A b d u m a jid m a d r a im o V gavhar fuzailo va


  0 ‘zbek  tilidagi  manbalar


Download 6.7 Mb.
Pdf ko'rish
bet25/30
Sana15.12.2019
Hajmi6.7 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

6.3.  0 ‘zbek  tilidagi  manbalar
“ S h ay b o n iy n o m a”  tarixiy  do sto n in in g   m uallifi  M u h am m ad   Solih 
(taxm .  1455—1535-yy.)  bo'lib,  turkiyzabon  bilkut  qabilasidan  chiqqan. 
S hohruh  va  M irzo  U lu g ‘bek  davrida  z o ‘r  nufuzga  ega  b o 'lg an   am ir 
S hohm alikning  nabirasi.  Otasi  am ir  N u r  Saidbek  ham   yirik  am irlardan 
bo'lib,  aw al  M irzo  U lug'bek,  so‘ngra  S ulton Abu  S a’id  M irzo xizm atida 
bo'lgan,  1464— 1467-yillari  X orazm da hokim  b o 'lg an   va  1467-yili  Sulton 
Abu  Saidning  farm oni  bilan  qatl  etilgan.  M uh am m ad   Solihning yoshligi 
H irotda  kechgan  va  o 'sh a   yerda  o 'q ib   n a sh ’u  nam o  to pgan,  so'ngra 
S ulton  H usayn,  1494-yildan  S am arqandd a  katta  nufuzga  ega  bo'lgan 
T em uriy  am irlard an   D arvish  M u h am m ad   tarx o n   va  xoja  U baydulla 
A h ro rn in g   o 'g 'li  M u h a m m a d   Y ahyo,  1500— 1504-yillari  B uxoro  va 
C h o r j o 'y d a g i   n o ib   b o 'l i b ,   s h u n d a n   k e y in   to   v a f o tig a   q a d a r , 
Shayboniylardan  M uham m ad  Sulton  (vaf.  1505-y.) va  Ubaydullaxonning 
kotibi  bo'lib   xizm at  qilgan.
M uham m ad  S olihning  yaratgan  tarixiy  dostoni  “ S h ayboniynom a”da 
M uham m ad  Shayboniyxonning  hayoti  va  olib  borgan  urushlari  haqida 
she’riy uslubda hikoya qilinadi. Asar q ahram onning tug'ilganidan boshlab, 
to  1505-yilgacha  D ashti  qipchoq,  M ovaro u n n ah r  ham da  X orazm ning 
ijtim o iy -siy o siy   ta rix id a n   bah s  y u rita d i.  D o s to n d a   q o 's h in la rn in g  
yovuzliklari,  m eh n atk ash   xalqning  o g 'ir  ahvoli,  Q o ra k o 'l,  Qarshi  va 
H uzorda  Shayboniylarga  qarshi  ko'tarilgan  q o 'z g 'o lo n la r  haqida  ham  
q im m a tli  m a ’lu m o tla r   u c h r a y d i.  A s a r  g e o g ra fik   va  e tn o g r a f ik  
m a’lum otlarga  ham   boydir.
“ Shayboniynom a”  asari  1505-yildan  keyin yozilgan.  Uning ikkita nodir 
qo'lyozm alari  saqlanib  qolgan  bo'lib,  biri  Avstriyaning  Vena  shahrida, 
ikkinchisi  esa  S a n k t-P e te rb u rg   universiteti  kutubxonasida  saqlanadi.
219

K itobning  1885  va  1908-yillarda asl  m atni  va  1961  va  1989-yillarda  kirill 
alifbosidagi  tabdili chop etilgan.
6.3.1.  «Tavorixi  guzida,  Nusratnoma»
“Tavorixi  guzida,  N u sra tn o m a”  ( “ Saylanm a  solnom alar,  G ‘alabalar 
kit ob i”)  nom li  tarixiy  asar XVI  asrda  yaratilgan  yozm a  obidadir.  U shbu 
asar  m uallifining  nom i  ishonarli  va  q a t’iy  aniqlanm agan.  T adqiqotchilar 
o ra sid a   bu  x u su sd a   tu r lic h a   fik rla r  m av ju d .  S h a rq s h u n o s la r d a n  
A .A .S e m e n o v ,  R .G .M u k m in o v a   va  V .P .Y u d in   u s h b u   k ito b n i 
Shayboniyxon  to m o n id a n   yoki  uning  faol  ishtirokid a  yozilgan,  deb 
hisoblaydilar.
U shbu  asarni  c h u q u r  va  atro flich a  o ‘rgangan  A .M .Ik ro m o v n in g  
f i k r ic h a ,  “ T a v o r ix i  g u z i d a ,  N u s r a t n o m a ”  ijo d k o r i   m a s h h u r  
“ S hayboniynom a”  dostonining  muallifi  M uham m ad  Solihdir.
“Tavorixi  guzida,  N u sra tn o m a”  asari  m uqaddim asida  m uallif o ‘zini 
“ Ojiz” ,  “G 'a rib ” ,  “ H okisor”  deb ataydi.  U  M unke qoon  nom iga yozilgan 
“Tavorixi jahon kush oy” ,  G ‘ozonxonning  qizi  nom iga  bitilgan  “Tavorixi 
guzida”  va  M irzo  U lug‘bek  nom idan  yozilgan  “ M untahab  ut-tavorixi 
shohiy”  nom li  kitoblardan  saylab  tartib  qilish  haqida  buyruq  olganligi  va 
unda  Shayboniyxon  tarixini  ham   qo'shib  bir  asar  yaratganligi  va  unga 
“Tavorixi  guzida,  N u sra tn o m a ”  deb  ot  qo'yganligini  ochiq  a y ta d i1. 
Bundan  m a’lum   b o ‘Iishicha,  asar  Shayboniyxonning  topshirig'i  bilan 
saroyga  yaqin  turgan  tarixchilarning  biri  tom onid an  yaratilgan.
Ushbu  asar  1502— 1505-yillar  orasida  yozilgan  b o ‘lib,  ikki  mustaqil 
qism dan  —  “Tavorixi  g u zid a”  va  “ N u sra tn o m a ”dan  iborat.  Birinchi 
q ism d a  0 ‘g ‘izxon  va  q ad im g i  tu rk la r,  C h in g iz x o n   h a m d a   u n in g  
M o‘g ‘uliston,  Dashti  qipchoq,  M ovarounnahr  va  E ronda  hukm ronlik 
qilgan avlodi tarixi,  ikkinchi  qism da esa Shayboniyxon tavalludidan  (1451) 
to  uning  M ovarounnahrni  istilo qilishigacha (1500—1505)  Dashti qipchoq 
ham da  M ovarounnahrning  ijtim oiy-siyosiy  ahvoli  bayon  qilingan.
“Tavorixi guzida,  N usratnom a”ning ikkinchi qismi zo‘r ilmiy ahamiyatga 
ega.  U nda  S hayboniylar  q o 'sh in in in g   tu zilishi,  uning  etnik   tarkibi, 
shuningdek,  ko‘chm anchilarning Q orako‘l,  Hisor,  C hag‘oniyon,  0 ‘ratepa 
ham da  X o‘jan d   viloyatlarida  qilgan  talon-taro jlari  haqida  m uhim   va 
qim m atli  m a’lum otlar bor.  Asarning yana  bir qim m atli  tom oni  shundaki, 
unda  sodir bo'lgan  voqealarning  vaqti  aniq  ko'rsatilgan.  Bundan  tashqari,
1  Т а в а р и х и   гу зи д е,  н у с р а т н а м а .  И с с л е д о в а н и е ,  к р и т и ч е с к и й   т е к с т ,  а н н о т и р о в а н н о й  
о гл а в л е н и е   и т а б л и ц а  с в о д н ы х  о г л а в л е н и й  А .М .И к р а м о в а .  -Т а ш к е н т ,  1977.  с т р .1 8 —19.
220

Shayboniyxon  q o ‘shinlari  tom onidan  F arg'ona  viloyatining  bosib  olinishi 
faqat  “Tavorixi guzida,  N usratnom a”  asarida to ‘g ‘ri va to ‘liq yoritilgan.
“Tavorixi guzida,  N usratnom a” asarining faqat ikkita q o ‘lyozm a nusxasi 
bizgacha  yetib  kelgan.  U lardan  biri  S ankt-P eterburgda,  ikkinchisi  esa 
Angliyaning Britaniya m uzeyida saqlanm oqda.  Kitobning m atni  faksimilesi 
(fotonusxa)  zarur ilmiy izohlar va tadqiqotlar biian  1967-yilda T oshkentda 
A .M .ikrom ov to m o n id an   e ’lon qilingan.  U ndan  ayrim   parchalar rus tilida 
1969-yili  O lm a-O tad a  V.P.Yudin  tom onidan  e ’lon  qilingan.
6 .3 .2 .  «Zubdat  ul-asar»
“ Z ubdat  u l-asa r”  ( “ S olnom alar  sari”)  nom li  tu rk iy -o ‘zbek  tilidagi 
tarixiy  asa rn in g   m u allifi  A b d u llo h   N a sru llo h iy   yoki  A b d u llo h   ibn 
M uham m ad  ibn  Ali  N asrulloh  bo'lib,  u  XV  asrning  ikkinchi  yarm i  va
XVI  asrning  b irin chi  yarm ida  o ‘tgan  balxlik  tarixnavis  olim dir.
T arixchi  XV  asrn in g   80—9 0 -y illarid a  Balx  hokim i  T em u riy z o d a 
B a d iu z z a m o n   M irz o n in g   x iz m a tid a   b o ‘lgan.  H iro t  S h ay b o n iy x o n  
to m o n id an   1507-yili  ishg‘ol  etilgandan  keyin  uning  xizm atiga  kirgan. 
1510-yili  M u ham m ad  Shayboniyxon halok bo ‘lganidan keyin,  uning o ‘g ‘li 
M uham m ad  T e m u r  S ulton  huzuriga,  Sam arqandga  kelgan.
Bobur  M irzo  1511-yili  S am arqandga  kelganida  A bdulla  N asrullohiy 
Shayboniy  S ulto n lar  bilan  T oshkentga  kelgan  va  Suyunchxojaxonning 
xizmatiga kirgan.  O radan ko‘p o 'tm ay  tarixchi  Suyunchxojaxonning o ‘g ‘li, 
S hohruhiya  hokim i  Keldi  M uham m ad  nom i  bilan  ham   m ashhur,  S ulton 
M uham m adning xizm atiga yollangan va  1525-yili  uning to p shirig ‘i  bilan 
o'zin in g   “ Z ubdat  u l-a sa r”  nom li  kitobini  yozgan.
“ Z u b d at  u l-a s a r”  u m u m iy   tarix   y o ‘n alishida  yozilgan  va  q adim  
zam onlard an  to   1525-yilgacha  m usulm on  m am lakatlarida  yuz  bergan 
ijtimoiy-siyosiy  voqealarni  qisqacha  bayon  qiladi.  Asar  II  qism ,  fasldan 
iborat  b o ‘lib,  uning  oxirgi  II  qismi  yangi  hisoblanadi.  U n da  XVI  asrning 
birinchi  choragida  X uroson  va  M ovarounnahrda  sodir  bo 'lg an  voqealar 
birm uncha keng yoritilgan. Ayniqsa,  Shayboniy sultonlar Suyunchxojaxon, 
K o‘chkinchixon,  Jo n ib ek   Sulton,  U baydullaxon,  M u ham m ad  T em ur 
Sulton bilan  Bobur M irzo va uning siyosiy ittifoqchilari  Safaviylar o'rtasida 
M ovarounnahr u ch u n  davom   etgan qurolli  kurash,  Suyunchxojaxon  bilan 
Sulton  Saidxon  o ‘rtaisdagi  1512— 1514-yillardagi  toj-u  taxt  uchun  bo'lgan 
k u ra s h   va  F a r g ‘o n a n i n g   S h a y b o n i y la r   t o m o n i d a n   q a y t a d a n  
bo'ysundirilishi,  S hayboniylarning  1514,  1520,  1524-yiIlarda  Xuroson 
ustiga  qilgan  harbiy  yurishlari  va  Balxning  1526-yili  bo'ysundirilishi, 
Shayboniylarning  q ozoq  sultonlari,  xususan  Q osim xon  (1511 — 1523-yy.)
221

o 'rta sid a  S irdaryo  b o 'y id a joylashgan  Yassi,  Savron,  Suzoq,  Sayram   va 
boshqa  sh ah a rlar  u ch u n   olib  borilgan  kurashlar  tarixi  birm uncha  keng 
bayon  etilgan.
Ushbu  q im m atli  asarning  faqat  ikkita  q o ly o zm asi  saqdanib  qolgan 
b o ‘lib,  biri  T o sh k e n td a ,  S harqshunoslik  in stitu tid a  (ln v .№   608)  va 
ikkinchisi  S ankt-P eterburgdagi  R F   FA  Sharqshunoslik  instituti  shah ar 
b o iim id a   (D .1 0 4   raqam i  ostida)  saqlanm oqda.*
Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar
1.  Shayboniylar clavriga  oid qanday  m anbalam i  bilasiz?
2.  «Shayboniynoma»  dostononing  muallifi  kim ?
3.  «Imom  uz-zam on  xalifat  ul-rah топ»  kimning laqabi  edi?
4.  «Abdullanoma»  asarini  kim  yozgan ?
5.  «Akbarnoma»  asarida  0 ‘zbekiston  tarixiga  oid qanday  m a ’lumotlar bor?
7 -M A V Z U :  X V II  -   X IX   A S R   I  Y A R M I  D A V R I 
M  A N  B A LARI
Darsning  mazmuni: 
T alab alarg a  bu  davrda  B uxoro,  X orazm   va 
Q o 'q o n d a   yaratilgan  o ‘zbek  va  fors  tillaridagi  m an b ala r  t o ‘g ‘risida 
tushuncha  beriladi.
Reja:
7.1.  Asosiy  siyosiy-ijtim oiy  voqealar.
7.2.  0 ‘zbek  tilidagi  m anbalar.
7.3.  Fors  tilidagi  m anbalar.
Asosiy  tushunchalar.  Shayboniylar sulolasi  tanazzulga  uchragan.
7.1.  Asosiy  siyosiy-ijtimoiy voqealar
XVII  asrdan  boshlab  m am lakatda  tarqoqlik  yanada  kuchaydi.  Dashti 
qipchoqliklar,  asosan  qozoq  xonlari  va  qalmoqlar,  Xorazm  hukmdorlari 
Abulg‘ozixon va Anushaxon Movarounnahiga tez-tez bostirib kirib, uning Choijo‘y, 
Buxoro va  Samarqand  shaharlari  va qishloqlarini  talon-taroj qila boshladilar.
Eron va Shimoliy  Hindiston hukmdorlari  Boburiylaming Buxoro xonligi 
ichki ishlariga aralashuvi  kuchaydi.  Mamlakatdagi beqarorlik  Ubaydullaxon 
soniy (1702—1711)  hukmronligi  yillaridajuda kuchaydi.  Ulus hukm dorlari,
*  U s h b u   m a v z u   B.  A h m e d o v   asar ig a  t a y a n i b   yoritildi.
222

Balxdagi  M ahm udbiy qatag‘on markaziy hukum atga bo ‘ysunm ay q o ‘ydilar. 
Sam arqand  va  H isor  viloyatlarida  yuz  qabilasi,  Shahrisabz  va  Q arshida 
kenagas va m ang'it  qabilalari xonga qarshi  isyon  ko‘tardilar.  Ubaydullaxon 
soniy o ‘miga xon ko'tarilgan Abulfayz  (1711 — 1747)  nomigagina xon b o ‘lib, 
hokim iyat  bir guruh  yirik  boylar  q o ‘liga  o ‘tib  qoldi.
Eron podshohi  Nodirshoh (1736—1747)  Movarounnahrdagi parokandalik 
va  beqarorlikdan  foydalanib,  1740-yilning  kuzida  Buxoro  xonligini  o ‘ziga 
bo‘ysundirdi. Shundan keyin hokimiyat, asosan Nodirshoh tarafdori,  m ang‘it 
qabilasidan  chiqqan  nufuzli,  katta  yer egasi  M uham m ad  Rahimbiy  q o ‘liga 
o'tdi.  Abulfayzxon  o ‘ldirilganidan  keyin  taxtga  o'tqizilgan  A bdulm o'm in 
(1747—1751)  va  Ubaydullaxon  soniy  (1751 — 1753)  nomigagina  xon  bo'lib, 
davlatning  m uhim   ishlarini  M uham m ad  Rahimbiy  boshqargan.
1753-yilning  16-dekabrida  M uh am m ad  Rahim biy  xon  b o id i.  Shu 
ku n d an   boshlab  B uxoro  xonligida  hokim iyat  M ang‘itlar  sulolasi  q o ‘lida 
b o 'lib ,  ular  1920-yilning  sen tab r  oyigacha  hukm ronlik  qilgan.
1709-yili  m arkaziy  h u kum atning  zaifligi  tufayli  F arg‘on a  vodiysida 
Q o ‘kon  xonligi  (1709—1876)  tashkil  topdi.
X V II1-X 1X  asrda yurtim iz hududida Buxoro amirligi, Xiva va  Q o ‘qon 
xonligi  mavjud  b o ‘lib,  R ossiya  asta-sekin  bu  hududga  siqilib  kirib,  o ‘z 
m ustam lakasini  o ‘rnatdi.
7.2.  0 ‘zbek  tilidagi  manbalar
7 .2 .1 .  «Shajarayi  tarokima»  va  «Shajarayi  turk  va  m o‘g ‘ul»
“ Shajarayi tarokim a” va  “ Shajarayi turk va m o ‘g ‘ul” asarlarini  yaratgan 
Abulg‘ozi  Bahodirxon X ivaxoni  (1643— 1663-yy.)  va tarixchi  olim  sifatida 
m ashhurdir.  U  1603-yil  23-avgustda  U rganchda tug‘ilgan va  1619-yilgacha 
a n a  shu  shaharda  istiqom at  qilgan.  S o ‘ngra  inilari  H abash  va  Ilbors 
bilan  toj-u taxt  uchun b o ‘lgan  kurashda  m ag'lubiyatga  uchrab,  Buxoroga 
qochib  bordi  va  Im om qulixon  (1611 — 1642-yy.)  saroyida  p an o h   topdi. 
Akasi  Isfandiyor  1623-yili  xon  b o ‘lgach,  yana  X orazm ga  qaytib  bordi  va 
U rganchga  hokim   etib  tayinlandi.  Lekin,  1627-yili  Isfandiyorxonning 
o ‘zi  bilan bo'lgan  kurashda  m ag‘lubiyatga uchradi.  Bu  safar A bulg'ozixon 
T urkistonga  qochib  bordi  va  qozoq  xonlaridan  Ishim xon  ( 1598— 1628- 
yy.)  huzurida  panoh  topdi.  O radan  bir  yil  cham asi  vaqt  o ‘tgach,  1628- 
yili,  yana  bir  qozoq  xoni  —  T ursunxon  uni  Toshkentga  olib  keldi  va 
Abulg‘ozixon  T oshkentda  1630-yiI  oxirigacha  istiqom at  qildi.
O radan  k o ‘p  vaqt  o ‘tm ay ,  A bulg‘ozixon  Xiva  turkm anlarining  taklifi 
bilan  yana  X orazm ga  qaytib  bordi,  lekin  oradan  olti  oy  o 'ta r  o ‘tm as, 
Isfandiyorxon  uni  N iso va  D arunga bosqinchilik yurishi  uyushtirganlikda
223

ayblab  hibsga  oldi  va  Eronga,  shoh  Safi’  1  (1629— 1642-yy.)  huzuriga 
o m o n a t1  tariqasida  berib  yubordi.  A buig‘ozixon  o 'sh a n d a  Isfahondagi 
T aborak  q al’asiga  qam ab  qo'yildi  va  shu  tarzda  E ronda  10  yil  atrofida 
kun  kechirdi.  1639-yili A bulg‘ozi  qam oqdan qochdi va ko‘p  m ashaqqatlar 
chekib,  1642-yili  o n a  yurtiga  qaytib  keldi.  1643-yili,  Isfandiyorxon 
vafotidan  bir yil  o 'tg ach,  Orol  o ‘zbeklari  uni  xon  qilib  ko‘tardilar.  0 ‘sha 
yili  Abulg‘ozixon  Xivadagi  raqiblari  ustidan  ham   g ‘alaba  qozo nd i  va 
Xiva  taxtiga  o ‘tirdi.
A bulg‘ozixon  keng  m a ’lum otli  b o 'lish i  bilan  bir  q a to rd a ,  feodal 
hukm dor  ham   edi.  U  o ‘z  faoliyati  bilan  ana  shu  doiralar  m anfaatlarini 
him oya  qildi.
Abulg‘ozixon  1663-yili  toj-u  taxtni  o ‘g1i  A nusha  (1663—1687-yy.)ga 
qoldirib,  um rining  oxirini  butunlay  ilmiy  ishga  bag'ishlaydi.  U  1664-yili 
vafot  etgan.
“ Shajarayi  ta ro k im a ”  tu rk m a n   xalqi  va  T u rk m a n isto n n in g   o ‘rta 
asrlardagi  tarixini  o ‘rganishda  bosh  m anba  b o ‘lib  xizm at  qiladi.
“ Shajarayi turk va m o ‘g‘ul”  1664-yili yozilgan,  lekin Abulg‘ozixonning 
og‘ir dardga chalanib qolishi va tez orada vafot etishi sababli tam om lanm ay 
qolgan.  A sar  IX  bobining  davom i,  y a’ni  1644— 1663-yillar  voqealari 
A nushaxonningtopshirig‘i bilan  M ahm ud  ibn  mulla  M uham m ad  Urganjiy 
degan  olim   to m o n id a n   yozilgan.  A sarning  1—IV  boblari  ham   o ‘sha 
M ahm ud  ibn  M uham m ad  U rganjiyning  qalam iga  m ansubdir.
“ Shajarayi  turk  va  m o ‘g ‘u l”  asari  qisqacha  m uqaddim a  va  9  bobdan 
iborat.  M u qaddim ada,  asosan  asarning  yozilish  sabablari  haq ida  gap 
b o ra d i.  I  b o b d a   O d a m   A to d a n   to   M o ‘g ‘u lx o n g a c h a ,  11  b o b d a  
M o‘g‘ulxondan  Chingizxongacha,  III  bobda Chingizxonning tug'ulishidan 
to   v afo tig ach a,  IV  b obda  0 ‘gaday  q o o n   va  un in g   M o ‘g ‘u listo n d a  
h u k m r o n l i k   q ilg a n   a v lo d i,  V  b o b d a   C h i g ‘a to y x o n   v a  u n in g  
M ovarounnahrda podshohlik qilgan  vorislari,  VI  bobda  Elxoniylar,  y a’ni 
E ronda  hukm ronlik  qilgan  C hingiz  avlodi,  VII  bobda  Jo'jixon  va  uning 
Dashti  qipchoqda  podshohlik  qilgan  avlodi,  V III  bobda  Shayboniyxon 
va  uning  M ovarounnahr,  Q ozog‘iston,  Sibir va Q rim da hukm ronlik qilgan 
fa rza n d la ri  va,  n ih o y at,  IX  b o b d a  S h a y b o n iy x o n n in g   1511 -y ild a n  
X orazm da  podshohlik  qilgan  avlodi  bilan  bog‘liq voqealar bayon  etilgan.
A sarning  I—VIII  boblari  um um lashtiruvchi  xarakterga  ega  b o 'lib , 
R a sh id u d d in n in g   “Jo m e   u t-ta v o rix ” ,  S h a ra fu d d in   Ali  Y a zd iy n in g
1  O m o n a t  — to b clik  a lo m ati.  0 ‘rta  a s r a n ’a n a la rig a  k o 'r a ,  to b elik n i  q ab u l  qilgan  h u k m d o m in g  
sa ro y ig a   fa rz a n d la ri  yoki  y a q in   q a rin d o s h la rid a n   b irin i  g a ro v   ta riq a sid a   y u b o rg a n .  Bu  y c rd a  
sh u n g a   ish o ra t.
224

“ Z a fa rn o m a ”  va  sh uningdek  yana  o ‘n  sakkiz  tarixiy  asarlar  asosida 
yaratilgandir.  K itobning  IX  bobi  yangi  hisoblanadi  va  u nda  X orazm ning 
1512— 1663-yillar orasidagi ijtimoiy-siyosiy tarixi  keng va atroflicha bayon 
etiladi.  B undan  tashqari,  asarda A bulg‘oziy  B ahodirxon  zam o nida  obod 
b o ‘lgan  X orazm dagi  U rganch,  Vazir,  Tirsak,  Yangi  shahar,  B uldum soz, 
Bag‘d od,  Kot,  D urun,  Q um kent,  M izdahkan,  D orug'an   ota,  B oqirg'on, 
Xos  m inora,  Ism  M ahm ud  O ta,  C hilik  kabi  shaharlar,  A m udaryo  va 
daryo  o ‘zanining  o'zgarishi,  xivalik  turkm an larn in g   og‘ir  ahvoli,  X V I—
XVII  asrlarda Xiva xonligi  bilan  Buxoro o'rtasidagi  siyosiy  m unosabatlar 
haqida  ham   qim m atli  m a ’lum otlar  uchraydi.
A bulg'oziy  Bahodirxon  va  uning  “ Shajarayi  tu rk  va  m o ‘g ‘u l”  asari 
tez  orada  ilmiy  jam oatchilikning  d iq q a t-e ’tiborini  qozondi.  U  X V III 
asrdayoq  bir  necha,  nem is  va  fransuz  (1726-y.),  rus  (1770-y.)  va  ingliz 
(1780-y.)  tillariga taijim a qilindi.  O 'tg a n  asrda bu asar nem is (G .Y a.K er), 
rus (Ya.O.Yarsev va G .S.Sablukov),  fransuz  (P .I.D em ezo n ), turk (A hm ad 
Vefiq  posha)  tillariga  tarjim a  qilindi.  A sar  1897— 1913-yillari  yana  tu rk  
(tarjim on  Rizo  N ur)  va  1935-yili  fors  tillariga  taijim a  qilindi.  A sarning 
G .S .S a b lu k o v   (1906 -y.)  va  P .I.D e m e z o n   (1871 — 1874-yy.)  am alg a 
oshirgan  nashrlari  m ukam m al  va  z o ‘r  ilmiy  qim m atga  egadir.
Abulg‘oziy  Bahodirxon asarini xorijiy tillarga tarjim a qilinishi va dunyo 
b o ‘ylab  tarqalishi  b o ‘yicha  “T em u r  tu zu k lari”  va  B oburning  “V aqoyi” 
asari  bilan  qiyoslash  m urnkin.  U lar turkiy tildagi  tarixiy asarlarning ju d a  
k atta  ilm iy  qiym atga  ega  ekanligini  k o ‘rsatadi.
7.2 .2 .  «Firdavs  ul-iqbol»
“ Firdavs  ul-iqbo l”  ( “Jan n a t  bog‘i” )  nom li  X orazm   tarixi  b o ‘yicha 
yaratilgan  shoh  asarning  ijodkorlari  X V III  asr  so ‘nggi  choragi  va  XIX 
asrda  o ‘tgan  yirik  shoir,  tarjim on  va  tarixnavis  S h erm u ham m ad   ibn 
Avazbiy  M unis (1778—1829) va uning jiyani  M uham m ad  Rizo  Em iyozbek 
o ‘g ‘li  O gahiydir  (1 809-1 847).
Munis Xorazmning qadimda yirik shahar bo'lgan  Kot qishlog‘ida dunyoga 
kelgan,  Xiva madrasalarida tahsil ko'rgan,  1800-yildan boshlab xon saroyida 
sarkotib  bo'lib  xizmat  qilgan.  U  1829-yili  51  yoshida  vafot  etgan.
M unis  atroflicha  m a’lum ot  olgan,  turli  fanlar,  xususan  adabiyot  va 
tarixdan  keng  xabardor  bo'lgan  yetuk  olim   va  iste’dodli  shoir  sifatida 
tarixda  qoldi.  U  1806-yili  Eltuzarxon  (1804— 1806)ning  topshirig'i  bilan 
“ Firdavs  ul-iq b o l”  asarini  yoza  boshlaydi.  Lekin,  asar  ayrim  sabablarga 
k o 'ra ,  tugallanm ay  qolgan.
M unis  ajoyib  xattot  sifatida  “ Savodi  t a ’lim ”  nom li  maxsus  risola
225

yozgan.  U  z o ‘r taijim on  b o iib ,  M uham m ad  M irxondning  “ Ravzat  us- 
safo”  asari taijim asini ham  boshlab bergan va uning birinchi jildini tarjim a 
qilib tugatgan edi.
Ogahiy  ham   asli  Kot  qishlog'idan.  M unisning jiyani  va  uning  q o lid a  
tarbiya  topgan.  Yaxshi  o ‘qib,  turli  fanlarni,  xususan  tarix  va  adabiyotni 
chuqur  egallagan.  M unisning  vafotidan  (1829)  keyin  saroyni  tark   etib, 
o ta  kasbi  —  m iroblik  bilan  kun  kechirgan.  U  1847-yili  vafot  etgan.
Ogahiy  ham   iste’dodli  shoir,  yirik  tarixnavis  olim   va  m o hir  tarjim on 
sifatida  shuhrat  topti.  U  tog'asi  M unis  boshlagan  “ Firdavs  u l-iq b o l” 
asarini  oxiriga yetkazdi.  U ndan tashqari,  “ Riyoz u d-d avla”  (“ D avlatning 
jannat bog‘i”),  “Z ubdat  ut-tavorix”  (“T arixlarsarasi”),  “Jo m i’  ul-voqeoti 
sultoniy”  ( “ S ulton  voqealarining  m ajm uasi”)  va  “ G ulshan  u d -d a v la t” 
( “ Davlat  gulshani”)  kabi  tarixga  oid  asarlarni  ham   yozgan.
Bulardan  tashqari,  Ogahiy  zabardast  taijim on  sifatida  19  asami  o ‘zbek 
tiliga taijima qilgan bo‘lib, ularning ichida M uham m ad Mirxondning “ Ravzat 
us-safo” ,  Sharafuddin  Ali  Yazdiyning  “Z afam om a” ,  Nizom uddin  Ahm ad 
Hiraviyning  “Tabaqoti  Akbariy”  kabi  ulkan  tarixiy  asarlari  ham   bor.
M unis  va  Ogahiyning  tarix  sohasidagi  eng  k atta  ilmiy  ishi  “ Firdavs 
u l - iq b o l”  a s a rin in g   y a ra tilis h i  ed i.  K ito b d a   X o ra z m n in g   q a d im  
zam onlardan  to   Q o ‘ng‘irot  sulolasidan1  chiqqan  Allohqulixon  (1825— 
1842)  zam onigacha  bo'lg an   tarixdan  bahs  yuritadi.
“ Firdavs  ul-iqbol”  asari  m uqaddim a va besh  bobdan  iborat.  1806-yili 
boshlangan  va  1840-yili  yozib  tam om langan.
M uqaddim ada  Eltuzarxon  nom iga  h am d-u   sano  o ‘qiladi,  M unisning 
xon  xizm atiga  kirish  sabablari  aytiladi  va  asar  m undarijasi  keltiriladi.
Asarning  1—II  boblari  islom iyatdan  aw al  o ‘tgan  payg‘am barlar,  eski 
tarix  kitoblarida  tu rk -m o ‘g ‘ul  qabilalarining  ajdodi  hisoblangan  Yofas 
ibn  N uh  va  Q o ‘ng‘irot  am irlarining  ilk  tarixiga  bag‘ishlangan.
U chinchi bobda Burtajon va Chingizxon tarixi,  M o‘g‘ul imperiyasining 
C hingisxon  za m o n id a n   to   O ltin  0 ‘rda  xoni  Berdibek  (1 3 5 7 -1 3 6 1 ) 
davrigacha  b o ‘lgan  tarixi  bayon  etilgan.
T o ‘rtinchi  bob  X orazm ning  S hayboniylar  davri  (1511 — 1804)dagi 
ijtimoiy-siyosiy  tarixi  haqidadir.
Beshinchi  bob  Xiva  xonligining  1804— 1825-yillar  orasidagi  ijtim oiy- 
siyosiy  tarixini  o ‘z  ichiga  oladi.
M unis  va  Ogahiyning  m azkur  asarining  asosiy  aham iyati  shundaki,
1  Q o ‘n g ‘iro t  su lo la s i—X o ra z m n i  1804— 1 9 2 0 -y illa r  o ra sid a   id o ra   q ilg a n   su lo la .  A so sc h isi 
E ltu z a rx o n ( 1804— 180 6 -y y .).
226

u nda X orazm ning qariyb  300 yillik  (1511—1825)  tarixi  yaxlit,  xronologik 
tartibda bayon etilgan. Asar turli mavzudagi daliliy m a’lumotlarga nihoyatda 
boy.  K itobda,  m asalan,  X orazm   (Xiva xonligi)  o ‘ram ida  istiqom at qilgan 
turkm an,  qoraqalpoq va qozoq xalqlari va ulam ing m am lakatning ijtim oiy- 
siyosiy  hayotida  tu tg an  o ‘rni,  katta  yer  egaligi,  m ehnatkash  xalq  ahvoli, 
soliq  va jarim alar,  xiroj,  zakot,  peshkash,  tansuqot  va  hokazo,  o ‘n  t o ‘rt 
urug‘ningtarqatibyuborilishi,  1714,  1722—1723 va  1768-yillari sodir bo'lgan 
ocharchilik va qahatchilik, X orazm  shaharlari  U rganch,  K ot,  Vazir, Yangi 
shahar, Tirsak,  G an d u m k o n ,  H azorasp,  Shahobodlarning um um iy ahvoli, 
tu rk m a n la r  va  o ‘zb ek larn in g   etn ik   tark ib i,  Xiva  xonligining  bo sh q a 
m am lakatlar,  xususan,  E ron,  Buxoro  xonligi  va  Rossiya  bilan  b o 'lg an  
iqtisodiy  va  siyosiy  m u n o sab atlari  xususida  qim m atli  m a ’lu m o tla rn i 
uchratamiz.
“ Firdavs u l-iqb ol” asari tarixchilar tom o nidan kam  o'rganilgan.  U n in g  
q o 'ly o z m a   n usx alari  O 'z b e k is to n ,  R ossiya  va  b o sh q a  m a m la k a tla r 
kutubxonalarida saqlanadi.  Ushbu asarning inglizcha taijim asi Yuriy Bregel 
to m o n id a n   1999-yili  Leyden  shahrida  bosib  chiqargan.
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 63%20Тарих%20фанлари
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti
63%20Тарих%20фанлари -> «0 ‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi. 1-kitob. Shamsuddinov R, Karimov SH.pdf [Abulhasan simjuriy Muhammad ibn Ibrohim]
63%20Тарих%20фанлари -> Talim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi 2-kitob. Shamsuddinov R.pdf [Ahmadbekhoji mehmonxonasi]
63%20Тарих%20фанлари -> «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bo sh tahririyati
63%20Тарих%20фанлари -> Fayzulla boynazarov qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti e. Kenjayev qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> O`zbekiston tarixidan universal qo`llanma tmp9232.pdf [Amudaryo xazinasi]

Download 6.7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling