A b,f b b,c,f c a,c,d,e d d,e


Download 20.38 Kb.
Sana02.01.2022
Hajmi20.38 Kb.
#195670
Bog'liq
02,08 kimyo
000Соғлиқни сақлаш 1, 000Соғлиқни сақлаш 1, 000Соғлиқни сақлаш 1, LABARATORIYA Ishi-1, Adabiyotshunoslik oraliq-1, 3, 3G UMTS ва WCDMA, Якуний назорат Кибер, Davriy sistema(2), elektron kuchaytirgich turlari., CV Feruzbek UZB, magnit maydoni va uning xarakteristikalari, magnit maydoni va uning xarakteristikalari, magnit maydoni va uning xarakteristikalari

Kimyo

1. Izotonlar to`g`risidagi eng aniq fikrlarni tanlang. a) yadro zaryadalari bir xil bo`lgan atomlar b) Izotonlar tarkibida tarkibida protonlar soni har xil bo`ladi c) Izotonlar tarkibida tarkibida elektronlar soni bir xil bo`ladi d) atom massalari bir xil bo`lgan atomlardan iborat e) Izotonlar tarkibida tarkibida neytronlar soni har xil bo`ladi f) Izotonlar tarkibida tarkibida neytronlar soni bir xil bo`ladi

A) b,f B) b,c,f C) a,c,d,e D) d,e

2.Fosfat kislota eritmasidagi ionlarning konsentratsiyasi oshib borish tartibida joylashtiring?

1)vodorod 2)gidrofosfat 3) digidrofosfat 4) fosfat

A)4,2,3,1 B)1,4,2,3 C)1,3,2,4 D)3,2,4,1

3. C3H8, C2H6, CH4 gazlaridan hosil bo’lgan 25g aralashma yondirilganda 35,84 litr karbonat angidrid hosil bo’ladi. Reaksiya natijasida hosil bo’lgan suv massasini toping?

A) 46,6 B) 62,4 C)52,2 D)44,8

4. Reaksiya 600C da 32 minut, 300C da 4 minutda tugaydi. Reaksiyaning temperature koeffisitentini aniqlang?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 2.5

5.Qaysi jarayonda elementning tartib raqami bir birlikka oshadi?

1)protonning neytronga aylanish 2)neytronning protonga aylanishi 3)elektronni yadroga qulashi 4)neytronning yadroga qulashi

A)1,3 B)2,4 C)2 D)3

6.Agar gazlar aralashmasida bir atom geliyga 2 atom neon va 3 atom argon to’g’ri kelsa, bir litr aralashma massasini toping?

A)27,33 gr B)1,22 gr C)0,48 gr D)7,32gr

7. 2 mol fosfin yonganda 2440 kj energiya ajraladi.Agar 1 mol P2O5 dan 1548 kj va 1 mol suvdan 286 kj energiya hosil bo’lsa,1 mol fosfinning hosil bo’lish energiyasini toping(j)?

A)+17 B)-17 C)-17000 D)-303

8. C6H10 tarkibli 10,25 gr uglevodorod 2,8 litr vodorodni biriktirib olsa, bu uglevodorodni aniqlang?

A)geksin B)geksadien C)siklogeksan D)siklogeksen
9. 30ml hajmdagi etilen uglevodorodi mo’l miqdorda olingan 120ml hajmdagi kislorod bilan aralashtirildi va yondirildi. Olingan gazlar aralshmasi dastlabki sharoitga keltirilgandan so’ng uning hajmi 90 ml ni, ishqor eritmasidan o’tkazilganda hajm 30ml ni tashkil etdi. Formulani toping?

A) C2H4 B) C2H6 C) C2H2 D) C3H4


10.Gidrolizda jarayoniga uchramaydigan tuzlarni toping?

1)NaCl 2)MgCl2 3)Al(NO3)3 4)LiNO3 5)BaSO4

A)1,2,4 B)2,3 C)1,4,5 D)1,4
11. Hajmi 12,32litr bo’lgan etilen bilan propilen aralashmasini gidrogenlash uchun xuddi shuncha hajm vodorod sarf bo’ladi. Aralshmadagi etilen va propilenning hajmiy ulushini toping (alkenlarning massa nisbati 2:3)?

A) 25% ; 75% B) 60% ; 40% C) 10% ; 90% D) 50%; 50%

12. Kumush ko’zgu reaksiyasini beradigan moddalarni ko’rsating?

1)riboza 2)fruktoza 3)glukoza 4)chumoli kislota 5)atseton 6)etilformiat

A)1,3,6 B)1,2,4,5 C)2,5,6 D)1,3,4,6
13. 29% li 200g sulfat kislotaga qancha (m3 ) sulfat angidrid qo’shilsa, 2SO3∙H2SO4 tarkibli oleun hosil bo’ladi?

A)2 B)0,56 C)1,123 D)4


14.BaCl2∙xH2O kristalogidratida hodorodning masdsa ulushi 2,86%.Kristalogidratdagi suv molekulalar soni topilsin?

A)4 B)6 C) 8 D) 10


15. Berk idishda turgan 5,6 l (n.sh) metanning massasiga teng ogirlikda kislorod qo’shildi.Umumiy elektronlar yigindisi Avgadro sonidan 7,5 marta ko’p bo’lishi uchun necha gram geliy qo’shish kerak?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

16. 1 mol to’yingan nomalum spirtning oksidlanishidan hosil bo’lgan karbon kislota o’shancha mol o’sha nomalum spirt bilan reaksiyasidan 50% unum bilan murakkab efir olindi. Efir yoqilganda 67,2 litr CO2 hosil bo’ldi. No’malum spirtni toping?

A)etanol B)propanol-1 C)propanol-2 D)izobutil spirt

17. .Benzinning detonasiyaga chidamliligini qaysi alkan ta’minlaydi?

A)n-pentan B)2,3,3 trimetil pentan C) 2,2,4 trimetil pentan D)oktan

18. Tuzsimon karbidlar(metanidlar)ga mansub bo’lganlarini aniqlang?

A)Al2C6; Ge2C6; Mg2C3 B) Be2C; Al4C3

C) SiC(silisidlar);B12C3; B12C2(boridlar)

D) AgC2;CaC2;SrC2; Cu2C2

19. Glukoza va formaldegid aralashmasi Ag2O ning ammiakdagi eritmasi bilan to’liq oksidlanganda 54 gr metal hosil bo’ldi.Bu aralashmaning spirtli bijg’ishidan 2,24 litr gaz ajraldi. Dastlabki aralashmadagi formaldegidning massasini toping?

A)6 gr B)9 gr C)3 gr D)12 gr


20. Quyidagi birikmalarda HRO2 no’malum element atomining massa ulushi kislorodning massa ulushidan 2,5 marta kata bo’lsa ,element eng yuqori valentligi berilgan javobni toping?

A) 3 B)6 C)7 D)5


21. 60% li eritmada tuzning massasi uch marta kamaytirildi, suvning massasi ikki marta oshirildi. Hosil bo’lgan eritma foiz konsentratsiyasini toping?

A) 50 B)30 C)20 D)15


22. Barcha zarrachalarning 37,5% qismi neytronlardan iborat bo’lgan Ca atomiga isobar bo’lgan K atomining neytronlar sonini toping?

A) 20 B) 24 C) 25 D) 44

23. Massasi 14,4 g bo’lgan mis (II) oksidni qaytarish uchun kerak bo’ladigan vodorod olish uchun qancha massadagi ruxni sulfat kislotada eritish kerak? Qaytarish uchun vodorod ikki marta mo'l bo’lishi kerakligini hisobga oling.

A) 11.5 gr B) 20.04 gr C) 21.56 gr D) 23,4 g.


24. 3:1 mol nisbatda olingan AgNO3 va Cu(NO3)2dan iborat aralashma qizdirilganda hosil bolgan gazlar aralashmasining o'rtacha molekular rnassasini aniqlang.

A) 44 B) 42 C) 40 D)39

25. Tabiatda xlor minerallarini toping?

1. Dolomit; 2. Malahit; 3.kriolit; 4. Flyuorit; 5.tish va emal tarkibida; 6. Ftorli apatit; 7.apatit; 8.silvin; 9. Silvinit; 10. Karnallit; 11.galit; 12.kainit A) 1,2,7,8,9 B) 3,4,5,6

C) 8,9,10,11,12 D) 3,4,6,10.12

26. Quyida keltirilgan molekulalardan ularning tarkibidagi neytronning protonga nisbati birdan katta bo`lganlarini tanlang.

1)H218O; 2)15NH3; 3)13CO; 4)15N2

A) 2, 4 B) 2, 1 C) 3, 4 D) 1, 3


27. Cu(OH)2+ N2H4= Cu2O+H2O+…;

Ag2O+ N2H4=Ag+H2O+…? qanday modda hosil bo’ladi?

A) gidroksil amin(NH2OH) B) azot C) HN3 D) N2O
28. Ushbu reaksiya tenglamasi qaysi tipga mansub?

Ca( HCO3)2 + Ca(OH )2

A) oksidlanish-qaytarilish B) parchalanish

C) neytrallanish D) birikish

29. Minerallar nomini formulalar bilan juftlab belgilang? 1)pollusit 2) silvinit 3) kainit 4) kaliy super oksid 5) mis to’tiyosi 6) mis kuporosi; a) LiAl(SO4)2 b) CsAl(SiO3)2

c) KCl d) KCl•NaCl e) ) Kcl•MgSO4•3H2O

g) K2O4 h) CuSO4•5H2O f) Cu2S j) K2O2

A) 1-b, 2-d, 3-e, 4-g, 5-h, 6-h

B) 1-a, 2-d, 3-e, 4-j, 5-f,6-h

C) 1-b, 2-d, 3-e, 4-g, 5-f, 6-h

D1-a, 2-c, 3-d, 4-j, 5-f,6-h

30. P4S3+ HNO3 + … → … + NO + ... koeffisentlar yig’indisi?A) 107 B)110 C) 109 D)108
Download 20.38 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling