A b d u m a jid m a d r a im o V gavhar fuzailo va


 .2 .4 .  «Habib  us-siyar»


Download 6.7 Mb.
Pdf ko'rish
bet24/30
Sana15.12.2019
Hajmi6.7 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30

6 .2 .4 .  «Habib  us-siyar»
“ Habib us-siyar fi axborafrod ul-bashar”  ( “ Inson xabarlari va fardlarida 
do'stning tarjimai holi”)  nomli  m ashhur tarixiy asar muallifi  G'iyosiddin 
Xondam irdir  (1475—1535).  Uning  to'liq  ismi  G ‘iyosiddin  M u h am m ad  
ibn  x oja  B u r x o n i d d i n d ir .   O ta s i  x oja  H u m o m i d d i n   M u h a m m a d  
Tem uriylardan  Sulton  M ah m u d   Mirzo  (1459— 1494-yillari  C h ag ‘oniyon, 
H uttalon,  Qunduz,  Bag‘lon  va  Badaxshon  hokim i)ning  vaziri  b o ‘lgan. 
O na  tarafidan  tarixchi  M u h am m ad   Mirxond  nabirasidir.
X ondam ir  15—16  yoshdaligi  chog'ida  Alisher  Navoiyning  e ’tiborini 
qozonadi  va  uning  kutubxonasiga  xizmatga  qabul  qilinadi.  U  to  Navoiy 
vafotiga  qadar,  ya’ni  1501-yil  3-yanvarigacha  xizmat da  b o ‘ldi  va  boy 
kutubxonasiga  mutasaddilik  qildi.  X o n d a m ir  o ‘zining  keng  va  cluiqur 
m a ’lumotliligi,  ilm-fanga  chanqoqligi  va  salohiyati  bilan  ko'plarning 
tahsiniga sazovorbo'ldi.  U  haqda Alisher Navoiyning “ Majolis un-nafois” 
tazkirasida  m ana  bularni  o ‘qiymiz:  “ M avlono  X ondam ir  Mirxondning 
farzandidir  va  salohiyatli  yigitdir.  Tarix  ilmida  mahorati  bordir...” 1
Alisher Navoiy vafot  etgandan  keyin  X ondam ir m am lakatda  kuchayib 
ketgan  o ‘zaro  kurash,  ayniqsa  saroyda  avjiga  mingan  fisq-u  fujurlar 
oqibatida  Balxga  ketib  qoldi  va  Badi’uzzam on  mirzo  ( 1496— 1506-yillari 
Balx  hokimi,  1517-yilda vafot  etgan)ning shaxsiy  kotibi  sifatida  xizmatiga 
kirdi.  1507-yili  Hirot  Shayboniyxon  tom o n id a n   ishg'ol  etilgandan  keyin, 
u  Zahiriddin  M u h am m ad   Bobur  huzuriga  ketib  qoldi.  1512-yili  Bobur 
M ovarounnahrdan  siqib  chiqarilgach,  X ondam ir  Gurjistonga  bordi  va 
to  1514-yilgacha  Pasht  qishlog‘ida  istiqomat  qildi.  U, asosan  ilmiy  faoiiyat 
bilan  mashg‘ul  b o ‘ldi.
1  A lish e r  N a v o iy .  A sa rla r.  1 2 - jild .- T o s h k e n t,  1966  — 1 2 5 -b ct.
211

1514— 1 5 1 7 -y illari  X o n d a m ir  Balx  u c h u n   k u ra sh   o lib   b o rg a n  
Badi’uzzam on  m irzoning  o ‘g ‘li  M uham m ad  Z am on   bilan  birga  b o ‘lib, 
uning  kotibi  sifatida  xizm at  qildi.  M u ham m ad  Z am o n   Safaviylardan 
yengilgach,  X ondam ir yana  G uijistonga qaytib  bordi  va  ilmiy  faoliyatini 
davom  ettirdi.
1521 -yili  X ondam ir  vazir  Habibullo  Sovajiyning  taklifi  bilan  H irotga 
qaytib  bordi  va  uning  topshirig'i  bilan  o'zining  yirik  tarixiy  asari  “ H abib 
us-siyar”ni  yozishga  kirishdi.  O radan  olti  yil  o ‘tgach,  1527-yilning  iyul 
oyida  X ondam ir  H irotni  tark  etdi  va  bu  safar  H indistonga  ketib  qoldi. 
Qishni  u  Q andahorda kechirdi  va  1528-yilning  17-sentabrida Agraga  kelib 
tushdi  va  Bobur  xizmatiga  qabul  qilindi.  Bobur  vafotidan  so ‘ng  uning 
to ‘ng‘ich o ‘g‘li v ataxt vorisi  H um oyun  (1530—1542,  ikkinchi  m arta  1555— 
1556)  bilan  birga  bo'ldi.  Tarixchi  D ehlida  vafot  etdi  va  vasiyatiga  k o ‘ra 
m ashhur  N izom uddin  Avliyo  m ozorida  Am ir  Xusrav  yoniga  dafn  etildi.
X ondam ir  serm ahsul  olim  edi.  M ovarounnahr,  T urkiston,  Yaqin  va 
0 ‘rta  Sharq  xalqlari  tarixi  va  m adaniyatiga  oid  o ‘nga  yaqin  asar  yozib 
qoidirgan.  “ Xulosat  ul-axbor”  (“X abarlar xulosasi”),  “ M aosir u l-m u lu k ” 
( “ P odshohlar  asrdoshlari” ),  “ N om ayi  n o m iy ”  ( “A toqli  m ak tu b lar” ), 
“ M a k o rim   u l- a x lo q ”  ( “ O lija n o b   x u lq la r ” ),  “ D a s tu r  u l - v u z a r o ” 
(“Vazirlarga q o ‘llanm a”),  “Q onuni  H um oyuni”  (“ H um oyun  q on u n lari”) 
va  “ H abib  us-siyar”  shular jum lasidandir.
X ondam irning  ilmiy  m erosida  “ Habib  us-siyar”  nom li  yirik  tarixiy 
asari  alohida  o ‘rin  tutadi  va  M ovarounnahr ham da  X urosonning  XV  asr 
oxiri  va  XVI  asrn in g   b irin c h i  ch oragidagi  ijtim o iy -siy o siy   tarix in i 
o ‘rganishda  m uhim   va  qim m atli  m anbalardan  biri  b o ‘lib  xizm at  qiladi. 
Asar  1521 — 1524-yillar orasida yozilgan.  Lekin,  olim   H indistonda turgan 
yillari  ham   asari  ustida  m untazam   ish  olib  bordi,  uni  yangi  dalillar bilan 
boyitdi,  tah rir  qildi.  Kitob  to ‘la  ravishda  1529-yili  yozib  tam om landi.
“ Habib us-siyar”  um um iy tarix yo'nalishidagi a s a rb o ‘lib,  m uqaddim a 
(iftitoh),  xotim a  (ixtitom ) va uch jild  (m ujallad)dan  iborat.  0 ‘z  navbatida 
liar bir jild  to 'rt  qism  0uz)ga  boMinadi.  Asarning  I—II jildlari  ham da  III 
jildning  I—2-qism i,  ju zlari  T urkiston  xonlari,  C hin gizxo n  va  un in g  
M o‘g ‘uliston,  Dashti  qipchoq,  M ovarounnahr  va  Eronda  hukm ronlik 
qilgan  avlodi,  M am luklar1,  Kirm on  Q oraxitoylari,  K artlar  va  X uroson 
sarbadorlari  tarixini  o ‘z  ichiga  oladi.  Ill  jildning  3-va  4-qism lari, juzlari 
esa yangi  bo'lib,  Xuroson va  M ovarounnahrning XV asrning 90-yillaridan
1  M a m lu k la r  —  tu rk   va  c h e rk a s   q u lla rid a n   c h iq q a n   su lo la .  9 2 2 — 12 1 7 -y iIlari  M is rn i  id o ra  
q ilg an .
212

to  1524-yilgacha  b o ‘lgan  ijtim oiy-siyosiy  ahvolini  ch u q u r  va  atroflicha 
bayon  etadi.
“ H abib  us-siyar”  asarida  katta  yer  egaligi,  iqtisodiy  ahvol,  tinim siz 
urushlartufayli vujudga kelgan sharoit t o ‘g ‘risida ayrim ,  diqqatga sazovor 
dalillar va  m a ’lu m o tlarni  uchratam iz.  M asalan,  asarda  o ‘z  aksini  topgan 
1498-yilgi  S am arqand qam ali  paytidagi  sh ah ar xalqining ayanchli  ahvoli,
1512-yilgi  Safaviylar  to m o n id an   Qarshi  shahrida  uyushtirilgan  qirg‘in- 
qatli  om ,  1514,  1515-yillari  X urosonda  yuz  bergan  qahatchilik  va  ochlik 
haqidagi  m a’lu m otlar  an a  shular jum iasidandir.
X ondam irning  ushbu  asarida  m uhim   ijtim oiy-iqtisodiy  m asalalarga 
oid,  yer egaligi,  tarxonlar,  suyurg‘ol  egalari  va  ularning jam iyatda  tutgan 
m avqei,  T em uriy lar  davlatining  m a ’m uriy  tuzulishi  haqida  q im m atli 
m a’lum otlar bor.  S huningdek,  asaretnografik va geografik  m a’lum otlarga 
ham   boydir.
“ H abib  us-siyar”  asarining q o ‘lyozm a  nusxalari  ko‘p.  A sarning  m atni 
1857-yili  Bombay shahrida va  1954-yili  T eh ro n d a chop  qilingan.  U n dan 
ayrim   parchalar  rus,  fransuz  va  ingliz  tillarida  turli  to 'p lam lard a  e ’lon 
qilingan.  X ondam ir  ijodini  0 ‘zbekistonda  B.  A hm edov,  D.  Yusupova, 
M.  A hm edov  va  boshqalar  tadqiq  etganlar.
6 .2 .5 .  «Tarixi  Rashidiy»
“Tarixi  Rashidiy” (1544—1546-yillarda Kashmirda yozilgan) nomli mashhur 
asar  muallifi  Bobuming  kichik  xolavachchasi  Mirzo  M uham m ad  Haydar 
bo'lib, uning ota-bobolari 0 ‘rtubu,  Po‘lodchi, Xudoydod, Said Ahmad, Sonsiz 
Mirzo,  M uham m ad  Haydar,  M uham m ad  Husayn  turklashgan  m o ‘g ‘ul 
urug‘laridan dug‘lot (m o‘g‘ulcha “dog'olot” — cho'loq) qabilasiga mansubdir. 
Ular  M o‘g‘uliston  xonlari,  Chig'atoylar  davrida  ulusbegi,  Koshg‘ar  hokimi 
lavozimida  turganlar.  Olimning  otasi  am ir  M uham m ad  Husayn  bir  vaqtlar 
Andijonda  Umanshayx  Mirzo, so'ngra Toshkent  hokimi  Sulton  M ahm udxon 
(1487—1508)  xizm atida  b o ‘lgan.  U  1495— 1503-yillarda  ana  shu  Sulton 
Mahmudxon  nomidan  0 ‘ratepani  idora  qilgan.
1503-yili  S ulton  M ahm udxon  va  S ulton  A hm adxon  Axsi  atrofida 
Shayboniyxon q o ‘shinlari tom onidan to r-m o r keltirilgani  va asir olinganini 
eshitib,  am ir  M u ham m ad  Husayn  Q orateginga,  undan  Q un du z,  so 'n g  
H irotga,  Sulton  Husayn  huzuriga  qochib  bordi.  M uham m ad  Husayn 
k o 'p   o ‘tm ay  Kobulga,  B obur  M irzo  huzuriga  keldi.  1507-yilgi  Boburga 
q a rs h i  f itn a d a   a y b la n ib ,  y a n a   H iro tg a   q o c h ib   b o rd i.  1 5 0 8 -y ili 
S hayboniyxonning  am ri  bilan  M uham m ad  Husayn  qatl  etilgan.
M u h a m m a d   H a y d a r   1 5 0 0 -y ild a   T o s h k e n td a   t u g 'i l d i .   O ta s i
213

oMdirilganidan  keyin  M uham m ad  Husaynga sodiq kishilar uni birm u nch a 
vaqt  Buxoroda asradilar,  so'ng  Badaxshonga olib borib qarindoshi  S ulton 
U vays  M irz o n in g   (X on  M irzo  deb  a ta lg a n )  q o ‘liga  to p s h ird ila r. 
M uham m ad  H aydar  keyincha  Kobulga  keldi  va  Bobur  xizm atida  1512- 
yilgacha  bo'ldi.  1512-yil  kuzida  u  Andijonga,  Sulton  S a’idxon  huzuriga 
keldi  va  u  bilan  q o ‘shilib  Koshg'arga  ketib  qoldi.  Sulton  S a’idxon  k o ‘p 
o ‘tm ay  bu  yerda  A bubakr  dug‘lot  ustidan  g ‘alaba  qozondi  va  K oshg‘ar 
ham da  Y orkandni  q o lg a   kiritishga  muvaffaq  b o ‘ldi.
M uham m ad  H aydar  1533-yilgacha,  y a’ni  S ulton  S a’idxon  vafotiga 
q ad a r,  un in g   x izm atid a  b o ‘ldi.  D astlab  x o n zo d a  A b d u ra sh id x o n g a 
tarbiyachilik — otalik qildi, so ‘ng yirik harbiy bo iin m alarg a q o ‘m ondonlik 
qildi  va  xonning  Badaxshon,  Lodak,  Kofiriston  va  Tibet  ustiga  qilgan 
harbiy  yurishlarida  faol  ishtirok  etdi.
Otasi  o ‘rniga  taxtga  o ‘tirgan  A bdurashidxon  (1 5 3 3 -1 5 7 0 )  d u g ‘lot 
amirlarini ta ’qib ostiga oldi,  ularning ba’zilarini qatl etdi.  Bularning orasida 
M u h a m m a d   H a y d a r n i n g   t o g 'a s i   S a id   M u h a m m a d   m ir z o   va 
qarindoshlarining ko‘pchiligi b oredi.  Tibetda b o ‘lgan  M uham m ad  H aydar 
bundan  xabar topib,  Badaxshon  tarafga  qochdi  va  k o 'p   m ashaqqatlardan 
keyin  Kobulga,  Bobur  M irzoning  o ‘g ‘illaridan  K om ron  M irzo  huzuriga 
keldi,  so ‘ng  u  yerdan  Agraga,  H um oyun  podshoh  huzuriga  bordi  va 
uning  xizm atiga  kirdi.
M uham m ad  H aydar  1541 -yili,  H um oyunning  harbiy  yordam i  bilan 
Kashmimi  bo'ysundirdi  va  u  yerda qariyb  10  yil  hukm ronlik  qildi.  U  1551- 
yili  tog‘lik  qabilalaming  biri  bilan  bo'lgan  to ‘qnashuv  paytida  halok  b o ‘ldi.
M uham m ad  H aydar  zam onasining  o ‘qim ishli  va  keng  m a ’lum otli 
kishilaridan  edi.  B oburning  guvohlik  berishiga  qaraganda,  u  durustgina 
shoir,  xattot,  rassom ,  shuningdek,  nayza va kam on yasovchi  usta b o ‘lgan. 
M uham m ad  H aydarning  bizning  zam onam izgacha  ikki  yirik  asari  yetib 
kelgan.  Bulardan  biri  “Jah o n n o m a ”  deb  atalib,  ertak  tarzida  yozilgan. 
Uning yagona qo'lyozm asi G erm aniyaning  Berlin shahri  kutubxonalaridan 
birida  saqlanm oqda.
O lim ning  ikkinchi  yirik  va  m ashhur asari  “Tarixi  R ashidiy”dir.  Kitob 
ikki  qism ,  d a fta rd a n   iborat  boMib,  b irin ch i  q ism id a  M o ‘g ‘u !isto n 
xalqlarining tarixi  TugMuq T em ur (1 3 4 8 -1 363)dan to Abdurashidxonning 
taxtga  o ‘tirguni  (1533-y.)gacha  bo'lgan  davrni  o ‘z  ichiga  oladi.
A sarning  birinchi  daftari  turli  naql-rivoyatlar,  shuningdek,  Y oqut 
Hamaviyning  “ M o'jam   ul-buldon” ,  Juvayniyning  “Tarixi  jahonkushoy”, 
Rashiduddinning  “Jo m e’  ut-tavorix” ,  Jamol  Qarshiyning  “ M ulhaqot  us- 
suroh”,  Sharafuddin  Ali  Yazdiyning  “Z afam om a” ,  Mirzo  Ulug‘bekning
214

“Tarixi  arba’  ulus”  va  nihoyat,  Abdurazzoq  Samarqandiyning  “ M atla’  us- 
sa’dayn”  kitoblaridagi  m a’lum otlar  asosida  yozilgan.  Lekin,  u n d a  ham  
Markaziy Osiyoning XIV—XV asrlardagi ijtimoiy-siyosiy hayotiga oid yangi, 
asl nusxada boMadigan m a’lum otlar ko‘p. Qolaversa, birinchi daftar Koshg‘ar, 
Q ozog'iston,  shuningdek,  M ovarounnahr  va  Turkistonning  XIV—XVI  asr 
boshlaridagi  siyosiy tarixini  m ukam m al  qam rab  olishi  bilan  qimmatlidir.
Ikkinchi  d aftar  birinchisidan  keskin  farqli  o 'laro q ,  esdalik,  xotiralar 
tarzida  yozilgan  b o ‘lib,  Koshg‘ar,  M ovarounnahr,  Afg‘o n iston   ham d a 
S h im o liy   H in d is to n n in g   XVI  a srn in g   b irin c h i  y arm id a g i  ta rix in i 
o'rganishda  asosiy  va  qim m atli  m anbalardan  hisoblanadi.
M uham m ad  H a y d ar va  uning  “Tarixi  R ashidiy”  asari  o ‘tgan  asrning 
o ‘rtalaridan  beri  ilm iy jam oatchilikn ing d iq q a t-e ’tiborini jalb  etib  keladi. 
U ning  ayrim   qism lari  uyg'ur,  o ‘zbek  va  rus  tillariga  tarjim a  qilingan. 
A sarning  qisqartirilgan  inglizcha  tarjim asi  b o 'lib ,  1895-yili  L ondonda 
nashrdan  chiqqan.  A .O ‘rinboyev,  R Jalilo v a  va  L.Epifanova  ruschaga 
tarjim a qilib,  so ‘zboshi va zarur izohlar bilan,  1996-yili T o shk entda chop 
etgan.  Kitob  qozoq  tiliga  ham   tarjim a  qilib  nashr  etilgan.
“Tarixi  Rashidiy”  asarining  qo'lyozmalari  Sankt-Peterburg,  Toshkent, 
shuningdek, ko‘pgina xorijiy mamlakatlaming kutubxonalarida saqlanmoqda.
6 .2 .6 .  «Ahsan  ut-tavorix»
“A hsan  u t-ta v o rix ”  12  jild d a n   iborat  u m u m iy   tarix  y o 'n a lish id a  
yaratilgan  yirik asar b o 'lib ,  uning muallifi  XVI  asrda o ‘tgan eron  tarixchisi 
Hasanbek  Rum ludir. Tarixchi yirik harbiy sarkarda oilasiga  m ansub b o ‘lib, 
bobosi  A m ir  S ulton  (1539— 1540-yili  vafot  etgan)  o ‘z  vaqtida  Qazvin 
ham d a  Soujbuloq  hokim i  b o ‘lgan.  H asanbek  1530— 1531 -yillari  Q um  
shahrida tug‘ilgan, yaxshi  o 'q ib  ta ’lim  olgan va  1541 — 1542-yildan  boshlab 
otasi  bilan  birga  qurchi  bo 'lib   shoh  T ahm osib  (1524— 1576)ning  harbiy 
yurishlarida  qatnashgan  va  asarida  yozilgan  voqealarning  k o'plarin i  o ‘z 
ko'zi  bilan  ko'rgan.
XII jildli  “A hsan  u t-tav o rix ”  asarining faqat  XI  -   XII jildlari  saqlanib 
qolgan  b o 'lib ,  ularda  1405— 1577-yiIlar  orasida  E ro nda,  sh uningdek, 
M ovarounnahr,  H indiston,  Turkiya,  Ozarbayjon  va  G u rjiston da  bo 'lib 
o 'tg a n   ijtim oiy-siyosiy  voqealar  yilma-yil  bayon  etilgan.  A sarning  12- 
jildi  b u tunlay  yangi  hisoblanadi  va  u  asosan  E ronn ing   14 95 — 1577- 
yillardagi  siyosiy tarixini  o ‘z  ichiga  oladi.  Asar  1572— 1577-yillarda  yozib 
tugatilgan.
Hasanbek  R um luning  asarida  Safaviylar  sulolasiga  m ansub  shohlar 
ta ’riflanadi,  ularning  faoliyati  va  bosqinchilik  urushlari  bir  tom onlam a
215

yoritiladi. Asarda  1495— 1577-yillar orasida qo'shni mamlakatlar, shuningdek, 
O 'rta  Osiyo  xonliklari,  Buxoro,  Xiva  bilan  bo‘lgan  siyosiy  munosabatlariga 
oid  qim m atli  m a ’lu m o tla r  k o 'p .  B obur  bilan  shoh  Ism oil  o ‘rtasida 
Shayboniylarga qarshi tuzilgan harbiy-siyosiy ittifoq, Shayboniylar bilan  Eron 
shohlari  o'rtasidagi  Xuroson  uchun  uzoq  yillar davom  etgan  qurolli  kurash 
va  uning  oqibatlari,  Xorazmning  XVI  asrning  birinchi  yarmidagi  ijtimoiy- 
siyosiy  ahvoli  haqidagi  m a’lum otlar  ana  shular jumlasidandir.
“Ahsan  ut-tavorix”dan ayrim  parchalar rus va gruzin va nem is tillariga 
o'girilib,  to ‘plam larda  chop  etilgan.  Forscha  m atni,  inglizcha  tarjim asi 
bilan birga,  1931  va  1934-yillarda C h.N .S eddon  tarafidan  H indistonning 
Baroda  shahrida  chop  qilingan.
6.2.7.  «Abdullanoma»
“A bdullanom a”  yoki  “ Sharafnom ayi  shohiy”  asarining  ijodkori  XVI 
asrda  yashab  o ‘tgan  buxorolik  shoir  va  yirik  tarixchi  olim   Hofiz  Tanish 
Buxoriydir.  U  1549-yili  Buxoroyi  sharifda  nufuzli  m ansabdor xonadonida 
dunyoga  kelgan.  Otasi  M ir  M uham m ad  al-B uxoriy  B uxoroning  ko'zga 
k o ‘ringan  b o y o n larid a n   b o ‘lib,  shayboniy  U b a y d u llax o n n in g   yaqin 
kishilaridan  bo'lgan,  1550-yilning  boshlarida  Koshg‘arga  ketib qolgan  va 
oradan  ikki  yil  cham asi  vaqt  o ‘tgach,  o ‘sha  yurtda  vafot  etgan.
H ofiz  T anish  Buxoriy  o ‘z  davrining  c h u q u r  va  keng  m a ’lum otli 
kishilaridan b o lib ,  1584-yili Abdullaxon soniyning (1583—1598-yy.)  yaqin 
odam i  Q ulbobo  k o ‘kaltoshning tavsiyasi  bilan  A bdullaxonning xizm atiga 
qabul  q ilin g a n   va  u n in g   shaxsiy  v o q eanavisi,  tarix c h isi  vazifasiga 
tayinlangan.  Hofiz  Tanish  Buxoriy  um rining  oxirigacha  shu  lavozim da 
ishlagan.  M aleho  S am arqandiyning  m a’lum otiga  k o 'ra,  Hofiz  Tanish 
1589-yili  xotini  tarafidan  zaharlab  o ‘ldirilgan.
Hofiz  Tanish  o ‘zining  “A bdullanom a”  yoki  “ Sharafnom ayi  sho hiy ” 
asari bilan nom  chiqargan.  Kitobda  0 ‘zbekiston,  Q ozog'iston, shuningdek, 
qisman,  Afg‘oniston va  Eronning XVI  asrdagi  ijtimoiy-siyosiy tarixi  bayon 
qilinadi.  U ndan  tashqari,  asarda  Buxoro  xonligi  bilan  Eron,  H indiston, 
Koshg‘a r  va  Rossiya  o'rtasidagi  m uno sab atlar  haqida  ham   qim m atli 
m a’lum otlar bor. Asar XVI  asrning 80-yiIlari oxirida yozib tam om langan. 
Hofiz Tanishning zam ondoshi shoir va adabiyotshunos olim  M utribiyning 
guvohlik berishiga qaraganda,  asarning oxirgi qism ini,  xonning topshirig‘i 
bilan,  qozi  Poyanda  Zom iniy  (1602-yili  vafot  etgan)  yozgan.  Lekin,  bu 
fikrni  boshqa  m anbalar  tasdiqlam aydi.
“ Sharafnom ayi  shohiy”  m uallifining  rejasiga  ko 'ra  asar  m uqaddim a, 
ikki  qism  yoki  m aqola  va  xotim adan  iborat  qilib  yozilishi  m o ‘ljallangan.
216

M asalan,  m uqaddim a,  odatdagidek A llohning m adhu sanosi,  hom iy,  oliy 
hukm dor Abdullaxonning sha’niga aytiladigan ta ’rifu tavsif, asarning yozilishi 
tarixi, Abdullaxonning ota-bobolari, qadim da  M arkaziy Osiyoda istiqom at 
qilgan tu rk -m o ‘g‘ul qavmlari,  Chingizxon va uning avlodi  haqida m a’lum ot, 
birinchi  m aqolada M ovarounnahrda  1533—1583-yillarorasidasodirbo‘lgan 
voqealar,  ikkinchi m aqolada esa 0 ‘zbekiston,  Q ozog‘iston va q o ‘shni xorijiy 
m am lakatlarda  1583-yildan  keyin  yuz  berishi  m um kin  bo 'lgan   voqealar, 
xotim ada esa A bdullaxonning olijanob fazilatlari,  uning bilan zam ondosh 
b o 'lg a n   shayxlar,  olim lar,  shoirlar,  vazirlar  va  am irlar,  shuning dek , 
A b d u lla x o n   z a m o n id a   q u rilg a n   b in o la r   h a q id a   m a ’lu m o t  b e rish i 
m o ‘ljallangan.  Lekin,  asar yozilishi jara y o n id a  reja  o ‘zgargan  —  birinchi 
va  ikkinchi  m aqolalar  q o ‘shib  yozilgan,  xotim a  esa  m uallifning  bevaqt 
vafoti  sababli yozilm ay qolgan.
M uallif asar m uqaddim asini  yozishda  N arshaxiyning  “Tarixi  B uxoro” , 
shayxulislom   Safiuddin  A bubakr  A bdullo  Balxiyning  “ Fazoili  Balx” , 
ls ta x riy n in g   “ K ito b   m aso lik   u l - m a m o lik ” ,  J u v a y n iy n in g   “ T arix i 
jahonkushoy” ,  Rashiduddinning “Jo m e ’ ut-tavorix” ,  M irxondning “ Ravzat 
u s-safo ” ,  S harafuddin  Ali  Y azdiyning  “ Z a fa rn o m a ”  va  M uh am m ad 
H aydarning  “Tarixi  R ashidiy”  asarlarid a  keltirilgan  m a ’lu m o tlard an  
foydalangan. XVI asrning 30—60-yillari orasida yuz bergan voqealar saroyda 
m untazam  yuritib turiladigan kundalik daftar,  sodir bo'lgan  m uhim  siyosiy 
voqealam ing shohidi b o ‘lgan  keksa kishilarning og‘zaki axborotlari asosida, 
70—80-yillar  voqealari  esa  m uallifning  bo'lib   o 'tg an   voqealarda  shaxsan 
o 'zi  qatnashib  to'plagan  daliliy  m a’lu m otlar  asosida  yozilgan.
“ Sharafnom ayi shohiy”  asari  qofiyali  nasr,  ya’ni saj — m urakkab badiiy 
uslubda  yozilgan.  U nda  sh e ’riy  p arch alar  Firdavsiy,  Rudakiy,  S a ’diy, 
K am oliddin  Binoiy,  M ushfiqiy  va  m uallifning  o 'z   sh e’rlari,  “ Q u r’oni 
k arim ”  oyatlari,  “ Hadisi  s h a r if’lardan  p arch alar  ham   ko'p.
K itobda siyosiy voqealar bilan bir qatorda  ijtimoiy-iqtisodiy mavzudagi 
m a ’lu m o tlar,  m asalan,  yer  egaligining  iqto,  su yurg 'o l,  ta n h o h   kabi 
shakllari,  tu rli-tu m a n   soliq  va jarim alar,  m asalan,  xiroj,  ixrojot,  tag 'o r, 
ulufa,  q o 'n a lg 'a ,  m adadi  lashkar,  boj,  to m g 'a ,  begar;  o 'lja  va  uning 
jam iyatdagi  o 'rn i,  asirni  qulga  aylantirish  hollari;  O 'zbekistonning  yirik 
s h a h a rla ri  va  h u n a rm a n d c h ilik n in g   u m u m iy   ahvoli;  S h a y b o n iy la r 
davlatining  m a ’m uriy tuzulishi,  Buxoro xonligi  bilan  Rossiya,  H indiston 
va  K oshg'aro'rtasidagi  m unosabatlar haqida qim m atli dalil va  m a’lum otlar 
mavjud.  B undan tashqari,  asar etnografik,  m asalan,  o'zbek xalqi  tarkibiga 
kirgan  urug'  va qavm lar nom lari  ham da topografik  m a’lum otlar,  m asalan, 
B u x o ro ,  S a m a rq a n d ,  T o s h k e n t,  T e rm iz ,  K o 'lo b ,  Balx  kabi  yirik
217

shaharlardagi diqqatga sazovor binolar, osori atiqalar,  shuningdek,  m azkur 
shaharlarning  geografik  holati  va  topografiyasi  haqidagi  axborotlarga 
nihoyatda  boydir.
Ushbu  asarning  q o 'lyozm a nusxalari  k o ‘p,  asl  m atnining  uchdan  ikki 
qismini  Sankt-Peterburglik olim a  M .Salohutdinova ruscha taijim asi bilan 
chop  etgan.  Kitob  1942— 1952-yillari  Sodiq  M irzayev  va  oxirgi  qismi 
Y u.H akim jonov  tom o n id an   60-yillarda  o ‘zbek  tiliga  tarjim a  qilinib,  1 —
2-jildlari, zarur tuzatishlar, tadqiqot va izohlar bilan  1966 va  1969-yillarda 
B.Ahm edov to m o n id an   chop  qilingan.  3—4-jildlari  bosilm ay qolgan  edi. 
1995— 1997-yillarda ikki kitob holida  B.Ahm edov tom on idan  nash retild i.
6 .2 .8 .  «Akbarnoma»
“ A k b a rn o m a ”  yoki  “ I q b o ln o m a ”  n o m li  a sa r  m uallifi  A bulfazl 
Allomiydir.  U  XVI  asrda  H indistonda  yashagan  yirik  tarixnavis  olim   va 
davlat arbobidir.  O lim ning to 'liq   ismi Abulfazl  ibn  M uborak b o ‘lib,  bilim  
doirasi ju d a keng bo'lgani  uchun Allomiy,  bilim larsohibi deb atashganlar. 
U  1551-yil  14-yanvarda Agrada tu g ‘ilgan.  Otasi  shayx  M uborak  ibn  Xizr 
o ‘z  davrining  m ashhur  ilohiyot  olim laridan  hisoblangan.  Akasi  Abulfayz 
yirik  shoir  va  olim  bo'lgan.
Abulfazl  Allom iy  1574—1602-yillari  B oburning  nabirasi  Jaloluddin 
M u h a m m a d   A k b a r  (1 5 5 6 — 1 6 0 5 -y y .)n in g   B osh  vaziri  b o 'lg a n   va 
H indistonning  XVI  asrning  ikkinchi  yarm idagi  ijtimoiy-siyosiy  hayotida 
k a tta   rol  o 'y n a g a n .  1602-yil  2 2 -a v g u std a  D e k an   su b asid an   qay tib 
kelayotganida  shahzoda  Sulton  Salim,  b o 'lg 'u si  Jahon gir  yollagan  qotil 
to m onidan   yo'l  ustida  o'ldirilgan.
Abulfazl  Allom iyning  asosiy  asari  “A k b arn o m a”  yoki  “ Iqb olno m a” 
H indiston va A fg'onistonning XVI  asrdagi  ijtim oiy-siyosiy tarixidan bahs 
yuritadi.  M a ’lum   darajada  “V aqoye” ’  yoki  “ B o b u rn o m a”  asarining 
davomi  sifatida  yaratilgan  bu  ulkan  asar  uch  kitobdan  iborat.  Birinchi 
k ito b d a   A k b a rn in g   tu g 'ilis h i,  o ta -b o b o la ri  —  B o b u r,  H u m o y u n , 
shuningdek  A kbar  podshohligining  dastlabki  17  yili  ichida  bo'lib  o 'tg an  
ijtimoiy-siyosiy  voqealar  bayon  qilinadi.
Ikkinchi  kitob  H indiston  va  qism an  Shim oliy A fg'onistonning  1573— 
1601 -yillardagi  tarixini  o 'z   ichiga  oladi.
U chinchi  kitobda  B oburiylar  davlatining  tuzilishi,  H ind isto nning 
m a ’muriy tarkibi,  aholidan  yig'iladigan  soliq  ham d a jarim alar va ularning 
m iqdori,  hindlarning  dini  va  urf-odatlari  kabi  m asalalarga  keng  o 'rin  
berilgan.  U chinchi  kitob  mustaqil  m azm unga  ega  va  u  “ Oyini  A kbari” 
(“Akbar  q o n u n lari”)  nom i  bilan  ataladi.
218

“ A k b a r n o m a ”  a s a rin in g   m a tn i  1872 — 1 8 7 7 -y illa ri,  G .  B everij 
to m o n id a n   inglizchaga  qilingan tarjim asi  1903—1921 -yillari  K alkuttada 
chop etilgan.
“A kbarnom a”  Boburiylarsaroyida m untazam  yuritilgan maxsus kundalik 
daftar,  rasm iy  davlat  hujjatlari,  shuningdek,  b o ‘lib  o ‘tgan  voqealarning 
ishtirokchilari  b o ‘lgan,  yoki  o ‘sha  voqealarni  bilgan  kishilarning  og'zaki 
ax b o ro tlari  asosida  yozilgan.  A sarning  noyobligi  va  aham iyati  ham  
shundandir.
Abulfazl A llom iy asari  Boburiylar davlati va  Buxoro xonligi  o'rtasidagi 
siyosiy  va  m adaniy  m unosabatiarni  o 'rg an ish d a  m uhim   m anbalardan 
biri  hisoblanadi.
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 63%20Тарих%20фанлари
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti
63%20Тарих%20фанлари -> «0 ‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi. 1-kitob. Shamsuddinov R, Karimov SH.pdf [Abulhasan simjuriy Muhammad ibn Ibrohim]
63%20Тарих%20фанлари -> Talim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi 2-kitob. Shamsuddinov R.pdf [Ahmadbekhoji mehmonxonasi]
63%20Тарих%20фанлари -> «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bo sh tahririyati
63%20Тарих%20фанлари -> Fayzulla boynazarov qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti e. Kenjayev qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> O`zbekiston tarixidan universal qo`llanma tmp9232.pdf [Amudaryo xazinasi]

Download 6.7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling