A. V. Vahobov, T. S. Malikov


To‘g‘ri (bevosita) soliqlar


Download 5.09 Mb.
Pdf ko'rish
bet73/75
Sana13.11.2017
Hajmi5.09 Mb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   75

To‘g‘ri (bevosita) soliqlar 

— daromad solig'i, foyda solig'i,  resurs 

toMovlari,  mol-mulk  soligM  va  boshqalardan  iborat  bo'lib,  ularga 

egalik qilish va ulardan  foydalanish soliqqa tortish uchun asos bo'lib 

xizmat  qiladi.


To‘g‘ri  (bevosita)  soliqqa  tortish 

—  shaxsan  yoki  ish  beruvchi 

orqali  soliqlami  soliq  xizmatlariga  to ‘g‘ridan-to‘g ‘ri  to'lash  orqali 

amalga  oshiriladigan jamiyat  a ’zolarini  bevosita  soliqqa  tortishdan 

iborat.  Aniq  bir shaxsning  ahvoliga bog'liq bo'lmasdan,  balki  uning 

qanday  mahsulotlami  sotib  olishiga  bog'liq  bo'lgan  egri  (bilvosita) 

soliqqa  tortishdan  farq  qiladi.

To‘lov  balansi 

—  ma’lum  bir  davr  (oy,  chorak,  yarim  yil,  yil) 

mobaynida  mamlakat  tom onidan  xorijga  to'langan  to'lanm alar  va 

xorijdan olingan to'lovlar o'rtasida nisbat.  O 'z ichiga tegishli davrda 

mamlakat tovarlari eksporti va importi qiymatlarini  ifodalovchi savdo 

balansini,  xizmatlar  balansini  va  notijoriy  to'lovni  oladi.  Bularning 

barchasi joriy  operatsiyalar bo'yicha  to io v   balansini  shakllantiradi. 

Mamlakatning umumiy to'lov balansi esa joriy operatsiyalar bo'yicha 

to'lov balansi,  kapitallar va  kreditorlar harakati balansi,  shuningdek, 

oltin  va  valyuta  rezervlari  harakati  balansidan  tashkil  topadi.To‘lov  aylanmasi 

—  mamlakat  iqtisodiyotidagi  barcha  pulli 

to'lovlar  (pul  to'lovlarining)  majmui  (yig'indisi,  to'plami).

ToMovlarning  navbatliligi 

—  bir  necha  muddatli  va  muddati 

o'tib  ketgan  to'lovlar  mavjud  bo'lganda  va  ularni  to 'liq   to'lash 

(qaytarish,  uzish)  uchun  m ablag'lar  yetarli  bo'lm ag an   holda 

to'lovchining  hisob  varag'idan  pul  mablag'larini  o'tkazish  (olish, 

undirish)  ketma-ketligi.Tibbiyot  sug'urtasi 

—  so g 'liq n i  saqlash  b o 'y ic h a   aholi 

manfaatlarini  ijtimoiy  himoya  qilishning  shakli.  Sug'urta  hodisasi 

ro'y bergan paytda fuqarolarga tibbiy yordam olinishini kafolatlaydi. 

Ikki  shaklda  amalga  oshirilishi  mumkin:  majburiy va  ixtiyoriy.

U

Umumdavlat  moliyasi 

—  davlatning  funksiyalari  va  vazifalarini 

bajarish  ham da  kengaytirilgan  takror  ishlab  ch iqarish  uchun 

sharoitlarni  yaratish  maqsadida  markazlashtirilgan  pul  mablag'lari 

fo ndlarini  shakllantirish,  taqsim lash  va  ulardan  foydalanish 

jarayonida  vujudga  keladigan  iqtisodiy  munosabatlar  tizimi.

Uy-joy  solig‘i 

—  ko'chmas  mulk  solig'ining  ko'rinishlaridan 

biri  bo'lib,  bu  soliqqa  uy-joyga  ega  bo'lganlar  tortiladi.


ғ

Foyda  soligM 

—  xo'jalik  yurituvchi  sub’ektlam ing  foydasidan 

olinib,  byudjetning  m uhim   darom adlaridan  biri  hisoblanadi.  Bu 

to 'g 'ri (bevosita) soliqdir.  Uning summasi soliq to'lovchi korxonaning 

yakuniy  moliyaviy  natijalariga  bog'liq  b o ia d i.  M oliya  yilida  soliq 

solinadigan  foydaga  ega  b o ig a n   yuridik  shaxslar  foyda  solig'ini 

to'lo v ch ilar  hisoblanadi.  Yalpi  foyda  bilan  m a’lum   chegirm alar 

o'rtasidagi  farq  sifatida  hisoblangan foyda soliqqa tortish  o b ’ektidir. 

Foyda  solig'i  barcha  soliqlar to ia n g a n d a n   so 'ng  korxona  ixtiyoriga 

qolgan  foyda  hisobidan  to'lanadi.Fuqarolaming yillik jami daromadi 

—  ulam ing  korxonada  olgan 

pul  va  natural  ko'rinishdagi  barcha  to ianm alaridan   iborat.  Xorijiy 

valyutada  olingan  fuqarolam ing  darom adi  soliqqa  tortish  maqsadlari 

uchun  darom ad  olingan  kundagi  Markaziy  bankning  kursi  bo'yicha 

milliy  valyutada  aniqlanadi.  F u qarolam ing  yillik  jam i  darom adi 

tarkibiga  (soliqqa  tortish  maqsadlari  uchun)  quyidagilar kiritilmaydi: 

pensiyalar; davlat ijtimoiy nafaqalari  (vaqtinchalik  m ehnat qobiliyatini 

y o 'q o tg a n lig i  u c h u n   n a fa q a la rd a n   ta s h q a ri);  k o m p e n s a ts io n  

to 'la n m ala r;  m o ddiy  yo rd am   k o 'rsa tish   sum m alari  (tab iiy   ofat 

m unosabati  bilan);  davlat  zayom i  obligatsiyalari  va  lotereyalari 

b o 'y ic h a   y u to 'q la r;  ban k lar  va  b o sh q a  k red it  tash k ilo tlarid ag i 

om onatlar  bo'yicha  foizlar  va  boshqalar.

X

Xarajatlarni respublika byudjetidan moliyalashtirish 

— quyidagilar 

respublika  byudjetdan  m oliyalashtiriladi:  fan,  ta ’lim ,  m adaniyat, 

so q iiq n i  saqlash,  jism oniy  tarbiya  va  sport  (respublikaga  bo'ysuna- 

digan  tashkilotlar  bo'yicha);  ijtim oiy  ta ’m inot;  m udofaa,  milliy 

xavfsizlik va jam oat tartibini ta’minlash; sudlar va prokuratura oiganlari 

faoliyatini ta ’minlash;  davlat zahirasi va safarbarlik zahirasini  vujudga 

k e ltir is h   h a m d a   u la r n i  s a q la s h ;  d a v la t  m a r k a z la s h tir ilg a n  

investitsiyalarini  amalga  oshirish;  davlat  hokimiyati  va  boshqaruv 

organlari,  O 'zbekiston  Respublikasining  chet  ellardagi  diplom atik 

vakolatxonalari  ham da  missiyalari  faoliyatini  ta ’minlash;  iqtisodiyot 

turli tarmoqlarining respublikaga bo'ysunadigan byudjet tashkilotlarini 

saqlash; O 'zbekiston Respublikasi Vazirlar M ahkamasining qarorlariga


muvofiq  iqtisodiyot  tarmoqlarini  rivojlantirishning  maqsadli  davlat 

dasturlari va tadbirlarini amalga oshirish; yer tuzish,  meliorativ, tabiatni 

muhofaza  qilish  va  epizootiyaga  qarshi  kurash  chora-tadbirlarini 

amalga  oshirish;  qishloq  xo'jaligi  zararkunandalariga  qarshi  kurash; 

gidrom eteorologiya,  d o ig a   qarshi  kurash  chora-tadbirlari;  q onun 

hujjatlarida  nazarda  tutilgan  boshqa  maqsadlar.Xarajatlarni 

Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjetidan va mahalliy 

byudjetlardan  moliyalashtirish 

-   quyidagilar  yuqorida  ta ’kidlangan 

byudjetlardan  moliyalashtiriladi:  fan,  ta ’lim,  m adaniyat,  sog'liqni 

saqlash,  jism oniy  tarbiya  va  sport  (Qoraqalpog'iston  Respublikasi 

b y u d je ti,  v ilo y a tla r   va  T o s h k e n t  s h a h ri  b y u d je tla r id a n  

moliyalashtiriladigan byudjet tashkilotlari  bo'yicha);  ijtimoiy ta’m inot; 

aholini  ijtimoiy  himoya  qilish;  Qoraqalpog'iston  Respublikasi  davlat 

hokimiyati  va  boshqaruv  organlari  hamda  mahalliy  davlat  hokimiyati 

organlari  faoliyatini  ta ’m inlash;  iqtisodiyot  turli  tarm oqlarining 

Qoraqalpog'iston  Respublikasi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahri  byudjet 

tash k ilo tlarin i  saqlash;  qonu n   hujjatlariga  m uvofiq  iq tiso d iy o t 

tarmoqlarini rivojlantirishning maqsadli dasturlari va tadbirlarini amalga 

oshirish;  qonun  hujjatlarida  nazarda  tutilgan  boshqa  maqsadlar.

Xorijiy  davlatlarning  hukumatlari,  banklari  va  firmalariga 

bogMangan  kreditlar 

—  xorijiy  davlatlarning  hukum atlari,  banklari 

va  firmalari  m ablag'lari  hisobidan  kreditor  m am lakatdan  tovariar, 

ishlar va  xizm atlar sotib  olish  uchun  qaytarilish  va  tiklanish  asosida 

m ablag'lam i jalb  qilish  shakli.

S

Sessionariy 

—  qayta  sug'urtalashda  riskni  o'ziga  qabul  qiluvchi 

sug'urtalovchi.

E

Egri (bilvosita)  soliqlar 

—  xo'jalik  aktlari  va  aylanmalari  ham da 

moliyaviy  operatsiyalardan  kelib  chiqadi.  Bu  soliqlaming  tarkibiga 

qo'shilgan  qiym at  solig'i,  aksizlar,  bojxona  bojlari,  qim m atbah o 

qog'ozlar  bo'yicha  operatsiyalardan  olinadigan  soliq  va  boshqalar 

k iradi.  U la r  b ah o   yoki  tarifg a  u sta m a   (q o 's h im c h a )  ta rz id a  

(ko'rinishida)  o'm atilib ,  soliq  to'lovchilam ing  darom adlari  bilan


belgilanadigan (aniqlanadigan)  to‘g‘ri (bevosita) soliqlardan farq qiladi.

Egri  (bilvosita)  soliqqa  tortish 

—  darom adlar  sarf  qilinayotgan 

paytda toManadigan soliqlar tizimini  o 'z  ichiga olib,  darom adlar bilan 

emas,  balki  xarajatlar bilan  bog'liqdir.  M asalan,  sotuvdan  olinadigan 

soliq  (sotuv  solig'i),  aksizlar,  qo'shilgan  qiym at  solig'i  va  h.q.  Egri 

(bilvosita)  soliqqa  tortishda  m ahsulotni  ishlab  chiqaruvchi  yoki 

xizm atni  ko'rsatuvchi  ulami  tarkibida  ustam a  (qo'shim cha)  bo'lgan 

bahoda  (tarifda)  sotadi  va  tushum dan  m a’lum   bir  soliq  summasini 

davlat ixtiyoriga o'tkazadi.  Shunday qilib,  amalda u soliqlar yig'uvchi, 

sotib  oluvchi  esa  egri  (bilvosita)  soliqni  to'lovchi  bo'lib  hisoblanadi. 

Shunga  mos  ravishda  egri  (bilvosita)  soliqqa  tortishda  shu  soliqni 

to'lashi  kerak  bo'lgan  va  shu  soliqqa  tortilishi  lozim  bo'lgan  yuridik 

va jism oniy  shaxslar  turlicha  shaxslardir.

Yu

Yuridik shaxslardan olinadigan soliqlar 

— qo'shilgan qiymat solig'i, 

korxona  va  tashkilotlaming  daromadi  (foydasi)dan  olinadigan  soliq, 

aksizlar, yo'l fondini shakllantirish uchun manba sifatida foydalaniladigan 

soliqlar,  korxona  mol-mulki  solig'i, yer uchun to'lovlar,  reklama solig'i, 

biijada amalga oshirilgan bitimlardan olinadigan yig'im,  mahalliy auksion 

va  lotereyalami  o'tkazish  huquqi  uchun  litsenziya  yig'im,  boshqa soliq, 

yig'im  va  majburiy  to'lovlardan  iborat.Ya

Yashirin soliq 

— iste’molchi tom onidan bevosita to'lanm aydigan, 

lek in   u n g a  m o 'lja lla n g a n   m a h su lo tn in g   b a h o si  tark ib ig a   u n i 

o g o h lan tirm asd a n ,  unga  x abar  b e rm a sd a n ,  unga  b ild irm asd an  

kiritilgan  soliq.  M asalan,  bojlar.

0O‘zaro sug‘urta jamiyati 

—  notijoriy  tipdagi  sug'urta  tashkiloti, 

o'zlarin ing   mulkiy  m anfaatlarini  su g'u rta  him oyasi  uchun  badal 

asosida  vujudga  kelgan  jism oniy  va  yuridik  shaxslam ing  ixtiyoriy 

birlashm asi  sifatida  amal  qiladi  (faoliyat  ko'rsatadi).Q

Qayta sug‘urtalash 

— balanslashtirilgan (muvozanatlashtirilgan) 

sug'urta  portfelini  yaratish  m aqsadida  sug'urta  o b ’ekti  b o 'y ich a 

sug'urtalovchi majburiyatlarining bir qismini boshqa sug'urtalovchiga 

berish bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy (moliyaviy) m unosabatlar tizimi.

Qoraqalpog'iston  Respublikasining  byudjeti 

—  D a v la t 

byudjetining  Q oraqalpog'iston  Respublikasi  pul  m ablag'lari  fondini 

tashkil  etuvchi  bir qismi  bo'lib,  byudjetda  darom adlar m anbalari  va 

ulardan tushum lar  m iqdori,  shuningdek  moliya yili  m obaynida aniq 

m aqsadlar  uchun  ajratiladigan  m ablag'lar  sarfi  yo 'n alish lari  va 

miqdori  nazarda  tutiladi.

Qimmatli  qog‘ozlar 

—  o 'z in in g   egasiga  d iv id e n t  va  foiz 

ko'rinishida  darom ad  olish  huquqini  beruvchi  mulk  tituli.  Ularning 

tarkibiga  aksiyalar,  obligatsiyalar  va  boshqalar  kiradi.Qo'shilgan qiymat 

— sotilgan  (realizatsiya qilingan) m ahsulotlar, 

ishlar  va  xizm atlar  qiym ati  bilan  ishlab  chiqarish  va  m uom ala 

xarajatlarining  tarkibiga  kiritilgan  m oddiy  xarajatlarning  qiym ati 

o'rtasidagi  farq.

Qo'shilgan  qiymat  soligM 

—  ishlab  ch iq arish  va  m uom ala 

jarayonlarining  barcha  bosqichlarida  yaratilgan  qo'shilgan  qiym at 

bir  qism ining  byudjetga  olish  shakli.  Egri  (bilvosita)  soliqlam ing 

tarkibiga  kiradi.  M ahsulotlam i  (ishlam i,  xizm atlam i)  realizatsiya 

va  im port qilish  oboroti  qo'shilgan qiymat solig'i  solinadigan  ob ’ekt 

h iso b la n a d i.  R e a liz a tsiy a   b o 'y ic h a   so liq   so lin a d ig a n   o b o ro t 

realizatsiya  qilinadigan  m ahsulotlar  (ishlar,  xizm atlar)  qiym ati 

asosida,  qo'llaniladigan  narxlar  va  tariflam i  inobatga  olgan  holda, 

aksiz  so lig 'in i  hisobga  olib  ularga  q o 'sh ilg a n   q iy m at  so lig 'in i 

kiritm asdan  belgilanadi.  Bu  soliqni  to'lovchilar qatoriga  m ulkchilik 

shakli  va  kimga  tegishli  ekanligidan  qat’iy  nazar  ishlab  chiqarish  va 

tijoriy  fao liy at  bilan  sh u g 'ullanu v ch i  yurid ik  shaxslar  (xorijiy 

investitsiyali  korxonalar  ham )  kiradi.A D A B I Y O T L A R

1.  O 'zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi.  —  Т.:  O 'zbekiston, 

1992.

2.  «Byudjet  tizim i  to'g'risida».  O 'zbekiston  Respublikasining qonuni,  14  dekabr  2000  yil.

3.  «Davlat  byudjetining  g'azna  ijrosi  to'g'risida».  O 'zbekiston 

Respublikasining  qonuni,  26 avgust  2004  yil.

4.  «Avtomobil yo'llari to'g'risida».  O 'zbekiston  Respublikasining 

qonuni,  1992  yil.

5.  «Aholi  bandligi  to'g'risida».  O 'zbekiston  Respublikasining 

qonuni,  1998  yil.

6

.  O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi.  — Т.:  O'zbekiston,  2008.

7.  O'zbekiston  Respublikasi Prezidentining 2010 yil  24 dekabrdagi 

Р Р -1 4 4 9 -son li  «O 'zbekiston  Respublikasining  2011  yilgi  asosiy 

makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va Davlat byudjeti parametrlari 

to'g'risida»gi Qarori.8

.  O'zbekiston  Respublikasi Prezidentining  2009 yil  22 dekabrdagi 

Р Р -1 2 4 5 -sonli  «O 'zbekiston  Respublikasining  2010  yilgi  asosiy 

makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va Davlat byudjeti parametrlari 

to'g'risida»gi Qarori.

1 9.  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2008 yil  29 dekabrdagi 

PP-vt0 2 4 -sonli  «O 'zbekiston  Respublikasining  2009  yilgi  asosiy 

makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va Davlat byudjeti parametrlari 

to'g'risida»gi  Qarori.

10. O'zbekiston  Respublikasi Prezidentining 2007 yil  12 dekabrdagi 

P Q -74 4-sonli  « O 'zbek isto n  R espublikasining  2006  yilgi  asosiy 

makroiqtisodiy ko'rsatkichlari  prognozi va Davlat byudjeti parametrlari 

to'g'risida»gi  Qarori.

11.  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining 2006 yil  18 dekabrdagi 

P Q -53 2-sonli  « O 'zb ek isto n   R espublikasining  2007  yilgi  asosiy 

makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va Davlat byudjeti parametrlari 

to'g'risida»gi Qarori.

12.  O'zbekiston  Respublikasi Prezidentining 2005 yil  27 dekabrdagi 

PQ -2 4 4 -so nli  « O 'zb ek isto n   R espublikasining  2006  yilgi  asosiy 

makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va Davlat byudjeti parametrlari 

to'g'risida»gi Qarori.


13.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining «2004—2009 yillarda 

Maktab ta’limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi to ‘g‘risida»gi 

3431-sonli  Farmoni,  2004  yil.

14.  0 ‘z b e k isto n   R e sp u b lik a si  P re z id e n tin in g   « U m u m iy  

foydalanishdagi  avtom obil  y o 'lla rin i  loyihalashtirish,  qurish  va 

rekonstruksiya qilish tartibini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar 

to ‘g‘risida»gi  qarori,  2006  yil.

15.  O'zbekiston  Respublikasi Vazirlar M ahkamasining 490-  sonli 

«Byudjetdan  tashqari  pensiya  jam g 'arm asi  boshqaruvini  yanada 

takomillashtirish  to'g'risida»gi  qarori,  2004  yil.

16.  O 'z b e k is to n   R e sp u b lik a si  V a z irla r  M a h k a m a s in in g  

«O'zbekiston  Respublikasi  ijtimoiy ta ’minot vazirligi huzurida Pensiya 

jam g'arm asini  tashkil  etish  to ‘g'risida»gi  459-sonli  qarori,  1996  yil.

17.  O'zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  498-sonli 

«Byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mablag'larini shakllantirish va 

xarajat qilish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash to‘g'risida»gi qarori.

18.  O 'z b e k is to n   R e s p u b lik a s i  V a z irla r  M a h k a m a s in in g  

«O'zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  huzurida  Respublika  yo'l 

jam g‘armasi va  «

0

‘zavtoyoi» davlat aksionerlik kompaniyasi faoliyatini 

tashkil  etish  masalalari  to'g'risida»gi  36-sonli  qarori,  2003  yil.

19.  O 'z b e k is to n   R e s p u b lik a s i  V a z irla r  M a h k a m a s in in g  

«O'zbekiston  Respublikasining  Bandlikni  qo'llab-quvvatlash  davlat 

jam g 'a rm a si  m ab lag 'larini  shakllantirish  va  foydalanish  tartib i 

to'g'risida»gi  Nizomni  tasdiqlash  bo'yicha  173-sonli  qarori,  2003  yil.

20.  O'zbekiston  Respublikasi Vazirlar Mahkamasining  Byudjetdan 

tashqari  «Maktab  ta ’limi jam g'arm asini  tashkil  etish  chora-tadbirlari 

to'g'risida»gi  263-sonli  qarori,  2004  yil.

21.  Karimov  I.A.  Asosiy  vazifamiz  —  Vatanimiz  taraqqiyoti  va 

x a lq im iz   fa ro v o n lig in i  y a n a d a   y u k s a ltiris h d ir.  —T o s h k e n t: 

«O'zbekiston»,  2010.-80 b.

(22,/Karimov  I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi,  O 'zbekiston 

sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo'llari  va  choralari.  —Toshkent: 

«O'zbekiston»,  2009.-56  b.

23.  Karimov  [.A.  O'zbekistonning  16  yillik  mustaqil  taraqqiyoti 

yo'li.  —Т.:  «O'zbekiston»,  2007.

[24.  Karimov  I.A.  Mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimizning hayot 

darajasini  yuksaltirish  barcha  dem okratik  yangilash  va  iqtisodiy 

islohotimizning  pirovard  maqsadidir.  -Т .:  «O'zbekiston»,  2007.


25.  Karimov  I.A.  0 ‘zbekiston  -iqtisodiy  islohotlami  chuqur­

lashtirish  yulida.  - Т .:  « 0 ‘zbekiston»,  1995.

26.  Karimov  I.A.  0 ‘zbekistonning  siyosiy-ijtimoiy  va  iqtisodiy 

istiqbolining  asosiy  tamoyillari.  —Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  1995.

27.  Karimov  I.A.  0 ‘zbekiston  XXI  asr  b o ‘sag‘asida:  xavfsizlikka 

tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. —Т.:  «0

‘zbekiston», 

1997.

28.  Karimov I.A.  Bank tizimi, pul  muomalasi,  kredit,  investitsiya va  moliyaviy barqarorlik  to ‘g ‘risida.  —Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  2005.

29.  A bdullaev  Y o.A .,  S ro jid d in o v a   Z .X .,  U sipbaev  N .I. 

Государственные  ф инансы   Республики  Узбекистан.  Учебное 

пособие.  — Т.:  T F I,  2001.

30.  А лександров  И .М .  Бю дж етная  си стем а  Р осси й ской  

Ф едерации:  Учебник.  —М.:  Д аш ков  и  К,  2006.

31.  Алле  М.  За  реформу  налоговой  системы  /   Пер.  с  фр.  — 

М.  2001.

32.  А ф анасьев  М .  Б ю д ж етн ая  п о л и ти к а   и  бю дж етны й 

процесс.  М атериалы  к лекциям .  4 .1 ,2 .  —  М.:  ГУ  ВШ Э,  2000.

33.  А фанасьев  М.  П редпосы лки  ко н ц еп ц и и   бюджетного 

устройства и бюджетного процесса / /  Вопросы экономики,  2000. 1 1

.

34.  A m erika  Q o ‘shm a  S h tatlarin in g   federal  byudjet  tizimi: shakllantirish,  muvofiqlashtirish  va  ijro  etish  tamoyillari.  —  Т.:  Fan,

2004.


35.  Бабич А.,  Павлова JI.  Государственные и муниципальные 

ф инансы :  Учебник для  вузов.  —  М.:  Ф инансы:  Ю Н И Т И ,  1999.

36.  Бабич  А.,  Павлова  JT.  Ф инансы .  Д енеж ное  обращ ение. 

Кредит:  Учебник.  -   М.:  Ю Н И Т И -Д А Н А ,  2000.

37.  Бланк  И.А.  О сновы  ф инансового  менеджемента.  В  2-х 

томах.  Киев:  Н ика-центр,  1999.

38.  Б о л ьш ако в  С .В .  Ф и н а н с ы   п р ед п р и я ти й :  те о р и я   и 

практика.  —  М.,  2005.

39.  Банковское дело:  У чебник /  П од ред.  О.И.Лаврушина.  — 

М.,  2005.

40.  Б райчева  Т.В.  Г осударственны е  ф и н ан сы :  У чебное 

пособие.  СПб.  2001.

41.  Брег С.  Н астольная  книга финансового директора /  Пер. 

с  англ.  —  М.,  2005.A. V.  Vahobov. T.S. Malikov____________________________________

42.  Б рей ли   P.,  М ай ерс  С.  П р и н ц и п ы   к о р п о р а ти в н ы х  

финансов  /   Пер.  с  англ.  —  М.,  2004.

43. Бригхэм Ю.Ф.  Энциклопедия финансового менеджемента 

/   Пер.  с  англ.  —  М.  1998.

44.  Брюммерхофф  Д.  Государственные  ф инансы :  теория 

государственных  ф и н ан со в /  Пер.  с  нем.  под  ред.  А.Кудрина,

B.Дзгоева.  Владикавказ:  П ионер-П ресс,  2002.

45.  Бушмин  Е.В.  Бюджет:  процедуры  и  эфф ективность.  — 

М.: А льтернатива-Евролинц,  2003.

46.  Бюджетная  система  Российской  Ф едерации:  У чебник/ 

Под ред.  М .Романовского,  О.Врублевской.  —  М.:  Ю райт,  1999.

47.  Бюджетная система и учёт в  Росси: Учебно-методическое 

пособие  /   Под  общ.  ред.  В.М .Герасимова,  М .П .А фанасьева, 

Б.П .Елисеева,  А.Г.Ш орникова,  —  М.:  М ысль,  2002.

48. Бюджетная система  России: Учебник для вузов /  П оляк Г., 

Астахов А.,  Вафина JL,  и др.;  Под  ред.  Г.Поляка.  — М.:  Ю Н И Т И ­

ДАНА,  1999.

49.  Бюджетная  система  Российской  Федерации.  П од  ред. 

проф.  М.  В.  Романовского  и  проф.  О.  В.  Врублевской.  —  М.: 

Ю райт,  2000.

50.  Бюджетная  система  Российской  Ф едерации:  Учебник. 

Под  ред.  М.В.  Романовского,  О.В.  Врублевской.  -   М.:  Ю райт, 

2 0 0 1

.

51.  Бюджетная  система  Российской  Ф едерации.  Учебник. Под  ред.  Г.Б.  Поляка. 

М.:  Ю Н И Т И ,  2001.

52.  Бюджетный  федерализм  и  межбюджетные  отношения: 

проблемы и перспективы развития. -СПб.: Изд. Кодекс INFO , 2001.

53.  Бюджетный  процесс  в  Российской  Федерации:  Учебное 

пособие  /Баранова Л.,  Врублевская  О.,  Косарева  Т.,  Ю ринова Л.

—  М.:  Перспектива,  1998.

54.  Быстряков А.Я.  Реформа государственного ф инансового 

контроля  (вопросы  теории  и  практики)  —  М.,  2003.

55. Vahobov А.V.,  Malikov T.S.  Moliya:  umumnazariy masalalar.

— Т.:  Iqtisod-moliya,  2008.  —  316  b.

56.  Vahobov  A.V.,  Srojiddinova  Z.X.  O'zbekiston  Respublikasi 

Davlat  byudjeti:  O'quv  q o ilan m a.  — Т.:  Iqtisod-moliya,  2002.

57.  Вахабов A.B., Ж амаловХ.Н.  Согласование межбюджетных 

отнош ений:  Учеб.пос.  —Т.:  Iqtisod-moliya,  2003.


58. Vahobov A.,  Qosimova G.,  Jam olov X.  Byudjet-soliq siyosati 

yaxlitligi:  O 'quv  qoMlanma.  — Т.:  Iqtisod-moliya.  2005.

59.  Вахабов  A.B.,  С рож и дди н ова  З.Х.  Г осударственны й 

бюджет:  Учебник.  —Т.:  Iqtisod-moliya,  2006.

60.  Вахабов  А.В.,  С рож и дди н ова  З.Х.  Г осударственны й 

бюджет:  У чебник.  —Т.:  Iqtisod-m oliya,  2007.

61.  В авилов  А.  Государственны й  долг:  уроки  кризиса  и 

принципы  управления.  —М.:  Городец-издат,  2001.

62.  Ван  Хорн Д ж .К.  Основы  управления  ф инансам и  /   Пер. 

с  англ.  —М.: 
Download 5.09 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   75
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling