Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti


Download 0.67 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/8
Sana02.12.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Buyumni   tayerlash

Kerakli razmerdagi shorsimon buyum toning koptokcha. Ish vaktida dumalamagan uchun 

maxkamlab  kuying.  Tayerlab  kuygan  qog`ozingzni  uchburchaklarga  kirtib  chiking. 

Popiros  qog`ozni  bir  idishga,  gazeta  qog`ozni  boshkasiga  soling.  Birinchi  kavati  fakat 

suvdan  foydalanadi,  aks  xolda  tayer  buyum  koptokga  epishmaydi  ,  kolgan  kavatlarda 

qog`oz  egilib  kleyga  bokiladi.  Kavatlar  kanchalik  kup  bulsa  shuncha  yaxshi.  Idishni 

kuriting. 

                                      Qugirchok tasvirini yasash   

Matiriallar, gazeta, popiros qog`ozi, odiy uchun kley, kaychi delloshtirish uchun, plostin 

uchun, kattamvs korton qogozi, ə tarelka, g` ta idish , rangli qog`oz, mato buyaklari , kley, 

byeklar, lak. 

                                     Ishning borshin     

Plostinka  yumshatib,  yuzini  yasashni  boshlang. Yuz belgilari kompyulashtiring yasaladi, 

chunki    kavat    kavat  qog`oz  ostidan  bu  belgilar  kichiklashadi.  Madel`  tayer  bulgandan 

keyn  qog`ozdan  o`,өsm  uzunligidagi  diometr  bosh    shunday  turbuchkalang  ubuynishi 

xosil buladi. 

       Qogozni indichka, uzun plostinka yirtib birinchi kavatli suv bilan komlang. Boychani 

kolda  ushlamang  uka  lashni  plostin  bulagi,  sanchib  unga  bushka  ornating.  Boshni  avval 

suvda  aylangan,  gazeta  bulaklari  bilan  koplang,  keyin  popiros,  qog`ozini  kleyda  xullab 

epishtiring. Shu darsda, ə ikkiga bulamis. Plostinkani Olib tashlab g`-q qog`oz bulagirni 

bulkang.  Yuzini tanasini rang bueklar bilan buyang va kuruning. 

Sochlarni  epishtirib  kagoz  eki  matodan  epishtirib  yasab  uni  xam  epishtiramiz,  uzunligi 

ə

0smli  turbochka  buyning  ichiga  epishtirib  daxanidan    g`sm  uzokligida  kiritib  tilang. g`qsm    A  dan  V  gacha  g`0sm    Sdan  daraja  buyash  kerak.  Mashinada  aylantirib  chiking. 

Buymni va negidni ochik koldiramiz perchatkani ungi uchirib teshigi atradga ekani tikib 

chikamiz boshini buyga mustaxkam kilib epishtiramiz. 

        Shu tarzda boshka persanashlarni xam yasash mumkin.    PAPE-MASHE USULIDA OYINCHOQLAR YASASH. 

Pa'p3-mash3 s9'z8 f4ans7z 4ass9m8n8g 8sm va fam8l86as8d84. 

Rass9m  b848nch8  b9'l8b  uam84  va  19g'9zn8  a4alash5848b  plas58l8nga  7ushash 

massa h9s8l 18lgan b7 massan8 17lda g'8j8mlash 941al8 5a6694lanad8. 

Ta6694lash 7s7l8 k768dag8cha: 

ə

  1ava5  749v  19g'9z  69k8  gaz35a  7s58ga  9ld8ndan  5a6694langan  s7671  uam84n8 s748b  ch81am8z  va  uam84  s748lgan  19g'9zn8  17l8m8zda  g'8j8mlab  ma6dalab  b84 

h8l  massa  b7lg7ncha  3zg8lab  9lam8z.  Ta6694  b9'lgan  massan8  b7lakla4ga  b9'l8b 

u9ulagan 9'68nch91n8 6asash8m8z m7mk8n. 

O'68nch91  6asash  dav9m8da  ba4cha  ua6kal5a49shl8k  7s7l8dan  f96dalan8sh8m8z 

m7mk8n  b9'lad8.  G'8j8mlash  7s7l8  941al8  9'68nch91  6asashdan  k9'p8ncha  a4cha 

b3zakla48 

6asalad8. 

B7nda 


6asala695gan 

9'68nch91 

8ch8ga 

s8mdan 


8lgak 

j96lash5848lad8.  Yasalgan  9'68nch91  19'48gandan  s7ng  17m  19g'9z  b8lan  8shkalan8b 

s8ll81landd8. S7ng4a 91 g7ash 69k8 58sh pas5as8 b8lan b76ab 9l8nad8. Q748gandan s7ng 

akva43l b7691 b8lan b76alad8 va 7s58dan lak b348lad8.  

18 


B7  7s7l  941al8,  sabzav95la4,  m3vala4,  ua6v9n,  pa44andala4,  17shla4,  g7lla4  va  b9sh1a 

na4sala4 6asash m7mk8n. 

Ij9d86 9'68nla4 7ch7n 19'llanma 6asash 

Ij9d86  9'68nla4  7ch7n  8shla58lad8gan  19llanmala4n8ng  aham86a58  ka55a  b9'l8b, 

ba64am  3s5al8kla48,  sa64la4da,  k9'ng8l  9ch8sh  s9a5la48da  k3ng  f96dalan8lad8.  B7nda 

shapka  maskala4  kasb  k868mla48  574l8  u8l  b3lg8la4  8shla58lad8.  (magaz8n  )p9ch5a, 

d7u584-d7u584, 69'l9vch8-54ansp945 va m3hm9n-m3hm9n 9'68nla48da 8shla58lad8. 

B7 19'llanmala4 b9lala4, 69sh8ga m9s m7s5ahkam b9'l8sh8 k34ak. Rangla48 9'z 9'4n8da 

b9'6algan va laklangan b9'l8sh8 l9z8m. 

Q9’lanmala4 as9san ka459ndan va k34as8s 8kk8lamch8 u9m ash69dan  

5a694lanad8. 

Masalan:  Magaz8n  9'68n8  7ch7n  57z,  7n,  shaka4,  g747ch  91  p7kak(p3n9plas5dan) 

5a694lansa,  b9sh1a  mahs7l95la4  b9'shagan  1758la4dan  5a694lasa  b9'lad8:  ch96, 

g7g745, s9v7n, a584, d3z9da4an5, ha4-u8l sh848nl8kla4 va b9sh1ala4. 

Masalan:  Y9'l9vch8  va  54ansp945  9'68n8da  ba4cha  19Mlanmala4  1al8n 

ka459ndan  6asalad8,  sv359f94,  mash8na  47l8,  69'l  b3lg8la48,  5a691chas8,  mash8nala4 

s74a58 (Ga8 u9d8m8) va b9sh1ala4. 

 

 Mavz7 Qү  

G`K9’’’’ng8l 9ch8sh s9a5la48 7ch7n  

19’’’’llanmala4 6asashG` 

Rejasi

Ү

 

ə

.  B9lala4  7ch7n  m98jallangan  paum91  t3a548  (345ak  8sh5849kch8la48, 

p34s9najla4, d3ka4a5s86ala4, 345ak ma5n8, b9shl9vch8 345akch8 b9b 69k8 m9m9dan) 

8b94a5 b98ad8. 

g`. Q9'g'84ch91 53a548 7ch7n 3ng k34akl8 b9'lgan kerakli jixozlar. 

q. Paum91 53a548n8ng 57z8l8sh8 vaj8h9zla48. 

 

                               AdabietlarҮ 

Mak5abgacha 5a'l8m m7assasala48da k9'ng8l 9ch8sh s9a5la48  

d3ganda  k9'z 

9ld8m8zga k9'ng8l 9ch8sh s9a5la48da f96dalan8lad8gan 

1.

 S 9 6 a   5 3 a 5 4 8 :  

2.

 S 5 9 l   5 3 a 5 4 8 :  

3.

 B a 4 m 9 1   5 3 a 5 4 8 :  

4.

 P a u m 9 1   5 3 a 5 4 8 :  

5.

 Q9'g'84ch91 19'l19p 53a54la48n8 a658b b7 53a54la4ga 

m749ja5 18l8sh8m8z l9z8m. Ch7nk8 b7nda6 345akla4 9lam8 

b9lala4n8ng s3v8ml8 59m9shas8 h8s9blanad8. T3a54n8 k9'48b 

b9lala4n8ng d7n691a4ash8 k3nga68b, u9584as8da ancha 

va15gacha 198ad8. 

    S96a  53a548-  19'g'84ch91  53a548n8ng  9'z8ga  u9s  574la48dan  h8s9blanad8. 

Unda  19'g'84ch91la4  3mas,  balk8  shaklla4dan  8b94a5  9'68nch91la4  9'6na6d8. 

T9m9sha  18l7vch8la4  sahna  49'pa4as8da  9'5848b,  3k4anda  6947g'l8k  941al8  

19 


ha4aka5lana695gan  s96ala4:  9damla4,  ha6v9nla4  va  17shla4  s96as8n8  k9'48sh8 

m7mk8n. 


     B7ndan s96a 53a548n8 1768dag8cha 6asash m7mk8n. 

Avval9 ka459n 69k8 fan34 941al8 3k4an 6asal8b, 3k4ann8 67p1a 91 d9ka s74p 

b8lan  59458b  mahkamlanad8.  S9'ng4a  ha4  b84  g747h  69sh8ga  m9s  4av8shda 

345akn8  5anlab,  7n8  1ah4am9nla48n8  ka459nga  57sh848b,  j7da  3h58695l8k 

b8lan  18418lad8.  Un8  18418b  9l8ngan  194a  g7ash  941al8  b9'6alad8  va 

174858lad8. S9'ng4a ch8491 6a'n8 6947g'l8k 57sh748b sahnalash58488gan 345ak 

nam968sh 18l8nad8. 

Paum91 53a548n8ng 57z8l8sh8 vaj8h9zla48 

Ma'l7mk8  b9lala4n8ng  ha4  59m9nlama  48v9jlan8shla48da  574l8  9'68nla4  va 

53a54lash5848lgan  5adb84la4n8ng  aham86a58  ka55ad84.  B7nda  s59l  7s58da 

96nalad8gan  q6girch91la4,  1cfg'84ch91la4  53a54la48dan  k3ng  f96dalan8lad8.  Paum91 

53a548n8ng 

uz8ga 


h9s  59m9n8  sh7ndak8,  k8chk8n596la4  as9san  345ak 

1au4am9nla48n8ng  a6nan  9'z8n8  k9Vad8la4.  P34s9najla4  paum91  3k4anga 

69p8sh5848lad8.  Ek4an  5a6694lash  7ch7n  balandl8g8  ң0,  7z7nl8g8  ү0  sm  l8  1al8n 

ka459n  69k8  fan34  7c58ga  paum91  gazlamas8  6aush8lab  69p8sh5848lad8. 

P34s9najla4n8  5a6694lash  7ch7n  9

ə

  45acha  1al8nl8kdag8  ka459ndan  f96dalanam8z, 5a6694  b9'lgan  p34s9naj  941as8ga  paum91  gazlamas8  69p8sh5848lad8.  P34s9najla4 

3k4anga  mana  sh7  69M  941al8  69p8sh5848lad8.  B9lala4  7ch7n  m98jallangan  paum91 

t3a548  (345ak  8sh5849kch8la48,  p34s9najla4,  d3ka4a5s86ala4,  345ak  ma5n8, 

b9shl9vch8 345akch8 b9b 69k8 m9m9dan) 8b94a5 b98ad8. 

Paum91 53a548 7ch7n p34s9najla4 1768dag8ca 5a6694lanad8: p34s9najla4 ka459n 

19g’9zdan 18418b 9l8nad8 va 4angl8 b9'691da, g7ashda b9'6alad8. 

Ta6694 b9Mgan p34s9najla4 345ak 53ks58 b8lan b855a papkaga s9l8b 19’68lad8. 

H9z84g8  k7nda  m  a'l7mk8,  53a54n8ng  b84n3cha  574la48  fa9l86a5  k9'4sa58b 

k3lm91da. B7la4dan: 

K9m3d86a  53a548,d4ama,ual1  53a548,m7s81al8  d4ama  va  k9m3d86a  ,9p34a  ,  bal35 

,va 19'g'84ch91 53a54la48 sh7la4 j7mlas8dand84. 

T36a584  b7  67n9ncha  (586a589n)s9'z8dan  9l8ngan  b9'l8b-59m9shau9na  d3gan 

man9n8 b8ld84ad8. 

Jajj8  k8chk8n596la48m8zn8ng  s3v8ml8  59m9shas8  b7-  19'g'84ch91  53a548d84.  B7 

53a54  941al8  b9lala4  9'zla48ga  6a18n  va  5an8sh  b9'lgan  9'68nch91la4n8,  a681cha 

1769nch,  k7ch7kcha  va  b9sh1a  1ah4am9nla4n8  j9nl8l8g8,  ha4aka5  18l8sh  va  gap848sh 

b9lala4n8  9'z8ga  49m  358sh.  B7  53a54  b9lala4ga  ka55a  h8'4sandch8l8k  va  17v9nch 

bahsh 358sh. B7 53a54 nafa1a5 k9'ng8l 9ch8sh 7ch7n, balk8 5a4b86av86 ma'n9s8ga ham 

1a4ash k34ak. 

B9lala4  b9g'chas8da  ka55a  va  1868nsp3k5aklla4n8  19'68sh  m7mk8n  3mas.  K8ch8k 

sahnal8,  k8ch8k  345ak  as9s8da  9'zla48n8ng  9'68nch91la48  694dam8da  19'68shla48 

,m7mk8n.  B7  k8ch8k  k9'48n8shla48n8ng  ha4  b848  ham  b9lala4da  ka55a  5as7495 

76g'95ad8 va ba64am 345akla48ga k9'5a48nk8 47h bahsh 35ad8. Ha4 1anda6 bad886 

asa4n8 19'g'84ch91 53548 941al8 k9'4sa58lsa, b9lala4 7ch7n 6anada 57sh7na4l8 b9'lad8. 

Q9'g'84ch91 53548 7ch7n 3ng k34akl8 b9'lgan sh84ma 5a6694lanad8. 

Balandl8g8 ө0 sm, 7z7nl8g8 h0 sm 43ka 694dam8da 5a6694lanad8. R3ka, m8h 941al8 

1918l8b,  941a  59m9n8ga  8kk8  59m9n8  9ch8lad8gan  18l8b,  k9'ja  69k8  g34man58n 


 

20 


941al8  b84lash5848b  7nga  pa4da  58k8lad8  va  9'4na58lad8.  Q9'g'84ch91la4n8 

5a6694lash  7ch7n  9dd86  sha4  va  7n  gaz35a  b9'lakla48  va  kl3s54  k34ak  b9'lad8. 

Sha4  7s58ga  pap'3  -mash'3  941al8  5a6694lab  69p8sh5848lad8,  o`  ma45a 

5ak494lab 69p8sh5848b ch81ad8 va 174858lad8. H9na ha494a58da g`-q k7n 1748gach 

7nga  19sh.9g'8z  va  b747n  pap'l3  mash3  941al8  5a6694lab  69p8sh5848lad8.  Yana 

174858lad8 g`-q k7npdan s9'g 6ahsh8lab 1748gan shak8lga 69g'9ch 7lanad8 va 1918b, 

17m  19g'9z  941al8  s8ll81lanad8.  Unga  v9da  8m7ls86a  b9'69g'8ga,  PVA  63l8m8  ə 

19sh81 19'sh8b sa481 va 9ch18z8l g7ashdan 9zg8na 19'sh8b,4ang8n8 ch81a48b, pa4al9n 

941al8 67z8n8 748b-748b b9'6alad8. G7ash 694dam8da k9'z,19sh, 9g'z ch8z8lad8 va 

laklanad8. Unga 194a v8m94 , 5348 694dam8da s9ch 9'4na58lad8. S9'ng4a 19'g'84ch91 

9'4na58lad8. 

Q9'l, 


9691 

58k8b 


ch8u9lga 

pa549n 


941al8 

7lanad8.S9'ng4a 

k868n5848lad8.E45ak 

1ah4am9nla48 

5a6694 

b9'lgach, 53ks58 

69z8b, 


sahnalash5848shga 

5a6694lanad8. 

E45ak 

8sh5849kch8la48, p34s9najla4, 

d34a5s86ala4,  345ak  ma5nl,  b9shl9vch8,  345akch8  b9b9  69k8  m7amm9dan  8b94a5 

b9'lad8. 

Gazlamala4dan 18418b 69p8sh5848sh  appl8kas86a. 

 Gazlamadan va 19g9zdan 18l8ngan appl8kas86a 8shla48n8 b84   b848dan 

fa418. 

Appl8kas86a  -bad86  asa4la4n8  6a4a58shnn8ng  3ng  s9dda  va  9s9n  7s7la48d84, 

b7ndan  5asv84n8ng  43al8s58k  as9s8  sa1lanad8.  Appl8kas86a  g`00ө68l  m71addam 

k9'chmanch8  hal1la4da  pa6  d9  b9'lgan.  Appl8kas86a  b8lan  k868m  b9sh  574a4  j96-la4 

b3za58lgan.  B7 8shda 7la4 5348-m9'6na na'ma5-ladan f96dalan8shgan.Appl8kas86a 574l8 

ual1la4da 574l8 ma5348alla4dan 5a6694langan. 

Y9175la4  appl8kas86a  8sh8da  p9's5l91dn  f96da-lan8shgan,  b9'6algan  f9'sl91dan 

18l8ngan appl8-kas86ala4 b8lan 7la4 9'59vla4n8 b3zashgan. 

Sh8m9l ual1la48 appl8kas86ada 5348, m9'6na, s7nn9 8shla58shgan. 

K9m8,19z91,  9s358n,  b746a5  va  b9sh1a  ual1la4  appl8kas86adan  m8ll86  k868m  76-

49zg'94 p43dm3-la4n8 b3za58shda f96dalan8shgan. 

Gazlamadan  appl8kas86a  ma5348al8  s8fa58da  ancha  k368n491  f96dalana 

b9shland8.  Gazlama  pa4chala48n8  f9n  u8zma58n8  9'59vsh8  ma5348ala4ga  58k8b 

na18sh  6a4a58lgan.  Gazlamadan  6asalgan  appl8kas86a  b8lan  k868m  b9sh, 

7649'zg'94 p43dm35la4n8 b3za58lgan 

Mavz7: M8ll86 kash5ach8ljk va appl3ka5s8va uag8da 57sh7ncha

 

Kash5a  as9san  b3zak  sana5  5748d84.  T74l8  4 an g la4 d ag8   8 p ,  8 g n a, 8 lm9 1 l8   b 8 g 8 z  b 8 lan   ma5 9 ,  5 4 8 k 9 5 a j   c h a 4 m ,   k 8 g 8 z   k a 4 5 9 n g a   1 9 l d a  

6 9 k 8   m a s h 8 n a d a   g 7 l   n a 1 s h   5 a s v 8 4   5 8 k 8 l a d 8 .   K a s h 5 a   k868mla4  va 

b767mla4n8  b3zashda  hamda  49’zg’94  b 3 z a k   b 7 6 7 ml a 4 8 n 8   5 a 6 6 9 4 l a s h d a  

1 a d 8 md a n   19llan8lad8.  Kash5a  8pak,  pau5a,  j7n,  z8gl4,  s7nl6  59lala4dan 

5a6694langan  8pla4,  ma68n  c8m,  za4  8pla4,  u 9 m   c h a 4 m d a n   3 n s 8 z   1 8 l 8 b  

5 a 6 6 9 4 l a n g a n   5asmachala4dan  58k8,,  m7nch91,  ma4j9nla4,  n9d84  va  18mma5bah9 

59shla4,  4angl8  5ab886  va  s7nl86,  9dd86  59shla4,  4angl8  sh8shala4dan  8shlangan 

m9 ‘nch91la4 1adab 5a6694lanad8. 

Pau5adan 5a6694langan gazlamala4n8ng 1768dag8 u8lla48 mavj7d: 

sa58n-1al8n gazlama,  59m9n8 s8ll81 b84 9z 6al584a6d8, 53ska48   59m9n8 

6al584a6d8: ch85 sa58nga 1a4aganda b84 9z 8pla48 8ng8chka491 va 67msh91491: 


 

21 


-d9ka ch85ga 1a4aganda 67msh91491 va 6848k 59 ‘18lgan, d9ka  

6947g 


l8k o ‘5kazad8, ch85 3sa 9’5kazma6d8. 

S8n5358k 59ladan 9l8ngan gazlamala4: sh968, k43p, k43p8l8n, 548k958k,  

v8l674 

va  uak9z9.  J7ndan  9l8ngan  gazlamala4-  sh34s5,  d4ap.  Ipakdan:  a5las,  sh968,  ad4as, b31asam. N9 59’18ma gazlamala4: b9’z, b43z3n5, 1an9419p. 

Amal86 san ‘a5n8ng 3ng k3ng 5a41algan 5748 kash5ach8l8kd84. Unda as9s86 o u/l 

9lgan s9 Hzana 1ad8m zam9nla4dan ha4 b84 98lan8ng /sou/s/ b9lgan va h9z84 ham 

sh7nda6d84.  B7u9m  va  sama41and  s9  ‘zanala48  ko 

L

r  4angl8l8g8  hamda shaklla48n8ng  u8lma-u8ll8g8  n8h96a5da  n9z8k  58k8l8sh8  b8lan  fa41lanad8.  O’zb3k 

a69lla48n8ng  ch3va4l8k  mah94a58n8  nam968sh  357vch8  b767mla4dan  b848 

ch96shabd84.  A69lla4n8  h7sn8ga  h7sn  19’shad8gan,  34kakla4ga  kam9l95  baush 

35ad8gan  kash5ach8l8kn8ng  b84  5748  d9’pp8d84.  B7u949n8ng  za4  d9

l

pp8s8, 


Namangann8ng  ch7s5  d9Hpp8s8,  84918,  d7u9ba  va  b9sh1a  d9’pp8la4  g’96a5 

mashh74d84.  Kash5ach8l8kda  b3lb9g  \  das549  Hm9l,  sandalp3ch,  s9’zana,  za4d3v94, 

p8llaband, ual8n va ha4 u8l ual5achala4 j7da naf8s 18l8b b3za58lad8. 

Kash5a  58k8sh  va158da  8p  5anlashn8ng  aham86a58  ka55ad84.  kAsh5a  58k8shda 

m7l8n3  (8pak  pau5a)  8p  8shla58lad8.  G’al5ak  8pla4  ha4  u8l  ə0  dan  ə00  gacha 

n9m34l8  b9lad8.  Y7p1a  gazlamalam8  58k8sh  7ch7n  8ng8chka,  6a’n8  ө0-ү0  va 

uak9z9 n9m34l8 8pla4dan, 1al8n gazlamala4 7ch7n 69’g’9n, 6’an8 q0-ң0 va uak9z9 

n9m34l8  8pla4dan  f96dalan8lad8.  Ipla4  b84-b848ga  19’sh8lgan  ch8496l8  b9lad8. 

Masalan: 18z8l b8lan k9’k 4angl8, za4g’ald91 b8lan b8nafsha 4angl8, va158da asb9bla4dan 

(ang8shv9na, ha4 u8l n8na, 1a6ch8la4) f96dalan8shda uavfs8zl8k 53un8kas8 198dala48da 

h96 a 18l8nad8. 

Ishga k848sh8shdan 9ld8n fa457k va 3ng k868lad8. 

Ang8shv9na  ba4m91la4n8  n8na  k848shdan  sa1la6d8  va  gazlamadan  n8na 

9lkaz8shda  694dam  b34ad8.  Appl3ka5s86a  gazlamadan  b84  n3cha  u8l  7s7lda 

baja48lad8: 

1. 


Gazlama  p35l6achak8  941al8  19lda  58k8lad8.  Gazlamaga  8shlanad8gan 

appl3ka5s86an8 ch358 19lda p35l6a ch9k8 941al8 58k8lad8: 

2. 

Appl3ka5s86a 18l8nad8gan gazlama 94as8ga salafan 1968b, dazm9llanad8: 3. 

Appl3ka5s86a 18l8nad8gan gazlaman8 ch358 mash8nada z8ch-z8ch 18l8nad8. 

 

Mavz7ҮQo`  

G`Y7msh91 9'68nch91la4 5a6694lashG` 

RejasiҮ 

ə

.  O'zb3k8s59n  R3sp7bl8kas7  4n7s5a18ll8ka  348sh8sh  m7n9saba58  b8lan  69sh avl9dga 5a'l8m-5a4b86a b348sh 

g`.  Ha4  b84  9'68nch91n8ng  18smla48  b84-b84ga  58k8lgach,  8chk8  18smla48n8 

5ash1a48ga ag'da48sh8n8 urgatish ususli. 

q. Y7msh91 9'68nch91la4 5a6e94lash uslublari. 

AdabietlarҮ 

 

  

 

22 


O'zb3k8s59n  R3sp7bl8kas7  4n7s5a18ll8ka  348sh8sh  m7n9saba58  b8lan  69sh 

avl9dga 5a'l8m-5a4b86a b348sh 58z8m8da ham a648m 6ang8l8kla4 s9d84 b9'ld8. B7 

3sa  9'z  navba58da  a648m  19'sh8mcha  v9s85ala48dan  f96dalan8sh  l9z8ml8g8n8 

5a1az9  35m91da.  H9z84g8  pa65da  67msh91  9'68nch91la4da  b9'lgan  5alab  k7ndan-

k7nga  9458b  b94m91da.  Sh7nga  k9'4a  b8z  mak5abgacha  5a4b86a  m7assasala48 

5a4b86ach8la48, 

b9shlang'8ch 

s8nf 


9'1857vch8la48n8ng 

8shla48n8 

63ng8llash5848sh ma1sad8da as9san  19'g'84ch91  53a548  59'ga4akla48da  19'llan8b 

k3la695gan  9'68nch91la4  nam7nas8n8  3'58b948ngg8zga  hav9la  358shn8  l9z8m 

59pd8k.  B7  9'68nch91la4  5a4k8b8ga,  b3zakla48ga  sha49858dan  k3l8b  ch818b  va 

mah9458ng8zga 

k9'4a 

a648m 


9'zga48shla4 

k84858sh8ng8z 

m7mk8n. 

O'68nch91la4n8  b348lgan  ka5akchala4  694dam8da  g`,q,ң  va  b84  n3cha  ma45a 

ka55alash588 8b andazan8 7nga k9'4a 5a6694lash 17la6d84. T8k8sh 7s7lla48n8 3sa 

6aush8  b8las8z.  Ha4  b84  9'68nch91n8ng  18smla48  b84-b84ga  58k8lgach,  8chk8 

18smla48n8  5ash1a48ga  ag'da48sh8n8  7n75mang.  l8n8ng  8ch8ga  3sa  gazlama 

b9'lakla48, 18618mla4, pau5a 5818l8sh8 m7mk8n. 

A648m  9'68nch91la4n8ng  9ld  va  941a  9691la48  maukam  5748sh8  7ch7n  s8mdan 

ka4ka9  s8fa58da  f96dalan8lad8.  K9'z,  sh9uchala4n8  69g'9chdan  ham  5a6694lash 

m7mk8n. 

Ba'zan k9'z s8fa58da ch8496l8 57gmachala4dan ham f96dalan8sh 5avs86a 358lad8. 

Mazk74 d35alla4 ka459ndan 6asalad8gan b9'lsa, g7ash, akva43lda b9'6al8b, 7s58dan 

lak 19planad8.       

 KeRAKLI ASBOBLAR: 

1.

 Ignalarning turli katta kichiklari 

2.

 Galtakli turli rangdagi iplar 

3.

 Rangli mulina iplari 

4.

 Turli rangdagi ipakli iplar 

5.

 Qaychi ү dona 

6.

 Bigiz uzuni 

7.

 Ombir ə dona 

8.

 Dazmol 

9.

    eg`ochli, temirli tayeqcha (paxta tuldirish uchun) 

10.


 

Tikuv mashinasi 

11.

 

Rangli oddiy qalamlar 12.

 

Loydan yasashda ishlatiladigan taeqcha 13.

 

Rasm chizish uchun muyqalamlar 14.

 

(Naperstki) əө dona 15.

 

Doiraviy ombur g` dona  16.

 

Har xil kattalikdagi igna 17.

 

Har xil rangdagi Qə0, Qң0, Qө0, Qү0 turli qalinlikdagi iplar 18.

 

Har xil rangdagi ipak ip. 19.

 

Dag`al iplar 20.

 

Yumshoq jag`li ombir 21.

 

Utkir muchali ombir 22.

 

Angishvona  

23 


23.

 

Dumaloq eg`och (paxta tikish uchun) 24.

 

Qalam 25.

 

Tikuv mashina ASheLAR: 

Yumshoq  uyinchoq  uchun  iloji  boricha  yangi  mato  eki  avvaldan  yuvib, 

dazmollanan satin, barxat, shtapil, paxmoq, chit, junli matolar. 

Hayvonlarni  tayerlovchi  uyinchoq  uchun,  tukli  bumazey,  suniy  va  tabiiy  jun 

matolaridan foydalaniladi. 

Tana  yuz  kurinishlarini  tasvirlovchi  qug`irchoq  uyinchoqlari  uchun  shifon 

vol`ta,  sun`iy  tolali  shoyi  matolar.  Yuz  uchun  och  pushti,  och  jigarrangi 

matodan olinadi. 

Kiyimlari uchun: rangli matolar 

Soch  uchun:    sun`iy  iplar,  viskoza,  qismlarni  biriktirishda  ə-g`  mm  yumshoq 

simlardan  uyinchoqlarni  jixozlashda,  har  xil  tugmacha,  biser,  tisma, 

lentachalar,  shnurlar  hamda  eskiz  tayerlash  uchun  plastilin  zarur.  oyinchoq 

ichini  paxta,  trikotaj  chiqindilari,  averlo  tikishda,  chiqqan  qirindilar 

eg`ochdan  chiqqan  qipiq  bilan  tuldirish  mumkin.  Yumshoq  uyinchoq 

tayerlashga urgatish ishini nimadan boshlash kerakO`  

Dastlab, 

bolalarni 

igna 


ushlashdan 

igna 


tug`nog`ichdan 

urinli 


foydalanishdan,  sung  eng  oddiy  chok  turlarini  tikishdan  boshlash  zarur. 

Chok turlarini urgatish uchun amaliy bir necha ish tavsiya etiladi. (Rumolcha 

tikish,  xaltacha,  kitob  uchun  xatchup)  bu  esa  bolalarni  chok  turlarni  tikish 

malakasini  egallashga  sharoit  yaratadi.  Bolalar  igna  bilan  ishlash  malakasi 

hosil  bulgandan  sung,  oddiy  model  tayerlashga  utiladi.  Bolalar  qulda 

tikadilar, kattaroq bolalar tikuv mashinada tikishlari mumkin. 

Yumshoq  uyinchoq  tayerlash  protsessii  quyidagi  operatsiyalardan  iborat: 

Mato  tanlash,  g`ijim  bulak  mato  dazmollanish,  matoga  andozani  chizish, 

qismlarni bichish, tikish,ichini tuldirish ustini jixozlash. 

Andoza  kartondan  tayerlanadi.  Bichishda  mato  ikkiga  buklanadi,  uning    chap 

tomoniga  andoza  quyib,  yaxshi  uchi  ochiladi  qalam  bilan  tayerlanaetgan 

bulsa,  andoza  xar  bir  bulak  mato  ustiga  ipini  qiyalab  yunalgan  tomoniga  b 

quyiladi.  Tuq  mato  bulsa,  andoza  oq  eki  sariq  rangli  qalam  bilan,  och  rangli 

mato bulsa qora rangli uchi yaxshi ochilgan qalamdan foydalaniladi. 

Chizib  olingan  mato  har  tomonidan  0,ө  sm  chok  uchun  qoldirib,  qirqiladi, 

sung  qulda  eki  mashinada  tikiladi.  Burchaklari  ung  tomonidan  chiqariladi. 

Tayer  tikilgan  forma  metal  taeqcha  erdamida  utmas  tomoni  bilan  ungiga 

ag`dariladi. 

Agar  uyinchoq  tabiiy  jundan  tayerlanaetgan  bulsa  chok  xaqqi  qoldiriladi, 

chetlari  qalin  ipda  tikiladi.  oyinchoq  titiluvchan  mato  (oretr,  suxno,  klenka, 

dermantin)  chok  xaqi  qodirilmaydi,  uyinchoq  bichib  bulgandan  sung,  ustki 

qismdan petlya choki bilan tikiladi. 

Hayvon  va  qushlarni  tikish  quyidagi  qoida  buyicha:  avval  tana  va  qorin 

qismlar  bir  biriga  tikiladi.  Forma  ikki  yarmi  tayer  bulgandan  sung  ularni 

birga tikiladi. 


 

24 


Forma  ungiga  ag`darilib,  qoldirilgan  foydan  ichi  tuldiriladi,  qismlar  bir-

biriga  kurinmas  chok  bilan  birlashtirib  tikiladi.  oyinchoq  ichi  paxta  eki 

mayda  mato  qiyqimlari  bilan  tuldiriladi  oeq  qismlarini  taeqcha    erdamida 

tuldiriladi. 

Texnik 

protsessi bilan 

tanishtirilgandan 

sung 

uyinchoq tayerlashga utiladi. 

oyinchoq tayerlanishning qiyinlik bosqichiga qarab ikki guruhga ajratiladi. 

ə

-guruh  (kichik  bolalar)  engil  tuldiriladigan  uyinchoq  (tovuq,  matreshka qug`irchog`i,  pingvin,  urdakcha,  kuchukcha,  filcha,  quencha,  ayiqcha, 

xutikcha, jiraыa pastki qismi  tikilgan qug`irchoq). 

g`-  guruh  qug`irchoq  teatri  uchun  qug`irchoq  personaji  Juchka  kuchukchasi, 

ayiqcha,  maymuncha,  qug`irchoq,  mushuk,  sim  sinch  urnatilgan  uyinchoq. 

Buratino, Tulki. 


Katalog: lektions -> mektepke%20shekemgi%20tarbiya
lektions -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
lektions -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta`lim kafedrasi
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> A`jiniyaz atindag`i No`kis Ma`mleketlik Pedagogikaliq Instituti
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> 2 YoSh davrlari psixologiyasi fanining vazifalari va tadqiqot usullari. ReJA
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> Maktabgacha ta`lim kafedrasi
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> O’zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi

Download 0.67 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling