Abdurashid abdurahmonov turkiy adabiyotning qadimgi davri


« 0 ‘g ‘uznom a»da  xoq on n in g  H indiston,  T ibet,  Suriya


Download 8.37 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/29
Sana05.12.2019
Hajmi8.37 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

« 0 ‘g ‘uznom a»da  xoq on n in g  H indiston,  T ibet,  Suriya 
k a b i  m a m la k a lla r g a   y u r ish   q ilis h i  k o ‘p la b   tu r k iy  
xoqonlarningjanglarini um um lashtiradi. 0 ‘g ‘uz xoqon o ‘zi 
egallagan  hududlarda  beklarini  qoldirib,  ularga  berilgan 
joylarni Qipchoq, Qorliq, Qalach, Q ang‘a kabi nom lar bilan 
atash i  sak  (so q o )  turklar  to m o n id a n   yaratilgan  «Shu» 
dostonidagi  voqealarga  ancha yaqin turadi.
«TURK XOQONI SHU VA ISKANDAR» 
DOSTONI
M ahm ud  K o sh g ‘ariy  turkiy  xalqlar  o ‘rtasida  b o ‘lib, 
ularning  urf-odati,  til  va adabiy  boyliklarini  o ‘rganib  yurar 
ekan,  unga  M uham mad  Jaqir T o'nqaxonning  o ‘g ‘li  Isrofil 
T o ‘g ‘antegin otasidan eshitgan turk xoqoni Shu haqidagi bir 
rivoyatni  aytib  beradi.  Bu  rivoyatda  Iskandar  turkiylar 
m am lakatiga bostirib kelganida Shu ismli xoqon unga qarshi 
kurashganligi  voqealari  aks  etgan.  R iv o ya t  yoki  doston  
parchalari  d ev o n n in g   I  va  III  k ito b la rid a   o ‘rin  olgan. 
Parchalar mazmunan bir-biriga b o g ‘langanida ulardan tugal 
bir syujetga ega b o ‘lgan asar yuzaga keladi. Bu asarni syujetni 
rivojlantiruvchi qahramonlar nom i bilan shartli tarzda «Turk 
xoqoni  Shu  va  Iskandar»  dostoni  deb atash mum kin.
Iskandar Zulqamayn turkiylarning shahar va qishloqlarini 
bosib  ola  boshladi.  U   Sam arqanddan  o ‘tib,  turkiylarning 
boshqa shaharlari tom on  y o ‘l  olgan  vaqtlarda turklar shohi 
Shu  degan  yosh  bir  yigit  edi.  X o q o n   Shu  katta  va  qudratli 
q o ‘shin egasi edi. Balasog‘un yaqinidagi Shu shahrini bu shoh 
fath  qilgach,  qurdirdi.  Bu  shaharda  har  kuni  beklar  uchun 
uch yuz oltmish  marta  dovul chalinar edi.
129

T urk lar  Iskandar  b o stirib   k e la y o lg a n J ig in i  e sh ilib , 
vahim aga tushib  qoldilar.  Shuning y a q in la rid a n   b iri j u r ’at 
etib,  unga  shunday  dedi:
Iskandar yaqin kelib qolibdi. Bizlar u bilan urushamizmi? 
N im a chora buyurasiz?
Shu  yosh  b o is a -d a ,  tadbirkor,  harbiy  sirlarni  ehliyot 
tutuvchi, lekin dushmanni m agiub iyatga uchratishningjuda 
k o ‘p usullarini biladigan kishi edi.  Shu sababli  b o ‘Isa kerak, 
Iskandam ing  yaqin  kelib  qolganidan  vahimaga  tushmadi. 
X oq on   allaqachonlar  Iskandar  lashkari  yaqin  qolganligini 
eshitgan,  uning  shahar atrofidan  o ‘tib  ketishini  bilib,  xabar 
b erish   u ch u n   X o ‘ja n d   d a ry o si  q ir g ‘o g ‘ig a   bir  guruh 
ayg‘oqchilam iyuborgan edi.  Lekin ayg‘oqchilar yashirincha 
k e tish g a n   edi,  S h u n in g   uchun  ham   x o q o n n in g   y a q in  
kishilaridan birortasi ayg‘oqchilarning ketganini  bilmas edi. 
X oqonning k o ‘ngli bu  borada tinch edi.
Shu  «Iskandar  bilan  kurashamizmi?»  deb  savol  bergan 
kishilarga о ‘zining kum ush hovuzini ko'rsatib, shunday dedi:
-  
G ‘o z ,  o ‘rd a k la rg a   q aran glar,  ular  su v g a   q a n d a y  
sh o ‘n g ‘ishadi!
Shuning kum ushdan yasalgan hovuzi bor edi.  U  safarga 
chiqqanda  uni  ham   o ‘zi  bilan  birga  olib  ketardi.  H ovuzga 
suv toMdirilgach  g ‘oz,  o ‘rdaklar unga  sh o ‘ng‘ishar  edi.
«Iskandar  bilan  urusham izm i,  nima  buyurasiz?»  degan 
savolga  Shuning  bergan javobi  odam lam i  o ‘ylatib  q o ‘ydi. 
Ular bu gapdan: « X oq on  Iskandar bilan urushm oqchi ham , 
biror yoqqa chekinm oqchi ham  emas», deb hayron qoldilar, 
I s k a n d a r  
t u r k la r n in g  
sh a h r i 
y o n id a n  
o ‘td i. 
A y g 'o q ch ila r  un in g  о ‘tib  ketganini  Shuga  kechasi  kelib 
aytdilar.  Turk  x o q o n i  o ‘sha  kechasiyoq  dovul  chaldirdi 
va Sharq tom o n g a  y o i  oldi.  Shoh hech bir tayyorgarliksiz 
y o i g a  chiqqanini к о ‘rgan xalq orasida «Biror k o ‘ngilsizlik 
y u z  b erm a sa   e d i» ,  d ega n   xa v o tir  p a y d o   b o i d i .   U lo v  
to p gan lar  sh o sh ilga n ch a   uning  ustiga  tash lan ib ,  x o q o n

orqasidan  ergashdilar.  Shoshganlaridan  unisi  bunisining 
ulovini,  bunisi  unisining  ulovini  m inib  olgan  edi.  T on g 
o t g u n c h a   la s h k a r g o h   b a la n d   y er  s h a k lig a   k ir d i. 
U  
vaqtlarda  Tiroz,  Isiijob,  B a la so g ‘un  va  boshqa  shaharlar 
b in o   qiJinm agan  edi.  X alq   haJi  k o 'c h m a n c h ilig i  bois 
ch o d ir-o ‘tovlarda  yashardi.  X o q o n   va  uning  qo'shinlari 
bilan ketish uchun  ulov topolm ay yigirm a ikki  kishi  oilasi, 
bola-  chaqalari  bilan  o ‘sha  yerlarda  qolib  ketdi.
Shu  q o ‘shinlariga  ergasha  olm asdan  qolib  ketgan  oi!a 
boshliqlarining  nom i  shunday:  Qiniq,  Q ayig‘,  Bayun,  Iva 
So lg ‘ur,  Ofshor,  Begtili,  Buktuz,  B oyot,  Y o zg ‘ir,  Eymur 
Q orab oiu k , 01 ab o‘luk, Igdar, Urakir, Tutirqa, U layundlug1. 
To'gar,  Bajanak,  Juvoldor,  Japni,  Jarug'luq.
A na  shu  yigirma  ikki  xonadon  vakil lari  Shu  orqasidan 
«Y ayov  boram izm i  yoki  slm  joyda  turaveram izm i»,  deb 
m aslahat qilayotgan edilar,  ularning yoniga  yana ikki  kishi 
kelib  q o ‘shildi.  Bola-chaqasi  ham  o ‘zlari  bilan  birga  edi. 
U l a r   y u k la r in i  o rq a la rig a   o rtib   o lg a n   h o ld a   q o ‘shm  
o r q a s id a n   b o r a y o t g a n   e d ila r .  B e c h o r a la r   c h a r c h a b  
qiynalgan, o g ‘ir yuk ostida qora terga botgan edilar.  I k k al a  
oila qolib ketgan yigirma ikki oilaga duch kelgach, ular bilan 
gaplashib qoldilar.  Q o ‘shin ketidan borishmaslik t o ‘g ‘risida 
kengashib  oldilar.
Ikkala  oila  ularga:
Ey odam lar.  Iskandar y o ‘lovchi  odamdir.  U   bir yerda 
lurmaydi.  Bizning yerlarda qolib ketm av  o ‘tib  ketadi.  O':-, 
yerim izda  о ‘zimiz. qolam iz.
Yigirm a ikki  oila  ikki  oilaga aytdilar:
-  Qal,  ach!  Shu  yerda turinglar!
Ularning  bu  s o ‘zi  «Och  qolinglar»  m a ’nosida  edi.  Ana 
shu ikki oiladan turkiylarning xalach  qabilasi yuzaga keldi. 
X alachlar ikki  qabiladir.
Y igirm a ikki  oiladan  esa  turk  o ‘g ‘uzlarining 22 qabilasi 
yuzaga  keldi  va qabila oila boshliqlarining nomi  bilan  a U k ’;.

Iskandar yigirma ikki qabila shoh Shuning orqasidan к eta 
olm asdan  t o ‘planib  iurgan joyga  yetib  keldi.  T o ‘plangan 
kishilar Iskandarga idrokli  odam lar b o iib   k o ‘rindi.  Ularda 
turkiy  q a b ila la r n in g   n is h o n a s i  b o r  ed i.  Isk a n d a r   bu 
odam lam ingkim ligini s o ‘ramasdan «turkmonand» dedi.  Bu 
s o ‘z «turklarga o ‘xshashdir»,  degani  edi.  Shundan  so ‘ng  bu 
nom  «turkman»  nom i  uiarga  nisbatan  aytiladigan  bo' Idi. 
Aslida ular yigirma  to ‘rt  qabiladir.  Lekin  xalachlardan  ikki 
qabila ba’zi sabablardan o ‘zlarini ulardan ayiradilar. Shuning 
uchun  ular o ‘g ‘uzlardan  hisoblanadi.
Shu Chin  shahriga yetib keldi.  U   Iskandarning orqasidan 
tushgan edi.  U yg‘ urlarga yaqin bir joyda shoh Shu Iskandarga 
qarshi q o ‘shin yubordi. Avval shoh Shuyosh yigitlardan iborat 
uskarlarni y o ila g a n  edi.  Vazir shohga aytdi:
Siz butunlay yoshlarni chiqardingiz. Aslida katta yoshli, 
urush ishlarida lajribasi bor odam larni yuborish kerak edi.
Shu  aybini  tan  oldi.  U rushga  katta  yosh li  kishilarni 
y o ‘lladi.  Isk a n d a rga  qarshi  urushga  t o ‘rt  m in g  od a m  
j o ‘natildi.  Turk  askarlarining  boshlaridagi  baland  qalpoq 
parlari  xuddi  lochin  qanotiday  edi.  Turk  askarlari  o ‘qni 
oldin dan  qand ay  m ohirlik  bilan  otsalar,  orqadan  ham  
shunday  ustalik  bilan  otar edilar.  Bularga Iskandar hayron 
qoldi  va  forsiy  tilda  «man  xud  xo'rand» -  bular o ‘zi  lopib  
yeguvchilar,  b o sh q alarga   m uhtoj  b o im o v c h ila r ,  y a ’ni, 
bulardan  ov  qochib  qutulm aydi,  qachon  xohlasalar  otib 
yeydilar, dedi.  Shundan s o ‘ng bu viloyat X u d x o ‘r deb nom  
oldi.
Turk askarlari kechasi Iskandarning oldingi q o ‘shinlariga 
hujum  qildi  va  ularni  yengdi.  Urush juda  dahshatli  b o ‘lgan 
edi.  X oq on  Shuning  yigitlaridan  biri  Iskandar  askarlaridan 
birini  qilich  bilan  urib,  kindigigacha ikkiga ajratib yubordi. 
0 ‘lgan  a sk arn in g  b e lb o g ‘ida  o ltin   h am yon i  bor  ekan. 
Hamyonga qilich tegib, kesilib ketdi. Undan qonga b o‘yalgan 
oltinlar  sochilib  ketdi.  Ertasi  kuni  turk  askarlari  qonga
132

b o ' y a ’gan  oitmlarni ko‘rib, bir-birlariga «bu nima? deyisl|l!l. 
va  «altun  q a n» 
«qonli  oltin»  deb  aytishar  edi.  Bu j o y d # 1 
oltin  l o g'   s h u   л о т   bilan  a talad igan   b o ‘ldi.  U y g ‘u i ^ ‘_ 
yaqinidagi  b u  log1 atrofida k o ‘pgina  sahroyi turklar yasl^'1 
edilar.
I s k a n d a r   a r g ' u l a r   shahriga  yetgan d a  qattiq  yomg*’1 
y o g ‘i b,   y c r i a r   loy,  b o t q o q   b o 'id i.  I s k a n d a r   loycU1*1 
y u r o l m a s d a n   qoldi.  U x a f a b o ‘lib,  forsiyda  «in  chi  gil ast-^
-  bu  Cjajiday  loyici,  q u t u l o l m a y m i z   d e b   g ‘a z a b ! a n ^ i- 
Isk a n d a r b u j o y d a  bir bino qurishni buyurdi. Keyingi d a v f^  
bu j o y d a  Chigil  deb  ataluvchi  bir  q o ‘rg‘o n   ham  qurildi.  .j 
yerda  yashovchi  turkiy qabilalar ham  shu nom   bilan 
chi0 
deb a ta l ad ig an  bo'idi.  Shundan s o ‘ng bu nom  har t o m o i # 1 
tarqaldi.  0 ‘g ‘uzlar chigillar bilan  h a r  v a qt   u r i s h ar  ediiaf-
O g ‘ir  a ra sh l ar d an   s o ‘ng  Iskandarning  askarlari  tolid 
boshiaddar.  Ul arn in g  oziqlari  ham  kam ayib  qolgan 
AskarLdr ochlikdan q o ‘rqib,  Iskandarga «och q o ‘ym a, 
oc 
tutm a»  m azm unida  «bizni  tutm a  ach» 
q o ‘yib 
y u b ° r' 
yu rtim izg a   k etaylik ,  dedi.  Isk an d ar  b ilim d o n la r  b i l ^  
kengashdi va ular to‘yimli bir ovqatni tayyoriashni maslafr''  ’ 
berdilar.  Bu ovqat hazm b o ig a c h ,  suvidan ham  ichilar 
 
Turklar bu ovqatni «tutm ach» deb atadilar.  Aslida,  «tuti11*1 
ach»,  y a ’ni  «o ch  tutma»  demakdir.
D ah sb atli  urushdan  askarlar  qiynalib  ketgardarid^11 
so'n g Iskandar  lurk xoqoni Shu bilan su!h tuzishga m ajbtir 
bo'idi. Iskandar kelishuvgabm oan uyg'ur shaharlarini b i^ f 
qildi.  Bir necha  vaqt shu yerda yashab turdi.  Iskandar 
Ulfj: 
xoqoni  bilan  tuzgan  bitim ga  k o ‘ra  beshta  shaharni  qu ,4 ^j 
Ular quyidagilar:  S o ‘lmi,  K o‘ju, Janbaliq,  Beshbaliq,  Y a flc>. 
b aliq .  B eshta  sh ah arn i  b irlash tirgan   v ilo y a tn in g   n 
U y g ‘urdir. 
jb
Isk an d ar  tu rk lar  m a m la k a tid a n   o ‘z  y u rtig a   qay*"  ^ 
ketgach,  shoh  Shu  B ala so g ‘unga  qadar  b o ‘lgan  j o y l» 1 
o ‘ziga  tob e  q ild i.  0 ‘zin in g  n om i  bilan  ata la d ig an   S
133

shahrini qurdi.  U  yerda bir tilsim yasashni buyurdi. Bu tilsim 
y u r tg a   b o s tir ib   k e la y o t g a n   d u s h m a n   q o ‘s h in la r in i 
qaytaruvchi qalqon tim solida edi. Aytishlaricha, hozirgacha 
hatto  uchib  kelayotgan  laylaklar  ham   shu  tilsim li  shahar 
tepasiga kelganida t o ‘xtab qolishar, undan o ‘ta olm as ekan. 
B u tilsim  hozir ham  bor emish.
ERGUNA KUN
Q adim gi  turkiy  qavm larga  n o m   berilishi  t o ‘g ‘risida 
k o 'p lab   rivoyatlar  yaratilgan.  U lardan  yana  biri  «Erguna 
kun»  deb  nom lanadi.
...Boshqa qabilalar m o ‘g ‘ullar ustidan g ‘olib kelib, ularni 
shunchalik qirib tashladilarki, faqat ikki erkak va ayol tirik 
qoldi,  xolos.  Bu  ikki  oila  qochib,  bir jo y g a   borib  qoldilar. 
Bu joyn in g  gir atrofi to g ‘u o ‘rm onlardan iborat b o ‘lib, tor, 
yurish  qiyin  b o ig a n   s o ‘qm oqlardan  boshqa  bironta  y o ‘1 
y o ‘q  edi.  Bu  to g ia r n in g   o'rtasi  k attak on  yaylov,  havosi 
m usaffo c h o i  edi.  Bu joynin g nom i Erguna kun edi. 
Kun -  
tepa,  y o n b a g ‘ir, 
epguna  -   tik  degan  m a ’n on i  bildiradi, 
b o s h q a c h a   a y t g a n d a ,  « tik   q o y a »   d e m a k d ir .  O l sh a  
odam lardan  birining ismi N ukuz,  ikkinchisiniki  Q iyot edi. 
B u  ik k a la   o ila   bu  yerda  u z o q   v a q t  q o lib   k e td ila r   va 
ko'paydilar.
-  
U larning har bir tarm og‘i alohida n om  oldi va m axsus 
a y m o q   b o ‘ld i.  A y m o q   -   m a ’lu m   u r u g ‘  va  s u y a k k a  
m an su b lik n i  bildiradi.  Bu  aym oqlar  yan a  ham   tarm oq 
otdilar.  H ozirgipaytda m o ‘g ‘ul qabilalarida shunday qoida 
o ‘rnatilgan: o ‘sha tarm oqlardan kelib chiqqanlar aksariyat 
holatlarda  o ‘zaro  qarindoshdirlar,  m o ‘g ‘uldurulganlar 
bularning tub  asosidir. 
M o ‘g 'u l s o ‘zi  dastlab mungol,  y a ’ni 
«zaif»  va  «ochiq  k o ‘ngib>  m a ’nolarini  ifodalagan. 
Qiyon 
m o ‘g ‘u lch ad a   pastdan  quyiga  oqib  tu sh ay o tg a n   «katta 
oqim »,  « jo ‘shqin,  shiddatli,  kuchli»  m a ’nosini  bildiradi.
134

Chunki qiyon urug‘i jasur, qo‘rqmas boigan edilar, bu so‘z 
ularning nomiga asos b oidi. 
Q iyot
  giyonning ko'pligidir. 
Qadimda bu urug‘ning ibtidosini qiyot  deb ataganlar.
Bu tog1 va o‘rmonning o‘rtasida xalq ko‘payib, yer torlik 
qilib  qoldi.  Endi  ular  «Qanday  qilib  bu  daradan,  tor 
so‘qmoqdan osonlikcha chiqib olsak b o ia r ekan», deb bir- 
birlari bilan maslahat qildilar. Nihoyat, ular ilgari temir koni 
b oigan joyni  topdilar.  Ilgari  bu  yerda  temir  eritilar  edi. 
H am m alari  t o ‘planishib,  o 'rm o n d a   o ‘tin  va  k o ‘m ir 
yig‘dilar,  yetmishta ho‘kiz va otni so‘yib,  terisini shildilar 
va  temirchilarning  bosqonini  yasadilar.  So‘ngra  о ‘tin  va 
ko‘mirlami  qiyalikning  ostiga  qo'yib,  yetmishta  bosqon 
bilan  olovni  puflab yondirdilar.  Oxiri  qiyalik  erib  tushdi. 
Natijada u yerdan juda ko‘p temir qazib oldilar va shu bilan 
birga o ‘tish joyi ham ochildi. Hammalari birgalikda ko‘chib, 
bu tor joydan keng choiga chiqdilar. Aytishlaricha, bosqon 
bosganlar  qabilaning  asosiy  shoxobchasi  b o iib ,  kiyon 
urugiga mansub edilar. Nukuz degan urug‘ va bu urug‘ning 
bir tarm ogi b o ig an  urunqut ham qiyon urug‘i kabi bosqon 
bosgan edilar.
Boshqa  b a ’zi  qabilalar  «Bosqon  bosishda  biz  ham  
ishtirok  etganmiz»,  deb d a’vo  qiladilar.  Lekin  yuqoridagi 
qabilalar  ularni  tan  olmaydilar.  Bir  necha  tarmoqlardan 
iborat b o ig an  qo‘ng‘irot qabilasi Erguna kunda Nukuz va 
Qiyondan paydo b o ig an  boisalarda, boshqalardan  oldin 
hech qanday maslahatsiz, boshqa qabilalarning o‘choqlarini 
bosib,  daradan  chiqib  ketdilar.  Yuqoridagi  qabilalarning 
tasdiqlashlaricha,  q o ‘ng‘irot  qabilasi  boshqalar  bilan 
m aslahatlashm ay,  ham m adan  oldin  d arad an   chiqib, 
boshqalarning  olovi  va  o ‘choqlarini  oyoq  osti  qilganlari 
uchun  oyoq  og‘rig ‘iga  duchor  b o ig a n la r.  Q o‘ng‘irot 
qabilasini esa (boshqa qabilalar) xafa qilganlar...
135

Q A D IM G I  Q IR G ‘IZ L A R   VA «M A N A S» 
D O S T O N I
Qirg'iziar  tarixi  m iloddan  avvalgi  asrlardan  boshlanadi. 
Fanda  V II-Ill  asrlarda  Q irg‘izistonning  shim olida  sakiar 
yashaganligi  isbotlangan.  Q adim da  O ltoy  turklarinmg  bir 
qavmi Boyko in in g  sharq tarafiga, Enasoy daryosining bosh 
qismlariga ko'chib kelibyashaganlar.  M iloddan avvalgi (202- 
yil)  xitoy  m anbalarida  qirg‘iz  qavm i  haqida  m a ’lum otlar 
beriladi.  Q irg‘izlar  o ‘zlarini  o ‘g ‘uz  qavm iga  b ogiagan lar. 
«Qirg‘iz» nom i «qir-o‘g ‘iz», y a ’ni qirda,  sahroda yashovchi 
o ‘g ‘uzlar degan m a ’no berishi  taxmin  qilinadi.
«M anas»  -   qirg‘iz  xalqining juda  qadim iy  zam onlarda 
yuzaga  k elg an   ad a b iy   m ero si  n am u n asid ir.  A k a d em ik  
V .V .R a d lo v   h am   bu  asard a  yu n o n   e p o p e y a la rig a   x o s 
xususiyatni k o ‘rgan  edi.  «M anas»  -   qirg‘iz xalqi  o ‘rlasida 
uzoq  asrlar  d avom id a  aytilgan  va  shakllan gan  eposdir. 
C h .V alixonov  e ’tiro f etganidek,  «M anas»  barcha  qirg‘iz 
asotirlari, ertaklari, afsonalariga xos qahram onlik belgilarini 
bir shaxs  -   M anas  shaxsida um um lashtira olgan eposdir.
Tarixiy m anbalarda «M anas» XV I asrlarda qirg‘iz xalqi 
o ‘r ta s id a   k u y la n g a n lig i  e ’t ir o f   e tila d i.  A lb a t t a ,  bu 
dostonning yaratilish davrini belgilam aydi.  «M anas»da bu 
epos  syujeti juda  qadim iy  davrlardan  yuzaga  kelganligini 
k o ‘rsatuvchi  tasvirlar  yetarli.  M anasning  onasi  Chiyirdi 
o ig a n   y o ib a r sn in g   yuragini  yeyishi  M anasga  y o ‘lbarsga 
xos  jasurlik  baxsh  etadi.  Bunday  tasvir  qozoq  eposidagi 
b o ‘lg ‘usi  qahram on  Shorabotirga hom ilador ona  obrazida 
ham   b e r ilg a n .  S h er  y o k i  a r s lo n n in g   y u r a g in i  kuch- 
quvvatlilik  m a ’n osid a  iste ’m ol  qilish  v o q ea la n   qadim gi 
skandinav va boshqa xalqlarning eposlarida ham keltirilgan. 
Bunday  tasvirlarning  asosida m agiya -  afsungarlik  turadi.
Qadimiylik qatlamlari saqlangan eposlarda qahramonlav 
o ‘z kuch-qudratini  bolaligida nam oyon  etadilar.  M asalan, 
A lpom ish birinchi qahram onlik jasoratini yetti, 
N u r a l i   o ‘n.
136

R avshan  yetti,  qozoq  eposi  «Orak  va  M amay»da  esa 
Qorasoy to ‘qqiz, Qazi yetti yoshida ko‘rsatadilar.  Bunday 
voqea  M anas  taqdirida  to ‘qqiz  yoshida  sodir  b o ‘lgan. 
V.M. Jirmunskiy qahramonlar tarbiyasi cho'ponlar oilasida 
kechishi  h aq id ag i  ta sv irla r  ham   qadim gi  tu rk iy  
adabiyotlarga  xos  hodisa  deb  hisoblaydi.  M anasning 
bolaligi cho‘pon Oshkur oilasida o‘tadi. «Manas» qadimgi 
eposlar bilan mushtaraklik tasvirlariga ega.
«Manas»  eposi  obrazlar  va  g'oya  yo‘nalishi,  syujetini 
rivojlantiruvchi o ‘zak voqealariga ko‘ra turkiy xalqlarning 
b o sh q a  ep o slarig a  ham   yaqin  tu ra d i.  T a n iq li  olim  
V.M.Jirmunskiy oltoylarning «Alp Manash» qahramonlik 
eposi bilan «Alpomish»ning syujetida qarindoshlik borligini 
ta ’kidlab  o‘tgan  edi.  Demak,  Alpomish  va  Alp  Manash 
so‘zlari  bir m a’noli  va  o ‘zaklidir.  Shuningdek,  «Manash» 
va  «Manas»  ham  bitta  nomdir.  «Manas»  dostoni  ham 
«Alpomish»dek  qadimiylik  qatlamiga  ega  va  bu  eposlar 
yaratilishiga asos bo'lgan syujetning manbai bittadir.
«Manas»ning yaratilish davri haqida turlicha qarashlar 
m avjud. 
E posni  p ro fesso r  M .O .A vezov, 
prof.
A .N .B ernshtam   O 'rxun-Enasoy  davri  (VII-IX),  prof.
B.M. Yunusaliyev oltoy davri (IX-XI), prof. A.K. Borovkov, 
prof.  I.L.K lim ovich  ju n g ‘orlar  (XV I-X V III)  davrida 
yaratilgan  deb  hisoblaydilar.  Birinchi  faraz  tarafdorlari 
0 ‘rxun-Enasoy  yozuvlarida  qirg‘izlar  bosqinchilik  qilgan 
uyg‘urlarni yengib, katta davlat qurganligini asos qilishgan. 
Ik kinchi  g u ru h d ag i  olim lar  «M anas»ga  etn o g rafik , 
jo ‘g‘rofiy va til boyliklari nuqtai nazaridan yondashadilar. 
Chunki, Manas Oltoyda tug‘ilgan. Shuningdek, asarda tilga 
olingan  Tirg'ovul,  0 ‘rangqoy,  0 ‘yrat  kabi  urug‘lar  o ‘rta 
asrlargacha Oltoy tomonda yashagan.  Tarixda X asrlarda 
m o‘g‘ul tiliga yaqin tilda so‘zlagan qora-xitoy bosqinchilari 
qirg‘izlar  m am lakatiga  hujum  qilgani  m a’lum.  Eposda 
«qora-xitoy»  va  «xitoy»liklar  qirg'izlarga  dushman  qilib
137

k o ‘rsatilgani  ham   buning  dalilidir.  U chinchi  guruh 
m anasshunoslar  eposda  keyingi  asrlardagi  voqealar, 
jum ladan,  unda  ju n g ‘or  hujum lari  (XV I-X V III)  aks 
etganligini asos qilib oladilar.
«M anas»ni  qadimiy  epos  sifatida  о ‘rganish  ishiga 
birinchi marta qozoq m a’rifatparvari  Cho‘qon  Valixonov 
asos  solgan  edi.  U  1856-yilda  alohida  topshiriq  bilan 
Sintszyan  viloyatiga  b o ra   tu rib ,  «M anas»  eposidan 
parchalar eshitadi va unga «Cho‘l Iliadasi» deb baho beradi. 
«Manas» ham barcha xalq eposlariga xos xususiyat -  asrlar 
o‘tishi  davomida  shakllanib,  syujeti  yangi  voqealar  bilan 
boyib kelgan asardir. Xususan, eposning birinchi bo‘limi -  
Manasning  tug'ilishidan  o ‘limigacha  b o ig a n   voqealar 
syujeti miloddan avvalgi davrlar mahsulidir.
Miloddan avvalgi Eron va Turon urushlari turkiy xalqlar 
og‘zaki ijodida ko'plab  asarlar yaratilishiga asos boigan. 
Turkiylar o ‘z qahramonlik eposlarida Midiya shohlarining 
zolim ligini  q o rala sh a r  ekan,  k o ‘p  asa rla rid a   ularni 
dushmanni yengishdagi bir makrli yo‘li -  turk xoqonlarini 
ziyofatga chaqirib, zaharlashi tasvirini beradilar.
Q irg 'iz  u r u g ia r i  M anas  boshchiligida  birlashib, 
yengilmas kuchga aylanishi qalmoq shohi Esonxonga xavf 
tu g ‘dira  boshlaydi.  U  qirq  u r u g iik   qalm oq,  m anju 
oqsoqollarini to ‘plab, Manasni yo‘qotish maslahatini oladi. 
Esenxon topshirig‘i bilan Manasni yo‘qotishga aslida qirg‘iz 
u r u g ia r id a n   b o ig a n ,  lekin  asirg a  tu sh ib   ketgan 
K o‘k c h a k o ‘z,  K o‘zqam an,  Y oltim as,  C hangdioyoq, 
0 ‘razon  degan  ayg‘oqchilar jo ‘natiladi.  Ular  Manasga 
o'zlarini ota-onasi bilan qarindosh, ammo Esenxondan jabr- 
zulm  chekkan  jigardosh  qilib  k o ‘rsatadilar.  Qalmoq 
ayg‘oqchilari yillar o‘tishi davomida Manasning ishonchini 
oqlaydilar.  Q o‘zqamon  uyida  Manas  sharafiga  ziyofat 
uyushtiradi  va  bir  kosa  qalmoq  arogiga  bir  qatrasi  jon 
olg‘uvchi  qirq  yillik  zahardan  q o ‘shib  uzatadi.  Manas
138

behush yiqiladi.  Doston  ijodkori  o‘z xoqonining  o'limini, 
zolim dushmanlar qo‘lida qolib azob chekishini istamaydi. 
Voqeadan  xabar  topgan  xotini  Xonikey  uni  olib  qochib, 
qirq kun pana joyda davolab o ‘ziga keltiradi.
«Alpomish»  dostonida  Alpomishni  arslon  va  yo'lbars 
sifatlari  bilan  atash  tasvirlari  kuchli.  Hatto  arslon  uning 
ikkinchi  nomi  sifatida  qo‘llaniladigan  o ‘rinlari  ham  bor. 
«Manas» dostonida ham bunday tasvirlar saqlanib qolgan. 
Zaharlangan Manas behush yotibdi. Qalmoq ayg‘oqchilari 
va  o‘g‘illari  qirg‘iz  elidan  «qora  ko‘kyol  sher»  ketdi  deb 
quvonishadi.  Uning  boshini  Esenxonga  tortiq  qilib,  oltin 
toj va taxtga ega bo‘lishni o ‘ylashadi. Lekin o ‘lim to‘shagida 
yotgan bahodirdan arslon  salobatini ko'rib,  uning yoniga 
yaqinlasha olmaydilar:
« S h u n d ay  x a y o lla r g a   borib ,  К о ‘k ch a k o  ‘z   bilan  
К о ‘zqamonning  o'g'illari  M anasni  o'rashib,  k o 'zi  yumuq 
yo tsa ham yondashib  kelisha  olmay,  bir nima  qilisha  olmay 
turishibdi.  Manasning  bir yonida  xuddi  qora  chipor  qoplon 
turganday,  bir  yonida  c h o 'loq  ко ‘k y o l  arslon  turganday, 
behush yotsa ham yaqin kelisha olmas, bitta M anas ко ‘zlariga 
ming botirday ко ‘rinib, ко ‘ngillari bo ‘linib turgan kez,  Manas 
ко ‘zin i  yumsa,  qo ‘llariga  nayza,  bolta  olishib,  qurshab 
kelishadi.  M anas ко ‘zini ochsa  tumtaraqay qochishadi».
«Alpomish»  va  «Manas»  qiyosiy  tipologik jihatdan 
o ‘rg an ilad ig an   b o 'lsa ,  u la rd a  quyidagicha  y aq inlik 
tomonlari borligini ko'ramiz:
1.  <qadimiy  qatlam lari  mavjud  yodgorligi  b o ‘lib,  har  ikki 
asarning mavzui bitta, xalqning va epos qahramonlarining 
dushmani bosqinchi qalmoqlar.
2.  Ikki eposning ham g'oyaviy yo‘nalishi  bir masalaga 
qaratilgan: tarqoq turkiy qabila va urug'lami birlashtirish, 
tu rk iy la rn in g   yagona  m am lak atin i  tuzish,  kuchni 
mustahkamlab, bosqinchilarni yurtdan  haydab chiqarish.
139

3.  «Alpom ish»  ham da  «M anas»  eposida  qabila 
pahlavonlarining taqdirida ham yaqinlik bor.  Alpomish  va 
Manas  ota-onasining  yolg‘iz  farzandlari.  Ularning  har 
ikkalasi ham olti-yetti yoshida bahodir, alp sifatida ko‘rina 
boshlaydi.
4.  Alpomish  va Manas  otga  mehr bilan  qarashadi,  otni 
yigitning ko‘rki deb bilishadi. Ular tug‘ilgan kuni Manasning 
Oqulasi  va  Alpomishning  Boychibori  zotdor  biyalardan 
tug‘iladi.  Bu  otlar  epos  davomida qahramonlaming  yaqin 
do‘stiga,  og‘ir  mushkullami  echishda  m adadkor  kuchga 
aylanadi.
5. Alpomish va Manas aqlli, go'zal, jasoratli ayollar bilan 
oila  quradi.  Barchin  va  Xonekey  m ardlikda  yigitlardan 
qolishmaydigan obrazlardir.
6.  Ikki  eposda  ham   asar  q ah ram o n larin in g  
kelishmovchiligi manzaralari yaratilgan. Agar «Alpomish»da 
Boybo‘ri  va  Boysari  qalm oqlar  yurtiga  ko'chib  ketsa, 
«Manas»da  ko‘zkamonlaming  qarindoshlari  Manas  bilan 
arazlashib,  qalmoqlar  yurtiga  k o ‘chib  boradi  va  uning 
dushmaniga aylanishadi. Turkiy qabilalar o‘rtasidagi bunday 
ixtiloflar  asar  syujetini  rivojlantirishga  xizmat  qilgan 
hodisalardandir.
Demak,  bu  ikki  epos badiiy obrazning  yaratilishi bitta 
o ‘zakka,  bitta  syujet  manbalariga  asoslangan.  Turli  xil 
bosqinchilik urushlari bir mamlakat ostiga uyushgan turkiy 
qabilalarni  dunyoning  uzoq  qit’alariga  bo‘lib  yuborishi 
ham da  .ularning  u ru g ia rg a ,  so‘ngra  xalqlarga  ajralib 
ketishidan q at’i nazar bir xil syujetga ega bo‘lgan eposlarni 
o‘z  xotiralarida  saqlaganlar,  ikkinchidan  bu  syujetni  o ‘z 
taqdirlari bilan bog‘lab rivojlantirganlar.
140
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling