Ajiniez nomidagi nukus davlat pedagogik instituti tarix fakul


Download 0.83 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/9
Sana15.02.2017
Hajmi0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
 1974-

yilda kurd xal=i muxtoriyatni amalga oshirish sha=ida =onun =abul =ildi. Muxtoriyat 

shududida kurd till rasmiy til deb tan olindi. 

Tash=i siyosatda arablar birligiga kimaklashish oldingi iringa chi=di. Xususan, 

Iro=  1973-yilda  Suriyaga  Isroil  agressiyasini  =aytarishda  yordam  berdi.  Uning 

armiyasi  Damash=ning  Isroil  =ishinlarini  ma\lubiyatga  uchratishida  mushim  rol 

iynadi. Ayni paytda SSSR bilan ya=inlashish yilini tutdi. 

Bu  ya=inlashuv  1972-yilda  ikki  davlat  irtasida  distlik  va  shamkorlik  ti\risidagi 

shartnoma  bilan  mustashkamlandi.  SSSRning  yordami  bilan  Iro=da  80  ta  i=tisodiy 

ob`ekt =urildi. 

1979-yil  oxirida  shokimiyatni  general  S.Shusayn  egalladi.  U  mamlakatda 

diktatura irnatdi. Muxolifatchi kuchlar faoliyati ta=i=landi. Iro=ni “=udratli” davlatga 

aylantirishga kirishdi. Sharbiy xarajat bar =achongidan sham oshirildi. Million kishilik 

armiya barpo etildi. 

Iro=ning  =udrati  =ishni  davlatlarni  tashvishga  solib  =iydi.  Chunki  avantyurist 

S. Shusayndan shamma narsani kutish mumkin edi. Chunonchi, 1980-yilda u Eronga 

shududiy da`vo bilan chi=di. Bu shol Iro= — Eron urushini keltirib chi=ardi. Urush 8 

yil  davom  etdi.  Shar  ikki  tomon  minglab  =urbon  berdilar.  Katta  i=tisodiy  talafot 

kirdilar.  Iro=  ma=sadiga  erisha  olmadi.  Eron  iz  shududi  daxlsizligini  shimoya  =ila 

oldi. 


1990-yil  avgustida  S.  Shusayn  yana  bir  avantyuraga  =il  urdi.  U  +uvaytni  bosib 

olish  ma=sadida  armiyasini  bu  mamlakatga  kiritdi.  Biro=  xal=aro  shamjamiyat  

82

bunga  befar=  =arab  turmadi.  BMT  Xavfsizlik  Kengashi  Iro=  rashbariyatidan =ishinini +uvaytdan olib chi=ib ketishni talab =ildi. Ammo bu talab bajarilmadi. Bu 

esa Iro==a =arshi davlatlar ittifo=ining tuzilishiga olib keldi. 

1991-yilaing  17-yanvarida  bu  ittifo=  sharbiy  kuchlari  (asosan  A+Sh 

armiyadan  iborat)  Iro=  armiyasiga  shujum  boshladi  va  uni  tor-mor  etdi. 

+uvaytning davlat musta=illigi tiklandi. 

Ammo  S.Shusayn  Iro=dagi  iz  shokimiyatini  va  yakka  shukmronligini 

mustashkamlab  bordi.  +urollanishni  kuchaytirdi.  Jashon  shamjamiyati  Iro=dan 

ommaviy =ir\in =urollari ishlab chi=arishga imkon beruvchi manbalarni tugatishni 

talab  etdi.  +aysar  S.Shusayn,  bu  sha=li  talabni  inkor  etdi,  Bunga  javoban  Iro==a 

nisbatan i=tisodiy sanksiya chorasi kirildi. Unga kira, Iro= neftini sotish minimum 

darajada cheklab =iyildi. Xal=ning ashvoli o\irlashdi. 

A+Sh  Iro=ni  sharbiy  kuch  yordamidagina  xal=aro  shu=u=  normalarini 

shurmat =ildirish mumkin, deb shisobladi va 2003-yil iyun oyida Angliya kimagida 

Iro==a  shujum  boshlab,  S.  Shusaynni  tor-mor  =ildi.  Koalitsiyachilar  shamon  iz 

=ishinlarini  Iro=da  sa=lab  turibdilar.  A+Sh  Iro=ning  butun  boyligiga,  ayni=sa, 

katta  mi=dordagi  neftga  ega  bildi.  Iro=da  vaziyat  keskin  bilib,  kelgindilarga 

=arshilik  kirsatish  ti=tamayotir.  Xal=  esa  urush  jaroshatlarini  tiklamo=da.  Bosh 

vazir Ayyad Alaviy amerikaparast siyosat yuritmo=da. 

Saudiya  Arabistoni.  1925-yilda  Arabiston  amiri  Abdul  Aziz  ibn  Abdul 

Rashmon ibn Saud +oshim deyarli butun Arabistonni egalladi. 1932-yilda esa Ibn 

Saud Saiidiya podsholigi tuzilganligini e`lon =ildi. Shu tari=a Saudiya Arabistoni 

davlati vujudga keldi. 

Saudiya Arabistoni shududi Islom dinining markazidir. Musulmonlar uchun 

mu=addas  shisoblangan  Makka  va  Madina  shasharlari  shu  davlat  shududida 

joylashgan. Saudiya Arabistoni mutla= monarxiya davlatidir. 

Ayni  paytda  Saudiya  Arabistoni  dunyoning  neftga  boy  davlatlaridan  biri. 

Bu  omil  uning  i=tisodiyoti  gurkirab  rivojlanishiga  yordam  berdi.  1935-yildan 

boshlab A+Sh neft kompaniyalari neft =azib chi=arish bilan shu\ullana boshladi. 

Shu  yili  neft  =azib  chi=arish  biyicha  arab-amerika  kompaniyasi  tuzildi.  1939-

yildan boshlab esa  neftni sanoat asosida =ayta ishlash boshlandi. 

1964-yilda  podsholik  taxtiga  Faysal  ibn  Saud  itirdi.  U  mamlakatni 

zamonaviylashtirish 

va 

liberallashtirish siyosatini 

yurita 


boshladi. 

Zamonaviylashtirish  deyilganda  zamonaviy  i=tisodiyotni  vujudga  keltirish 

tushunilar  edi.  U  milliy  neft  sanoatini  yaratishga  kirishdi.  Arab-amerika  neft 

kompaniyasi  (ARAMKO)  =arorgoshi  Saudiya  Arabistoniga  kichirildi.  1973-yilda 

Arab-amerika  neft  kompaniyasi  milliylashtirildi.  1982-yildan  boshlab  kompaniya 

daromadida  Saudiya  Arabistoni  shissasi  51  foizni  tashkil  etishiga  erishildi.  1999-

yilda esa kompaniya tila Saudiya mulki bilib =oldi.  

Podsho  shukumati  asholi  turmush  darajasini  yaxshilashga  =aratilgan  =ator 

tadbirlarni  amalga  oshirdi.  Chunonchi,  meshnat  =ilish  shu=u=i  kafolatlandi. 

Zamon  rushiga  mos  meshnat  =onuni  joriy  etildi.  Oddiy  kishilar  uchun  arzon 

turarjoylar =urildi. Yu=ori ish sha=i tilanishi kafolatlandi.  

Tekin tibbiy xizmat joriy etildi. Chet elda davolanish zaruriyati tu\ilganda davlat  

83

uning  xarajatini  iz  biyniga  oladigan  tartib  joriy  =ildi.  Bepul  umumiy  irta  ta`lim amalga  oshirildi.  I\il  i=uvchi  bola  uchun  uning  oilasiga  kompensatsiya  tilovi  joriy 

etildi.  +irol  Faxd  bin  Abdulaziz  as-Saud  (1982-yilda  taxtga  itirgan)  sham  Faysal 

siyosatini  davom  ettirdi.  Bugungi  kunda  davlat  daromadining  92  foizi  neftdan 

kelmo=da. Xususan, 1995-yilda 50 mlrd. dollarlik neft sotilgan bilsa, mamlakatga 

30 mlrd. dollarlik xal= iste`mol tovarlari olib kelindi.  

Saudiya  Arabistoni  i=tisodiyoti  neftdan  topgan  daromadning  shammasini 

izlashtirishga =odir emas. Shuning uchun topilgan daromadning bir =ismi chet el 

banklarida  sa=lanadi  shamda  =arzga  beriladi.  Bu  shol  Saudiyaning  dunyo  i=tisodiy 

tara==iyotida sezilarli rol iynashini ta`minlab kelmo=da. 2005-yil 1-avgustda =irol 

Faxd  vafot  efdi.  Uning  irnini  79  yoshli  ukasi  Abdullosh  bin  Abdulaziz  as  Saud 

egalladi.  

Saudiya podsholigining asosiy ittifo=chisi, sham A+Shdir. Aynia paytda arab 

davlatlari  va  bosh=a  musulmon  davlatiari  bilan  sham  shamkorlik  =iladi.  Shar  yili 

budjetning 10 foizi mi=dorida musulmon davlatlariga yordam  kirsatmo=da.   Arab 

davlatlarining  A+Sh  taklifi  asosida  Isroil  bilan  munosabatlarini  =ayta  =urishda 

Saudiya  Arabistoni  katta  rol  iynadi.  Xususan,  1979-yilda  Misr-Isroil  irtasida 

Kemp-Devid  shartnomasining  imzolanishi  bevosita  Saudiya  podsholigining 

Misrga  kirsatgan  ta`siri  o=ibati  bildi,  deyish  mumkin.  Iro=ni  +uvaytdaa=uvib 

chi=arish bilan  bo\li=  xal=aro operatsiyada  sham  Saudiya  podsholigi  iziga  xos  rol 

iynadi.  Saudiya  —  Izbekiston  munosabatlari  sham  yildan-yilga  rivojlanib 

bormo=da.  Shar  yili  Izbekistonning  3000—4000  fu=arosi  muborak  shaj  safariga 

borib kelmo=da. 

Suriya. Suriya 1941-yilning 27-sentabrida musta=il davlat  deb e`lon =ilingan 

bilsada,  ingliz-fransuz  armiyasi  mamlakat

:

shududida  =ola  bergan  edi.  1946-yil Suriya  Buyuk  Britaniya  va  Fransiyaning  iz  =ishinlarini  olib  chi=ib  ketishi  sha=ida 

BMTga  murojaat  etdi.  Buning  natijasida  1946-yilning  17-aprelida  Buyuk  Britaniya 

va Fransiya iz =ishinlarini olib chi=ib ketishga majbur bildilar. Shu tari=a Suriya 

suvereniteti tila tiklandi va 17-aprel Milliy bayram kuni bilib =oldi. Biro= Suriya 

shukumati mamlakatda siyosiy bar=arorlikni ta`minlay olmadi. Bu esa 1949-yilda 

ketma-ket  3  marta  davlat  tintarishi  riy  berishiga  olib  keldi.  1951-yil  noyabrida  esa 

polkovnik  Shishaklining  sharbiy  diktaturasi  irnatildi.  Biro=  bu  diktatura  uzo= 

yashamadi. 1954-yilda u a\dariidi. 1956-yilda Shukri =uatli prezident etib saylandi. U 

Misr va Saudiya davlatlari bilan yaxshi munosabat irnatdi. 1956-yilda Misrga =arshi 

uchlar agressi-yasi davrida Misrga yordam kirsatdi. 

Ayni  paytda  SSSR  bilan  sham  munosabatlari  mustashkamlanib  bordi. 

Murakkab  xal=aro  sharoit,  sharbiy  agressiya  xavfi  Suriyani  Misr  bilan  birlashishga 

majbur etdi. 1956-yilning fevral oyida Suriya va Misr yagona davlatga birlashdilar. Bu 

davlat  Birlashgan  Arab  Respublikasi  deb  ataldi.  Misr  prezidenti  Jamol  Abdul  Nosir 

BAR prezidenti etib saylandi. Biro= bu birlik uzo= davom etmadi. Suriyada shamma 

taba=alar  sham,  jumladan,  shar-biylarning  aksariyat  =ismi  birlashuvdan  birday 

manfaatdor emas edi. 

1961-yiming  8-martida  Bass  (Arab  sotsialistik  uy\onish  partiyasi)  a`zosi  bilgan 

zobitlar  gurushi  davlat  tintarishi  itkazdilar.  Shokjmiyat  Milliy  in=ilobiy 

=imondonlik kengashi =iliga itdi. 1966-yil 23-fevralda shokimiyalni general Shafiz  

84

Asad egalladi. U shayotining deyarli oxirigacha prezidentlik lavozimini egallab keldi (2000-yil). Uning vafotidan keyin i\li Busbar al-Asad prezidentlik lavozimiga keldi. 

1967-yilda  arab-isroil  munosabatlari  yanada  keskinlashdi.  Tez  orada  urush 

sharakatlari  boshlanib  ketdi.  Bu  urushda  Suriya  iz  shududining  bir  =ismini  yi=otdi. 

1973-yilgi  arab-isroil  urushida  sham  bu  shududlarni  =aytarib  olishga  muvaffa= 

bilinmadi. Suriya Isroil bilan separat shartnoma tuzishga uzo= yillar =arshi bilib keldi. 

Bu  =oida  shamon  davom  etmo=da.  “Tinchlik  evaziga  bosib  olingan  erlarni 

=aytarib

t

olish”  tamoyili  ostida  itkazilgan  Suriya-Isroil  muzokaralari  natijasiz  tugadi. Suriya-Isroil munosabatlarida urush sholatining davom etishi Suriyani mudofaaga katta 

mabla\ sarflashga majbur etmo=da.Suriya iz =ishnisi Livanga sham sharbiy yordam 

kirsatib kelmo=da. 

Misr.  Misr  1922-yildan  boshlab  musta=il  shisoblansada,  amalda  Buyuk 

Britaniya  mustamlakasi  edi.  Vatanparvar  kuchlar  bu  sholatga  chek  =iyish  uchun 

kurashga  birlashdilar.  Ular  ichida  “Ozod  zobitlar”  yashirin  tashkiloti  aloshida  rol 

iynadi.  1952-yilning  23-iyulida  J.  A.  Nosir  boshchiligida  +oshira  garnizoni  =iz\olon 

kitardi.  Podsho  Farrux  taxtdan  a\darildi.  Shokimiyat  In=ilobiy  =imondonlik 

kengashi =iliga itdi. 1953-yilning iyun oyida Misr Respublikasi e`lon =ilindi. 1956-

yilda  davlatning  yangi  konstitutsiyasi  =abul =ilindi.  J.A.Nosir  mamlakat  prezidenti  etib 

saylandi  va  1970-yilgacha  mamlakatni  idora  =ildi.  Dastlabki  yilning  iyun  oyidayo= 

Suvaysh  kanali  milliylashtirildi.  Mamlakatda  agrar  isloshot  itkazildi.  Bunga  chiday 

olmagan  \arb  davlatlari  Misrga  =arshi  uchlar  agressiyasini  uyushtirdilar  (Buyuk 

Britaniya, Fransiya va Isroil). Bu sha=da oldingi mavzuda ma`lumot berilgan. 

Misr tash=i siyosatda =ishilmaslik sharakatida faol =atnashdi. Shuning bilan bir 

=atorda  SSSR  bilan  munosabatlarini  shar  tomonlama  mustashkamladi.  Ya=in 

Shar= muammosim tufayli Misr 4 marta arab-isroil urushga tortildi.  

Va, nishoyat, 1979-yilda imzolangan Kemp-Devid shartnomasi tufayli 

Isroil bilan tinchlikka erishildi. Isroil bosib olgan shududlarni =aytarib oldi. 

1981-yilda ekstrmistlar tomonidan otib ildirilgan A.Sadat irniga kelgan Misr 

Prezidenti  Sh.Muborak  (1928-yilda  ti\ilgan)  Falastin  arab  xal=ining 

musta=il  davlatga  ega  bilish  ilidai  kurashini  =illab-=uvvatlab  kelmo=da. 

Arab davlatlari birligini mustashkamlasga intilmo=da. 2005-yil sentyabrdagi 

birinchi  umumxal=  saylovida  Sh.Muborak  \olib  chi=di.  Ayni  paytda  Misr 

Afrika  =itasining,  arab  dunyosining  eng  rivojlangan,  =udratli  davlaridan 

biri. Izbekiston bilan yaxshi munosabatlar irnatgan.  

Jazoir. Jazoir Ikkinchi jashon urushidan keyin sham Frantsiya mustamlakasi 

bilib  =ola  berdi.  In=ilobiy  vatanparvar  kuchlar  1954-yilda  “birlik  va  sharakat 

=imitasi”  tuzdilar.  Keyinchalik  u  “Milliy  ozodlik  fronti”  (MOF)  deb  ataldi.  Uning 

rashbarligida  1  -noyabrda  =urolli  =iz\olon  kitarildi.  +iz\olon  umummilliy  in=ilobga 

aylanib ketdi. 1958-yilning 19-sentabrida Jazoir Respublikasining Muva==at shukumati 

tuzildi.  Fransiya  mustamlakachi  ma`muriyati  ozodlik  kurachini  =onga  botirishga 

sharakat =ildi. Biro= jashon shamjamiyati Jazoir xal=ining ozodlik, kurashini =illab-

=uvatladi.  Musta=illik  uchun  kurashda  Jazoir  xal=i  juda  katta  =urbonlar  berdi. 

Ozodiik  kurashi  davomida  1  mln.  dan  orti=  jazoirlik  shalok  bildi.  2  mln.  kishi  turli 

konslagerlarga  tashlandi.  Va,  nishoyat,  1962-yilning  1-iyulida  Jazoir  musta=il  Xal= 

Demokratik  Respublikasi  deb  e`lon  =ilindi.  Ozodlik  kurashining  arbobi,  MOF 


 

85

rashbari  Ashmad  Ben  Bella  yangi  shukumatni  bosh=ardi.  Musta=il  tara==iyot  yili oson  kechmadi.  Xususan,  1965-yilda  MOF  rashbariyati  tarkibida  bilinish  yuz  berdi. 

Mamlakat  Prezidenti  Ashmad  Ben  Bella  tara==iyotning  liberal  yili  tarafdori  edi. 

Mamlakatda =atti==illik bilan siyosat yuritish tarafdorlari mudofaa vaziri X. Bumeden 

(1925—1978) atrofida birlashdilar. 

Ular  1965-yilning  19-iyunida  davlat  tintarishi  itkazdilar.  Butun  shokimiyat 

X.Bumeden  =ilida  tiplandi.  1978-yilda  X.  Bumeden  vafot  etgach,  Sh.  Benjadid 

Prezident  lavozimini  egalladi.  MOF  shukmronligi  yillarida  mamlakat  ijtimoiy-

i=tisodiy shayotida tub izgarishlar riy bermadi. Buning sababi iz va=tida zarur ijtimoiy-

i=tisodiy  va  siyosiy  isloshotlarning  itkazilmaganligi  edi.  Bu  sholat  MOF  obrisini 

tushirib  yubordi.  Ijtimoiy  adolatni  kuchaytirish  talabi  mamlakatda  diniy  sharakatlar 

mav=eini mustashkamladi. 

1989-yilda  MOF  shokimiyatga  bilgan  monopol  shu=u=idan  voz  kechishga 

majbur bildi. Muxolifat partiyalar faoliyatiga ruxsat etildi. 1989-yilda tuzilgan “Milliy 

=ut=arish  islom  fronti”  (M+IF)  ning  obrisi  kundan-kunga  isib  bordi.  Shu  yiliyo=  bu 

diniy partiya mashalliy saylovlarda \olib chi=di. 1991-yilning noyabr oyida itkazilgan 

umumiy  parlament  saylovida  sham  bu  partiya  MOFni  ma\lubiyatga  uchratdi.  Biro= 

armiya oliy =imondonligi saylov natijalarini tan olmadi. 

Sh.Benjadid iste`foga chi=ishga majbur bildi. Uning irniga 1991-yil noyabrda 

M,  Budiar  itirdi.  1992-yil  2-iyunida  armiya  davlat  tintarishi  itkazdi,  M.  Budiar 

ildirildi.  Ali  Karini  shokimiyatni  egalladi.  M+IF  faoliyati  ta=i=landi.  Diniy 

ekstremistlar  terrorni  avj  oldirdilar.  Buning  o=ibatida  100  mingdan  orti=  fu=aro 

shalok  bildi.  Jazoirda  shamon  siyosiy  Shr=arorlik  ta`minlangani  yi=.  Abdulaziz 

Buteflika mamlakat prezidenti lavozimida ishlamo=da. 

Marokash. Marokash Fransiya mustamlakasi edi. Marokash xal=ining ozodlik 

kurashi  uzo=  davom  etdi.  Va,  nishoyat,  1956-yil  2-mart  kuni  Marokash  musta=illigi 

sha=ida  deklaratsiya  imzolandi.  5-aprelda  Ispaniya  Marokash  musta=illigini  tan 

oldi.  1961-yilda  Fransiya  =ishinlari  mamlakatdan olib  chi=ib ketildi.  A+Sh  sharbiy 

bazasi  sham  tugatildi.  1962-yildan  boshlab  Marokash  konstitutsiyaviy  mo`narxiya 

davlatiga aylandi. +irol Shasan II mamlakat yangi konstitutsiyasini imzoladi. 

Marokash  arab  xal=ining  Isroil  agressiyasiga  =arshi  kurashini  =illab-=uvatlab 

kelmo=da. Ayni paytda uning Jazoir bilan munosabatlarida

 

keskinlik sham mavjud. Bu keskinlik — \arbiy Sashroi Kabir bilan bo\li=. 1975-yilda Marokash bu shududnr 

bosib oldi. /arbiy Sashroi Kabirda bir necha in yillardan beri separatchilik sharakati 

davom etmo=da. Jazoir Respublikasi esa ana shu sharakatni =illab-=uvvatlamo=da. 

Tabiiyki,  bu  shol  Marokash—Jazoir  munosabatlariga  sovu=lik  tushirmay  =iymadi. 

1999-yilda  Shasan  II  vafotidan  sing  taxtni  i\li  Mushammad  VI  egalladi.  Otasidan  30 

mln.  asholini  bosh=arishni,  200  ming  armiyani  meros  =ilib  oldi.  50  foiz  xal= 

savodsiz. 

Tunis.  Tunis  sham  uzo=  yillar  Fransiya  mustamlakasi  bilib  keldi.  Fa=at 

1956-yildagina  (20-mart)  Fransiya  Tunis  musta=illigini  tan  olishga  majbur  bildi. 

Shokimiyat  Yangi  Dastur  partiyasi  rashbarligidagi  Milliy  front  =iliga  itdi.  Uning 

rashbari X. Burgiba yangi shukumat tuzdi. 1957-yil 25-iyulida Tunisda monarxiya 

tugatildi  va  Respublika  e`lon  =ilindi.  X.  Burgiba  mamlakatning  birinchi 

Prezidenti etib saylandi. 


 

86

X.Burgiba  mamlakatda  “Dastur  sotsializmi”  =urishini  e`lon  =ildi.  Bu  ibora amalda  i=tisodiyoti  davlat,  kooperativ  va  xususiy  sektorni  mujassamlashtirgan 

jamiyatni anglatar edi. Ayni paytda bu jamiyat asholi barcha taba=alarining manfaatini 

aks ettirishi zarur edi. 

1969-yildan  boshlab  davlat  yerlari,  fransuz  mustamiakachilariga  =arashli  yerlar 

sotila boshlandi. Shu tari=a mayda va irta yer egalari taba=asi vujudga keltirildi. Sanoat 

korxonalari sham milliylashtirildi. Shuning barobarida ggShIu va chet el kapitaliga =ulay 

sharoit yaratib berildi. Biro= mamlakatda ijtirnoiy adolatsizlik avj oldi. Bu, iz navbatida, 

siyosiy  be=arorlikni  vujudga  keltirdi.  Natijada  diniy  yinalishdagi  partiyalar  kuchaydi. 

Shunday  sharoitda  sharbiylar  1987-yil  7-noyabrda  tintarish  itkazdilar.  X.  Burgiba 

shukumati  a\darildi.  Shokimiyat  general  Ben  Ali  =iliga  itdi.  Tunis  tash=i  siyosatda 

sham  \arb,  sham  arab  davlatlari  bilan  munosabatlarni  rivojlantirib  bormo=da.  1976-

yilda u Evropa Ittifo=i bilan shartnoma imzoladi. 

1989-yilda  esa  Arab  ma\ribi  Ittifo=i  a`zosi  bildi.  Arab  davlatlari  ligasi  a`zosi 

sifatida  Falastin  arab  xal=ining  iz  davlatiga  ega  bilish  shu=u=ini  =illab-=uvvatlab 

kelmo=da. 

Liviya.  Liviya  Birinchi  jashon  urushi  yillaridan  1943-yilgacha  Italiya 

mustamlakasi  bilib  keldi.  1943-yilda  Italiya  ittifo=chilarga  taslim  bilgach,  Fransiya 

va  Buyuk  Britaniya  bosh=aruviga  itdi.  1951-yilda  Liviya  musta=il  davlat  deb  e`lon 

=ilindi.  Liviyada  monarxiya  =aror  topdi.  +irol  Idris  II  tash=i  siyosatda,  birinchi 

navbatda,  Buyuk  Britaniya  va  A+Sh  bilan  ya=inlashish  yo`lini  tutdi.  Chunonchi, 

1953-yilda mamlakat shududida Buyuk Britaniya, 1954-yilda esa A+Shning sharbiy 

bazalarini  tashkil  etish  sha=ida  bitimlar  imzolandi.  Shu  tari=a  buyuk  davlatlar 

izlarining  Afrikadagi  manfaatlarini  shimoya  =ilishda  Liviyani  tayanch  nu=tasiga 

aylashtirdilar. Biro= Idris I siyosati sharbjylar orasida norozilik tu\dirdi. Ular 1969-

yil  1-sentabrda  sharbiy  tintarishni  amalga  oshirdilar.  Tintarishga  polkovnik  M. 

Kaddafiy (1942-yilda tu\ilgan) rashbarlik =ildi. Shokimiyat in=ilobiy =imondonlik 

kengashi =iliga itdi. Tintarish `riatijasida monarxiya a\darildi. Mamlakat Liviya Arab 

Respublikasi  deb  e`lon  =ilindi.  Buyuk  Britaniya  va  A+Sh  1970-yilda  Liviyadan  iz 

sharbiy =ismlarini olib chi=ib ketishga majbur bildi. 

Mamlakatda davlat organlarini =ayta tashkil etish  boshlandi. Umumiy Xal= 

Kongressi  Oliy  shokimiyat  organi  deb  e`lon  =ilindi.  1977-yil  3-man  kunidan 

boshlab  Liviya  Arab  Respublikasi  Liviya  Xal=  Arab  Jamaxiriyasi  nomi  bilan 

ataladigan bildi.  M. Kaddafiy  esa  1-sentabr  in=ilobining  rashbari  deb  e`lon  =ilindi. 

Shu tari=a u davlatning yagona rashbariga aylandi. Liviya milliy boyligining asosini neft 

tashkil  etadi.  Shukumat  Liviyada  neft  =azib  chi=arish  bilan  shu\ullanuvchi  barcha 

kompamyalarni tila yoki =isman miliiylashtirdi. 

Mamlakat ichkarisida neft mashsulotlarini sotish va ta=simlashni davlat iz =iliga 

oldi.  MUUy  neft-kimyo  sanoati  shamda  neft  tashuvchi  flot  yaratildi.  Uviya 

i=tisodiyotida davlat sektori katta salmo==a ega. 

Neft  sanoatidan  tash=ari,  banklar,  su\urta  kompaniyalari,  yirik  =ishlo=  xijalik 

birlashmalari,  transport,  =urilish  kompaniyalari  shamda  tash=i  savdo  davlat 

ixtiyoridadir. Liviya =onunlari kishining meshnat natijasini izlashtirib olmaydigan 

tadbirkorlik faoliyati bilan shu\ullanishga ruxsat etadi. 


 

87

Mamlakat  rashbariyati  asholining  ijtimoiy  shimoyasi  masalasiga  aloshida e`tibor berdi. Ish sha=i tilashni davlat tartibga solib turadi. Turar joy uchun kam sha= 

olinadi. Asholiga bepul tibbiy xizmat kirsatiladi. Umumiy va oliy ta`lim sham bepul. 

Obyektiv  sabablarga  kira,  mamlakat  =ishlo=  xijaligi  kam  tara==iy  etgan.  Shuning 

uchun  ozi=-ov=at  mashsulotlar  chetdan  sotib  olinadi.  Shunday  bilsada,  bugungi 

Liviya—dunyoning eng boy davlatlaridan bin. Liviya yiliga 110 mln. tonna neft =azib 

oladi, Neft savdosi mamlakat \aznasiga 10 mlrd. dollar daromad keltiradi. 

Liviya faol tash=i siyosat yuritadi. U Arab Davlatlari Ligasi, Afrika shamkorligi 

tashkiioti,  =ishilmaslik  sharakati,  Arab  ma\ribi  Ittifo=i  kabi  regional  tashkilotlar 

a`zosidir.  Falastin  Ozodlik  Tashkilotini  =illab-=uvvatlaydi.  Unga  katta  mi=dorda 

moliyaviy  yordam  sham  kirsatadi.  Biro=  Liviya  xal=aro  terrorizmni  =illab-

=uvvtlashda sham ayblanib kelmo=da. Bu esa uning A+Sh tomonidan jazolanishiga 

sabab bilgan. 

A+Sh  M.Kaddafiyni  jismonan  yi=  =ilish  ma=sadida  1986-yilning  15-aprelida 

Liviya  poytaxti  Tripoli  shashrini  bombardimon  =ildi.  Lekin  M.  Kaddafiy  omon 

=oldi.  Ayni  paytda  2000-yilda  Liviya  xal=aro  terrorizmda  gumon  =ilingan  ikki 

fu=arosini  xal=aro  sud  shukmiga  topshirishga  majbur  bildi.  Xal=aro  sud  (Gaaga 

shashrida) ularning birini aybdor deb topdi va =amo=  jazosiga  shukm  =ildi.  2005-

yilga  kelib  M.Kaddafiy  \arb  davlatlarining  barcha  talablarini  bajardi.  =urollanish 

dasturini tixtatdi. /arb xal=aro cheklovni bekor =ildi. 

 

  

 

 
Download 0.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling