Ajiniez nomidagi nukus davlat pedagogik instituti tarix fakul


Download 0.83 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/9
Sana15.02.2017
Hajmi0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 

 

73

Mavzu: XX-asrning 50-90 yillari  Tropik va Janubiy Afrika davlatlari 

Reja:  

1. Milliy ozodlik kurashi va uning oqibatlari 

2. Aparteid tartibiga qarshi qurash 

3. Mustaqillikni  mustahkamlash ywlidagi  muammolar.  

Àdabietlar 

1. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash-davr talabi. -T., 1996 y. 5-tom 

2. Strani mira. Entsiklopedicheskiy slovar`. (Sost. Bogdanovich i dr.). -M., 1999. 

3.  Kreder  A.A.  Noveyshaya  istoriya.  XX-vek.  -M.,  izd.  G`Tsentr  gumanitarnogo 

obrazovaniyaG`, 1997.  

4. Xidoyatov G.A., Gulamov X.G. Vsemirnaya istoriya. Noveyshiy period Evropa 

i  SShA  posle  vtoroy  mirovoy  voyni  (1945-1995  gg.)  Ucheb.  pos.  dlya  studentov 

RUz. -T., 1999. 

5.  Xidoyatov  G.A.  Vsemirnaya  istoriya.  Noveyshiy  period.  Chast`-II.  (1945-1999 

gg.).  Ucheb.  dlya  uchashixsya  XI-klassov  srednix  shkol,  akadem.  kolledjey  i 

litseev. -T., G`SharkG` 2000. 

6.  Noveyshaya  istoriya  stran  Azii  i  Afriki  XX-vek.  (1945-2000  gg.),  chast`-2,3. 

Pod. red. A.Rodrigesa. -M., izd. G`VladosG`, 2001. 

7. Istoriya stran Azii i Afriki v noveyshee vremya. 2-chast` (1945-1977). Pod red. 

M.F.Yur`eva.  -M., G`NaukaG`, 1979. 

8. Noveyshaya istoriya stran zarubejnoy Azii i Afriki. -L., G`NaukaG`, 1983. 

9. Rozaliev Yu. Novaya i noveyshaya istoriya stran Azii i Afriki. -M. G`NaukaG`, 

1987.  

12. M.Lafasof, S.Juraev. Jaxon tarixi. T. 2005.  

 

1. Milliy ozodlik kurashi va uning o=ibatlari. Ikkinshi jashon urushidan sing mustamlaka  sirtmo\i    azob-u=ubatlarini    tortib    kelayotgan    xal=larning    milliy-

ozodlik    kurashi    yanada  kuchaydi.  Bu    shodisa  Afrika  xal=lariga    sham    talu=li  

edi.  Xish,  =anday    omillar    mustamlaka    sirtmo\ida  yashayotgan  xal=lar    milliy-

ozodlik  kurashining kishayishiga  sabab  bildi? Bular: 

-  ikkinchi    jashon  urishida    Germaniya,  Italiya  va  Yaponiyaning  

ma\lubiyatga  ushraganligi; 

-asosiy  mustamlakachi    davlatlar-  Buyuk    Britaniya    va  Fransiyaning  

zaiflashiganligi; 

-mustamlaka  xal=lar  milliy  ongining  isishi; 

-A+Sh va SSSR ning iz siyosiy  ma=sadlari yilida  dunyoda  mustamlakachi  

imperiallar sa=lanib =olishiga =arshi  chi==anligi. 

Ti\ri,  Afrikada  mustamlakachilik    tizimining    barsham    topishi  jarayoni  

Osiyodagiga  nisbatan  sekin  borgan. Bu Afrika davlatlari  =olo=ligining,  miliy- 

ozodlik  kurashiga  rashbarlik  =iluvchi  ijtimoiy kushlarning (milliy burjuaziya va  

milliy ziyolilar) zaifiga o=ibati edi. 

Dastlab  Shimoliy    Afrika    davlatlari  =atti=    =onli    kurash    shisobiga  

74

musta=illikka    erishdilar    (Bu  sha=da  Arab    davlatlari    mavzusida    ma`lumot  oldingiz).  1960-yil    Afrika    tarixida  «Afrika  yili»    nomi  bilan  kirdi.  Shu  yili  bir 

yola 17 davlat  musta=illikka  erishdi. Buyuk  Britaniya  va Frantsiya  mustamlaka 

imperiyalari  parchalanib  borayotgan    bir    sharoyatgda    Belgiya    Kongo  

musta=illinii  tan olishga majbur  bildi. 

 

Afrikaning  ayrim  mamlakatlarida  musta=illikka erishish  nisbatan tinsh yil  bilan    (asholining    ommoviy  nammoyishlari;  fu=arolik  biysunmasligi)    amalga  

oshdi. Mustamlakachilik  metropoliyadan  kichib  kelib joylashgan  bir gurush o= 

tanlilar  jamoasiga  tayangan    joylarda  esa  o\ir  =urolli    kurash    olib    borish    yili  

bilan    musta=illikka    erishildi.  60-yillar    oxirga    kelib    ingliz,    frantsuz,    belgiya  

mustamlakachi  imperialari  parchalandi. 

Fa=at    bir    imperiya  –  Portugaliya    imperiyasi    yaashashda    davom  etdi.  

Portugaliyaning  Afrikadagi    mustamlakalari    (Mozambik,  Angola,  Gvineya-

Bissau)    uning  dengizorti  shududlari    deb  e`lon    =ilingan    edi    Bu  «dengizorti 

shududlar»  asholisining  milliy-ozodlik  kurashi  1974-yilgacha  davom  etdi  va 

u\alaba  bilan  yakunlandi.  Portugaliya  iz mustamlakalarining   musta=illi\ini  tan  

olishga  majbur bildi. 

Kongo  (Zair),  Gveniya, Angola,  Mozambik,  Namibiya  tropik  Afrikada  

yirik  davlatlar shisoblanadi. 

1980-yilda  Yana  bir  musta=il  Afrika davlati-Zimbabve   davlat  vijudga  

keldi. Bu davlatning vujudga  kelish  juda  o\ir  kechdi. Gap  shundaki, Rodeziyada 

(Buyuk  Britaniya    mustamlaksi)    kam  sonli,    biro=  uyushgan    o=  tanlilar    8am  

yashardi.  Ular 1965-yilda Rodeziyani  musta=il  deb e`lon  =ildilar.  Birpo=  uni 

Buyuk  Britanriya sham BMT  sham  olmadi. 

Mashalliy    afrikaliklar    esa    ozodlik    uchun    =urolli    kurash  boshladilar. 

Yaakkalanib    =olgan    o=  tanlilar    1979-yilda    muzokara    boshlashga    majbur  

bildilar.  Uning  o=ibatiga    musta=il,  yangi    Zimbabve      davlati  tashkil  etilganligi  

e`lon  =ilindi.  

Afrikadagi  oxirgi  mustamlaka  Janubi-/arbiy  Afrika  edi. Birinchi  jashon  

urishiga    =adar    bu    shudud    Germaniya  mustamlakasi    bilgan.  Urushdan    sing 

Millatlar    Ligasi    uni  bosh=arish    shududini    Janubiy    Afrika    Respublikasiga  

(JAR)  berdi.  JAR  dastlab    bu    shududini    iziga  =ishib    olishga    urindi.  Buning  

uddasidan  chi=a  olmagash, u erda  oz  sonli  o=  tanlilar  shukumatini  tuzishga 

sharakat    =ildi.  Bunda  javoban    mashalliy    asholi    1966-yilda    =urolli    kurash  

boshlashga  majbur  bildi.  

BMT  1973-yilda  JAR ni  Janubi- /arbiy  bosh=arish shududidan  mashrum  

etdi.  Mashalliy    asholining    milliy-ozodlik    kurash    1989-yilda  \alaba    bilan  

yakunlandi. Shu  yil  Janubi - /arbiy  Afrika Namibiya  nomi  bilan  musta=il davlat 

deb e`lon =ilindi.  Shu  dari=a mustamlaka  Afrika  xal=lari  milliy-ozodlik  kurash  

\alaba    bilan  yakunlandi.  Bir  va=tlar    deyarli    butunlay    mustamlakaga  

aylantirilgan  Afrikadav 52 ta  musta=il davlat vujudga  keldi.  

2.  Aparteid  tartibiga  =arshi  =urash.  Janubiy  Afrika  Respublikasida  1948-

yilda itkazilgan  parlament  saylovida Afrika erlarining (o=  tanli  asholi) millatchi  

partiyasi    \alaba  =ozondi.    Bu    partiya    rashbari  D,Malan  boshchiligida    tuzulgan  

shukumat  aparteid  siyosatini    amalga    oshirishini  e`lon  =ildi. Bu    davlatning    tub  


 

75

asholisi  bilgan  negrlarga,  bu  erga  kelib  =olgan shindlarga  nisbatan  =ollangan  ir=Iy  kamsitish,  ularni    o=  tanlilardan    ajratib    =iyish;    ularni  asosiy  fu=arolik  

shududlaridan  mashrum  etish  shamda  izlari  uchun  ajratilgan  aloshida joylarda 

yashashga  majbur  etish  siyosoti  edi. 

Mamlakat    maydonining    87    foizi    o=    tanlilar    uchun,    ati\i    13    foizi  

afrikaliklar    uchun    biriktirib    =oyildi.  Bundan  ma=sad-    afrikaliklarning    

mustashkam    aparteid    tartiblarini    yo=atish    ma=sadida    birlashishga    yil  

=oymaslik edi. JAR 

shukmron    doiralari    aparteid    siyosatinni    tobora   

kuchaytirdilar.  1984  yilda    uch    palatali    parlament    (o=lar,  va  shindlar    uchun 

aloshida-aloshida)  tuzildi. 

Biro=  afrikaliklar  ir=chilar    rejimi    izlariga  ta=Dim    etgan    ta=dirga    tan 

berganlari    yi=.  Ular    XX  asrning    eng    jirkanch    shodisalaridan    biri-aparteit  

siyosatning    =arshi    =urolli    kurash  olib  bordilar.    Bu  kurashga    Afrika    Milliy  

Kongressi  (AMK)  rashbarlik  =ildi.  AMK  ma=sadi- Janubiy Afrikada  ir=idan 

=at`i    nazar    barcha  fu=aro    =onun    oldida    teng    bilishini    taminlaydigan 

demakratik  davlat  barpo  etish    edi.  Bu  partiyaga    XX  asrning    buyuk  siyosat    va  

davlat  arboblaridan  biri N.Mandela  rashbarlik  =ildi. 

Afrika   xal=ning   bu    kurashi xal=aro   tara==iyparvar   kuchlar    tomonidan  

=illab-=uvvatlandi.  Shukumat    tub  asholining    iz  sha=-shu=u=i    yiilidagin 

kurashiga    =arshi  shaf=atsiz    kurash    olib  bordi.    Biro=  afrikaliklar    kurashini 

tixtatib  bilmadi. 

1989-yilda  JAR    prezidentligiga    F.  Klerk    saylandi.  U    davr    realligini  

shisobga    olib    siyosat    yurituvchi    arbob    edi.  F.  Klerk    agar    aparteid    siyosati  

bekor    =ilinmasa,    u    oxir-o=ibatda    o=    tanlilarni    tila    shalokatga    olib    kelishi  

mumkinligini  anglab  etdi    va  1990-yilda  AMK    faoliyatini    ta=i=lashni    bekor  

=ilish  ti\risidagi  =onun  =abul  =ilindi.  Uning  rashbari N. Mandela  1991-yilda 

umrbod  =amo=  jazosidan  ozod  etildi.  (U  27  yildan  beri  =amo=da  edi) 

Mamlakatlarda  sharbiy  sholat  bekor  =ilindi.  Barcha  fu=oralarning,  ir=larning 

tengligi elon =ilindi.  

1993  yilda  barsa  ir=  vakillarining  tengligi  asosida  umumiy  parlament 

saylovi itkazilishi ti\risida bitim imzolandi. Ayni paytda o= tanlilar shu=u=i sham 

kafolatlanadigan bildi.  

Saylov 1994-yilning 26-aprel`da itkazildi va unda AMK tila \alaba =azondi. 

N.Mandela  JARning  birinchi  =ora  tanli  Prezidenti  etib  saylandi.  Shu  tari=a  eng 

jirkanch  illat-aparteining  tila  barsham  topishiga  asos  yaratildi.  Afrika  =itsida  

mustashkam  tinchlik yilidagi  buyuk xizmatlari  uchun shar ikki arbob-N. Mandela  

va  F.Kleklar  1993-yilda  Tinchlik    uchun  xal=aro  Nobel    mukofotiga    sazovor  

bildilar.  1999-yildagi  saylovlarda  N,  Mandelaning    safdoshi  Tabo    Mbeku 

Rrezidentlik  lovozimini egalladi. 

3.  Musta=illikni    mustashkamlash  yilidagi  muammolar.  Afrika    =itasi 

davlatlarning  i=disodiy    tara==iyot    darajasi    bir    xil  emas.  Chunonchi,    tropik  

Afrika Shimoliy  va Janubiy Afrikadan  keskin  far= =iladi.  

Tropik  Afrika    davlatlari  =it`aning    eng  =olo=  davlatlaridir.  Dunyo 

asholisining  10  foizining    tashkil  etuvchi  Afrika    =it`asida    dunyo  sanoat  

76

mashsulotining ati\i 1 foizi ishlab chi=ariladi, xolos. Bu erdagi yana bir eng katta muammo-asholini ozi=-ov=at  bilan ta`minlash muammosidir. 

Bugungi kunda Afrikada =it`a  asholisining  deyarli  50 foizi =ashsho=likda  

yashamo=da.  Ozi=  -ov=at    ishlab    chi=arish  asholi      asholi  isishiga    nisbatan  

tobora    or=ada    =olib    bormo=da.  Yana    bir  jiddiy    muammo,  etnik    =il\inlar, 

mojarolar  muammosidir. Afrika  davlatlarida  shayotida  Uru\-=abilachilik  shayot  

tarzi kuchliligicha  =olmo=da. Bir xal= turli  davlatlar  shududida  yashamo=da. 

Masalan,  20    mln.  dan    orti=  fulbe    ataluvchi    xal=  bosh=a    xal=Larga  

nisbatan  kipchilikni  tashkil etmaydigan   =ilib  turli davlatlarga  bilib yuborilgan. 

Etnik  nizolar  davlatlar yaxlitli\ini  katta  xavf  ostiga =oymo=da. Yana bir katta  

muammo-bu  davlatlararo  nizolar, sharbiy  ti\nashuvlar  muammosi. 

Mustamlakachilar  davlatlar  chegaralarini    atayin    shunday  belgilaganlarki, 

bu  bora-bora  davlatlararo    nizolar  manbayiga  aylandi.  Shozircha    Afrika 

shomkorligi  Tashkiloti    ti=nashuvlar    ildizlari    bartaraf    etishga  muvaffa=  bila 

olgani yi=. Jiddiy  muammolardan  yana biri – tash=i  =arz. Chunki   tash=i  =arz 

yildan yilga ortib bormo=da. 

 

  

77

Mavzu: XX-asrning 50-90 yillari Arab davlatlari. Reja:  

1. Yaqin Sharq muammosi. 

2. Arab-Isroil munosabatlarining keyingi ahvoli. 

3. Kemp-Devid bitimi va uning oqibotlari. 

4. Arab davlatlari (Iroq, Saudiya Arabistoni, Suriya, Misr, Jazoir, Marokash, Tunis, 

Liviya).  

 

Àdabietlar 

1. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash-davr talabi. -T., 1996 y. 5-tom 

2. Strani mira. Entsiklopedicheskiy slovar`. (Sost. Bogdanovich i dr.). -M., 1999. 

3.  Kreder  A.A.  Noveyshaya  istoriya.  XX-vek.  -M.,  izd.  G`Tsentr  gumanitarnogo 

obrazovaniyaG`, 1997.  

4. Xidoyatov G.A., Gulamov X.G. Vsemirnaya istoriya. Noveyshiy period Evropa 

i  SShA  posle  vtoroy  mirovoy  voyni  (1945-1995  gg.)  Ucheb.  pos.  dlya  studentov 

RUz. -T., 1999. 

5.  Xidoyatov  G.A.  Vsemirnaya  istoriya.  Noveyshiy  period.  Chast`-II.  (1945-1999 

gg.).  Ucheb.  dlya  uchashixsya  XI-klassov  srednix  shkol,  akadem.  kolledjey  i 

litseev. -T., G`SharkG` 2000. 

6.  Noveyshaya  istoriya  stran  Azii  i  Afriki  XX-vek.  (1945-2000  gg.),  chast`-2,3. 

Pod. red. A.Rodrigesa. -M., izd. G`VladosG`, 2001. 

7. Noveyshaya istoriya stran zarubejnoy Azii i Afriki. -L., G`NaukaG`, 1983. 

8. Rozaliev Yu. Novaya i noveyshaya istoriya stran Azii i Afriki. -M. G`NaukaG`, 

1987.  


9. Arabskaya Respublika Egipet. Spravochnik. -M., 1990. 

10. Noveyshaya istoriya arabskix stran Azii. -M., G`NaukaG`, 1988. 

11. Istoriya i ekonomika stran Arabskogo Vostoka i Severnoy Afriki. -M., 1978.  

12. M.Lafasof, S.Juraev. Jaxon tarixi. T. 2005. 

Ikkinchi  jashon  urushidan  keyin  Arab  xal=lari  milliy-ozodlik  kurashi 

yanada  kuchaydi.  =ator  davlatlarda  (Misr,  Iro=,  Liviya,  Yaman)  mustamlakachi 

davlatlar =i\ircho\iga aylanib =olgan shukmron doiralar shokimiyati a\darildi. Dastlab 

Jazoir, Marokash, Tunis va Sudan kabi davlatlar musta=illikni =ilga kiritdilar. Chet el 

kapitali  egallab  olgan  milliy  boyliklar  (Misrda  Suvaysh  kanali  kompaniyasi,  Iro=da 

neft kompaniyasi — Iro= petroleum) milliylashtirildi. 

Musta=il davlatlar ijtimoiy-siyosiy ittifo=larga =ishilmaslik siyosatini yuritdilar. 

Biro=  arab  davlatlarining  izaro  munosabatlari  itgan  tarixiy  davr  mobaynida  jiddiy 

sinovlarga  duch  keldi.  Bu  munosabat  ba`zan  distona,  ba`zan  ra=obat,  shatto 

dushmanlik  tusini  sham  oldi.  Ayni  paytda  arab  davlatlarining  i=tisodiy  tara==iyot 

darajasi sham bir xil emas. 

Arab  davlatlarining  ba`zilarida  (Iro=  va  Suriya)  uzo=  va=t  yakka  shaxs 

diktaturasi  shukm  surdi  yoki  shukm  surmo=da.  Falastin  arab  xal=i  esa  shamon  iz 

musta=il  davlatiga  ega  emas.  Biro=  bu  xal=  iz  davlatiga  ega  bilish  yilida  =at`iy 

kurash olib bormo=da. Izbekiston Respublikasi deyarli barcha arab davlatlari bilan 

teng manfaatdorlik tamoyili asosida munosabatlarni rivojlantirib kelmo=da.  

78

 

1.  Ya=in  Shar=  muammosi.  «Ya=in  Shar=  muammosi»  deyilganda  isroil-arab 

munosabatlari, Isroilning bosib olgan arab davlatlari erlarini =aytarib berishi shamda 

musta=il  Falastin  arab  davlatini  tashkil  etish  bilan  bo\li=  muammolar,  shuningdek, 

arab  davlatlari  va  Isroilning  yaxshi  =ishnichilik  munosabatlari  asosida  yashash 

masalalari tushuniladi. 

1947-yil 29-noyabrda BMT Falastinda ikki davlat — Isroil yashudiy va Falastin 

—  arab  davlati  tashkil  etish  sha=ida  =aror  =abul  =ildi.  Versal  konferensiyasidayo= 

(1919-yil) Buyuk Britaniya Falastinni bosh=arish va u erda yashudiylar davlatini tashkil 

etish mandatini olgan edi. Bu davrda Falastinda 100 mingga ya=in yashudiy yashardi. 

Dunyo biylab tar=alib ketgan yashudiylarni bir joyga — Falastinga tiplashda ularning 

xal=aro tashkiloti katta rol iynadi. Bu tashkilot Sion tashkiloti deb ataladi. (Bu nom 

Falastindagi  Sion  to\i  nomidan  olingan,  bu  tashkilot  yashudiylarni  shu  atrofda 

tiplanishga da`vat etadi.) Ayni paytda sionizm \oyasi sham vujudga keldi. 

1942-yili Falastindagi yashudiylar soni 0,5 mln. ga etdi. Ulardan yaxshi sharbiy 

tayyorgarlikka  ega,  A+Sh  va  Buyuk  Britaniya  tomonidan  zamonaviy  =urollar  bilan 

=urollantirilgan  armiya  tuzildi.  Yashudiylar  arablar  uchun  ajratilgan  shududlarni 

sham ish\ol =ilib oldilar. 1948-yilning 14-mayida yashudiy sionistlar rashnamosi Ben 

Gurion  Isroil  davlati  tuzilganligini  e`lon  =ildi.  Tel-Abib  shashri  bu  davlatning 

poytaxti  bilib  =oldi.  Falastin  arab  davlati  esa  tuzilmay  =oldi.  Buning  o=ibatida 

1948-yil  birinchi  isroil-arab  urushi  yuz  berdi.  Bu  urushda  ishtirok  etgan  arab 

davlati  armiyasi  engildi.  Chunki  ular  =olo=,  zamonaviy  armiyaga  ega  bilmagan 

davlatlar edi. 

Yashudiylar Falastin arablarini iz erlaridan =uvib chi=araboshladilar. Buning 

natijasida 0,5 mln. falastinlik arablar Livan davlati shududiga =ochib itishga majbur 

bildi.  Misr,  Suriya,  Livan  va  Lordaniya  Isroil  bilan  tinchlik  shartnomasini 

imzolashga majbur bildilar. 

Dunyo  sionistik  tashkilotlari  kirsatgan  moliyaviy  yordam,  Germaniyaning 

Isroilga  tilagan  1  mlrd.  dollar  mi=dordagi  tovoni  shamda  A+Sh  kirsatgan  katta 

yordam  tufayli  Isroil  =is=a  va=t  ichida  =udratli  armiyaga  ega  davlatga  aylandi. 

Ya=in Shar= strategik xomashyo — neftga boy ilka. U erda jashon neft zaxirasining 

50  foizi  mavjud.  A+Sh  bu  ilkani  iz  shayotiy  manfaati  doirasiga  kiritgan.  Ayni 

paytda  unga  bu  shududda  ishonchli  ittifo=chi  sham  zarur  edi,  Isroilni  ana  shu 

ittifo=chilikka eng mos davlat sifatida tanladi. 

Arab  davlatlari  esa  =olo=ligicha  =olaverdi.  Buning  ustiga  arab  davlatlari 

irtsida  mustashkam  ittifo=  sham  yi=  edi.  Buning  asosiy  sababi  mustamlakchi 

davlatlarning arablarga musta=illik berish davrida bir arab davlati shududining bir 

=ismini  ikkinchi  arab  davlati  shududiga  =ishib  yuborganligi  edi,  Ikkinchidan, 

Saudiya  Arabistoni,  Iro=  (1958-yilgacha),  Lordaniya    davlatlarida  shukmron 

sulolalar  izaro  nizoda  edilar.  Livanda  esa  davlat  bosh=aruvi  diniy  jamoachilik 

tamoyiliga  asoslanganligi  uchun  ularning  shar  biri  iz  manfaatini  umumarab 

manfaatidan ustun =iyardilar. 

2. Arab-Isroil munosabatlarining keyingi ashvoli. Ya=in Shar= muammosi 

Buyuk  Britaniya  va  va  Frantsiya  sham  befar=    =oldirmadi.  Bu ikki davlat  sham 


 

79

Ya=in  Shar=dagi  manfaatlaridan  voz  kechishrini  aslo  istamas  edi,  Ular  arab davlatlarida  shokimiyat  tepasida  izlariga  sodi=  shukumatlarning  turishi  uchun 

barcha choralarni kirdi. 

Manfaatlariga  katta  xavf  tu\ilgan  paytda  ular  agressiya  uyushtirish-dan 

sham  tap  tortmadilar,  Chunorichi,  1956-yilda  shunday  bildi.  Shu  yil  oktyabr 

oyida  Buyuk  Britaniya,  Fransiya  va  Isroil  Misrga  =arshi  agressiya  uyushtirdilar. 

Fa=atgina  SSSRning  Ya=in  Shar=da  tinchlikni  tiklash  uchun  zarur  bilsa  kuch 

ishlatishga  tayyor  ekanligi  sha=idagi  =atti=  bayonoti  agressiyani  tixtatishga 

majbur  etdi.  Falastin  arab  xal=i  kurashini  tixtatgani  yi=.  1964-yilda  Livan 

shududida  Falastin  ozodlik  Tashkiloti  (FOT)  tuzildi.  Bu  tashkilot  iz  oldiga 

musta=il Falastin davlatini tuzish vazifasini =iydi. Tez orada u 15 minglik yaxshi 

tayyorgarlik kirgan armiyaga ega bildi. 

1967-yilning  5-iyunida  Isroil  Misrga  yana  shujum  =ildi.  Bu  urushda  Misr 

armiyasiga  juda  katta  talafot  etkazildi.  Urush  6  kun  davom  etdi.  Shu  davr  ichida 

Isroil iz shududidan 2 baravar katta bilgan arab davlatlari shududlarini bosib oldi. Bu 

shududlar keyinchalik anneksiya sham =ilina boshlandi. 

Misr  Sinay  yarim  orolini,  Suriya  Jilan  tepaligini,  Lordaniya  esa  Jordan 

daryosining  \arbiy  =ir\o\ini  boy  berdi.  SSSR  10  yil  davomida  Misr  va  Suriyaga 

etkazib bergan sharbiy texnikaning deyarli barchasi Isroil =iliga itdi. Fazo sektori va 

Falastin  davlati  poytaxti  bilishi  kerak  bilgan  =uddus  shashrini  sham  (arablar 

yashaydigan  =ismi)  Isroil  egalladi.  Bu  ma\lubiyat  bosh=a  arab  davlatlarini 

tashvishga solib =iydi. 

1967-yil  Sudanda  arab  davlatlari  rashbarlarining  oliy  darajadagi  uchrashuvi 

itkazildi. Uchrashuvda Isroil bilan muzokara itkazmaslik; Isroilni tan olmaslik va u 

bilan  separat  tinchlik  shartnomasini  imzolamaslik  sha=ida  =aror  =abul  =ilindi. 

Ayni  paytda,  agar  Isroil  davlati  Falastin arab  xal=iga  iz davlatini tuzish imkonini 

bersa shamda bosib olingan erlarni =aytarsa, bu =arorni bekor =ilish mumkinligini 

=ayd etdi. 

Isroil ittifo=chilari sham =il =ovushtirib itirmadi, albatta. Ular Isroilga katta 

mi=dorda yordam kirsatishni davom ettirdilar. 1969—1979-yillar orali\idagi 10 yil 

ichida Isroil 20 mlrd. dollarlik yordam oldi. Shukumat bosib olingan shududlarga 

yashudiylarni  joylashtirish  siyosatini  yuritdi.  Arab  davlatlari  sham  izlarining 

sharbiy  saloshiyatlarini  mustashkamlash  choralarini  kirdilar.  SSSR  ularga  zarur 

sharbiy texnika etkazib berdi. 

1973-yil  6-oktyabrda  yana  arab-isroil  urushi  boshlandi.  Shu  kuni  Misr- 

Suriya armiyasi Isroilga shujum =ildi. Arab =urolli kuchlari birinchi bor Isroilni 

o\ir ashvolga solib =iydi. Ayni paytda FOTning xal=aro obrisi oshib bordi. 1974-

yilda  arab  davlatlari  uni  falastin  arab  xal=ining  yagona  vakili,  deb  tan  oldilar. 

FOTga BMTda kuzatuvchi ma=omi berildi. 

3.  Kemp-Devid  bitimi  va  uning  o=ibotlari.  Isroilning  o\ir  ashvolga  solib 

=iyilishi uning ittifo=chilarini befar= =oldirmadi. A+Sh isroil-arab munosabatlariga 

jiddiy  aralasha  boshladi.  Uning  ma=sadi  Isroilning  xal=aro  obrisini  sa=lab  =olish 

edi.  Ikkinchidan,  arab  davlatlarini  SSSRdan  uzo=lashtirish  shamda  arablar  orasiga 

nizo solish edi. A+Sh iz ma=sadiga erishdi sham. 


 

80

1979-yilning  26-martida  A+Sh  Isroil  va  Misr  irtasida  separat  Kemp-Devid (A+Sh)  bitimi  imzolanishiga  erishdi.  Unga  kira,  Isroil  iz  =ishinlarini  1982-yil 

aprelgacha  Sinaydan  olib  chi=ib  ketishga  rozilik  berdi.  A+Sh  shar  ikki  davlatga 

i=tisodiy-sharbiy  yordam  kirsatish  majburiyatini  oldi.  A+Sh  Suvaysh  kanalini 

minalardan  tozalab,  kemalar  =atnovini  yilga  =iyishda  Misrga  yordam  kirsatdi. 

Arab  ekstremistlari  Misr  Prezidenti  A.  Sadatning  bu  siyosatini  sot=inlik  deb 

basholadilar va 1981-yilning 6-oktabrida uni ildirishga muvaffa= bildilar. 

1980—1990-yillarda arab davlatlari irtasida Ya=in Shar= masalasida bilinish 

yuz  berdi.  Boy  arab  davlatlari  —  Saudiya  Arabistoni,+uvayt,  Birlashgan  arab 

amirliklari  (BAA)  va  Ummon  davlatlari  muammoni  Isroil  bilan  kelishuv  or=ali 

shal  etish  kerakligini  yo=lab  chi=dilar.  Lordaniya  va  Livan  sham  keyinchalik 

shunday =ildi. Suriya va Iro= esa tinch kelishuv yilini inkor etdilar. 

1994-yildan  boshlab  Ya=in  Shar=  muammosini  shal  etish  yangi  bos=ichga 

kirdi.  Isroil  Falastin  milliy  avtonomiyasini  tuzishga  ijozat  berdi.  Biro=  bir  =ancha 

muzokaralar  itkazilsada,  Falastin  davlatini  tuzish  muammosi  shamon  ochi=ligicha 

=olmo=da. 

2005-yilda Yo.Arofat vafot etgach, uning irniga kelgan Mashmud Abbos bu ishni 

davom  ettirmo=da.  2005-yil  avgustidan  Isroil  /azo  sektoridan  8,5  mingdan  orti= 

yashudiylarni  kichirib  olib  chi=ib  ketdi.  Bu  narsa  Isroilda  munosabatni  ancha 

keskinlashtirdi, falastinliklar esa bayram =ildi. 

4.  Iro=.  Iro=da  Ikkinchi  jashon  urushidan  keyin  sham    amalda  Buyuk 

Britaniya  nazorati  davom  etdi.  1948-yilning  15-yanvarida  Buyuk  Britaniyaning 

Portsmut  shashrida  imzolangan  shartnoma  bu  sholatni  yanada  mustashkamladi. 

Shartnomaga  kira,  urush  xavfi  paydo  bilgan  cho\da  Buyuk  Britaniya  Iro=ni  ish\ol 

etish  shu=u=ini  oldi.  Amalda  Buyuk  Britaniya  irodasiga biysungan  =irol shukumati 

Iro=ni  sharbiy-siyosiy  ittifo==a  tortdi.  Shu  ittifo=  1955-yilning  12-oktyabrida 

rasmiylashdi va bu Ba\dod pakti nomi bilan ataldi. 

+irol shokimiyatining amalda \arb davlatlari irodasini bajaruvchiga aylanishi 

mamlakat  sharbiylari  orasida  norozilik  tu\dirdi.  1956-yilda  sharbiy  =ismlar  orasida 

“Erkin  zobitlar”  tashkiloti  tuzildi.  1958-yilning  14-iyulida  sharbiy  tintarish  amalga 

oshirildi.  Mamlakat  =iroli  Feysal  II  ildirildi.  Iro=  Respublika  deb  e`lon  =ilindi. 

Polkovnik  Abdul  Karim  =osim  boshchiligida  shukumat  tuzildi.  Iro=  Ba\dod 

paktidan  chi=di.  Chet  el  sharbiy  bazalari  tugatildi.  Sentyabr  oyida  agrar  isloshot 

ti\risida =onun =abul =ilindi. 

"Ayni  paytda  Abdul  Karim  +osim  mamlakatda  shaxsiy  diktatura  irnatishga 

intildi.  Muxolifatchi  kuchlarni  =ata\on  =ilish  siyosatini  yuritdi.  Tash=i  siyosatda  esa 

+uvaytga  nisbatan  shududiy  da`vo  bilan  chi=di.  Bu  shoi  uning  arab  dunyosida 

yakkalanib =olishiga olib keldi. Mamlakatda shokimiyat uchun kurash kuchaydi. 

Buning natijasida 1963-yilning 8-fevralida navbatdagi sharbiy tintarish itkazildi. 

Abdul +osim va uning ya=in tarafdorlari ildirildi. Shokimiyat tepasiga Baas partiyasi 

(Arab sotsialistik uy\onish partiyasi) va Abd as-Safom Arafa boshchiligidagi sharbiy 

gurush keldi. 

Arafa  prezident  deb  e`lon  =ilindi.  Ammo  u  sham  mamlakat  ijtimoiy-i=tisodiy 

tara==iyoti  xususida  turli  siyosiy  gurushlar  birligini  ta`minlay  olmadi.  Mamlakatda 


 

81

siyosiy  be=arorlik  davom  etdi.  Kurd  muammosi  ichki  vaziyatni  yanada murakkablashtirdi. 

Shunday sharoitda Arafa 18-noyabr kuni yangi davlat tintarishi itkazdi va butun 

shokimiyatni  iz  =iliga  oldi.  U  mamlakatda  “arab  sotsializmi”  =urishini  e`lon  =ildi. 

Yagona  siyosiy  partiya  —  Iro=  arab  sotsialistik  ittifo=i  tuzildi.  Bosh=a  partiyalar 

faoliyati  ta=i=landi.  Ichki  siyosatdagi  chet  el  kapitaliga  =aram  kompaniyalar 

milliylashtirildi.  Kurd  separatchilari  bilan  sharbiy  sharakatlarni  tixtatish  sha=ida 

bitimga erishildi. Biro= muxolifat kuchlarga =arshi =ata\on kuchaytirildi.  

Tash=i  siyosatda  =ishni  arab  davlatlari  bilan  munosabatlar  normallashtirildi. 

Lekin Arafa shukumati davlatning i=tisodiy ashvolini yaxshilay olmadi. Buning asosiy 

sababi  sharbiy  xarajatning  kipaytirilganligi  bildi.  1967-yilgi  Isroil  agressiyasi 

mamlakat i=tisodiy ashvolini yanada murakkablashtirdi. 

Bu shol armiyadagi turli xil gurushlar irtasida shokimiyat uchun kurashni yanada 

kuchaytirdi.  Va,  nishoyat,  1968-yil  17-iyul  kuni  sharbiylar  yana  navbatdagi  davlat 

tintarishini amalga oshirdilar. Ta=i=langan Baas partiyasi yana shokimiyat tepasiga keldi. 

Bu  vo=ea  siyosiy  adabiyotlarga  “Iyun  in=ilobi”  nomi  bilan  kirgan;  General  Ashmad 

Shasan al-Bakr prezidentlik lavozimini egalladi. 

Yangi  shukumat  i=tisodiyotda  davlat  sektorini  yaratish  yilini  tutdi.  Radikal 

agrar  isloshot  itkazishni,  kurd,  muammosini  tinch  yil  bilan  shal  etishni  e`lon  =ildi. 

1972-yilda katta er egalaridan orti=cha erlarni olish vazifasi nishoyasiga etkazildi. Shu 

yil 1-iyunda “Iro= petroleum” neft kompaniyasi milliylashtirildi. Keyingi yillarda barcha 

neft sanoati milliylashtirildi. 

1973-yilda  chu=ur  ijtimoiy-i=tisodiy  izgarishlarni  amalga  oshirish  uchun  turli 

siyosiy kuchlarni birlashtirgan Tara==iyparvar milliy vatanparvarlik fronti tuzildi.Download 0.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling