Agrotexnologiyalar instituti buxgalteriya hisobi, tahlil va audit


Download 94 Kb.
Sana14.09.2020
Hajmi94 Kb.
#129604
Bog'liq
Тест мавзулар бўйича
Топшириқ, Shamuratov Jasur NDPI, 3, sonli qatorlar, ma`ruza matni 2016, 5a110300aniqvatabiyfanlarnioqitishmetodikasikimyo, 5a110300aniqvatabiyfanlarnioqitishmetodikasikimyo, 5a110300aniqvatabiyfanlarnioqitishmetodikasikimyo, salesinvoicepraduct3 (22), 267371 5222, 4, Шахар ва туманлар режаси 2021й., Ko\'phadlar va amallar, Tezis

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI
ANDIJON QISHLOQ XO’JALIGI VA

AGROTEXNOLOGIYALAR INSTITUTI
BUXGALTERIYA HISOBI, TAHLIL VA AUDIT”

KAFEDRASI

AGRAR KORXONALAR MOLIYASI”


fanidan

Agrosanoatda buxgalteriya hisobi

ta’lim yo’nalishi 2-bosqich talabalari

uchun mavzular bo’yicha alohida
TEST SAVOLLARI

Tuzuvchi: dotsent v.b. G.Karimova

Test savollari kafedraning

____”__________20__yil №___yig’ilishidako’rib chiqildi hamda tasdiqlandi.

Kafedra mudiri, _______ _______________


(imzo) (ismi sharifi)

ANDIJON – 2020


1-MAVZU. Moliyaning vujudga kelishi va iqtisodiy tizimdagi orni

1. “Moliya” so’zi lug’aviy ma’nosi nimani anglatadi?

A) “daromad” yoki “tо‘lov”

B) “tо‘lov” yoki “foyda”

C) “talab” yoki “taklif”

D) raqobat yoki foyda

2. Mоliya yordаmidа milliy dаrоmаdni tаqsimlаnish jаrаyonidа kаndаy pul fоndlаri shаkllаntirilаdi.

A) kоrхоnа vа tаshkilоtlаr pul fоndlаri

B) mаrkаzlаshtirilgаn vа mаrkаzlаshtirilmаgаn pul fоndlаri

C) аhоl dаrоmаdlаri vа tаshkilоtlаr pul dаrоmаdlаri

D) аhоli pul dаrоmаdlаri vа dаvlаt dаrоmаdlаri

3. Moliyaning paydo bo’lshi nimaning paydo bo’lishi bilan bog’liq?

A) Davlat bydjetining

B) Bankning

C) Davlatchilikning

D) Pulning

4. Kundalik turmushga “finansi” (moliya) atamasini ilk bor kiritgan muallfi kim?

A) fransuz olimi Dj Boden

B) Rus olimi Romanovskiy

C) Ingliz olimi Duglas

D) AQShlik olim Djon

5. Moliya –bu?

A) MDni yaratish va undan foydalanishni bog‘lovchi bо‘g‘in

B) Pulli munosabatlarni ifodalaydi

C) Pulli munosabatarini tartibga soladi

D) Pul fondlarini ifoda yetib, mamlakatning moliyaviy resruslarini tashkil etadi}
2-MAVZU. Moliyaning mohiyati va funksiyalari

1. Qaysi sub’ektlar o’rtasida moliyaviy munosabatlar vujudga keladi?

A) Korxonalar o’rtasida

B) Davlat byudjeti va byudjetdan tashqari fondlar bilan aholi va yuridik shakslar o’rtasida.

C) Sug’urta kompaniyalari bilan yuridik va jismoniy shaxslar o’rtasida.

D) Barcha javoblar to’g’ri


2. Moliyaning funktsiyalarini?

A) taqsimlash, nazorat

B) taqsimlash va rejalilik

C) taqsimlash va iqtisodiy rag’batlantirish

D) taqsimlash

3. Moliya termini ilk bor umumiqtisodiy kategoriya sifatida nechanchi asirlardan boshlab, qaysi rivojlangan savdo shaharlarida ishlatilib, dastlabki davrlarda har qanday pul to’lovlar «moliya» deb yuritila boshlandi?

A) 13-16 asrlardan boshlab Germaniyaning

B) 13-15 asrlardan boshlab Italiyaning

C) 13-17 asrlardan boshlab AmerikaningD) 13-19 asrlardan boshlab Angliyaning


4. Moliyani paydo bo’lishiga ta’sir etgan asosiy omilni tanlang?

A) jamiyatning paydo bo’lishi

B) Davlatning vujudga kelishi

C) Korxonaning paydo bo’lishi

D) Armiyaning vujudga kelishi

5. Moliyaviy menejmentning subektlariga kimlar kiradi

A) Korxona ishchi va xodimlari

B) Korxonaning mulkdorlari

C) Korxonaninng buxgalterlari

D) Moliyaviy menejerlar

3-MAVZU. Moliya tizimi, moliya mexanizmi va moliyaviy siyosat

1. Moliyaviy siуоsаtпiпg tarkibiy qismlari quyldagllardan iborat:

А) iqtisodiy siyosat, agrar siyosat, soliq siyosati.

В) hisob siyosati, kadr siyosati, ichki siyosat.

С) budjet siyosati, soliq siyosati, pul siyosati, kredit siyosati, bаhо siyosati, inyestitsion siyosat, sotsial moliyaviy siyosat, boj siyosati.

D) monetar siyosat, fiskal siyosat.

2. Moliya tizimi:

А) о'zarо bog'liq уа o'zaro ta'sir ko'rsatadigan kategoriyalar, bo'g'inlar уа sferalar ko'rinishida паmоуоп bo'ladigan moliyaviy munosabatlar to'plamidan iborat bo'lib, korxonalar, xonadonlar уа davlatning рul fondlarini taqsimlaydi уа ishlatadi.

В) budjet уа soliq tizimidan iborat.

C) markazlashtirilgan уа markazlashtirilmagan рul fondlari, jamg'arma уа istе'пюl fondlaridan iborat.

D) davlat, ma'muriy-hududiy tuzilmalar, iqtisodiy munosabatlar, davlat tuzimi уа huquqiy normalarga asoslangan, budjeti bo'yicha mustaqil bo'lgan daylat шuаssаsаlагi vа fondlarining budjetlari to'plami.3. O’zbekiston Respublikasining byudjet tizimi nechta bo’g’indan iborat?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

4. Korxona moliyaviy siyosatining maqsadi nimalardan iborat?

A) raqobat kurashi sharoitida korxonaning sog’lom hayot kechirishiga (faoliyat ko’rsatishiga) yerishish

B) raqobatchilar bilan kurashda yetakchilikka (lider bo’lishga) yerishish;

C) yirik moliyaviy muvaffaqiyatsizliklardan va bankrotga (kasodga) uchrashdan qochib qutilish

D) Barcha javoblar to’g’ri

5. Soliq siyosatining asosiy vazifalari nimalardan iborat?

A) Soliq yukini kamaytirish

B) Soliqlarni unifikatsiya qilish

C) Soliq imtiyozlarini joriy yetish

D) Soliq turlarini kamaytirish

4-MAVZU. Moliya nazariyalari

1. XX asrning 30-60-yillarida keynscha moliyaviy siyosat nimasi bilan samarali?

A) Davlat iqtisodiyotga aralashuvining kengayishi va davlat tartibga soluvchi funktsiyasining kuchayishi oqibatida moliyaviy munosabatlarni tashkil qilish murakkablashdi

B) Davlat xarajatlarini defitsitli moliyalashtirish siyosati davlat kreditining rivojlanishini belgilab berdi

C) Uzoq va o’rta muddatli qarzlarni jalb yetish ssuda kapitallari bozorining rivojlanishiga olib keldi.

D) Barcha javoblar to’g’ri

2. 70-yillarida iqtisodiy nazariyaning neoklassik yo’nalishi moliyaviy siyosatning o’ziga xos bo’lgan qanday xususiyatlarini belgilab berdi.

A) davlatning tartibga soluvchi rolidan voz kechdi

B) Davlatni iqtisodiyotga va sotsial sohaga aralashuvi darajasini biroz chekladi

C) Davlatni iqtisodiyotga va sotsial sohaga aralashuvi darajasini biroz kuchaytirdi

D) Barcha javoblar to’g’ri

3. Normativ xarajatlar qanday formula bo’yicha hisoblanadi

Nx = Nmx + Nms + Nux

Nx = Nmx +Nms - Nux

Nx = Nmx / Nms + Nux

Nx = Nmx -Nms – Nux

4. Korxonadagi o’z mablag’lari bilan uzoq muddatga jalb etilgan mablag’lar o’rtasidagi nisbat va uning korxona moliyaviy natijalariga ta’siri qanday tushuncha orqali ifodalanadi.

Moliyaviy leverej

Moliyaviy qaramlik

Avtonomiya

Moliyalash koeffitsenti

5. Normativ mehnat xarajatlaridan ishchi kuchi xarajatlarini rejalashgirish maqsadida foydalaniladi, ularning hajmi qanday formula bo’yicha aniqlanadi

Ikx= Nmm * Ss

Ikx= Nmm + Ss

Ikx= Nmm -Ss

Ikx= Nmm / Ss

5-MAVZU. Xalqaro moliya

1. Jahon banki guruhiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) XVF


B) Investitsiyalarni kafolatlash agentligi

C) XTTB


D) Xalqaro moliya korporatsiyasi

2. Xalqaro moliya munosabatlarining sub’ektlari kimlar hisoblanadi?

A) Pul oqimlari, kredit vositalari oqimlari

B) Mamlakatlar o’trasidagi barcha moliyaviy munosabatlar

C) Xalqaro institutlar, davlatlar, jahon moliya bozorlari

D) To’g’ri javob yoq

3. To’lov balansi nima?

A) Mamlakat tomonidan valyuta kurinishida xakikatda tulangan va boshka davlatlardan olingan tushumlarning nisbati

B) Mamlakatning xorijiy davlatlarga bulgan talab va majburiyatlarning nisbati

C) Fakatgina xakikatda amalga oshirilgan xalkaro kredit bilan boglik tulovlar va tushumlarning nisbati

D) Valyuta rezervlari va oltin rezervlari baxosi urtasidagi nisbat

4. Milliy iqtisodiyotga chet yel investitsiyalari nima uchun jalb kilinadi?

A) Jahon kapital bozorini yegallash maqsadida

B) Iqtisodiyotni barqarorlashti-rish maqsadida

C) Ishsizlikni tugatish maqsadida

D) Zamonaviy texnologiyalar va chet yel tajribasini jalb qilish maqsadida5. Transmilliy korporatsiyalar – bu …

A) Bosh kompaniya bir mamlakat kapitaliga tegishli bo’lgan kompaniya

B) Xorijiy aktivlarga yega bo’lgan milliy monopoliyalar

C) Filiallari dunyo bo’ylab tarqalib ketgan kompaniyalar

D) Barcha javoblar to’g’ri

6-MAVZU. Davlat byudjetining mohiyati va ahamiyati

1. Byudjet taqchilligini moliyalashtirish manbalari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) davlat tomonidan ichki va xorijdan mablag’larni jalb qilishdan

B) Respublika byudjeti mablag’larining moliya yili boshlanishidagi qoldiqlaridan

C) Qonunlarga muvofiq boshqa manbalar hisobidan

D) Hamma javoblar to’g’ri

2. Davlat byudjeti mamlakat moliya tizimining qaysi sohasiga mansub?

A) sug’urta korxonalari moliyasiga

B) davlat moliyasi tarkibidir

C) korxonalar moliyasiga

D) Uy ho’jaliklari moliyasiga3. Davlat byudjeti qanday qismlardan iborat?

A) Aktsiyalar va obligatsiyalar

B) Daromad va harajatlar

C) SHaharlar va tumanlar

D) Markaziy bank va tijorat banklari

4. Byudjetning nazorat funktsiyasi qanday maqsadlarni ko’zda tutadi?

A) Daromadlarn oshirish uchun pul mablag’lari jalb qilish

B) Mablag’larni sarflashda qonuniylikni ta’minlash

C) Moliya mexanizmi orqali ishlab chiqarish samarorligini oshirish

D) Barcha javoblar to’g’ri

5. Davlat byudjeti qanday funktsiyalarni bajaradi?

qayta taqsimlash, tartibga solib turish, ijtimoiy siyosatni amalga oshirish va nazorat funktsiyalarini

taqsimlash, tartibga solib turish, nazorat

taqsimlash, qayta taqsimlash, nazorat va rag’batlantirish funktsiyalari

Qarzlarni diversifikatsiya qilish

7-MAVZU. Byudjet tizimi va byudjet tuzilmasi

1. Mahalliy byudjetning tarkibiga bevosita qaysi byudjet kirmaydi?

A) Tuman byudjeti

B) Shahar byudjeti

C) Respublika byudjeti

D) viloyat byudjeti

2. Quyidagilardan qaysi biri mahalliy byudjetining daromadlari tarkibiga kiradi

A) Qo’shilgan qiymat solig’i

B) mol-mulk solig’i

C) Aksiz solig’i

D) yuridik shahslar foyda solig’i

3. Unitаr dаvlаtlаr byudjеt tizimi bo’g’inlаrini to’g’risini ko’rsаting

A) dаvlаt byudjеti, mаhаlliy byudjеt

B) fеdеrаlgа а’zо byudjеt, mаhаlliy byudjеt

C) shаhаrlаr byudjеti, tumаnlаr byudjеti

D) rеspublikа byudjеti, mаhаlliy byudjеt

4. Byudjet tasnifi bo’yicha tushumlarni shakllantirish va byudjetdan mablag’ ajratish to’g’risidagi talabnoma nima deb yuritiladi?

A) Byudjet ssudasi

B) Byudjet so’rovi

C) Byudjet proftsiti

D) Byudjet dotatsiyasi

5. Byudjetdan yuridik yoki jismoniy shaxsga bevosita yoxud vakolatli organ orqali ajratiladigan qaytarilmaydigan pul mablag’lari nima deb yuritiladi?

A) Byudjet ssudasi

B) Byudjet subvensiyasi

C) Byudjet transferti

D) Byudjet dotatsiyasi8-MAVZU. Byudjet tizimini boshqarish

  1. Vazirlar Mahkamasining budjet tizimini boshqarisb sohasidagi vakolatlari

A) budjetning ijrosini ama1ga oshirish, uni hisobga olish va nazorat qilish.

B) davlat budjetining loyihasini tuzish va uning ijro etilishiga rahbarlik qilish. budjetning loyihasini уа uning ijrosi to'g'risidagi hisobotni Oliy Majlisga taqdim qilish.

C) davlat budjetining loyihasini tuzish va ijro qilish bo'yicha Moliya vazirligi va davlatning boshqa idora organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish.

D) budjetni tuzish. ijro qilish va budjet hisobini yuritish bo'yicha barcha me'yoriy va uslubiy hujjatlarni tasdiqlash.

E) budjetning loyihasini tllzish va uning ijrosiga doir qarorlar qabul qilish.

2. Budjet tizimi -:

A) o'zaro bog'liq va o'zaro ta'sir ko'rsatadigan kategoriyalar, bo'g'inlar va sferalar ko'rinishida namoyon bo'ladigan moliyaviy munosabatlar to'plamidan iborat bo'lib, korxonalar, xonadonlar va davlatning pul fondlarini taqsimlaydi va ishlatadi

B) budjet va soliq tizimidan iborat.

C) umumdavlat moliyasi va budjetdan tashqari fondlarni o'z ichiga oladi.

D) markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan pul fondlari, jamg'arma va iste'mol fondlaridan iborat.

E) davlat, ma’muuriy-hududiy tuzilmalar, iqtisodiy munosabatlar, davlat tuzimi va huquqiy normalarga asoslangan, budjeti bo'yicha mustaqil bo'lgan davlat muassasalari va fondlarining budjetlari to'plami.3. O'zbekiston Respublikasining «Budjet tizimi to'g'risidagi qonuni» necha bob va necha moddadan iborat?

A) 5 bobdan, 35 moddadan.

B) 5 bobdan, 38 moddadan.

C) 7 bobdan, 40 moddadan.

D) 7 bobdan, 43 moddadan.

Е) 8 bobdan, 35 moddadan.4. Investitsion qarorlar qabul qilishda qanday asosiy vazifalar belgilanadi

Kapital qo’yilmar byudjetini ishlab chiqish, investitsion portfel va uzoq muddatli aktivlarni boshqarish

Qimmatli qog’ozlar emissiyasi, moliyalashtirish manbalarini jalb qilish

Foyda va xarajatni boshqarish, kapitalning tarkibi va qiymatini aniqlash

Korhonada soliqlarni rejalashtirish va ularni o’z vaqtida to’lanishini nazorat qilish

5. Moliyaviy qarorlar qabul qilishda qanday asosiy vazifalar belgilanadi

Moliyaviy risklarni boshqarish, qimmatli qog’ozlar emissiyasi, moliyalashtirish manbalarini jalb qilish

Operatsion risklarni boshqarish, moliyaviy tashhis va nazorat

Foyda va xarajatni boshqarish, investitsion loyihalarni jalb qilish

Kapital qo’yilmar byudjetini ishlab chiqish, investitsion portfel va uzoq muddatli aktivlarni boshqarish

9-MAVZU. Davlat byudjeti daromadlari

1. Byudjet daromadlarini to’g’ri va o’z vaqtida kelib tushishini nazorat qilish davlatning qaysi vakolatli organi tomonidan amalga oshiriladi?

A) O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ,O’zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo’mitasi, O’zbekiston Respublikasi Bojxona Qo’mitasi

B) O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, O’zbekiston Respublikasi Bojxona Qo’mitasi

C) O’zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo’mitasi

D) Markaziy bank

2. Muаyyan dаvrdа byudjеt dаrоmаdlаrining byudjеt хаrаjаtlаridаn оrtiq bo’lgаn summаsi -

A) Byudjet profitsiti

B) Byudjet defitsiti

C) Byudjet ssudasi

D) Byudjet transferti

3. Quyidagilardan qaysi biri Respublika byudjeti daromadlari hisoblanmaydi

A) davlat moliyaviy va boshqa aktivlarini joylashtirili-shi, foydalanishga berilishi va sotilishidan olingan daromadlar

B) rezident-yuridik shaxslarga va chet yel davlatlariga beril-gan byudjet ssudalarini qaytarish hisobiga berilgan to’-lovlar

C) yuridik va jismoniy shaxslardan, shuningdek, chet yel dav-latlaridan kelgan qaytarilmaydigan pul tushumlari

D) Mahalliy xokmiyat organlariga qarashlai mulkdan foydaloanishdan olingan daromadlar

4. Davlat budjetining daromadlariga quyidagilar kiradi:

A) soliqlar. yig'imlar. boj to'lovlari. ssudalar bo'yicha foiz to'lovlari, royalti. aksiya\ar bo'yicha dividend1ar.

B) soliq va yig'imlar. boj to'lovlari. meros huquqi bo'yicha olingan va hadya qilingan pul mablag'lari. yuridik shaxslar va chet el davlatlarga berilgan budjet ssudalarining qaytarilishi.

C) soliqlar уа yig'imlar, davlat boji. mulklami ijaraga berishdan tushadigan mablag'lar. meros huqiqi bo'yicha уа hadya qilish natijasida olinadigan mablag'lar. asosiy vositalarni sotishdan olinadigan daromadlar.

D) davlat boji, davlatning moIiyaviy va boshqa aktivlami sotishdan va foydalanishga berishdan tushadigan mablag'lar, soliq уа yig'imlar

5. «Investitsiya faoliyati» deganda nima tushuniladig’

investitsiya faoliyati sub’ektlarining investitsiyalarni amalga oshirish bilan bog’liq bo’lgan harakatlari majmuasi tushuniladi

davlatning investitsiya resurslarni jalb qilish, ularni samarali joylashtirish va foydalanilishi bilan bog’liq bo’lgan harakatlari majmuasi tushuniladi

investitsiya loyihalarining moliyaviy va texnik iqtisodiy jihatdan samaradorligini baholash bilan bog’liq bo’lgan harakatlari majmuasi tushuniladi

davlat investitsiya dasturining ishlab chiqilishi, tasdiqlanishi va qabul qilinishi bilan bog’liq bo’lgan harakatlari majmuasi tushuniladi

10-MAVZU. Davlat byudjeti xarajatlarilari

1. Davlat budjetining xarajatlariga quyidagilar kiradi

A) budjetdan mabIag'l oluvchilarning joriy xarajat1ari, kapital xarajatlari, debitor qarzlami hisobdan chiqarishdan ko'rilgan zararlar, qisqa muddatli kredit bo'yicha foiz to'lovlari va hokazo.

B) budjetdan rnabIag' oluvchilarn.ing joriy xarajatlri, berilgan budjet ssudalari, qimrnatli qog'ozlami rnuornalaga chiqarish va tarqatish

xarajatlari va hokazo.

C) budjetdan mablag' oluvchilarning joriy xarajatlari, davlat qarzlarini to'lash, budjetdan beriladigan ssudalar, qimmatli qog'ozlarni qayta baholashdan ko'rilgan zararlar, uzoq muddatli ijara xarajatlri.

D) berilgan budjet ssudalari va dotatsiyalar, budjetdan mablag' oluvchilarning joriy xarajatlari, kapital xarajatlari, davlat qarzlari bo'yicha xarajatlar va hk.

2. Egri soliqlar korxona faoliyatiga qanday ta’sir etadi

A) Egri soliqlar korxona mahsulot sotish hajmiga bilvosita salbiy ta’sir etadi

B) Egri soliqlar korxona faoliyatiga umuman ta’sir etmaydi

C) Egri soliqlar korxona foydasini oshiradi

D) Egri soliqlar korxona mahsulot tannarxini oshiradi

3. Soliq to’lovlarini rejalashtirish qanday natija beradi

A) Barcha javoblar to’g’ri

B) Soliq to’lovlarini o’z vaqtida amalga oshirish

C) Soliqlarning korxona moliyaviy holatiga ta’sirini o’rganish

D) Soliq xatolarini oldini olish va soliq risklarini pasaytirish

4. Byudjet xarajatlari qaysi ta’rifda to’g’ri keltirilgan

A) Davlatning o’z funktsiyalari va vazifalarini baja-rishi bilan bog’liq ravishda vujudga kelgan chiqimlar byudjet xarajatlari deyiladi

B) davlatning markazlashtirilgan pul fondlari mablag’larini turli yo’nalishlar bo’yicha foydalanish jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi oqilona foydalanishni majbur etadi

C) YAIMning qayta taqsimlanishi natijasida davlat byudjetida jamlangan pul mablag’larining maqsadga muvofiq qayta taqsimlanishi va ishlatilishi bilan bog’liq byudjet qonunchiligi bilan tartibga solinadigan pul munosabatlari yig’indisidir

D) Barcha javoblar to’g’ri

5. Muаyyan dаvrdа byudjеt хаrаjаtlаrining byudjеt dаrоmаdlаridаn оrtiq bo’lgаn summаsi - bu …?

A) Byudjet defitsiti

B) Byudjet profitsiti

C) Byudjet ssudasiD) Byudjet transferti
Download 94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling