Abdurashid abdurahmonov turkiy adabiyotning qadimgi davri


Download 8.37 Mb.
Pdf ko'rish
bet29/29
Sana05.12.2019
Hajmi8.37 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

374

«Q o'rqut ota kitobi» va uning turkiy adabiyotda
tutgan o ‘r n i ........................................................................................ 141
Boybo‘rabek o ‘g ‘li  Bamsi  Bayrak haqida
q o ‘shiq (P archa)..........................................................................  144
Oltoy turkiylari a d a b iy o ti..........................................................153
Olamning yaratilishi....................................................................155
Ku tay a fso n a si............................................................................162
M aaday q o r a ............................................................................... 166
T O 'R T IN C H I QISM
Turidy adabiyotning jabon xalqari adabiyoti bilan 
mushtaraidiK davri............................................................................ 171
Shumer ad a b iy o ti.............................................................................. 171
Bilgamish d o s to n i........................................................................173
Qadimgi turkiylar va yunon ad a b iy o ti..........................................183
Eor pata (Erlardan kuchli)lar q issa si...................................... 189
«Alpomish» d o sto n id a ............................................................... 194
«Odisseya» d o s to n id a .................................................................195
Y unon va turkiylar adabiyotida tepako'zlar o b ra z i................. .  198
Prometey obrazi yaratilishining turkiy
m a n b a la ri............................................................................................ 209
Fors-tojik  adabiyotida Afrosiyob haqida
yaratilgan afsonalar tu rk u m i...........................................................214
Turkiylar obrazi  qadimgi gruzin, german,
rus va slavyan xalqlari ad ab iy o tlarid a...........................................234
Gruzin ad a b iy o ti..........................................................................234
Am iranning  tug‘ilish i..................................................................236
Rus va slavyan xalqlari ad ab iy o ti...................................................244
Qadimgi turkiy adabiyotda badiiy ta rjim a ...................................248
BESHINCH1  QISM
TurKiy adabiyot tarixida yangi davr yoKi qabr
toshlari davri adabiyoti.......................................................................263
Toshbitiklarning o ‘rganilish  t a r ix i ................................................ 263
0 ‘rxun  b itik lari............................................................................ 266
Enasoy  bitiklari............................................................................ 309
375

OLTINCHI  QISM
Qadimgi turKiy adabiyotning janr xususiyatlari............................324
B i l i g .............................................................. ...............................  325
0 ‘t l u k ............................................................................................326
Tabzug1..........................................................................................327
S an d ru sh ....................................................................................... 329
Yig‘i-yo‘q lo v ................................................................................ 332
T o ‘r t l i k ..........................................................................................334
T u y u q ............................................................................................336
A lq is h ............................................................................................ 337
Q arg‘a q ......................................................................................... 338
Q o s h u g '........................................................................................ 339
Y ir...................................................................................................341
K o‘g ............................................................................................... 342
S a v ..................................................................................................344
Sav -  otalar so‘z i ..........................................................................346
Savlashdi....................................................................................... 348
Irq b itig i........................................................................................ 350
T a n g rik la ...................................................................................... 353
X u lo sa..................................................................................................357
Q o‘llanmadagi adabiy m atnlarga ayrim izo h lar......................... 361
Tavsiya etiladigan adabiyotlar  (Адабиётлар)........................... 365

O'quv-uslubiy nashr
ABDURASHID ABDURAHMONOV
TURKIY ADABIYOTNING QADIMGI DAVRI 
(O'qm qo'Uanma)
Muharrirlar  A.QUTBIDDIN, 
Z.HASANOVA 
Badiiy muharrir  B. BOZOROV 
Tex. muharrir  YE. DEMCHENKO 
Musahhih  N.MINAHMEDOVA 
Kompyuterda sahifalovchi  F.BOTIROVA

IB № 4120
Bosishga 21.12.2005 у.da ruxsat etildi.  Bichimi  84x108  1/32. 
Bosnia tobog'i  11,875.  Shartli  bosma tobog‘i  19,95. 
Adadi  1000 nusxa.  Bahosi  kelishgan narxda. 
B uyurtm a №  254.
«Yangi asr avlodi» nashriyot-m atbaa m arkazida tayyorlandi. 
«Yoshlar m atbuoti» bosm axonasida bosildi.
700113 Toshkent,  Chilonzor-8,  Q atortol  ko'chasi, 60.

IZOHLAR  UCHUN

IZOHLAR  UCHUN

A B D U R A S H ID   A B D U R A H M O N O V
1947-yilda S am arqand viloyatida tug'ilgan. 
S am arqand  Davlat  universitetining  o‘zbek 
adabiyoti  tarixi  k afedrasida  dotsent.  Mumtoz 
va  hozirgi  davr  adabiyoti  m uam m olariga 
bag'ishlangan  «O'zbek  adabiyoti  tarixining 
qadimgi  davri»,  «Alp  Er  To'nga  (Afrosiyob) 
abadiyati»,  «Qadimgi  tu rkiy  adabiyot»,  «Turkiy 
xalqlar og'zaki ijodi» kabi kitoblar,  30 d an  ortiq 

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 83%20Адабиётшунослик
Elektron%20adabiyotlar -> Namangan davlat universiteti
Elektron%20adabiyotlar -> Binolar zilzilabardoshligi. Rahmonov B, Siddiqov M.pdf [Abdurasulboy madrasasi]
83%20Адабиётшунослик -> O zbek mumtoz adabiyoti tarixi
83%20Адабиётшунослик -> Namangan davlat universiteti obid jon karimov
83%20Адабиётшунослик -> O‘zbekiston republikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi ulug‘bek hamdamov, abdug‘opir qosimov jahon adabiyoti
83%20Адабиётшунослик -> Abdurahmonov
83%20Адабиётшунослик -> N iz o m iy n o m id a g I t o s h k e n t davlat p e d a g o g ik a u n IV e r s it e t I mamasoli jumaboyev
83%20Адабиётшунослик -> 0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


Download 8.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling