Abdurashid abdurahmonov turkiy adabiyotning qadimgi davri


Download 8.37 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/29
Sana05.12.2019
Hajmi8.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

ShomoniyliK 
{Evenk  tilida  shaman  -   ruhoniy)  qadimgi 
turkiylarning diniy e’tiqod shakllaridan hisoblanadi. Uning 
asosini  yovuz  va  ezgu  ruhlarning  inson  hayotiga  t a ’sir 
etishiga  ishonish  tashkil  etadi.  Shomoniy  ru h o n iy lar  -  
shamanlar odam lar huzurida ruh bilan aloqaga kirishganlar 
va  b o 'la ja k   v o q e a la rn i  o ld in d a n   a y tib   b e rg a n la r. 
Gerodotning ko'rsatishicha, shomonlikning tarixi miloddan 
avvalgi XI asrlarga borib taqaladi.
A rab  tarixchisi  Juvayniy  shunday  yozadi:  «M o‘tab ar 
m o ‘g‘ullardan eshitdimki, qora qishda yalangoyoq b o ‘lib, 
tog'larga chiqib ketgan bir kishi bor edi.  U:  «Tangri  bilan 
gaplashdim. Buyurdiki, yer yuzini Timuchin va o ‘g‘illariga 
berdim, aslini Chingizxon q o ‘ydim», deydi. Bu odamga Tab 
T an g ri  d ey ish ard i» .  T ab   T an g ri  -   sh o m o n   b o ‘lib,  u 
kelajakdan  x ab ar  beruvchidir.  « Q o 'rq u t  o ta   kitobi»da 
Q o 'rq u t  o ta   tu rk iy lar  qavm ini  jip slash tirish ,  ularning 
turm ush tarzini yaxshilashga rahnam olik ko'rsatgan ulug' 
siymodir.  Shu  bilan  birga  u  o ‘z qavmining kelajagini  ayta 
olish qobiliyatiga k o 'ra  shomonlikning vakili sifatida ham  
namoyon  bo'ladi.
S h o m o n iy lik   tu rk iy   q a v m la r  o 'r t a s i d a   qo m   deb 
y uritilgan.  Q o m lar  b o la  d u n y o g a  kelishi  bilan   uning 
qismatidagi  voqealardan  xabar  bergan.  Q o 'rq u t  ota  o 'z 
qavm ida  tu g 'ilg an   bolaga  «ismini  m en  berdim ,  um rini 
T angri  bersin»  deb,  du o   qili.shi  sh o m o n lik   vazifasini 
o 'tash id ir.  E ron  tarixchisi  Juvayniy  keltirishicha,  qom  
ilmidan  x ab ard o r  u y g 'u rlar  shaytonlarga  ham   hukm ini 
o'tkazishga harakat  qilganlar.
Q o m la r  q o r  va  y o m g 'ir  y o g 'd ir is h   se h rin i  ham  
egallashgan.  M ahm ud  Koshg'ariy «Devonu lug'otit turk» 
kitobida bu voqeaga shohid bo'lganligini eslaydi: «Bir tosh 
(yat-yada)  bilan  kohinlik  qilinadi,  sham ol  va  yom g'ir
30

chaqiriladi.  Bu  hoi  turklarda ju d a  keng  tarqalgan  b o ‘lib, 
men  ham  uning shohidi  b o ‘ldim.  Yozda  k atta bir yong‘in 
chiqqan edi.  Uni o ‘chirish m aqsadida Ollohning izni bilan 
qor chaqirildi va u yog‘ib, yong‘in so‘ndi».
Q om lar  yada  to sh lari  sehri  bilan  yom g‘ir  yoki  qor 
yog‘dirishi  to ‘g‘risida  k o ‘plab  rivoyat,  afsona,  tarixchi 
olimlarning esa hayotiy kuzatishlari bitilgan xotiralar yetib 
k elg an .  Y a d a   to s h la rin in g   p a y d o   b o ‘lish i  N u h  
payg‘am barga bog‘lanar  ekan.  Turk  olimi  Usm on  Turon 
shunday rivoyatni keltiradi:  N uh payg‘am bar Turkistonni 
o ‘g‘li Yofasga berganida, u  bu suvsiz o ik a d a  nima qilishini 
so‘raydi. O ta unga yomg‘ir yog‘dirish qudratini baxsh etib, 
ustiga  duo  (ismi  a ’zam)  yozilgan  bir  tosh  (tilsim)  beradi. 
Y a ’ni  ehtiyoj  b o ‘lganda,  shu tosh bilan  Ollohga  duo  etib, 
yom g‘ir yog‘dirilar edi. Toshni «yada, toshi» (yada -  jada, 
jodugarlik demakdir -  A. A.) deyishardi. R ivoyatlargako‘ra, 
tosh  o ‘g‘uzlar  q o 'lig a  o ‘tgani  uchun  unga  ega  b o 'lish  
m aq sad id a  q o rlu q ,  h azar  va  b o sh q a  tu rk la r  o ‘rtasid a 
u ru sh lar  b o ‘lgan.  T u rk larn in g   ajdodiga  O lloh  yom g‘ir 
yog‘dirish  qobiliyatini  bergani  haqidagi  rivoyatlar  Xitoy, 
islom va nasroniy m anbalarda ham  k o ‘p m arta zikr etilgan.
Ahmad bin Y usuf al-Tifoshiy Ahmad bin A bu Xolidning 
«Kitob  ul-Axjar»  asari  asosida  yada  toshlari  bilan  bog‘liq 
riv o y a tn i 
k e ltira d i: 
« X o ra zm sh o h  
(A lo u d d in  
Muhammad)ning qo‘shinida bir turk istagan paytda yomg‘ir 
yog‘dirgan.  Yog‘ingarchilik vaqtida  Surxob nomli bir qush 
paydo  b o iib ,  tuxumdek  keladigan  toshlar  tashlagan.  Ular 
t o ‘p la n ib ,  h u k m d o r  x a zin a sid a   s a q la n g a n   va  k erak  
boig an id a  ulardan  yomg‘ir  yog‘dirish,  dushmanga  qarshi 
bo‘ron turdirish maqsadida foydalanilgan...
K eksa  b ir  tu rk   ch o d ir  ichida  y o m g ‘ir  y o g ‘dirishga 
kirishganda, biz ham xazina boshchilar bilan birga usti ochiq 
b o ‘lgan o ‘zga bir chodirda edik.  U oldiga suv t o i a  bir idish
31

q o ‘ydi.  Keyin  uch  dona  qalin  qam ishni  suvning  o ‘ngu 
so‘liga  tiqib,  oxirgisini  ko'ndalang  qilib  q o ‘ydi.  Ingichka 
va qizil yada toshi rangidagi ilon dumini k o ‘ndalang yotgan 
qamishga  yonma-yon  yotqizib,  boshini  suvning  tepasida 
tutdi.  Keyin  ikkita  yada  toshini  suvga  solib,  bir-biriga 
ishqadi. Bu ishni yetti m arta takrorlar ekan, unga shogirdlari 
yordam  berib turdi. Nihoyat, yadachi boshi ochiq, sochlari 
to ‘zg‘igan, yuzi asabiy va k o ‘pchigan holda boshini k o ‘kka 
qaratdi-da,  ikki  soat  davom ida  yom g‘ir  duosini  o ‘qidi, 
nihoyat,  osmonni bulut qopladi  va qattiq jala quydi».
Shomonlar yaxshi turm ush tarzini orzu qilganlarida ezgu 
ruhlardan m adad olganlar.  Oltoy turkiylari ezgulik ruhini 
tog‘ timsolida k o 'rad ilar va u bilan m uloqotga kirishadilar.
Quyosh aylanmas po ‘lat  tog 
Oy aylanmas po 'lat tog 
Ona о ‘rmonlarining yopinchig ‘i 
Muqaddas buyuk tog
Otalarimiz,  buyuklarimiz senga topindilar.
Bu biror yaxshilik keltiradimi?
Abadiy yashayajak urug ‘imizga fo yd a  beradimi?
Qo ‘limizdan tutib yetaklaydimi?
Ey,  beshik ruhini yaratgan,
Suruvlarimizga barokat b er!,
Yurtimizga yashash baxsh etgin!
Shomonlar turkiylarning kelajakdagi hayotini bashorat 
qilganlar. Turk olimi A. Qaboqli «Turk adabiyoti» kitobida 
shom oniylikning  bu  xil  vazifasi  aks  etgan  ikki  she’riy 
p a rc h a n i  k e ltira d i.  T elen g et  s h o m o n la ri  o x irzam o n  
k o ‘rinishini shunday bashorat qilganlar:
32

Oxirzamon kelganda,
Osmon temir bo 'lib qolur.
Yer bokir bo 'lib qolur,
Xoqon xoqonga yopishar.
Qattiq tosh maydalanur.
Ota о 'g ‘ilni tanimas,
О 'g 'il otani tanimas.
Pogir o'ti qimmatlanur.
Ot boshidek katta oltin,
Bir tovoq oshga arzimas.
Oyoq ostidan oltin chiqar,
Uni oluvchi yo 'q bo ‘lur.
Qora yerga о 't yog 'ilar.
Qayra xonla Xuday ota  (Tangrilar)
Bunga tutor qulog ‘in.
Bu hangomadan dunyo buzilar.
Dengizlar chayqalar.
>ltoy shomonlari ham oxirzamon belgilarini quyidagicha 
anlar:
Qora suv qon bo ‘lib oqadi,
Yer guldirar,  tog 'lar о 'rnidan siljir.
Ко ‘к  qimirlar, parchalanar,
Dengizlar oqar tagi ко ‘rinib.
Dengiz tubida to ‘qqiz qo ‘lli qora tosh,
To ‘qqiz yeridan parcha-parcha bo ‘lur.
U yerdan to ‘qqiz  temir otli kishi chiqar,
Ular mingan otlar,
Yirik,  sariq,  urushqoqdir.
Daraxtlarga tegsa uni sindirar,
Jonivorga tegsa  tilka-pora qiladi.
( О ‘sha lahzada)  oyning yorug ‘i yo V/ bo 'ladi, 
Daraxtlar tomiri bilan sug ‘iriladi.
33

M agiya  yoki  so 'z n in g   seh r-jo d u   ku ch ig a  ish o n ish  
shom onlikning  shakli  hisoblanadi.  Ibtidoiy  d av rlard an  
boshlab odamlar tabiatdagi narsalardan q o ‘rqib yashaganlar. 
Tabiiyki,  qo'rqish  va m urakkab turm ush  sharoiti  ularning 
turli  xil  kasalliklarga  chalinishiga  sabab  b o ‘lgan.  Qadimgi 
xalqlar  bu   hodisalarni  yom on  ru h lam in g   inson  taniga 
o ‘rnashib olishi bilan bog‘laganlar. Shu sababli ularni inson 
tanidan  quvib  chiqarish  zarur  deb  o ‘ylaganlar.  Shu  bois, 
ezgulik  ruhlari  yomon  ruhlarni  yo'qotish  uchun  odam lar 
orasid an   iq tid o rli  shaxslarni  ta n la g a n la r  va  hom iylik 
qilganlar.
Turkiy qavm lar o'rtasida kasallangan odam larni qadim 
zam onlardan  boshlab  so‘zning  sehr-jodu  qudrati  orqali 
davolash  bilan  maxsus  shug‘ullanuvchi  shaxslar  b o ‘lgan. 
G erodot «Tarix» asarida skiflar qavmi o 'rtasid a sehrgarlik 
bilan  shug‘ullanuvchilar  k o ‘p   b o ‘lganligini  t a ’kidlaydi. 
A yrim   m a n b alard a ,  m asalan,  N arshaxiyning  «B uxoro 
tarixi»  kitobida  Turon  m am lakati  hukm dori  Afrosiyobga 
ta ’rif berilar ekan, «u jodugar N uh podshoning bolalaridan» 
deb  k o 'r s a tila d i.  S eh rg arlik   N u h g a   va  A fro siy o b g a  
bog‘lanishi  turkiy  qavm larning  bosh  b o ‘g‘iniga  m ansub 
hukm dorlar  ham   sehr-jodu  ishlarini  bilishiga  ishoradir. 
Tabariyning «Tarixiy Tabariy»  asarida esa Afrosiyobning 
o ‘g‘li  Shad  sehrgar  boMgani  va  Eron  lashkarlariga  xavf 
tug'dirganligi keltirilgan.
S o ‘z  sehri  b ilan   yom on  ru h la rg a   q arsh i  k u ra sh ish  
ja r a y o n id a   y u z ag a   k e lg an   m a tn la r  s e k in -a s ta . ja n r  
x u su siy atin i  ola  b o sh lag an .  T u rk iy   x a lq la r  o 'r ta s id a  
islomdan so‘ng ham so‘z magiyasi rivojlangan, ular afsunlar 
(arabcha sehr-jodu)  deb  yuritilgan.  Bu  afsunlar hozir ham 
m a v ju d   b o ‘lib ,  u la r  m u lla la r  to m o n id a n   o ‘q ila d i. 
A fsu n larn in g   m a tn la ri  asosan  islom   dini  t a ’lim otiga 
aloqadordir. Shu sababli ular turkiy adabiyotning namunasi 
hisoblanmaydi.
34

S o ‘z  m agiyasi  m a tn la ri  o ra sid a   qad im g i  tu rk iy la r 
to m o n id a n   y a ra tilg a n la ri  ham   saq la n g a n .  M ark aziy  
Osiyoda  yashovchi  o ‘zbek,  qozoq,  q irg ‘iz,  qoraqalpoq 
xalqlari  o ‘rtasida  badik  m arosim lari  m avjud.  M ahm ud 
Koshg‘ariyning  «Devonu  lug‘otit  turk»  asarida  «badik» 
so‘zi «titroq», «larza» m a’nosi bilan izohlanadi. Bu so'zning 
«bezgak»  m a ’n o si  h am   m av ju d .  B ad ik   in so n   ta n id a  
suvchechak,  qizilcha,  eshak  yemi  kabi  toshm alar  chiqsa, 
unga qarshi so‘z kuchi orqali kurashiladigan marosimlardir. 
B adik  m a tn la ri  yom on  ru h la rn i  quvishga  q a ra tilg a n . 
Professor B.Sarimsoqov o ‘z tadqiqotlarida bu m atnlam ing 
turkiy xalqlar o ‘rtasida saqlangan parchalarini keltiradi.
0 ‘zbeklarda:
Ко ‘ch-ко ‘ch ко 'chasan,
Ко 'char yering men aytsam.
Qizib yotgan go ‘rga ко 'ch,
О ‘lik yotgan mozorga ко ‘ch.
О 'li bilan mo 'liga ко 'ch,
Bor, javobing beraman.
Tegirmorning do ‘liga ко ‘ch,
Iyiq bilan biyikka ко ‘ch.
Tovda yurgan kiyikka ко ‘ch,
Qizil egar naqshiga ко ‘ch,
Boqolmagan baxshiga ко ‘ch.
Q oraqalpoqlarda:
Ко ‘sher bolsang,  ко ‘sh bedik,
Taylarga ко ‘sh,
Tayding artin jaylagan 
Baylarg ‘a ко ‘sh.
Onnan jaylay toppasang 
M en aytayin,
Qara basin oylag ‘an 
Xanlarga ко ‘sh.
Ko'sh,  ko'sh.
35

Qozoqlarda:
Badik,  badik degende bastay keldik,
Barsha shapa basina jastay keldik,
Osi auilda bir badik bar degenge,
Yetin alip, suyegin tastak keldik.
Ko'sh! Ko'sh! Ko'sh!
Degenge burma badik,  burma badik,
Buralip bosag 'ada turma,  badik,
Buralip bosag 'ada turma,  badik,
Keledi uyisine ulken kadik,
Ko'sh! Ko'sh! Ko'sh!
So‘zning magik  qudratidan  kinnachi  (suq,  hasad,  kek, 
o ‘ch,  x u s u m a tn i  q a y ta r is h g a   k u ra s h u v c h i) la r  h am  
foydalanishgan.  U lar aytgan m atnlar ham yomon ruhlam i 
quvish  ruhida  yaratilgan.  Badikchilar  va  kinnachilarning 
schr-joduli so‘zlarida buyruq ohangi birinchi o ‘rinda turadi. 
So‘zning  butu n   kuchi,  ezgulik  ruhi  homiylik  qilayotgan 
kishining  q a h r-g ‘azabi  yom on  ru h n i  inson  ta n a sid a n  
haydashga qaratiladi.
BU D D IZM  YOKI BURHONLIK
Buddizm 
v o k i  
burhonliK  (B udda  nom idan  olingan. 
Sanskritcha  buddha  -   nurlangan)  m iloddan  avvalgi  VI-V
asrlarda  paydo  b o ‘lgan  va jahon  xalqlari  o ‘rtasida  keng 
ta rq a lg a n   d in la rd a n   b irid ir.  B u d d izm n in g   asoschisi 
Siddhartta G autam a (623-544)dir.  Bu din  ta ’limotiga  ko ‘ra 
ruh ko ‘chib yuradi, u qayta tug‘iladi, jonli va jonsiz narsalar 
sh ak lig a  k ira d i.  Q ad im g i  tu rk iy la r  ham   b u d d a   dini 
aqidalariga  ishonishgan.  Hozirgacha  buryat,  qalmoq,  tuva 
va  Sibirda  yashaydigan  boshqa  turkiy  qavm lar  o ‘rtasida 
buddaga e’tiqod qo ‘yganlar bor.
36

Budda (burhonlik) dinining ta ’limoti turkiylarning badiiy 
adabiyotida  ham   aks  etgan.  A .Qaboqli  «Turk  adabiyoti» 
kitobida burhonlik ifodalangan she’rlardan birini keltiradi:
Taqdirda ochlik va qahatchilik bo 'Igani uchun 
uch-to ‘rt ofat kelur.
Shu onda yomonlik ketib,  sukunat bo 'lur.
Boshqa besh dunyodagi maxluqlar ham,
Istisnosiz,  hammasi birdan-bir joyga qovushadi.
Onam va о tarn boshqa bo ‘Iganligi uchun 
barcha jonlilar,
Har vaqt dunyoga kelish n e ’matidan bahramand bo ‘lur. 
Butun avlodlar abadiy emasligini bilib,
Burhon saodatini unutmasirdar.
Ushbu ezgulik va ezgu amal qarshisida,
Burhon saodatini topdim,  men Kamala Anantashira, 
Oyoqda yurgan kishilaming о ‘g ‘illariga 
Ruh ко ‘chganda huzur-halovatga erishtirayin.
A nanta  buddizm  tarixidagi  m uqaddas  ibodatxonadir. 
U n d a  oltin   va  b ro n z a d a n   y asalg an   b u d d a   h a y k allari 
b o ‘Igan.  Shu  sab ab li  ham   b u rh o n lik   ru h i  su g ‘orilgan 
asarlarda Anantaga m urojaat etish ruhi kuchlidir. Turkiylar 
budda  butlarini  «Burhon»,  ibodatxonalarini  esa  «Burhon 
uyi»  deb  atashgan.  «Oltin  yoruq»  asari  ham   burhoniylik 
ta ’limotining nodir nam unalaridan  biri hisoblanadi.
Budda dinining paydo bo‘lishi miloddan avvalgi 623-544- 
y illa rd a   y a sh a g a n   S id d h a rth a   G a u ta m a   n o m i  bilan  
bog'langan. Budda  sanskritcha nurlangan degan m a’noni 
beradi.  Uning asl mohiyati insoniyatni azob-uqubatlardan 
qutqazishdan  iboratdir.  «Oltin  yoruq»dagi  M ag‘astvi  o ‘z 
jonini  qurbon  qilishdan  m aqsad  ham   ana  shu  t a ’limotga, 
bu  dunyodagi  azob-uqubatlardan  qutulishga  qaratilgan. 
«Oltin  yoruq»  turkiy  tilga  xitoychadan  tarjim a  qilingan.
37

Buning boisi,  budda ta ’limoti Osiyo m am lakatlari orasida 
birinchilardan  b o‘lib  Xitoyga,  milodimizning  I  asrlarida, 
kirib  kelgan.  IV-VI  asrlard a  esa  X itoy  orqali  Koreya, 
so'ngra Yaponiyaga o ‘tgan.
Dem ak,  budda  ta ’limotining  M arkaziy  Osiyoga  kirib 
kelishi,  un g a  e’tiqod  q o ‘ygan  k ishilar  o ‘rtasid a  b u d d a 
g‘oyalari  singdirilgan  badiiy  asarlarni  o ‘qishiga  ehtiyoj 
tug‘dirgan. «Oltin yoruq»da budda ta ’limotiga asos bo ig a n  
to 'r t  dunyoqarash  -   «haqiqat»  singdirilgan:  1)  turm ush 
a z o b -u q u b a tla rd a n   ib o ra t;  2)  a z o b -u q u b a tla r  yuzaga 
kelishining  sababi  -   odam lam ing  istak  va  nafslari;  3)  bu 
azob-uqubatlardan  qutulish  uchun  odam lar  o ‘z  istak  va 
nafslarini  tiyishi  kerak;  4)  budda  k ash f etgan  aqidalarga 
amal  qilish azob-uqubatlardan ozod qiladi.
M ag'astvi -  hayotda o ‘z istak va nafsiga erkinlik bergan, 
am m o  o ‘z  xatosini  anglagan  kishilarning  um um lashm a 
obrazidir. U faqat bir davrda yashagan odam lam ing emas, 
balki,  insoniyat  nom idan  gapirar  ekan,  yuz  ming  yillar 
d a v o m id a   yaxshi  tu rm u sh   k ech irib ,  g u n o h g a  b o tg an  
s h a x s la rn in g   u m u m la sh m a sid ir.  M a g ‘a stv i  o ‘zlik n i 
y o ‘q o tib ,  lazzatli  u m r  kechirish,  m ol-m ulk  t o ‘plashga 
berilishni  keskin  qoralaydi.  M ag 'astv i  bunday  hayotni 
kechirilmas  gunoh,  azob-uqubat,  tanning  chirkin  holatga 
tushishi  deb  tushunadi  va  o ‘z jonini  qurbon  qilish  bilan 
un d an   xalos  b o 'lad i.  0 ‘z  akalari  ham   azob-uqubatdan 
qutulishning bunday yo'lini tushunishlarini istaydi («Oltin 
yoruq»  asari  haqida  q o ‘llanm aning  «Turkiy  adabiyotda 
badiiy tarjima»  faslida batafsil m a’lum ot berilgan).
M ONIYLIK
Moniylik  ta ’limoti  xitoylik  Moniy  ibn  Fatak  (216-276) 
nomi bilan bo g ian ad i.  Uning ta ’limoti koinotda nur bilan 
zulmat o ‘rtasida kurash b o iish ig a asoslanadi.  Shu sababli
38

ham  nur -  Quyosh, Oy, ya’ni nur taratuvchi osmon jismlari 
m uqaddas sanaladi va ularga Tangri nomi bilan sig‘iniladi. 
N u r  va  zulm at  o ‘z  m a n tig 'in i  yaxshilik  va  yom onlik 
kurashida topadi.  M oniylik VIII asrda uyg‘urlar o ‘rtasida 
asosiy din sifatida tarqalgan. Tarixiy m a’lum otlarga k o ‘ra, 
Buguxon  762-yilda  Chin  (Xitoy)ga  safar  qiladi.  U  yerda 
M oniy  rohiblari  bilan  tanishadi,  mam lakatiga  qaytishida 
rohiblarni  o ‘zi  bilan  birga  Q orabolg‘asun  shahriga  olib 
keladi.  Moniylik turkiy adabiyot rivojiga ta ’sir k o ‘rsatgan 
dinlardan biridir.  Bu oqimning ta ’sirida turkiy adabiyotda 
«X uastuanift»  («M oniylar  tavbanom asi»)  asari  yuzaga 
kelgan. Uning qadimgi turkiy tildagi uchta nusxasi m a ’lum. 
U lardan London va Berlin nusxasi moniy, Sankt-Peterburg 
nu sx asi  esa  eski  u y g ‘u r   y o zu v id a  b itilg a n .  A sa rn in g  
yaratilish  d av ri  V .V .R adlov  fikricha,  taxm inan  V  asr, 
S.E.Malov xulosasiga k o ‘ra VII asrga to ‘g‘ri keladi. 0 ‘zbek 
o lim la rid a n   p ro fe s s o r  N .R a h m o n o v   ta d q iq o tla r id a  
« X u a stu a n ift» n in g   g ‘oyasi,  tu zilish i,  a h a m iy a ti  keng 
o ‘rganilgan.  A sar  moniy jam oasi  a ’zolarining  madhiyasi, 
ayni  paytda  nizom i  ham   hisoblanadi.  «X uastuanift»  15 
bo'lim dan iborat. Kitobning ikkinchi b o ‘limida Kun va Oy 
Tangrilarning  moniylikdagi  vazifalari  ko'rsatiladi  ham da 
u la rn in g   h a q iq iy lig in i 
ta n  
o lish g a   c h a q ir ila d i. 
S .E .M alovning  «Q adim gi  tu rk iy   yozm a  yodgorliklar» 
k itobida  ham   m oniylarning  T angriga  tav b a-tazarru lari 
bitilgan ibodatlaridan parchalar keltirilgan.
«M oniylar  tavbanomasi».  Besh  turli  tirik  mavjudotga 
nisbcitan, birinchidcin, ikki oyoqli insonlarga, ikkinchidan,  to 'rt 
oyoqli  tirik  mavjudotlarga,  uchinchidan  osmonda parvoz 
etadigan  mavjudotlcirga,  to'rtinchidan  suv  ostidagi  tirik 
m avjudotlarga,  beshinchidan,  sudralib  y u ru v c h i  tirik  
mavjudotlarga  nisbatan  gunohlarga  botib,  ushbu  besh  turli 
tirik  mavjudotlarni  buyugidan  to  kichigigacha  xo'rladik, 
nobud qildik,  ozor yetkazdik.  О ‘zimiz gunohli bo 'la turib,  ey,
39

xudo,  endi  g u n o h la rim izd a n   o zo d   qilishingni,  bizn i 
kechirishingni sendan iltijo qilamiz.
Ey, xudo,  biz so ‘zda va atnalda о ‘n turli gunoh sodir etdik, 
biz gtmohsizlarga tuhmat qildik, yolg ‘on qasamyodlar aytdik, 
yolg'onlar  to'qib,  insonlarni  qatl  ettirdik, jodu  ishlari  bilan 
shug'ullandik,  nochorlarning  bizga  ishonib  topshirgan 
omonatlarini о 'zimizniki qilib oldik, jonzotlami о ‘Idirdik,  qatl 
etdik va ко ‘pgina Oy va Quyosh xudolariga yoqmaydigan ishlar 
qildik va, umuman, yashash hayotimizda ко ‘pgina xatolar sodir 
etdik,  a yo lla rn ikig a   o 'x sh a s h   uzun  liboslar  k iyd ik, 
yoshligimizda yovuzlikka  qo 7  urib,  ushbu gunohlarni  sodir 
etdik. Endilikdagunohirmzdan о 'tishingni, bizni kechirishingni 
iltijo qilamiz...
Har kuni Oy xudosiga, muqaddas bitik va payg ‘ambarlarga 
gunohlarimizdan kechishmi so ‘rab ibodat qilishimiz kerak edi. 
Mana endi о ‘zimiz bilgan va bilmagan holda,  turli sabablarga 
ко ‘ra,  ushbu aytilganlarni bajara  olmadik.  Gunohlarimizdan 
kechishingni so 'rab,  sendan yolvoramiz, gunohlarimizni kechl
Yilda yetti marta  qurbonlik keltirish  qonuni mavjud edi
Yana  ibodatxonada  o'tirib,  har  bir  qurbonlik  uchun  ro'za 
tutish kerak edi va yana har bir iloh oldida sidqidildan ibodat 
qilib,  gunohimizdan  о ‘tishini  iltijo  qilishimiz kerak  edi.  Ey, 
xudo,  ushbu  aytganlaringga  rioya  qilm aganim iz  uchun 
kechirishingni iltimos qilamiz!
Qanchalik yomon xayollarga borishimiz bilan, qanchalik 
madaniyatsiz va yomon so ‘zlarni aytishimiz bilan, qanchalik 
biz  qilish  kerak  b o im a g a n   ishlarni  qilganimiz  bilan  o ‘z 
m avjudligim izni  yan ad a  qiyinlashtirishim iz,  yana  besh 
ilohning nuri  bilan 
oziqlanib, 
o ‘z tanimiz 
va 
ruhimiz  bilan 
iblisni sevamiz va o ‘zimizni pastga, yer (do‘zax)ga tortamiz. 
S h u n in g   u c h u n   ey,  x u d o ,  b izn in g   g u n o h la rim iz d a n  
o'tishingni  so ‘rab  iltijo  qilam iz  va  bu  gunohlarim izdan 
qutulish  uchun  ib od at  qilam iz,  bizning  gunohlarim izni 
kcchirgin!

M oniylik  she’rlari  orasida  muallifi  nom a’lum  ehtimol 
xalq  og ‘zaki  ijodi namunasi  hisoblangan  «Tong Tangrisi» 
alohida  aham iyatga  ega.  U ning  tuzilishida  naqoratning 
mavjudligi  ushbu she’r m oniylar o ‘rtasida keng tarqalgan 
va  om m aviy  ta rz d a   a y tila d ig a n   m ad h iy a  d a ra ja sig a  
k o ‘ta rilg a n   b o ‘lishi  m um kin,  degan  xulosani  beradi. 
M adhiyaning  asosiy  m azm uni  Kun  va  Oy  T angrilarga 
m urojaat etish orqali ularni ulug‘lashga qaratilgan.
Tong Tangri (si)  keldi,
Tong  Tangrisining о ‘zi keldi.
Tong Tangri keldi,
Tong Tangrisining о ‘zi keldi.
Turinglar,  barcha beklar,  qarindoshlar,
Tong  Tangrisini madh etaylik.
Ко ‘ringan  Quyosh  Tangrisi,
Siz bizni asrang,
Ко ‘ringan  Oy  Tangrisi,
Siz bizni qutqaring.
Tong Tangrisi
Go ‘zal hidli,  xushbo ‘y  hidli,
Porlagan,  yaltiragan.
Tong  Tangrisi,
Tong  Tangrisi.
Jahondagi  k o ‘pgina  xalqlarning  diniy  e’tiq o d lari  va 
m afkurasi  m uqaddas  kitoblar  «Avesto»  va  «Bibliya»da 
umumlashgan.  Qadimgi  turkiy  xalqlarning  diniy  e ’tiqodi 
va mafkurasi ham  bundan mustasno  emas.
41

ZA RDUSHTIYLIK
Zardushtiylik dini miloddan avvalgi VI-V asrlarda yuzaga 
kelgan. Bu din Zaratushtira (ba’zi manbalarda Zardusht yoki 
Z ardo'st)  nomi  bilan  bogiiqdir.  Zardushtning  shaxsiyati 
to ‘g‘risida  ikki  xil  qarashlar  mavjud.  Ayrim  tadqiqotchilar 
Zardushtni  m iloddan  avvalgi  589-512-yillarda  yashagan 
ilohiyatchi faylasuf,  tabiatshunos va shoir deb hisoblaydilar. 
U  ehtimol,  Eronda  yashagandir.  Bunday  fikr  tarafdorlari 
zardushtiylik qadimgi Eronda keng tarqalgani va bu dinning 
muqaddas kitobi «Avesto» eron-pahlaviy tilida yaratilganligini 
asos  qilib  o la d ila r.  B o sh q a  o lim lar  esa  X orazm ni 
zardushtiylikning  vatani  deb  uqtiradilar.  Ularning  fikricha, 
birinchi  m arta muqaddas  olov  «Atarxurra»  yongan joyning 
jo ‘g‘rofiy o ‘mi va iqlimining tavsifi Xorazmga to ‘g‘ri keladi.
Avesto. «Avesto» eramizdan oldingi VII asrning oxiri va 
VI  asrning boshlarida yaratilgan.  Uning qadimgi  qismlari 
miloddan avvalgi 2000-1000-yillarga taalluqli, deb qaraladi. 
«Avesto»ning bizgacha yetib kelgan nusxalarida Eron shohi 
K ayxisrav  va  T u ro n   sh o h i  F ra n h ra s y a n   (A frosiyob) 
o ‘rtasidagi m unosabatlar ifodasini topgan.  Bunday tarixiy 
voqelik m iloddan  avvalgi 620-yillarga to ‘g‘ri keladi.
«Avesto»  zardushtiylik  dinining  m uqaddas  kitobidir. 
Uning yaratilish vatani  M arkaziy Osiyo.  Shu sababli bu 
kitob Markaziy Osiyo xalqlarining m ushtarak yodgorligidir. 
Avesto  o ‘z davrining tarixi, fani, madaniyati, urf-odatlari, 
adabiyoti,  iqtisodiy-ijtimoiy. hayoti  to ‘g‘risida  m a ’lumot 
beruvchi  qomusiy  asardir.  «Avesto»  yaratilgan  vaqtda  30 
nask-kitob (qismdan) iborat b o ‘lganligi haqida m a’lumotlar 
bor.  M arkaziy Osiyoga turli bosqinchilarning kirib kelishi, 
zardushtiylik  diniga  sig‘inuvchilarning  t a ’qib  qilinishi 
natijasida kitobning k o ‘p qismi y o ‘qolib, oz qismi saqlanib 
qolgan.  Bu  xususda  Beruniy  «Qadimgi  xalqlardan  qolgan 
yodgorliklar» asarida shunday yozadi: «Podshoh Doro ibn
42

D oro  xazinasida  «A vesto»ning  o ‘n  ikki  ming  qoram ol 
terisiga  tilla  bilan  bitilgan  bir  nusxasi  bor  edi.  Iskandar 
otashxonalarni  vayron  qilib,  ularda  xizmat  etuvchilarni 
o ‘ldirgan vaqtda uni yondirib yubordi. Shuning uchun о ‘sha 
vaqtdan  beri  «Avesto»ning  beshdan  uch  qismi  yo ‘qolib 
ketdi. «Avesto» o‘ttiz nask edi. M a ’jusiylar q o ‘lida o‘n ikki 
nask chamasi qolgan».
«A vesto»ning  qisqargan  shakli  «Zand  Avesto»  deb 
nom langan.  U  pahlaviy,  sanskrit  (qadim gi  hind)  tiliga 
tarjim a  qilingan  va  sharhlar  bitilgan.  U  bir  necha  m arta 
Yevropa  tillariga,  jum ladan,  rus  tiliga  ham   ag ‘darilgan. 
«Avesto»ni  o ‘zbek kitobxonlari A .M ahkam ,  M .Isoqov va 
boshqalar taijim asida o'qishm oqda.
Yaxshilik va yomonlik 
0
‘rtasidagi kurash «Avesto»ning 
bosh  g ‘oyasidir.  Y axshilik  ram zi  -   yakka  xudo  A xura 
M azd a,  y o m o n lik   ram zi  -   A h ra m a n d ir.  H o z irg a ch a  
«A vesto»ning  ik k i  v a ria n ti  m av ju d .  B irin ch isi  fa q a t 
«Avesto»ning o'zidan iborat. Ikkinchisi esa pahlaviy tilidagi 
sharhli  tarjim ad an   tashkil  to p g an   b o ‘lib,  u  b ir  necha 
qismlarga ajratilgan.  U lar quyidagilar:  1. Vendidot.  Axura 
M azda  bilan  Zardushtning  savol-javobi  tarzida  bitilgan. 
Jami 22 bob. 2. Visparad. Ibodat qo'shiqlari berilgan. Jami 
24 bob. 3. Yasna. Q urbonlik q o ‘shiqlari, xudolar madhiyasi 
ham da  diniy  m arosim lar  tavsifi  berilgan.  U  72  bobdan 
iborat  b o ‘lib,  17  bobi  gotlar -  m adhiyalar  deb  atalgan.  4. 
Yasht.  22  q o ‘shiqdan  iborat.  Q o'shiqlarda  zardushtiylik 
xudolari  va  m a’budalari  m adh  etilgan.  5.  Kichik  Avesto. 
Quyosh,  Oy,  Ardvisura,  Varxra kabi  xudo  va m a ’budalar 
madh  etilgan ibodat qo ‘shiqlari beriladi.
«A vesto»  o ‘zbek  ilm -fanida,  xususan,  N .M allayev, 
F.Sulaymonova, B.To‘x]iyev,T. Mahmudov, N.Norqulovlarnm g 
tadqiqotlarida tahlil etilgan.
«Avesto»  diniy  kitob  b o iis h  bilan  birga,  eng avvalo,  u 
nodir adabiy yodgorlikdir. Asar she’riy yo ‘l bilan yozilgan.
43

Q adim da  yashagan  xalqlarning  og ‘zaki  adabiy  m erosi 
berilgan.  K ayum ars,  Y im a,  G e rsh a sp ,  A rjasp,  M itra  
haqidagi asotir ham da afsonalar qadimgi xalqlardan qolgan 
yodgorliklardir.
«Avesto»da  osm on jism larid a  ilohiylik  belgilarining 
k o ‘rsatilishi  turkiy  xalqlarning  diniy  e ’tiqodlariga  yaqin 
turadi. Jumladan, quyosh xudosi M itra haqidagi tasaw urlar 
shunday  xususiyatga  ega.  «A vesto»da  qadim gi  turkiy 
qavmlar va ularning hukmdorlari, qahramonlarining badiiy 
tasvirlari ham ifodasini topgan. U nda turkiylar tur nomi bilan 
beriladi.  Turkiy  va  forsiy  xalqlar  adabiyotida  Afrosiyob, 
Siyovush,  Kayxisrav  haqida  yaratilgan  turkum   rivoyat  va 
afsonalaming dastlabki namunalari «Avesto»da yaratilgan.
«Avesto»dagi  mifologik  obrazlar  o ‘zbek  xalq  og‘zaki 
ijodi taraqqiyotiga ham  sezilarli darajada ta ’sir k o ‘rsatgan. 
Buni o ‘zbek xalq og‘zaki ijodida mavjud ayrim obrazlaming 
tu g ‘ilishi zardushtiylik bilan bog‘langanligi misolida k o ‘rish 
mumkin.
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 83%20Адабиётшунослик
Elektron%20adabiyotlar -> Namangan davlat universiteti
Elektron%20adabiyotlar -> Binolar zilzilabardoshligi. Rahmonov B, Siddiqov M.pdf [Abdurasulboy madrasasi]
83%20Адабиётшунослик -> O zbek mumtoz adabiyoti tarixi
83%20Адабиётшунослик -> Namangan davlat universiteti obid jon karimov
83%20Адабиётшунослик -> O‘zbekiston republikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi ulug‘bek hamdamov, abdug‘opir qosimov jahon adabiyoti
83%20Адабиётшунослик -> Abdurahmonov
83%20Адабиётшунослик -> N iz o m iy n o m id a g I t o s h k e n t davlat p e d a g o g ik a u n IV e r s it e t I mamasoli jumaboyev
83%20Адабиётшунослик -> 0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi

Download 8.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling