
m a ’lumotlar  keltiriladi.
N.Muravyovning  esdaliklarida  o'zbeklarning  fe’l-atvori,  tabiati  va 
qiyofasi  haqida  e ’tiborga  loyiq  m a ’lum otlar  keltirilgan.  Unda,  xususan 
o'qiymiz:  «O'zbeklar,  u m u m a n  aqlli va yoqimli,  hazil-mutoyibani  yaxshi 
ko'radigan,  biron  ishga ja z m  qilgudek bo'lsa,  qarorida q a t’iy,  to'g'ri so'z, 
yolg'o nni  va  egrilikni  y o m o n   ko'radigan,  ruhi  tetik,  xushbichim  va 
jismonan  kuchli  xalq...
Harb ishlarida horib-charchamaydilar,  qo'rqm as va jasur kishilardir...»
10.2.13.  Dmitriy  Gladishev va  Ivan  Muravinlar.  Xiva  xotiralari
Sirdaryoning  quyi  oqimidagi  shahar  va  qishloqlar,  Orol  dengizini
106

o ‘rganish uchun  1740-yili  davlat arbobi va tarixchi  olim V.N.Tatishchev- 
ning tashabbusi  bilan Xivaga poruchik  D.Gladishev va kontr-admiral,  yer 
o ‘lchovchi  I.Muravinlaryuborilgan.
Orskda  olgan  ko ‘rsatmaga  binoan,  ular  1717-yili  Pyotr  1  zamonida 
Rossiya tobeligiga o ‘tgan  Kichik Juz xoni Abulxayrxon  (1695—1748)  bilan 
uchrashishi  zarur edi.  Lekin,  bu  paytda Abulxayr Orolda  edi.  Mamlakatni 
esa  Eron  podshohi  Nodirshoh  bosib  olgan  edi.  Shuning  uchun  Gladishev 
bilan  Muravin  Abulxayrxonning  inisi  Nurali  va  tog'asi  Niyoz  bilan  birga 
Orolga jo 'n ab   ketdilar  va  xon  huzuriga  yetib  bordilar.  Ertasi  kuni  Xivaga 
bordilar.  O 'sha  vaqtda  Abulxayr  xon  deb  e ’lon  qilingan  edi.  Gladishev 
bilan  Muravin  Shovotda 9  noyabr kuni  Nodirshoh  huzurida  bo'lganlar va 
unga Abulxayrxon bilan Xiva  Rossiyaning tabaqalari ekanligini aytib, Xivaga 
m ehr-u  shafqat  qilinishini  so'raganlar.  Zobitlarning  so'zlariga  qaraganda, 
ularning  iltimosi  ijobat  topgan.  Lekin,  ular  Abulxayrxon  bilan  uchrasha 
olmaganlar.  Shunday  b o ‘lsa-da,  Abulxayr shohdan  cho'chib  12  noyabrda 
ais zobitlari bilan birga Orolga qochib ketdi.  Bu yerda k o'p tortishuvlardan 
keyin  Nurali  xon  deb  e ’lon  qilindi.  Abulxayr  Gladishev  bilan  Muravinni 
olib,  Odam  ato  arig'i  bo'yida joylashgan  eski  o'rdasiga  qaytdi.  Gladishev 
va  Muravin  1741 -yilning  aprel  oyida  u  yerdan  Orskka  qaytib  keldilar. 
Ularning  mazkur sayohati  paytida  to'plagan  m a ’lumotlari  «Гладышев  — 
Муравин.  Поездки  из  О рскка  в  Хиву  и  обратно  1740—1741  годах 
поручиком  Гладышевым и  геодизистом  Муравиным,  ИРГО.  Вып.IV. 
- С П б . ,   1850.  С .519—599»  deb  atalgan.
Gladishev  va  Muravin  to'plagan  m a ’lum otlam ing  ahamiyati  shun- 
daki,  ularda  Orol  dengizining  sohillari,  Xorazm ning  Xiva,  Shohtem ir, 
Xo'jayli,  Xonqa va Shovot  shaharlari  haqida,  shuningdek,  o'z bek,  qozoq, 
qoraqalpoq  va  tu rk m an   aholisi  haqida  ayrim  m a ’lum otlar  keltirilgan.
Rossiya uchun  Orol  dengizining  iqtisodiy va harbiy-strategik ahamiyati 
katta edi.  Shuning uch u n   ham  Orol  flotiliyasining boshlig'i  kontr-admiral 
A.I.Butakov  (1816—1869)  ga  1848-yili  Orol  dengizini  o'rganish  va  uni 
tavsiflash  vazifasi  yuklatildi.
A .l.B utakovning  kuzatishlari  uning  «Kundaliklar»ida  (to 'la   nom i 
«Дневные зап и ски   п лав ан ия  по Аральскому морю в  1848—1849  г.г.», 
подготовка  к  печати  Э .К .Бетгера.  —Таш кен т,  1953)  bayon  etilgan. 
Uning  yozishicha,  «Orol  dengizi  tinch  dengizlardan  bo'lm ay,  ayniqsa 
shamol  turgan  paytida  pan o h   topish  qiyin».  «Uning  G 'a rb iy   sohilini 
suratga tushirishni  Q um suat  qo'ltig'idan boshladik.  Q um su atd an   boshlab 
menga  dengiz  chuqurlasha  boshlaganday  tuyuldi...»  Butakov  o 'shanda 
Orol  dengizini  va  uni  b an d a rg o h   qurish  m um k in   b o 'lg a n   yerlarini
107

qarichm a-qarich  o ‘lchab  chiqdi.  U m u m an ,  kontr-admiral  Butkovning 
kuzatishlari,  Rossiya hukumatiga kelajakda dengizda harbiy va savdo  floti 
qurish  mumkinligini  k o ‘rsatdi.  Bu  reja  podsho  Rossiyasiga  Sirdaryo  va 
Amudaryoda ham  kemalar qatnovini yo‘lga q o ‘yishga va bu bilan  Koshg‘ar 
va  Hindistonga  suv yo'lini  ochib  berish  imkonini  berar edi.
Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar
1.  Elchi  va  sayyohlarning  asosiy  maqsadi  nima ?
2.  Elchi va  sayyohlar esdaiiklarida  qanday  masalalar yoritiladi?
3.  Elchi va sayyoh esdaliklarining tarixni о ‘rganishdagi ilmiy ahamiyati nimada ?
_________________________  
**
1 1 -M A V Z U .  M A N B A S H U N O S L I K   T A R IX I  VA 
M U A M M O L A R I
Darsning  mazmuni: 
Ushbu  darsda  manbashunoslik  fanining  paydo 
b o ‘lishi, tarixi,  o ‘ziga xos xususiyatlari,  yurtimiz  manbashunoslari faoliyati 
ham da  zamonaviy  muam m olari  yoritiladi.
Reja:
1.  M a n b a s h u n o s lik   fa n in in g   pay d o   b o 'li s h i ,  tarixi,  o ‘ziga  xos 
xususiyatlari.
2.  0 ‘zbekistondagi  manbashunoslik  fani  tarixi.
3.  Zamonaviy  manbashunoslik  muammolari.
4.  Manbashunoslikka  oid  adabiyotlar  tahlili.
5.  O 'zbek  xalqining  shakllanishiga  oid  manbalar.
Asosiy tushunchalar: 
voqea,  hodisa,  tarixchi,  voqealar bayoni,  talqin, 
afsonaviy bayon,  o ‘rta asr,  yangi  zam on,  germenevtika,  zam on,  tamoyil, 
sharh,  nashr,  tabdil.
1 1 .1 .Manbashunoslik  fanining  paydo  bo‘lishi,  tarixi,  o ‘ziga  xos 
xususiyatlari
Mutaxassislar  tarixiy  manbashunuslikni  maxsus  fan  sohasi  sifatida
XIX  asr  oxiri  —  XX  asr  boshlarida  shakllangan  deb  hisoblaydilar.  Ayni 
shu davrdan boshlab o ‘quv yurtlarida ushbu  fan o ‘qitila boshlanadi  ham da 
tarixchi  olimlar  tom o n id a n   o ‘quv  qo'llanm alari,  darsliklar  yaratiladi. 
Tarixiy  tadqiqotlarda  manbalarga  oid  maxsus  qismlar  paydo  b o la d i. 
Am m o zamonaviy tarixiy manbashunoslik ildizlari juda qadim zamonlarda
108

paydo  b o ‘gan  edi.  Manbashunuslik  fan  sohasi  sifatida  o ‘z  tarixiga  ega 
b o ‘lib,  unda nazariy va amaliy masalalar ham da manbashunoslikni o'qitish 
masalalari  o ‘rganiladi.
Manbashunoslikning  fan  sohasi  sifatida  shakllanishi  uchun  tarix  ilmi 
taraqqiy  etishi  va  tarixchilarning  m anbalar  ustida  ishlashi,  taj'ribalarini 
umumlashtirishi zaruredi.  Qadimgi zam on tarixchilari  voqea,  hodisalarni 
qissa,  afsona,  rivoyat  sifatida  bayon  etar  edilar.  Bunga  misol  sifatida 
Abulqosim   Firdavsiyning  “ S h o h n o m a ” ,  p a y g 'a m b a rla r  t o ‘g ‘risidagi 
k o ‘plab  qissa  va  rivoyatlarni  misol  qilib  ko ‘rsatish  mum kin.
Ilk  o ‘rta  asr  tarixchilari  (V—VIII  asrlar)  barcha  yozm a  m a tn   yoki 
og'zaki  xabarlarni  m anba  sifatida  qabul  qilganlar.  Misol  tariqasida  Abu 
Jafar  Tabariyning  “Tarix  ar-rusul  v a - l- m u lu k ”  asarini  misol  sifatida 
k o ‘rsatish  m u m k in .  U n d a   tarixchi  turli  shaxslar  va  m a n b a la rd a g i 
m a ’lumotlarni  tanqidiy  tahlilsiz  aynan  keltirganini  ko‘ramiz.
0 ‘rta  asr  tarixchisi  o ‘zi  guvohi  b o ‘lm agan  voqea  va  hodisalarni 
boshqalar m a ’lumotlariga  asoslanob  qabul  qilish  yoki  rad  etishi  m um kin 
bo'lgan.  Lekin  biz  aksariyat  tarixiy  asarlarda  muallif awalgi  tarixchilar 
asarlaridagi  m a ’lumotlarni  aynan  bayon  etishini  kuzatamiz.  Lekin  b a ’zi 
tarixchilar,  xususan  Abu  Rayhon  Beruniy  boshqa  shaxslar  m a ’lumotiga 
ta n q id iy   m u n o s a b a td a   b o 'lg an in i  uning  “ Osol  u l-b o q iy a ”  asa ridan 
ko‘rishimiz  mumkin.  Bu davr tarixchilari o'zi guvohi  bo'lmagan voqealarni 
bayon  etishda boshqalar fikriga tayanishga,  ular asarlardagi  m a ’lumotlarni 
o ‘z  asarlarida  aynan  qaytarishga  majbur  bo'lganlar.  Lekin  muarrix  o ‘zi 
guvohi  b o ‘lgan  voqea,  hodisalarni  yoritishda  o ‘zining  jam iyatda  tutgan 
mavqeiga qarab  ish ko‘rganlar.  Tarixchi o ‘z davrida yuz bergan voqealarni 
xolis yoritishga harakat qilgan.  Bu zam onda tarixnavislik va badiiy adabiyot 
o'rtasida juda  yaqinlik,  o ‘xshashlikni  kuzatish  mumkin.
Yevropada  Uyg'onish  davrida,  yani XIV -XV asriarda mutafakkirlarda 
tarixchilar  a n ’anasiga  ishonch  susayadi.  Insonparvarlar  qadimgi  dunyo 
a n ’analarini  davom  ettirar  ekanlar,  o ‘tmishdagi  m atnlarga  keyineha 
kiritilgan o ‘zgarishIar, to ‘ldiiishlar va buzishlarga duch kelganlar.  Natijada, 
o ‘tm ishning  buyuyk  shaxslsri  asarlari  m atnlarini  o'g a n ish n in g   yangi 
tamoyillari  majmuasi  paydo  b o ‘ldi.  Asar  m atnini  qayta-qayta  o ‘qish 
jarayonida  uni  tushunish  va  talqin  etish  malakasi  hosil  bo'ldi.
U yg‘onish  davrida  tarixchi,  muallif  shaxsi,  uning  o ‘z  asariga,  u nda 
bayon  etilgan  voqealarga  shaxsiy  munosabatini  ifoda  etilishi  nam oyon 
b o ‘ladi.  T arixc hnavislar  qalim gi  m a tn la rn i  so'nggi  sh a rh ,  izo h   va 
hoshiyalarga  ajrata  boshladilar.
Ayni  shu  davrda  tarixiy  asarlar  tarixiy  m anba  va  tarixiy  q o ‘llanma,
109

darsliklarga ajratildi. Tarixiy m anba deb eng ishonchli shaxslar tom onidan 
birinchi  darajali  qimmatli  m a ’lum otlarga  ega  yodgorliklar  hisoblandi. 
U l a r   q a to rig a   qad im g i  z a m o n   va  o ‘rta  asrla r  m ualliflari  asarlari 
qo'lyozmalari  ham d a qadimgi  hujjatlarning asl  nushalari  kiritildi.  Barcha 
boshqa qayta bayonlar tarixiy qo'llanm a,  darslik, sharh  hisoblanib,  ularda 
ilk  manbadagi  m a ’lum otlarning o ‘zgarishi  mumkinligini  e ’tiborga  olgan 
holda,  qadimgi  q o ‘lyozmalarga  nisbatan  ularni  ikkinch  darajali  yoki 
yordamchi  m anba deb ataldi.
Uyg‘onish  davrida  tarixiy  manbaga  tanqidiy  m unosabatda  b o ‘lish, 
uning yaratilgan vaqti, yili  va  muallifini  aniqlashga  katta e ’tiborqaratildi.
XVI11—XIX asrlarda  Evropa  mamlakatlaridagi  milliy o ‘zlikni  anglash 
ularning  o ‘z  xalqi  tarixini,  tarixiy  manbalarni jiddiy  va  m a ’lum  tartib  va 
tamoyil  asosida  o ‘rganishga  olib  keldi.  Tarixshunoslikka  oid  m u h im  
tadqiqotlar  amalga  oshirilib,  ularda  m anbashunoslik  masalalari  ham  
yo ritilg a n .  Misol  ta riq a sid a   F . K . D a l m o n n i n g   “ G e r m a n i y a   tarixi 
manbashunosligi”  (nemis  tilida,  1830)  asarini  ko'rsatish  mumkin.  Bu 
davrdagi tarixiy manbashunoslik asosan tarixiy manbalarni yig'ish, tanlash, 
tavsif e ’tish  va  tadqiq  etish  tamoyillarini  nazarda  tutgan.
11.2.  0 ‘zbekistondagi  manbashunoslik  fani  tarixi
XX  a s r n i n g   u m u m i y   t a r a q q i y o t i   o ‘z b e k   m a n b a s h u n o s l i g i n i  
shakllanishiga olib keldi. Toshkentda  1870-yiIi  davlat  kutubxonasi  tashkil 
etilib,  uning  sharq  qo'lyozm alari  b o ‘limi  ochilgan.  XX  asr  boshlarida 
ushbu  kutubxonada  yuzdan  ortiq  q o 'ly o z m a  jam langan.  S am arqa ndda 
qo'lyozmalar kutubxonasi mavjud bo'lgan. Jadidlar tomonidan  Toshkentda 
“T u r o n ”  kutubxonasi  ochilib,  unda turkcha,  tatarcha  va  ozarbayjoncha 
nashrlar jamlangan.
Oktabrto'ntarishidan keyin  Fitrat,  Saydali,  Sadriddin Ayniy va boshqa 
o ‘zbek  ziyolilari  o'tm ish  merosni  o ‘rganishga  kirishdilar ham da  “ o'z bek 
millatchilari”  nomini  oldi.
S h o ‘ro  davrida  (1917-1990)  0 ‘zbekiston  tarixi  manbashunosligi  fan 
sifatida shakllana boshladi.  1935-yili Toshkent  Davlat  xalq  kutubxonasida 
4000  dan  ortiq  qo'lyozm alar  mavjud  bo'lgan.  Bu  yerda  m ashhur  kitob 
bilimdoni  Ibodulla  Odilov( 1872-1944)  o ‘z  faoliyatini  davom  ettirgan.
1944-yili  T oshkentda  “ Sharq  qo'lyozm alarini  o'rganish  instituti” 
tuzildi.  U n d a  A.A.Semenov,  A.K.A rends,  V.I.Belyayev,  A .M urodov 
(1893-1971),  A.Rasulov (1893-yilda tug'ilgan),  C.Mirzayev(1885—1961) 
kabi  olimlar  faoliyat  ko'rsatgan.
XX  asr  O 'zbek  manbashunosligi  tarixi  A.Habibullayevning  “Adabiy
110

m anbashunoslik va  m atnshunoslik” (2000)  qo'llanm asida (81—85-betlar) 
ju d a   yaxshi  bay o n   etilgan.  U n d a   k eltirilgan  m a ’lu m o tla rg a   shu n i 
q o ‘s h im ch a  qilish  m um kinki,  bu  davrda  asosan  birinchi  galda  qadimgi 
q o i y o z m a   kitoblar  sobiq  h u k m dorlar  kutubxonalari  va  aholi  orasidan 
davlat  tashkilotlariga yig‘ildi.  Bu  ishlarning samarasi sifatida 0 ‘zbekiston 
F a n la r akademayasi tarkibida Abu  Rayhon  Beruniy nomli sharqshunoslik 
instituti tashkil  etilgan  edi.  Ushbu joyda qadimgi  q o ‘lyozmalar bilimdoni 
lbodulla Odilov, Abdufattoh Rasulov, Abduqodir Murodov, Abdulla Nosirov 
va  b o s h q a l a r   faoliyat  k o ‘satg an   b o ‘lib,  u la r   in stitu t  x azinasidagi 
q o ‘lyozmalarni  o'ganishga  qulaylik  yaratish  u c h u n   uch  turdagi  katalog 
t u z g a n la r.  Bu  katalog  keyineha  q irq d a n   ziyod  o lim la r  ishtirokida 
“ 0 ‘zbe k isto n   Respublikasi  fanlar  ak a dem iyasi  sharq  q o ‘lyozm alari 
m ajm u as i”  (1952-1987)  nomli  o ‘n  bir jildlik  rus  tilidagi  katalog  A.A. 
Sem yonov,  D .G . Voronovskiy, A .O ‘.  0 ‘rinboyev,  L.M.  Epifanova,  R.P. 
Jalilova tahriri  ostida chop etilgan.
Ushbu  m ashhur  katalogdan  tashqari  yirik  tarixchi  olimlar  alohida- 
alohida  yozm a  manbalarni  o'rganib,  ularning  ilmiy  tanqidiy  matnlarini 
tiklashga  intilganlar,  eng  muhimlarini  rus  tiliga  tarjima  qilganlar.  Bu 
davrda  o ‘zbek  manbashunosligi  u m u m   ittifoq  manbashunosligi  sifatida 
o ‘rganilib,  ularda 0 ‘zbekiston  tarixi  manbashunosligiga juda  kam  e ’tibor 
berilgani  akademik  B.Ahmedov  tom o n id a n   aytib  o'tilgan.
0 ‘zbekiston  mustaqillikka  erishgandan  so‘ng  (1991)  manbashunoslik 
fani  oliy  o ‘quv  dasturlariga  kiritildi.  Mustaqillikdan  aw al  B.Ahmedov 
m anbalarni  o ‘rganishga  kirishgan  va  o ‘quv  yurtiga  moslab  q o ‘llanma 
y a ra tg a n   edi.  S o ‘ngi  yillarda  B .A h m e d o v n in g   “ 0 ‘zbe kiston  tarixi 
m a n b a la ri”  (2001),  A.Habibullayevning  “Adabiy  m anbashunoslik  va 
m a t n s h u n o s l i k ”  (2 0 0 0 ),  A . M a d r a i m o v n i n g   “ M a n b a s h u n o s l i k d a n  
m a ’ruzalar  majmuasi”  (2001),  M .H asanovning  “ Sharq  q o ‘lyozmalarini 
tavsiflash  va  fihristlash”  (2004)  ham da  A.M adraim ov  va  G.Fuzailova 
tuzgan  “Tarixiy manbashunoslik”  (2006)  o ‘quv qoMlanmalari chop etilgan 
b o ‘lib,  ular  m ukam m al  darslik  yaratishga  asos  bo'lib  xizmat  qilishi 
m um kin.
11.3.  Zamonaviy  manbashunoslik  muammolari
Shu  paytgacha chop etilgan  manbashunoslikka oid qo'Ilanma, t o ‘plam 
va  rus tilidagi  darsliklar ushbu  fan  sohasidagi  zamonaviy yutuqlarni  t o ‘liq 
aks  ettirmaydi.  Buning  asosiy  sababi  0 ‘zbekiston  tarixiga  oid  barcha 
yozm a  m anba,  toshbosma  kitob,  bosm a  kitob,  vaqtli  m atbuot  — jurnal 
va  gazeta  materiallari,  ularning  xususiyatlari  jiddiy  o ‘rganilib,  ularning
111

hammasi  haqida  m a ’lu m o tn o m a  yaratilishi  zarur.  Bundan  tashqari,  e'ng 
m uhim   m anbalar  alohida  tadqiq  etilib,  kitob  holida  bosib  chiqarilishi 
kerak.  M ana  shular  asosida  a w a l  maktab,  akademik  litsey,  kasb-hunar 
kollejlari, bakalavriat va magistratura talabalariga moslab o ‘quv q o ‘llanma, 
darslik va yordamchi adabiyotlami  chop etish bugungi  kun davr talabidir. 
Mavjud  adabiyotlar,  shu jum ladan  ushbu  darslik  ham   m a ’lum  darajada 
kamchilik  va  biryoqlamalikdan  holi  emas.  Bir  necha  oliy  o ‘quv  yurtida, 
jumladan  M irzo  Ulug'bek  nomli  Milliy  univenitet,  Nizomiy  nomidagi 
Toshkent  davlat  pedagogika  universiteti,  Toshkent  Islom  Universiteti, 
Toshkent  davlat  sharqshunoslik  institutlarida  manbashunoslik  fanidan 
dars  berayotgan  pedagoglarning,  0 ‘zbekiston  F anlar  akademayasi  ilmiy 
tadqiqot  inastitudagi  olimlar m anbashunoslik b o ‘yich  m ukam m al  darslik 
yaratishadi  deb  umid  bildiramiz.
11.4.  Manbashunoslikka  oid  adabiyotlar  tahlili
Bizning  tariximiz  juda  boy,  yozma  yodgorliklarimiz  k o ‘p  boMishiga 
qaramay,  o ‘z  madaniy  merosimizni  butun  boyligini  namoyish  etadigan, 
uning o ‘ziga xos xususiyatlari va jahon  madaniyati  xazinasiga hissa b o ‘lib 
q o ‘shilganlarini  alohida  k o ‘rsatadigan  m anbashunoslik  fani  sohasida 
yaratilgan  m ukam m al  darslik  va  qo'llanm aga  ega  emasmiz.  Yurtimizda 
tarix  fani  sohasida  olib  borilgan  deyarli  uch  ming  yildan  uzoqroq  davr 
davomida  t o ‘plangan  tajriba  hali  umumlashtirilgani  yo‘q.
H o z i r c h a   m a v j u d   d a r s li k   va  q o ‘l l a n m a l a r   i c h i d a   a k a d e m i k
B.Ahmedovning  “ 0 ‘zbekiston  tarixi  m anbalari”  darsligining  ikkinchi 
n a s h r in i  e n g   m u k a m m a l   d e b   t a n   o lis h im iz   m u m k in .   Q im m a t l i  
m a’lum otlar jamlangani bilan ajralib turgan bu asar bizning darslik uchun 
asos  b o ‘lib  xizmat  qildi.
A.Habibullayevning  “A dabiy  m anbashunoslik  va  m a tn s h u n o s lik ” 
q o ‘llanmasida  ham qator ijobiy xususiyatlar mavjud b o ‘lib,  ulardan tarixiy 
manbashunoslik  b o ‘yicha  darslik  tuzishda  foydalanish  mumkin.
A.A.Madraimov tom onidan tuzilgan  “ Manbashunoslikdan  m a ’ruzalar 
m a jm u a s i” da  ilk  b o r  arab,  fors  va  tu rk   tilidagi  tarixiy  m a n b a l a r  
xususiyatlarini  xarakterlashga  harakat  qilingan  va  manbalar  t o ‘g ‘risidagi 
m a ’lum otlar  m anba  nomi  ostida  berilishi  bilan  ajralib  turadi.
M .H asanov  «Sharq  q o ‘lyozmalarini  tavsiflash  va  fihristlash»  nomli 
risolasida  (2004)  magistrantlarni  ushbu  jarayon  bilan  tanishtiradi.
A .M adraim ov  va  G.  Fuzailova  tuzgan  “Tarixiy  m anbashunoslik” 
(2006)  o ‘quv  q o ‘llanmasi  bakalavriat  talabalari  uchun  m o ‘ljallangan. 
Q o‘llanmadagi  manbalar to ‘g‘risidagi m a ’lumotlar asosan  B.Ahmedovning
112

“0 ‘zbekiston tarixi  manbalari”  (2001)  qo'llanmasidan keltirilgan.  Undagi 
m a ’l u m o t l a r   m a ’lum   d a r a ja d a   t o 'l d i r i l g a n   b o ‘lib,  o ‘quv  j a r a y o n i 
xususiyatlarini  hisobga  olgani  bilan  ajralib  turadi.  Bundan  tashqari 
q o ‘llanmada birinchi bor manbalarni o ‘rganish va o'rgatish  usullari bayon 
etilgan,  Alisher Navoiyning tarixiy asarlari,  Turkistonning C h o r Rossiyasi 
mustamlakachiligi,  sho‘ro va mustaqillik davri  manbalari tavsifi keltirilgan
arab,  fors  va  o ‘zbek  tillaridagi  yozm a  m anbalar  xususiyatlari  alohida- 
alohida  tushuntirilgan.
M anbashunoslik  fani  ko‘p  asrlik  a n ’anaga  ega  b o ‘lsa-da,  yurtimiz 
manbashunosligi yuqorida zikr etilgan asarlarda umumlashtirishga harakat 
qilindi.  Manbashunoslikni  o ‘rganish  uchun  birinchi  galda  tarixga  oid 
ilmiy  tadqiqotlar,  yozm a  yodgorliklar  nashrlari  va  birlamchi  yozm a 
manbalar bilan bevosita ishlashga t o ‘g ‘ri  keladi.  Bu sohada Ya.G'ulom ov,
B.A.Ahmedov,  A , 0 ‘. 0 ‘rinboyev  kabi  yirik  olim lar  asarlari,  0 ‘zR   FA 
Abu  Rayhon  Beruniy nomidagi  Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan 
q o ‘lyozmalartavsifini o ‘z ichiga olgan  11 jildlik monografik  katalog hamda 
maxsus  katalog  —  fihrist,  tadqiqotlar  b o ‘lg‘usi  m anbashunoslar  uchun 
n a m u n a   b o ‘lib  xizmat  qilishi  mumkin.
T a la b a la r  y o rd a m c h i  m a n b a   sifatida  en sik lo p e d ik   q o m u sla rd a n  
foydalanishi  mumkin.
Manbashunoslikni  yaxshi  egallash  uchun  talaba  bir  necha til,  ayniqsa 
arab  yozuvidagi  o'zbek  til  va  g ‘arb  tillaridan  ingliz,  nemis  va  fransuz 
tillaridan  birini  yaxshi  bilishi  kerak.  Bu  sohada  rus  tili  ham   m a ’lum 
mavqega  ega.
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 63%20Тарих%20фанлари
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti
63%20Тарих%20фанлари -> «0 ‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi. 1-kitob. Shamsuddinov R, Karimov SH.pdf [Abulhasan simjuriy Muhammad ibn Ibrohim]
63%20Тарих%20фанлари -> Talim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi 2-kitob. Shamsuddinov R.pdf [Ahmadbekhoji mehmonxonasi]
63%20Тарих%20фанлари -> «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bo sh tahririyati
63%20Тарих%20фанлари -> Fayzulla boynazarov qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti e. Kenjayev qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> O`zbekiston tarixidan universal qo`llanma tmp9232.pdf [Amudaryo xazinasi]

Download 6.7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling