Aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati to sh k en t


Download 2.05 Mb.
bet10/21
Sana14.08.2018
Hajmi2.05 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

88

k o ‘rdim .  A chinska  q o ‘lini  b ir  oz  isitgach,  m uzlab  q ol­

gan  k o ‘zoynagini  ro ‘m olchasi  bilan  artdi.

—  Issik  suv  bar?  —  deb  so‘radi  o n am ga  qarab.

O nam   sam ovarni  yangilash  u ch u n   darrov  oshxo-

naga  yugurdi.  D o k to r  akam n in g   ko ‘ylagini  yechib, 

«alyo-alyo»  qilib  ko ‘rdi.  Sekin  bosh  chayqab  q o ‘ydi. 

Q iyofasi  jid d iy   edi.  K eyin  c h a m a d o n d a n   yaltiroq 

q u tic h a   oldi.

U kol  qilish  u c h u n   dori  to ‘ldirayotganda  akam   hozir 

dod  soladi,  deb  tu rg a n   edim ,  biroq  u  akam ning  ish- 

to n in i  tushirib,  ukol  qilganida  akam   d o d lam adi.  G ‘ing- 

shib  q o ‘ydi  xolos.  C ham asi  o g ‘riqni  payqam adi  ham .

—  N ich eg o ,  —  dedi  A chinska  d a d a m n i  yupatib.  — 

Yakshi  bala.  T uzaladi.

C h in d a n   ham   k o ‘p  o ‘tm ay,  akam   k o ‘zini  ochdi. 

B iroq,  d o k to r  ikkinchi  ukolni  qilayotganda  y ig ia b  

h am m ayoqni  buzib  yubordi.  A chinskaning  jah li  ch iq - 

m adi.


—  Vsyo,  vsyo,  —  dedi  jilm ayib.  —  Ugil  bala 

yiglam aydi.

Keyin  d a d a m   ikkovlari  sandal  ch etid a  o ‘tirib ,  choy 

ichishdi.  U rush  g ‘alaba  bilan  bitgani,  en d i  non  k o ‘pa- 

yishi,  y ana  allan im alarn i  gapirishdi.  K o ‘zim   yum ilib 

ketayotgan  b o ‘lsa  h am   d o k to r  ak am n i  yana  nim a  qili- 

shini  bilgim   kelib,  c h id a b  o ‘tirardim .  D adam  gap orasi- 

da  bugun  o ‘tgan  voqeani  h am   aytib  berdi.  A chinska 

qoshini  ch im irib ,  bir  zum   o ‘yga  toldi.  K o‘m -k o ‘k 

k o ‘zlariga  jid d iy at  c h o ‘kdi.  Biroq,  q o ‘l  siltab  q o ‘ya 

qoldi.

—  C hepuxa!  Xish  n im a  kilm aydi.N ih o y at  u  sarg‘ish  q o g ‘ozga  o ‘ralgan  allaqanday 

dorini  m ajbur  qilib  akam ga  ichirdi.  Y ana  to ‘rt-beshta 

sh u naqa  q o g ‘o zlard an   qoldirdi.  0 ‘rn idan  turayotgan 

e d i,  d a d a m   o n am ga  im o  qildi.  O nam   hujraga  ildam  

kirib  k e td i-d a ,  zum   o ‘tm ay,  o g ‘zi  bog‘langan  chog‘roq 

xalta  k o ‘tarib  chiqdi.

—  Aybga  buyurm aysiz,  d o ‘xtir,  —  dedi  dad am   xal- 

ta n i  A chinskaga  uzatib.  —  Pul  y o ‘q  edi.

A chinska  sh inelining  bir  yengini  kiygan joyida  turib 

qoldi.


89

—  Bu  nim a?  —  dedi  xaltaga  im o  qilib.

—  T u rshak,  —  dad am   xijolat  chekib,  iljaydi.  — 

Q an tak   o ‘rikniki.  Q o q   quruq.  B o‘yrada  quritg an m an . 

Bittasiyam   yerga  tushm agan.

A chinska  yengi  kiyilm agan  q o ‘li  bilan  xaltani  nari 

surdi.


—  Balaga  ko m p o t  kiling.  Isitm a  tushadi.  Yakshi 

b o ‘ladi.

E ndi  d a d a m   astoydil  yalina  boshladi:

—  Y o ‘q  dem ang,  d o ‘xtir.  0 ‘z  q o ‘lim   bilan  q u rit­

ganm an.  C h o d irg a  qoqib  q uritganm an.

G ap g a  oyim   aralashdi.

—  M aijangizga  oborasiz,  d o ‘xtir,  padarka...

A chinska  keskin  bosh  chayqadi.

—  Balaga  ko m p o t  kiling.  —  S h unday  d e d i-y u ,  xal­

tan i  devorga  suyab,  etigini  kiydi-da,  tashqari  chiqdi. 

D ad am   sh o sh a-p ish a   un g a  ergashdi.

—  Iloyo  baraka  to p in g ,  —  deb  qoldi  o n a m   eshikdan 

m o ‘ralab.  —  B ola-chaqangizning  ro h atin i  k o ‘ring.

Y ana  su k u n at  c h o ‘kdi.  A m m o  endi  bu  boyagidek 

ko ‘ngilni  g ‘ashlovchi jim jitlik  em as  edi.

Ertasiga  kech  uyg‘o n d im .  K atta  akam   m aktabga 

ketgan,  kichik  akam   sandal  c h e tid a   yostiqqa  suyanib 

o ‘tirg a n c h a , 

su tc h o y   ic h a r, 

d a d a m   b ila n  

oyim  

tu m s h u g ‘id an  c h a k -c h a k  

suv 


to m a y o tg a n  

eski 


sam ovarni  o ‘rtaga  q o ‘yib  gaplashib  o ‘tirishardi.  Q or 

tingan,  tashqarida  quyosh  charaq lab   ketgan  shekilli,  uy 

ichi  y o p -y o ru g ‘  edi.  E ndi  sutchoyga  zog‘o ra  non 

botirib  yeyishga  kirishgan  edim ,  tash q arid a  kuchugim  

jo n h o la td a   akillay  boshladi.  Eshik  sharaqlab  och il- 

d i-y u ,  o sto n ad a  D alavoy  paydo  b o id i.  U   kechagi 

c h arm   paltosida,  kechagi  piym asida  edi.

D adam   bilan  oyim   b ir  seskanib  tushishdi.  H o z ir 

janjal  b o ‘lishini  bilib,  m en in g   ham   yuragim   orqaga 

tortib  ketdi.  Biroq  hech  q a n aq a  janjal  boMmadi. 

D alavoy  o sto n ad a  turib,  negadir jilm aydi.

—  A ssalom alaykum !  —  dedi  b alan d   ovozda.  S hunda 

uning ju d ay am   q o ‘rqinchli  o dam   em asligini  payqadim . 

D a d a m   rangiga  q o n   yugurib,  asta  o ‘m id a n   turdi.—  Keling,  keling,  —  d e d i-d a ,  borib  ko ‘rishdi.  O yim

90

darrov  d a stu rx o n g a   jiy d a ,  y o n g ‘o q   keltirib  q o ‘ydi. 

D a la v o y   bu  safar  p iy m a sin i  y e c h ib   c h iq d i.  O n a m   yangi 

k o ‘r p a c h a  

b o M m a g a n i 

u c h u n  

s a n d a l 

t o ‘rid agi 

k o ^ a c h a n i n g   o rq a sin i  o ‘g irib ,  q aytad an   y o z d i.  D a d a m  

m e h m o n n in g   o rq a sig a   y o stiq   q o ‘y d i.  D a la v o y   p iy o la n i 

a y la n tirib -a y la n tirib ,  c h o y   h o ‘p lark an ,  m e n g a   qarab 

k o ‘z in i  q isd i.

—  Q a la y ,  p o lv o n !

U y a lg a n im d a n   yerga  qarab  o ld im .  S h u n d a   u n d an  

a lla q a n d a y   qoM ansa  h id   k e la y o tg a n in i  p a y q a d im .

—  0 ‘z iz a m   ja  h a lig id a q a   o d a m s iz -d a   oka!  —  D a la ­

v o y   d a d a m g a   y u z la n ib ,  baralla  o v o z d a   k u ld i.  —  Q ilar 

ish n i  q ip   q o ‘y ib ,  ta g ‘in  o d a m n i  s o ‘kib  o ‘tir ib siz,  ok a.

D a d a m   uzrli  q iy o fa d a   y e lk a sin i  q isd i.

—  E n d i,  u k a m ,  ja h l  c h iq q a n d a ,  aql  k e ta d i...

—  0 ‘z iy a m   ja ,  k attasin i  a g ‘d a r ib siz -d a ,  oka!  — 

D a la v o y   n eg a d ir  yana  k u ld i.  —  H a,  e n d i  sh u n a q a   ek a n , 

b ir  o g ‘iz  a y tm a y siz m i,  sh u   ish n i  s h u n d o q   q ilm o q c h i- 

m a n ,  d e b .  A x ir  ja h o n   b ed a rv o za   e m a s ,  tartib  bor, 

za k u n   b o r ...

D a d a m   xijolat  c h e k ib ,  d a stu rx o n   c h e tin i  h im ara 

b o sh la d i.

—  E n d i,  u k a m ,  b iz  bir  p o ‘ristoy  o d a m m iz .  B un aq a 

q o n u n la r n i  tu sh u n m a sa k ,  bu  y o q d a   b o la la r  so v u q d a  

q o ld i.

—  S h u -d a   e n d i,  oka!  —  D a la v o y n in g   m ilk i  q izarib  

k etg a n   kulrang  k o ‘zlarid a  s a m im iy   tab assu m   o ‘yn ad i. 

D a d a m n in g   y elk a sig a   q o q d i.  —  Bir  o g ‘iz   m a slah at  s o l-  

sa n g izu   h a m m a sin i  z a k o n n iy   qilardik.

B o y a d a n   beri  in d a m a y   c h o y   q u yib   u za ta y o tg a n  

o n a m   e n d i  g a p g a   aralash d i.

—  B u  o d a m   b ilm a b d ila r -d a ,  jo n   u k a m ,  g u n o h la r i- 

d an   k e c h a   q o lin g

D a la v o y   o y im g a   q a ra m a d i,  d a d a m g a   tik ilg a n c h a , 

jid d iy   tortd i.

—  E n d i,  o k a ,  b iz   bir  jo y n in g   o d a m im iz ,  o t  tep k isi 

o tg a   o ‘tm a y d i.

—  R a h m a t,  u k a m ,  —  d a d a m   y a n a   b o sh in i  xam  

q ild i.  —  S iz   b iz la m i  siy la sa n g iz ,  siz n i  X u d o   siy la sin .

—  M e n -k u   sh u   y e m in g   o d a m im a n ,  —  D a la v o y

91

o v o z in i  p asaytird i.  —  A m m o   o ‘rtoq  T o s h e v n in g   o ld id a , 

sh u   ish   sh u n d o q   boN gani  c h a to q   b o i d i .   K atta  o d a m . 

Q a m a tm a g u n c h a   q o ‘y m a y m a n   d e y a p ti. 

Ik k a la m izn i 

askarblyat  q ild i,  d ey a p ti.

O y im n in g   rangi  bir  z u m d a   o ‘zgarib  k etd i.  D a d a m  

b o i s a ,   taqdirga  tan   b erg a n d ek ,  h a m o n   b o sh in i  quyi 

so lib   o iir a r d i.

—  0 ‘rtoq  T o sh e v g a   y o t i g i   b ila n   tu sh u n tir d im ,  — 

D a la v o y   o v o z in i  y a n a y a m   p asaytird i.  —  0 ‘z im iz n in g  

o d a m   g u n o h id a n  

o ‘ta  

q o lin g , 

d e d im . 

H o z ir c h a  

k o ‘n m a y   tu r ib d i-y u ,  k o ‘n ad i.  K o ‘n m a y   q a y o q q a   b orar- 

d i.  «Q u ru g‘i»d an   o b k e b   b er a m a n ,  d e d im .

B irdan  o y im n in g   y u z i  y o rish d i.  D ik   e tib   o ‘rnidan 

tu r d i- d a ,  h u jraga  k irib   k e td i. 

D a la v o y   o n a m n in g  

k etid a n   qarab  q o ld i.  D a d a m   b o ‘lsa  h a m o n   d astu rxon  

q a tin i  o ‘y n a b   o ‘tirar,  b a r m o q la r i  b ilin a r - b ilin m a s  

titrar  e d i.  0 ‘sha  z a h o ti  o n a m   xalta  k o ‘tarib  c h iq d i. 

B u  —  k e c h a si  A c h in sk a   o lm a y   k etgan   o ‘sh a   turshak 

t o ‘la  x a lta   e d i.

—  M a n a ,  o p o v s i,  —  d ed i  o y im   x altan i  D a la v o y n in g  

o ld ig a   q o ‘yib.  —  Q o q -q u r u q .  Q a n ta k   o ‘rik n in g   tu rsh a - 

gi.  A d asi  o ‘z   q o ‘llari  b ila n   quritganlar.  B itta siy a m   yerga 

tu sh m a g a n .

D a la v o y   g o h   o n a m g a ,  g o h   xaltaga  qarab,  ta lm o v s i- 

rab  tu r d i-d a ,  birdan  q a h -q a h   o tib   ku lib   yu b o rd i.  Bir 

z u m d a   kulrang  k o ‘zlarid an   y o sh   tirqirab  c h iq d i.  U  

k o ‘rp a ch a n i  m u sh tla b -m u sh tla b   kular,  b o sh i  h a m ,  g a v ­

d asi  h a m   m u tta sil  silk in a r,  sarg‘ish  y u z i  s h o lg ‘o m d e k  

q izarib   k etgan   e d i.  O y im   o g ‘z in i  lan g  o c h g a n c h a ,  bir 

d a d a m g a ,  bir  D a la v o y g a   qarab  q o lg a n ,  n e g a d ir  n u q u l 

k o ‘y la g in in g   y o q a sin i  g ‘ijim lardi.

—  V o y ,  v o y   k e n n o y i  tu sh m a g u r-e y !  —  d e d i  D a la v o y  

k u lg id a n  

n a fa si 

q a y tib . 

—  V o y   s o d d a   x o t in - e y !  

«Q u ru g‘i»  d e sa m ,  turshak  o b c h iq ib d i.  Q aran g,  oka! 

Q arang!  « Q u ru g ‘i»  d e s a m ...  « Q u ru g ‘i»  d e s a m ...  —  U  

d a d a m g a   qarad iyu   ku lgisi  k esild i.  D a d a m n in g   q iy o fa si 

sh id d a tli,  y u z i  q iz a r ib -b o ‘zarib  k etgan   e d i.

—  «Q u ru g‘i»  kerakm i?  —  d e d i  o v o z i  xirillab.

D a la v o y   b u tu n la y   jid d iy   tortd i.

—  M e n g a m a s,  o ‘rtoq  T o s h e v g a ,  —  d e d i  sarg‘ish

92

q o sh in i  c h im ir ib .  —  M e n   siz g a   jabr  boM m asin,  d e y a p ­

m a n ,  o k a ,  j o ‘ja b ir d e k  jo n s iz .

—  «Q u ru g ‘i»  kerakm i!  —  D a d a m   y a n a y a m   p astroq , 

a m m o   y a n a y a m   ta h d id lir o q   o v o z d a   takrorladi. 

 

M a n a   b u n i  qirqib  beraym i!  —  U   k in d ig id a n   p astroq q a 

im o   q ild i.  D a d a m   b ir o v d a n   q attiq   g ‘a z a b la n sa ,  p a d a - 

ringga  la ’nat  d e b   s o ‘kar,  a m m o   b iro n   k im sa n i  b u n c h a - 

lik  q o ‘p o l  h a q o ra t  q ilg a n in i  e sh itm a g a n   e d im .  O n a m  

h a m ,  y o stiq q a   su y a n g a n   a k a m   h a m ,  m e n   h a m   q o tib  

q o ld ik .

— 

S h u n a q a m i, 

h a li! 

— 

D a la v o y n in g   k u lra n g  

k o ‘zlari  y o n ib   k etd i.  — 

E n d i  o ‘z in g d a n   k o ‘r!  — 

S h u n d a y   d e d i-y u ,  h atlab   o ‘rnidan  turdi.  D a d a m   ham  

sa p c h ib   turib  k etd i.  O y im   d o d   s o lib ,  d a d a m n in g   yoMini 

t o ‘s d i. 

D a la v o y   s h id d a t  b ila n   c h a r m  

p a lto s in in g  

c h o ‘n ta g ig a   q o ‘l  su q d i-d a ,  a lla q a n d a y   q o g ‘o z n i  d a s­

tu rx o n   u stiga  u lo q tir d i.  —  In d in g a   te g ish li  jo y g a   b o r- 

m a s a n g , 

m ilits iy a  

y u b o r ib , 

o ttir ib  

ta sh la y m a n ! 

U m r in g n i  tu r m a d a   c h ir it m a s a m , 

D a la v o y   o t im n i 

b o sh q a   q o ‘yam an !

O y im   b ek orga  d o d   so lg a n   ek a n .  D a d a m   D a la v o y g a  

ta sh la n m a d i.  P iy m a sin i  k iyib  c h iq ib   k e tg u n c h a ,  uy 

o ‘rtasida  turaverdi.  F a q a t  g ‘aza b d a n   p ish q irib   nafas 

olar,  m o ‘y lo v i  u c h ib -u c h ib   q o ‘yar  e d i.  T ash q arid a  it 

a k illa d i.  K ey in   jim lik   c h o ‘kdi.

—  E n d i  q o ‘y m a y d i,  —  d e d i  o n a m   ingrab.  — 

Q a m a tm a y   q o ‘y m a y d i.  —  U   h a m o n   g ‘aza b d a n   titrab 

turgan  d a d a m g a   iltijo li  te r m ild i.  —  J o n   a d a si,  ay la n a y  

a d a si,  jo h illik   q ilm a n g ,  k e lin g ,  sh u la r  t o ‘ya  q o lsin . 

M a y li,  s h o lc h a n i  so ta m iz .

K u zd a   o p a m n i  u z a ta m iz ,  d e b   d ad am   bir  sh o lc h a  

o lib   k elg a n   e d i.  O y im   s h u n i  g a p ir g a n in i  tu sh u n d im .

—  N eg a ? !  —  d a d a m   sa n d a l  c h e tig a   c h o ‘k k a la g a n - 

c h a ,  h ayq irib   y u b o rd i.  —  N eg a ? !  N e g a   m e n   pora 

b erish im   kerak?  N eg a ? !  P orani  h a ro m   o d a m   b era d i, 

b ild in g m i! 

P oran i  h a ro m   o d a m   oladi! 

B ild in gm i?! 

P o r a n i 

im o n s iz  

o d a m  

im o n s iz  

o d a m g a  

b erad i! 

T u s h u n d in g m i? ! 

N e g a  

m e n  

o ‘z 

im o n im n i 

s o tib  

p o r a x o T g a   y a lin is h im   kerak?  N e g a ?

U   e sd a n   o g ‘ib  q o lg a n g a   o ‘xsh ar,  h ar  gal  « N eg a ? »

93

d e g a n d a ,  d a stu rx o n n i  m u sh tla r,  D a la v o y   tash lab   k e t­

g an   q o g ‘o z   h a m ,  jiy d a -y o n g ‘o q la r   h a m   har  y o q q a  

s o c h ilib   k etgan   ed i.

—  Y o ‘q!  —  d e d i  u  n afasi  q isilib .  —  M e n   pora 

b e r m a y m a n .  Q am asin !  T o ‘piga  so lib   o tib   yuborsin!

B esh ik d a g i  u k am   c h o ‘c h ib   k etdi  sh e k illi,  ch irilla b  

y ig ‘la y   b o sh la d i.  O y im   m a h z u n   q iy o fa d a   c h o ‘kkalab 

o ‘tir g a n c h a ,  k o ‘krak  tu td i.  D a d a m   tirsagin i  san d al 

c h e tig a   tirab,  kaftlari  b ilan   y u z in i  t o ‘sib ,  u z o q   o ‘tirdi. 

Q o ‘li  h a m o n   b ilin a r -b ilin m a s  titrar  e d i.  N ih o y a t ,  jah l 

b ila n   o ‘rnidan  turdi.  O n a m   v a h im a   ic h id a   u n ga  te r m il­

di.

—  Q a y o q q a ?   H o y   a d a si,  o ‘z in g iz n i  b o sin g .

—  A ch in sk a g a   b o r a m a n ,  —  d ed i  d a d a m   se k in .  — 

A riza   y o z d ir a m a n .

S h u n d a y   d e d i-y u ,  esk i  c h o p o n in i  k iy ib ,  c h iq ib  

k etd i.  P e sh in g a   y a q in   tek is  q ilib   y o z ilg a n   a lla q a n d a y  

o ‘risch a   xat  k o ‘tarib  k eld i.

K e y in   b ilsa m ,  d a d a m   t o ‘g ‘ri  q ilg a n   ek a n .  U n i  ik k i- 

u c h   h afta  sudrab  y u r ish d i-y u   h a m m a si  tin c h ib   k etd i. 

F aq at  D a la v o y   k e y in r o q ,  n a lu g c h i  b o ‘lg a n id a n   k ey in  

b o sh q a   y o ‘l  b ila n   q a sd in i  o ld i.  B iroq   A c h in sk a n in g   y o r ­

d a m   b erg a n in i  d a d a m   k o ‘p  yillar  h a m m a g a   gapirib  

yurdi.

M e n in g   g o ‘dak   sh u u rim g a   e sa   p ora  —  d u n y o d a g i 

e n g   h a ro m   narsa,  d eg a n   tu sh u n c h a   m ix la n ib   q o ld i. 

T o ‘g ‘ri,  k eyin   h a m ,  p oralaru  p o r a x o ‘rlarning  har  x ilin i 

k o ‘rd im .  B irovga  o r d e r  b erish   u c h u n   pora  o la d ig a n - 

larn iyu ,  y a x sh iro q   u yd a n   j o y   o lis h   u c h u n   p ora  b er a d i- 

g a n la m i  h a m ,  b ir o v n in g   b o la sin i  in stitu tg a   o lib   kirish 

u c h u n   p o ra   o la d ig a n la r n iy u , 

o ‘z in in g   c h a la s a v o d  

b o la sin i  o ‘q ish g a   jo y la sh   u c h u n   pora  b erad igan larn i 

h a m  

k o ‘rd im . 

B iro v g a   k a m y o b   n a rsa n i 

n a v b a tsiz 

t o ‘g ‘rilash  u c h u n   pora  o la d ig a n la r n iy u ,  o ‘sh a   narsani 

b o sh q alarga  u c h   b a h o sig a   p u lla sh   u c h u n   pora  b e r a d i- 

g a n la m i  h a m ,  b ir o v n i  a m a l  sto lig a   o ‘tq a zish   u c h u n  

pora  o la d ig a n la r n iy u ,  o ‘sh a   kursiga  o ‘tirib ,  b erg a n in i 

o ‘n  h issa  q ilib   qaytarib  o lis h   u c h u n   pora  berad igan larn i 

h a m   k o ‘rdim .  0 ‘z in in g   q iz i  te n g i  x o d im in i  d a ch a sig a 

su d ra y d ig a n  

ip irisqi  a m a ld o r la m iy u , 

ish in i  b itirish

94

u c h u n   b e g o n a   t o ‘sh ak k a  b e m a lo l  y o ta d ig a n   ayollarn i 

h a m ,  pora  o lib   q iy a   b o ‘lib  k etg a n la rn iy u ,  ya n a   pora 

b e rib ,  q u tu lib   c h iq ish   y o ‘lin i  to p a d ig a n la r n i 

ham  

k o ‘rd im .  S h u n d a   d a d a m n in g   titra b -q a q sh a b   aytgan 

gaplari  n aq ad ar  rost  e k a n in i  tu sh u n d im .  H a m m a -h a m - 

m a sin i  tu sh u n d im .

F a q a t...  D o m im iz n in g   b irin ch i  q a vatid a  tu rad igan  

s o ‘q q a b o sh   K lava  x o la n in g   m a ’yu s  ta ’z im   q ilib   tu rg a n i- 

ni  k o ‘rg a n im d a ,  bir  narsaga  h e c h   a q lim   y e t m ad i. 

N a h o tk i,  o d a m   tirik  q o lish   u c h u n   h a m   pora  b erish i 

kerak  b o ‘lsa!  U z o q   q a r in d o sh im   boM m ish  o ‘sh a   v r a c h - 

n in g   g a p in i  e sh itg a n im d a ,  battar  h a y ro n   b o ‘ld im . 

N a h o tk i  tirik  q o lish   u c h u n   m ajburan  b irovga  pora 

berish   h a m   jin o y a t  h iso b la n sa ?   X o ‘sh ,  b o ‘lm a sa   n im a 

q ilsin ?   0 ‘lib  k etsin m i?!  N a h o tk i,  o ‘lim   t o ‘sh a g id a   y o t ­

g an   o d a m d a n   n im a d ir   ta m a   q ilish   im o n   d e g a n   tu sh u n - 

c h a g a   sal  boM sayam   t o ‘g ‘ri  kelsa?!

X a y o lim g a   sh u n d a y   iztiro b li  sa v o lla r  y o p ir ilib   k e l­

g a n id a ,  b e ix tiy o r   o ‘sh a   q a h ra to n   q ish ,  o ‘sh a   iz g ‘irinli 

k e c h a ,  k o ‘z o y n a g in i  yiltiratib  jilm a y ib   turgan  A c h in sk a , 

n a m a t  u stid a  q o lib   k etgan   o ‘sh a   bir  xalta  turshak  x o ti- 

ram ga  tu sh a d i.

O P A M N I   T O P I B   O L D I M

B ayram   q a n a q a   boM ishini  b ila siz m i?   B ilm a sa n g iz  

b ilib   q o ‘y in g! 

B a y r a m   d e g a n i 

sh u k i, 

h a m m a m iz  

y a sa n a m iz .  B u  —  b ir in c h id a n .  T o ‘g ‘ri,  d a d a m   h a m - 

m a m iz g a   baravar  b o s h o y o q   k iyim   q ilib   b e ro lm a y d i. 

L ekin  h e c h   boM m asa,  b itta d a n   o h o r lik   k iy a m iz .  U n d a n  

k ey in   o y im   alb atta  p a lo v ,  ju d a   boM m asa,  sh o v la   p ish i- 

radi.  Bu  —  ik k in c h isi.  N ih o y a t,  b ayram   d e g a n i  sh u k i, 

m e n   o n a m g a   ergash ib   alb atta  t o g ‘a m n ik ig a   b o ra m a n . 

T o g ‘a m n in g   m e n   te n g i  o ‘gMi  b or.  M a z a   q ilib   obaki 

y e y m iz . 

Iloji  b o   Isa, 

«T arzan » 


Download 2.05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling