Aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati to sh k en t


k in o sig a   tu sh a m iz


Download 2.05 Mb.
bet11/21
Sana14.08.2018
Hajmi2.05 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

k in o sig a   tu sh a m iz . 

T a rza n n i  b ila siz m i?   X u d d i  m a y m u n d e k   d a ra x td a n - 

daraxtga  sakraydi.  YoM barsdan  h a m ,  a rslo n d a n   ham  

q o ‘rq m ayd i.

J o ‘ra b o sh im iz  a y tg a n ,  o ‘zi  k o ‘rgan.

M a n a ,  b u g u n   o y im   n o n   y o p y a p ti.  А ф а   n o n   u n c h a -

95

lik  o p p o q m a s.  A m m o  ju d a   m a z a li.  A n a ,  n o n   isi  k ely a p - 

ti.  O y im   m e n g a   atab  a ta y la b d a n   k u lc h a   y asagan . 

K u lc h a   n o n d a n   o ld in   p ish ad i:  k ich k in a -d a !  A n a ,  o y im  

rapidani  q o ‘liga  k iyib ,  t o ‘n k arilgan   z a m b il  u stig a   c h iq ­

d i.  BoM m asa  ta n d im in g   tep a sig a   b o ‘yi  y e tm a y d i.  0 ‘sh a  

yerd a n   turib  buyurdi.

—  D o ‘p p in g n i  o c h !

D o ‘p p im n i  b o sh im d a n   y u lib   o ld im u   tu tib   tu rd im . 

S h u   o n d a y o q   c h o ‘g ‘d e k   issiq ,  q ip -q iz il  n o n   d o ‘p p iga 

tu sh d i.  Jiyaklari  titilib   k etgan   d o ‘p p im n i  c h a n g a lla g a n - 

c h a   k o ‘c h a g a   y u gu rd im .

—  H o y ,  se k in r o q ,  y iq ilasan !  —  d e b   q o ld i  o y im  

ch irq illab .

N e g a   y iq ila r  ek a n m a n !  O rq a m d a n   k u c h u g im   ham  

yu gu rgilab   q o ld i.  B ila d i-d a ,  o ‘z in iy a m   u lu sh i  b o rlig in i. 

Ik k a la m iz  o ld in m a -k e tin   c h o p is h ib ,  S h irin   arigM ning 

b o ‘yiga  k eld ik .  Issiq  n o n n i  su vga  ta s h la d im -d a ,  o ‘z im  

pastga  qarab  c h o p ib   k e td im .  G u iji  k u c h u g im   h a m  

oyogM m ga  o ‘ralashib  yu gurdi.  E llik   q a d a m c h a   y u rg a n - 

dan   k ey in   q o q ig u lla r  o c h ilib   y o tg a n   q irg ‘o q d a   kutib 

o ‘tird im .  A n a ,  b iz n in g   n o n   o q ib   k elyapti!  T a n d ird a n  

ya n g i  c h iq q a n   n o n n i  o q iz o q   q ilib   y e m a g a n   boM sangiz, 

y e b   k o ‘ring.  M e n i  a ytd i  d e r siz ,  m a z a   qilasiz!

Bir  o y o q la b   suvga  tu sh ib ,  n o n im n i  tu tib   o ld im u  

u sh a tib   y e d im .  A n a   r o h a tu   m a n a   rohat!  U s ti  m u z d a y , 

ic h i  issiq .  Bir  b u rd asin i  o ‘z im   y e y m a n ,  b ir  b u rd asin i 

k u ch u g im g a   b er a m a n .  K u c h u g im   n o n in i  m e n d a n   o ld in  

y e b   b o ‘lad i.  Y eb   b o ‘la d i-d a ,  b o sh in i  g o h   u  to m o n g a , 

g o h   bu  to m o n g a   tash lab   moM tirab  qoM im ga  qaraydi. 

D u m in i  lik illa tib -lik illa tib   q o ‘y a d i.  Ik k a la m iz   m a za  

q ilib   o v q a tla n d ik .  K e y in   s h u n d o q   so h ilg a   y o tib ,  tip - 

tin iq   su v  ic h d im .  K u c h u g im   h a m   o ld in g i  o y o q la r i  b ilan  

c h o ‘kka  tu sh ib ,  q ip -q iz il  tili  b ilan   sh a p illa tib   rosa  ich d i.

U y g a   q a ytsak ,  d a d a m   b o d o m   ta g id a   tu rib ,  e n d i  x a l- 

ta sin i  o c h a y o tg a n   ek a n .  Urre!

—  M a n a v i  senga!  —  d e d i  d a d a m   o y im g a   qarab. 

X a lta d a n   p o sh n a si  p ast  y a ltir o q   a m irk o n   kavu sh   c h iq ­

d i.  O y im   esk i  k a lish in i  y e c h ib ,  k iyib  k o ‘rgan  e d i, 

kavush  lo p - lo y iq   k e ld i.  U   y o q -b u   y o q q a   yu rib   k o ‘ruvdi, 

kavu sh i  g ‘a r ch illa b   k etd i.

96

—  ly a ,  g ‘a r ch iy a m   b o r   e k a n ,  —  d e d i  o y im   y o sh  

b o la d e k   q u v o n ib .  —  B araka  to p in g ,  a n c h a d a n   b u y o n  

sh u n a q a sin i  o rzu   q ilib   y u ru vd im .

—  Q iz in g   q a n i?   —  d a d a m   g ‘o lib o n a   q iy o fa d a   yan a 

x alta g a   q o ‘l  su q d i.

T u tu n d a n   b o ‘g ‘ilg a n   o p a m   o s h x o n a d a n   k o ‘zin i 

ish q alab   c h iq d i.

—  M a n a v in i  o ‘rab  k o ‘r-ch i!  —  D a d a m   g u ld o r   sh o y i 

r o ‘m o ln i  o p a m g a   u z a td i.  O p a m n in g   k o ‘zlari  q u v o n c h - 

d an   p o rla b   k etd i.

—  R a h m a t,  —  d ed i  uyalin q irab .

K atta  a k am ga  y o ‘l- y o ‘l  k o ‘y la k ,  k ic h ik   a k am ga 

c h iy d u x o b a   sh im   te g d i.  E n d i  b iz n in g   navbat!  Y o ‘q, 

d a d a m   x a lta sig a   q o ‘l  su q q a n   e d i,  bu  safar  u k a m n in g  

s o v g ‘asi 

c h iq d i. 

D e n g iz c h ila r  

k iy a d ig a n  

k o ‘ylak! 

C h e tid a   ta sm a siy a m   bor.

—  M e n g a -c h i?   —  d e d im   h o v liq ib .

—  S e n g a y a m   b o r,  o ‘g ‘lim !  —  d eb   d a d a m   x a lta sid a n  

q iz il  d u x o b a   d o   p p i  c h iq a rd i.  K o ‘z im   y o n ib   k etd i.  — 

Q a n i,  —  d e d i  u  d o ‘p p in i  b o sh im g a   k iy g izib .  —  E -e , 

b o sh d a n   h a m   b e r g a n -d a ,  s e n g a ,  o ‘g ii m !

R o std a n   ham   d o ‘pp i  b o s h im n i  bir  ch ek k a sid a   q o lib  

k etd i.

—  Z iy o n i  y o ‘q!  —  d a d a m   d o ‘p p in i  tiz z a sin in g  

k o ‘z ig a   k iy g izib ,  bir  c h e tid a n   to rtd i.  A lla n im a   «tirr» 

e td i.  Q o ‘rquv  ic h id a   d o ‘p p ig a   q a ra d im .  Y o ‘q ,  yir- 

tilm a b d i.  D adarn  q a y ta d a n   k iy g izg a n   e d i,  b o sh im n i 

x iy o l  q issa y a m ,  lo y iq   k e lg a n d ek   b o ‘ld i.  —  B o sh d a n  

h a m   b o r -d a ,  o ‘z i,  o ‘g ‘lim .  —  D a d a m   ya n a   k u ldi.

K ich ik   ak am   h o z iija v o b lik   b ilan   g a p   su q d i.

—  B o sh i  katta  b o ‘lg a n i  b ila n   a q li  y o ‘q.

O p a m   u n in g   y elk a sig a   bir  tu sh ird i.

—  Y o sh i  se n g a   y e tsa ,  se n d a n   a q lliro q   b o ‘ladi.

—  0 ‘z in g iz -c h i?   —  O y im   d a d a m n in g   k o ‘zig a   te r ­

m ild i.  —  0 ‘z in g iz g a   h e c h   n im a   o lm a d in g iz m i?

D a d a m   q o ‘l  siltadi:

— 

K e y in ... 

K e y in  

o lin a r . 

N im a , 

m e n  

y o s h  

b o la m id im ...

A k a -u k a la r  bir  z u m d a   k o ‘ch a g a   o tild ik .  B o ‘lm a sa - 

c h i , 

q a n a q a   y a s a n ib   o lg a n im iz n i 

h a m m a   к о ‘rib 

q o ‘y sin -d a .

4 —1298


97

...E rtalab   k im d ir   se k in   y e lk a m g a   tu r ta y o tg a n in i 

payqab  u y g ‘o n ib   k e td im .  H a li  k o ‘z im n i  o c h m a s im -  

d a n o q   d im o g ‘im g a   o ‘sm a   h id i  u rild i.  Q a ra sa m ,  t e p a m - 

da  o y im   jilm a y ib   tu rib d i.  Q o sh i  q a lin ,  q o p -q o r a   (o y im  

p a rd o z  q ilm a s,  a m m o   « q o sh   su v   ic h a d i»   d e b   o ‘sm a  

q o ‘yard i).

—  J im ,  —  d e d i  u  b a r m o g ‘in i  labiga  b o sib .  —  U k a n g  

u y g ‘o n ib   q o lm a sin .  T e z   y u v in .

T u s h u n d im . 

D e m a k , 

t o g ‘a m n ik ig a  

b o r a m iz . 

U k a m n i  tash lab   k e ta m iz .  B o ‘lm a sa ,  o y im n i  q iyn ab  

yu b o ra d i.  B esh   q a d a m   y u r a d i-d a ,  o p ic h in g ,  d e b   xar- 

xash a  q ila d i.  Y o ‘l  u zo q .

U k a m ,  b o sh i  d e v o r   t o m o n d a ,  bir  o y o g ‘i  m e n in g  

q o r n im   u stid a   m a z a   q ilib   u xlab   y o tib d i.  H a li  tu rgan d an  

k ey in   « lo ‘lilik»  q ilib   o p a m n in g   d o d in i  b eradi.

Y u v in ib   k e lib ,  a p il-ta p il  c h o y   ic h d im .

—  B o la n i  e h tiy o t  q il,  —  o y im   a y v o n   b u rch a g id a  

o ‘tirib,  t o ‘nkarilgan  p iy o la d a n   o ‘sm a   b otirib   q o sh ig a  

to rta y o tg a n   o p a m g a   ta y in la d i.

—  X a v o tir  o lm a n g .  —  O p a m   b o sh in i  u  y o q -b u  

y o q q a   e g ib , 

b ir  c h e t i  s in iq  

k o ‘z g u g a   q iy o - q iy o  

qararkan,  jilm a y d i.  —  0 ‘z im   qarab  tu ram an .

O p a m   ju d a   m e h r ib o n .  O y im   y o ‘g ‘id a  h a m m a m iz  

o p a m n in g   pinjiga  tiq ila m iz ...

G u zarga  c h iq q a n im iz d a n   k e y in ,  e n g   katta  n iy a tim n i 

sek in   aytdim :

—  O y i,  k in o g a   tu sh sa m   m a y lim i?   T arzan ga?

U   g ‘arch li  k a vu sh iga  c h a n g   q o ‘n d irm a slik   u c h u n  

tu p roq   k o ‘c h a d a n   avaylab  b orark an ,  orq asiga  q a ra m a s- 

d a n   s o ‘radi:

—  K im   b ila n   tu sh asan ?

—  S o b ir  b ilan .

—  T o g ‘a n g n ik ig a   b o r m a y m iz .

H a fsa la m   pir  b o ‘lib  t o ‘xta b   q o ld im .  B u n d a n   c h iq d i, 

a m m a m n ik ig a   b o r a r k a n m iz -d a .  A m m a m n ik id a   m e n  

te n g i  o ‘rto g ‘im   y o ‘q.

—  A m m a m n ik ig a   k e ty a p m iz m i?   —  d e d im   q o v o q - 

tu m sh u g ‘im   o silib .

O y im   burilib  qaradi:

—  Y o ‘q ,  o p a n g n ik ig a .

98

—  O p a m   u y d a -k u ?   —  d e d im   h a y ro n   b o i i b .   —  Y an a 

q a n a q a   o p a m n ik ig a   b ora m iz?

—  0 ‘q c h ig a .  K atta  o p a n g n ik ig a .

Q iz iq ,  q a n a q a   katta  o p a m ?   0 ‘zi  b itta   o p a m   b o r-k u .

—  Y u r,  —  d e d i  o y im   sh o sh ir ib .  —  K u n   isib  k e t- 

m a sid a n   B e s h y o g ‘o c h g a   y e tib   o la y lik .

O y im g a   erg a sh ib   b o r a rk a n m a n ,  a lla n im a n i  g ‘ira- 

sh ira  tu sh u n g a n d e k   b o ‘ld im . 

B e s h -o lti  k u n   o ld in  

a m m a m   k e lg a n   e d i. 

U   o y im   b ila n   p ic h ir -p ic h ir  

g a p la sh g a n ,  « o ‘g a y ...  y ig ‘la d i...  0 ‘q c h i...»   d eg a n   s o ‘zlar 

q u lo g ‘im g a   c h a lin g a n   e d i.  D e m a k ,  0 ‘q c h i  d e g a n   jo y g a  

k ety a p m iz.

0 ‘q c h i  d e g a n i  ikki  to m o n i  b o lo x o n a li  uylar  b ilan  

o ‘ralgan  to r  k o ‘c h a   ek a n .  B iz n in g   to m o n la r d a   a lla q a - 

c h o n   h a m m a y o q   k o ‘karib  k etg a n ,  bu  yerd a  b o   Isa 

k o ‘c h a   z a x ,  ikki  c h e td a   q o p -q o r a   su v  j ilg ‘a  boMib  oq ib  

y o tib d i.  A n c h a   yurdik.  T e z - t e z   te m ir c h ilik   d o ‘k on lari 

u c h r a y d i. 

B a y r a m  

b o ‘ls a y a m , 

b a ’z ila r i 

o c h iq . 

D e v o r d a g i  m ixlarga  k e tm o n ,  te sh a ,  xask ash   ilib   q o ‘y il- 

g a n .  S a n d o n d a   o lo v   g u rilla y d i.  T a ra q -tu ru q   avjida: 

y a q in ig a   b o rib   b o im a y d i.  O xiri  ta g id a n   q o r a m o y d e k  

lo y q a   su v   o q ib   y o tg a n ,  c h e tid a g i  panjaralari  liq illa b   tu r­

g a n   y o g ‘o c h   k o ‘prikdan  o ‘tdik.  O y im   d a m -b a d a m  

t o ‘x ta y d i.  H a li  u  esh ik n i  ta q illa ta d i,  h ali  b u n isin i.

—  H o y ,  o ‘rgilay,  B a sh o r a tx o n n in g   u y i  sh u m i?   Eri 

p e r a v o d n iy ...

B irov  y o ‘q ,  d e y d i,  birovi  y elk a   q isib   e sh ik n i  b erk i- 

ta d i,  bir  x ili  e sh ik n i  u m u m a n   o c h m a y d i.

S h u   q ad ar  c h a r c h a d im k i,  o y o g ‘im n i  q im ir la tish g a  

m a d o r im   q o lm a d i.  X u d d i,  h o v   birda,  u yd agi  o p a m g a  

so v c h i  k e lg a n id a   Q a ’n ig a   b o r g a n im iz d e k .  K e lm a sa m  

b o ia r k a n .  Q aytaga  u y d a   X o ‘ja   b ila n m i,  V ali  b ila n m i 

m a za   q ilib   c h illa k   o ‘yn a b   yurgan  boM ardim .  K un  isib 

k etg a n ,  su v  ic h g im   kelardi.  O y im n in g   o ‘zi  h a m   k o ‘c h a  

c h e tid a g i  v o d o p r o v o d d a n   ikki  m arta  su v   ic h d i.  Su v 

ic h ish   o s o n   b o11 

say am   m ayli  ek a n .  O d a m la r   paq irin i 

k o ‘tarib ,  q a to rla sh ib   n avb at  kutib  tu ra d i...  B ayram  

boM gani 

u c h u n m i, 

y a s a n g a n -tu s a n g a n   o ‘tk in c h ila r  

tu z u k -q u r u q  

g a p la s h m a y d i. 

H a m m a  

q a y o q q a d ir  

sh o sh a d i.

Bir  m a h a l  p a r a n ji-c h a c h v o n li  x o tin g a   d u c h   k eld ik . 

O y im   y a n a   o ‘sh a   y a lin c h o q   o h a n g d a   s o ‘radi:

—  H o y ,  baraka  to p g u r,  B a sh o r a tx o n n i  ta n im a y siz - 

m i?

Paranjili  x o tin   t o ‘xta d i.  C h a c h v o n in i  y u z id a n   o lg a n  

e d i,  q o ‘rqib  k etd im .  B u n a q a n g i  c h o ‘tir  x o tin n i  b irin ch i 

k o ‘rish im   e d i.  N e g a d ir   x a y o lim g a   c h o ‘tirin i  b erk itish  

u c h u n   paranji  y o p in ib   yursa  k erak,  d eg a n   o ‘y   k eld i.

—  Q an aq a  B ashor?  —  d e d i  u  ro‘m o lc h a   b ila n   ter 

b o sg a n   y u z in i  artib.

—  B a sh o r a tx o n -d a !  —  O y im   k u y ib -p ish ib   tu sh u n tir ­

d i.  —  Eri  p era v o d n iy .  A sh x o b o d d a   y e r   q im irla g a n d a  

k a sa lla m i  p o y e z d d a   o lib   k elgan .

—  U y in i  b ilm a y siz m i?   —  c h o ‘tir  x o tin   a c h in ib   b o sh  

ch a y q a d i.  —  D u n y o d a   n im a   k o ‘p ,  B a sh o r  k o ‘p.

—  Y o ‘q.  E g a c h im   aytu vd ilar,  —  d e b   o y im   ya n a  

tu sh u n tird i.  —  S h u n d o q   k o ‘prikdan  o ‘tg a n d a n   k ey in  

to p a siz ,  d evd ilar.

—  B u  k o ‘ch a d a   n im a   k o ‘p ,  k o ‘prik  k o ‘p ,  a y la n a y ,— 

c h o ‘tir  x o tin   y e lk a sin i  n o c h o r   q isd i.

—  H a y r o n m a n ,  —  d e d i  o y im   u m id siz lik   b ila n .  — 

N e c h t a   esh ik n i  ta q illa td im ,  h e c h   yerd a  y o ‘q.

B o ‘lm a d i,  c h o ‘tir  x o tin d a n   h a m   ish   c h iq m a d i. 

T a g ‘in  ikkita  k a tta -k ic h ik   k o ‘prikdan  o ‘td ik .  Y u rib - 

yurib,  c h o y x o n a   o ld id a n   c h iq ib   q o ld ik .  B ayram   sh a r o - 

fati  b ila n   c h o y x o n a   a y n iq sa   gavju m   b o ‘lib   k etg a n , 

s o ‘rilarda  erkaklar  c h o r d a n a   q u rib ,  sa b zi  t o ‘g ‘rab 

o ‘tirish ar,  t o ‘rq ovoq lard agi  b ed a n a la r  avjiga  c h iq ib  

sayrar,  h a v o d a   jiz z a   h id i  k eza r  ed i.

—  B o r ,  b o la m ,  —  d e d i  o y im   y a lin ib ,  —  erkaklar- 

n in g   o ld ig a   m e n   b o r m a y   q o ‘ya   q o la y .  S o ‘ragin ,  p era - 

v o d n iy n i  u y i  q a y si,  d e g in ,  B a sh o r  d e g a n   x o tin i  b o r, 

d e g in ,  x o ‘pm i?

S o ‘ri  o ld ig a   b o r d im u ,  t o ‘xtab  q o ld im .  H a r  kim   o ‘zi 

b ilan   o ‘zi  o v o ra ,  q ayrilib   h a m   q aram ayd i.  A sk iy a .... 

Q iy q iriq ...  S h o ‘p p a y ib   tu rib -tu rib   q a y tib   k e ld im .  O y im  

u rish m ad i.  Y a n a   ketaverdik.

K a tta k o n   tilla   zirak  ta q q a n ,  y a lp o q   g u lli  k o ‘rpabop  

a to d a n   k o ‘ylak   k iy g a n ,  q a lin   q o sh li  ju v o n   d u c h   k e l-

'd a  o y im   ta g ‘in   s o ‘radi:

—  H o y ,  o p o v s i,  B a sh o r a tx o n n i...

—  M an   n a m e d o n a m !  —  d ed i  a y o l  y e lk a   q isib.

O xiri  o y im   h a m   h o ld a n   to y d i.  K o lc h a   c h e tid a g i

y a p asq i  xarsan g  u stig a   o ‘tirib,  tu g u n in i  y e c h d i.  K e ch a  

y o p g a n   arpa  n o m d a n   o lib   o lg a n   ek a n .  S h u n d a n   b itta si- 

ni  u sh a tib ,  o n a -b o la   y ed ik .  T a g ‘in   c h a n q a y   b o sh la d im .

—  O y i,  su v ,  - -   d e d im   h iq illab .

—  S h o s h m a ,  b o la m ,  sabr  q il.  —  O y im   y u p a td i.  — 

T o p a m iz .  H o z ir   to p ib   o la m iz .

N o n   q u w a t   b e r d im i,  y a n a   a v v a lg id e k   y o ‘lga 

tu sh d ik .

Bir  m a h a l  o n a m   t o ‘xtab  q o ld i.

—  V o y ,  o ‘lsin ,  ta g ‘in   B e s h y o g ‘o c h g a   c h iq ib   q o lib - 

m iz -k u .

Q a ra sa m ,  ro std a n   h a m   B e s h y o g ‘o ch !  B u n d a n   c h iq - 

d i,  a y la n ib -a y la m b   ya n a   sh u   yerga  k elib   q o lib m iz -d a . 

B o z o r   o ld id a g i  m a y d o n d a   o d a m   k o ‘p  e d i.  Y a sa n g a n  

q izla r ,  p a p iro s  tu ta tg a n   yig itla r...  D araxt  so y a sid a   bir 

o y o q li  k ish i  q o ‘ltiq ta y o q q a   su y a n ib   tu rib d i.  O ld id a   esk i 

kursi,  kursidagi  savatd a  o b a k i.  U   in g ic h k a   b o ‘y n in in g  

to m ir in i  o ‘yn a tib ,  o v o z i  b o r ic h a   baqirardi:

— 

O baki  dandon 

Lablari xandon 

Chaynam a,  shimi,

C ha yn a m a -a -a !

B irpasda  c h a n q o q   h a m   e sim d a n   c h iq ib   k etd i.

—  O b ak i  o b e r in g ,  —  d e d im   y a lin ib .

O y im   bir  z u m   ik k ilan ib   tu r d i-d a ,  q o l i m d a n   y eta k - 

ladi:

—  Y ur.

P arvardaga  o ‘x sh a tib   k esilg a n   o b a k in i  o g ‘z im g a   s o l-  

d im u   m a z a   q ilib   s o ‘ra  b o sh la d im .  S a q ic h g a   o ‘xsh agan  

y u m s h o q ,  a m m o   ju d a   sh irin .

—  S iz   sh u   y e r lik m isiz ,  am ak i?  —  d e d i  o y im   q a n - 

d o la tc h ig a   term ilib .

Q a n d o la tc h i  q o ‘ltiq ta y o g ‘iga  su y a n ib ,  c h o ‘n ta g id a n  

p a p iro s  o la rk a n ,  sh u b h a la n ib   o y im g a   qaradi:

—  N im a   ed i?

—  B a sh o r a tx o n n i  q id irib   k elu v d ik .  Eri  p e r a v o d n iy ,

101

A sh x o b o d d a   y e г  q im ir la g a n d a   k asallarni  o lib   k elgan . 

0 ‘q c h id a   k o ‘p rik n in g   o ld id a   tu rad i,  d ey ish u v d i.

—  N o m e r i  n e c h c h i?   —  d e d i  q a n d o la tc h i  p ap iros 

tu tatib .

—  0 ‘sh a n isin i  s o ‘r a m ab m an .  —  O y im   a y b d o r  q iy o - 

fada  yerga  qaradi.

—  ly a ,  q iz iq   e k a n s iz -k u ,  singil!  —  c h o ‘lo q   q a n ­

d o la tc h i  o v o z i  b o r ic h a   s h a n g illa d i.  —  A fa n d i  esh a g i 

y o ‘q o lg a n id a   bir  q o ‘lid a   y a n to q ,  bir  q o ‘lid a   teza k  

k o ‘tarib ,  b o z o r   a y la n g a n   e k a n ,  b u n i  y e b ,  b u n i  a n aq a 

q ilg a n n i  k o ‘rgan  b o r m i,  d eb .  S iz n ik iy a m   sh u n d a n  

b o ‘ld i-k u .

A trofd agi  h a n g o m a ta la b   to m o sh a b in la r   x a x o la b   ku- 

lish d i.  O y im   m u lz a m   b o ‘lib  se k in   b u rild i.

—  S o ‘r a b -so ‘rab  M a k k an i  to p g a n   e k a n ,  am a lla b  

to p ib   o la r m iz.

Ik k ovlash ib   y a n a   o ‘sh a   z a x k a sh ,  ikki  c h e tid a   q o p - 

q ora  su v  j ilg ‘a  b o ‘lib  o q a y o tg a n   k o ‘ch a g a   kirdik. 

O y o q d a   z o ‘rg‘a  tu rsam   h a m ,  d a m   o la y lik   d e b   o y im g a  

xarxash a  q ilish g a   q o ‘rqar  e d im .  B o y a g i  o d a m n in g   gap i 

o y im n i  xafa  q ilg a n in i  b ilib   tu rard im .  Y u rib -y u rib   ya n a  


Download 2.05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling