Aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati to sh k en t


layd igan   o d a tim   bor.  P o y la m o q c h i  e m a s d im u ,  o ‘zlari


Download 2.05 Mb.
bet13/21
Sana14.08.2018
Hajmi2.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

layd igan   o d a tim   bor.  P o y la m o q c h i  e m a s d im u ,  o ‘zlari 

g a p la sh ib   q o lish d i.  E sh itish   k era k m i,  kerak!

108

—  S a lq in   tu sh ib   q o ld i,  —  d e d i  o y im   o ‘y c h a n  

o h a n g d a .  —  B o la la m in g   e g n id a   y o ‘q ,  b o sh id a   y o ‘q. 

A y n iq sa   k ich k in a la rg a   q iy in .

D a d a m   a n c h a g a c h a   in d a m a d i.  C h a m a si,  q ayerd an  

p u l  to p ish n i  o ‘ylardi.

—  E c h k in i  s o la   q o la m iz ,  —  d e d i  n ih o y a t  bir  q aror- 

ga  k elib .

—  T a k a n im i?   —  Bu  o y im n in g   o v o z i  e d i.

—  E,  u n i  q a n c h a g a   o la rd i?   —  d e d i  d a d a m   h a fsa la - 

siz   o h a n g d a .  —  N a r ig isin i  so ta m iz . 

B esh   yuzlarga 

o b q o la r .

T u sh u n d im .  B u n d a n   c h iq d i  Q o r a q u lo q n i  s o tis h - 

m o q c h i.  Erta  b a h o r d a   e c h k im iz   o d a td a g id e k   ikkita 

tu q q a n   ed i:  biri  erk ak ,  biri  u rg‘o c h i.  U r g ‘o c h is in in g  

o ‘zi  o q ,  q u lo g ‘i  qora.  A k a -u k a la r  u n g a   Q o r a q u lo q   d eb  

o t  q o ‘y g a n m iz .  E c h k im g a   a c h in d im .  Y a x sh i,  y u v o sh g i- 

n a  e d i.  C h a m a m d a ,  o y im   h a m   sh u n i  o ‘ylardi  sh e k illi, 

sek in   g a p   q o ‘shdi:

—  Q o c h ir ib   o lsa k   b ola la rg a   su t  m o ‘lroq  boN arm idi?

—  B o sh q a   iloji  y o ‘q -d a !  —  d e d i  d a d a m   tajangroq 

b o ‘lib .  —  Jilla  q u rsa,  b itta sig a   pu fayk a  o lib   berish 

kerak.  B u ltu r  h a m   m ak tab ga  a k a sin in g   c h o p o n in i  kiyib 

bordi.

H a ,  d e m a k ,  p u fayk a  m e n ik i  b o ‘ladi.  N e g a k i,  ukam  

h ali  m ak tab ga  b o r m a y d i.  Y e n g in in g   u c h ig a   ch a rm  

q o p la n g a n id a n   o la m a n .  S in fim iz d a   faqat  V a lid a   sh u ­

n aq a  p u fayk a  b or.  Z e b i  x o la   n aq d   t o 1 it  y u z   s o ‘m ga 

o b er g a n .  V a lin in g   o ‘z i  aytgan .

—  B o z o r   k u n i  T e z a k o p g a   o lib   tu sh a m a n ,  —  d ed i 

d a d a m   is h o n c h   b ila n .

B iroq   d a d a m   ju m a   k u n i  sh a m o lla b   y o tib   q o ld i. 

S h a n b a   k u n iy a m   o ‘m id a n   tu r o lm a d i.  K e c h q u ru n   yan a 

e c h k i  so tis h n in g   m a sla h a ti  b o ‘ldi.

—  0 ‘z in g   b ora  q o l,  —  d e d i  d a d a m   y o tg a n   jo y id a .

O n a m   m u n g ‘a y ib   q o ld i.

— 

V o y , 

m e n  

b o z o r n i 

b ila m a n m i?  

— 

d e d i 

b o ‘s h a sh ib . 

— 

B ir -ik k i 

m a rta   m o l  s o t ib   yu rgan  

b o ‘lm a sa m ...

D a d a m n in g  ja h li  c h iq ib   k etd i.

—  N im a ,  b o z o r g a   tu sh a d ig a n la rn in g   s h o x -b u t o g ‘i

109

b orm i?  H a m m a y a m   se n g a   o ‘x sh a g a n   o d a m -d a !  Ja 

b o ‘lm a sa ,  b itta -y a r im ta   d a llo ln in g   q o ‘liga  o ‘n  s o ‘m 

b ersan g,  so tib   b erad i.  A m m o   b e sh   y u z d a n   k a m ig a  

k o ‘n m a .  Z o tli  m o l,  degin!

Ertasiga  to n g   q o r o n g ‘isid a  o y im   m e n i  se k in   turtib 

u y g ‘o td i.

— 

Q a n i, 

tura  q o l,  b o la m ,  e c h k in i 

h a y d a sh ib  

b orasan .

« N im a g a ,  q a y o q q a » ,  d e b   o ‘tir m a d im . 

B ila m a n , 

a k a la rim  

h a y d a sh ib  

b o r sa y a m  

b o ‘la r d i- y u , 

u n d a  

p u fayk ad an   quruq  q o la m a n -d a .

G ‘in g sh ib r o q   b o ‘lsa y a m   tu r d im . 

O y im   e c h k in i 

s o g ‘ib  boM guncha  to n g   y o rish d i.  K ey in   u  Q o r a q u lo q n i 

y e ta k la d i, 

m e n   to l  x iv ic h   o lib , 

o r q a sid a n   y o ‘lga 

tu sh d im .  Q o ra q u lo q   h a m   u yqusirab  turgan  ek a n   s h e k il­

li,  in d a m a y   ketaverd i.  F aq at  d arv o za   o ld ig a   b o rg a n d a  

o n a si  b ila n   ak asi  to m o n g a   qarab  q isq a g in a   m a ’rab 

q o ‘ydi:  xayrlash d i  c h a m a m d a .

T u p roq   k o ‘ch a d a n   b o ry a p m iz .  O ld in d a   o y im ,  k e ti­

d an   e c h k im ,  u n in g   o rtid a n   m e n .  E ch k im   tu p ro q n i 

c h a n g itib ,  d ik -d ik   qilib   b orad i.  O r a -c h o r a   k o ‘ch a g a  

t o ‘k ilgan   y o n g ‘o q   x a z o n la r in i  c h im d ib ,  kalta  d u m in i 

lik illa tib -lik illa tib   q o ‘ya d i.  X iv ic h   b ila n   u rm a sa m   h a m  

o ‘zi  ketaverad i.  M e n   k o ‘ch a g a   t o ‘k ilg a n   y o n g ‘o q la m i 

terish   b ilan   o v o r a m a n . 

K e c h a si  sh a m o l  b o ig a n g a  

o ‘x sh a y d i: 

rosa  y o n g ‘o q   t o ‘k ilib d i. 

B irp a sd a  

ikki 

c h o ‘n ta g im   t o ‘lib  c h iq d i.  O y im   o r a -c h o r a   t o ‘xtab, 

n o r o z ilik   b ilan   orq asiga  qarab  q o ‘yad i.

—  Y ura  q o ls a n g -c h i,  h a li-z a m o n   b o z o r   tarqab  k eta ­

di!

T e z a k o p   d e g a n iy a m ,  ju d a   o lis   ek a n -d a !  A w a l   qora 

m o y   h id i  a n q ib   turgan  te m ir   y o l d a n   o ‘td ik .  K ey in  

m a sh in a la r g ‘izillab   b o r a y o tg a n   k o ‘ch a la r  c h e tid a n   yu r- 

dik.  O y o g ‘im d a   o y o q   q o lm a d i.  N ih o y a t   b o z o r n in g  

te m ir   panjarali  d a rv o za sid a n   ich k ari  kirdik.  V o y -b u ! 

S h u n c h a   o d a m   q a y o q d a n   k elgan ?  H a m m a y o q   q iy - 

c h u v ,  h a m m a   sh o sh g a n !  A n a ,  bir  c h e k k a d a   g u v illa b  

o lo v   y o n y a p ti.  Q o z o n d a n   q izig a n   y o g ‘n in g   o p p o q   tu tu - 

ni  c h iq ib   tu rib d i.  V u y ,  a n avi  b aliq n i!  M e n in g   b o ‘y im -  

d ay  k ela d i-y a !  Y o g ‘o c h   u stu n d a g i  m ix g a   j a g ‘idan  ilib

n o

q o ‘y ish ib d i.  K ir  xalat  k iygan   m o ‘y lo v li  k ish i  k a p g im i 

o ‘y n a tib   baqiradi:

—  K ep   q o lin g ,  la q q a   baliq!  L aqqa  baliq!  Q a tid a n  

q ovu rib   beray?

U n d a n  

n a r ir o q d a  

k a tta k o n  

d o s h q o z o n d a  

o s h  

d a m la b  

q o ‘y ilib d i. 

Z a r c h a v a   s o lin g a n , 

s a p -s a r iq . 

O g ‘z im n in g   suvi  k ep   k etd i.  Iy e,  a n a  kabob!  Q o p -q o r a  

k a b o b p a z  b id ir -b id ir   q ilib   x arid or  ch a q ira d i.

—  Y e g a n la r   d a r m o n d a , 

y e m a g a n la r   a r m o n d a , 

dum ba-jigar!

Q aran g,  h id ig a   o d a m   m ast  b o ‘lad i-ya!

—  O y i,  h a li  k ab o b   o b e r a siz -a ?   —  d e y m a n   y a lin ib .

O y im   b o ‘lsa ,  n u q u l  b itta  g a p n i  qaytaradi:

—  A n q a y m a ,  a d a sh ib   q olasan !

Y o y m a c h ila r   t o ‘g ‘r id a n -to ‘g ‘ri  yerga  o ‘tirib  o lis h -  

g a n .  A n g ish v o n a d a n   tortib   e la k k a c h a ,  s ic h q o n   tu ta d i- 

g a n   q o p q o n d a n   to r tib  

isir iq q a c h a   h a m m a s i  b o r. 

Q o N tiq ta y o q li  askar  jik k ak   c h o l  b ila n   sa v d o la sh ib  

su m a k  

o ly a p t i. 

K u n  

s a lq in  

b o ‘lis h ig a  

q a r a m a y , 

k o ‘y la k c h a n   b o ‘lib  o lg a n   o z g ‘in  b o la   bir  p a ch k a  

p a p iro sn i  k o ‘z - k o ‘z   q ilib ,  b o r  o v o z i  b ila n   baqiradi.

—  P ap irosi  n o rd ,  c h e k m a n g la r   chort!

S h o v q in -su r o n la r u   turli  h id lard an   b o sh im   a y la n ib

k etd i.  U n is i  tu rtad i,  b u n isi  su rtad i,  bu  h a m   y e tm a g a n - 

d e k   o y im g a   d a g ‘d a g ‘a   q ilish a d i.

—  H o v   ech k i!  K o ‘zin g g a   qara!

N ih o y a t  m o l  b o z o r ig a   k eld ik .  A n a   b o z o r u   m a n a  

b ozor!  K o ‘zig a   q o n   toM gan,  b u rn id a n   te m ir   halqa 

o ‘tk a z ilg a n   b u qalar,  d u m b a sin in g   o g ‘irligid an   y u r o lm a y  

q o lg a n ,  sh o x i  q ayrilib   k etg a n   q o ‘c h q o r la r ,  biri  o lib ,  biri 

q o ‘y ib ,  p a y d a r-p a y   h a n g ra y o tg a n   e sh a k la r ...  A y n iq sa , 

anavi  q orasi  z o ‘r  ek a n .  Bir  h an g ra sh d a   k e tm a -k e t  u lab , 

y etti  m arta  h an grad i.  T a g ‘in  har  h an gragan d a  q u lo q la ri 

d ik k ayib ,  d u m i  x o d a   b o ‘lib  k etad i.  B urun  kataklari  k e - 

rilib , 

ikki  b iq in i  k ir ib -c h iq ib , 

k ir ib -c h iq ib   tu rad i. 

O xiriga  b o r g a n d a   o ‘pkasi  toM gandek,  o v o z i  x a z in la sh ib  

q o la d i-y u ,  a m m o   o ‘sh a   z a h o ti  bir  p ish q irib   o la d i-d a , 

y a n g i  k u ch   b ilan   q a y ta d a n   h an gray  b o sh la y d i.  O y o q  

o stin i  teza k   b o sib   k etg a n .  S h u n in g   u c h u n   b o z o r n i 

T e z a k o p   d esa   k era k -d a .  (B u   n o m   O q   p o d s h o n in g   sa v ­

i n

dogari  T e z ik o v   ism i  b ila n   b o g ‘liq lig in i  k e y in   b ilg a n - 

m a n .)  K e c h   q o lg a n im iz   u c h u n   b izg a   e n g   ch e k k a d a n   — 

to v u q   b o z o r in in g   y o n id a n   j o y   te g d i.  B iroq  bu  yerda 

h a m   k o ‘p  tu ro lm a d ik .  Jan ja ln in g   u stid a n   c h iq ib   q o ld ik . 

S h u n d o q q in a   o ld im iz d a   ta ra sh a d ek   o z g ‘in ,  p e sh o n a si 

tir ish g a n ,  tajangligi  a ftid a n   k o ‘rinib  turgan  kishi  q izil 

babax  x o ‘r o z n in g   o y o g N d a n   bogM angan  ip d a n   tu tib , 

c h o ‘kkalab  o ‘tirar,  d a m -b a d a m   n o s   o tib ,  o ‘z ic h a  

a lla k im n i  s o ‘kar  e d i.  B a q u w a t  o y o q la r i  u z u n -u z u n  

x o ‘roz  esa  b o ‘y n in i  c h o ‘z ib ,  atrofga  o la za ra k   qarar, 

c h a m a si  b o sh q a   x o ‘ro zlar  b ilan   u rish ish g a   b a h o n a   q id i- 

rardi.  S h u   payt  a y v o n i  katta  o q   k a la m in k a   sh a p k a   k iy ­

g a n ,  c h o ‘m ic h d e k   b u m in in g   te sh ig id a n   ju n i  c h iq ib   tu r­

g an   k ish i  x o ‘r o z n in g   te p a sid a   t o ‘xtad i.

—  C h o ‘c h a   c h a n   p u l,  aka  m u llo ?   —  d ed i  o y o g ‘i 

b ila n   x o ‘rozga  im o   q ilib .

T ajan g  k ish i  asab iylik   b ilan   b o s h in i  k o ‘tardi.  N o s in i 

tu p u rib ,  k a ftin in g   orq asiga  la b in i  artdi.

—  S h u   j o ‘jam i!  —  d ed i  in g ic h k a ,  tajan g  o v o z d a .  — 

K o ‘z m i,  p o ‘sta k n in g   tesh ig im i!

Burni  c h o ‘m ic h d e k   x arid or  p in a g in i  b u z m a d i.

—  C h a n   p u l  c h o ‘ch a ?   —  d ed i  y an a.

—  Bu  j o ‘ja m a s,  x o ‘roz!  —  T ajan g  k ish i  o ‘rnidan  

turib  k etd i.  —  B abax  x o ‘roz!  Bir  te p sa   o d a m n i  y iq ita - 

di!

B urni  c h o ‘m ic h d e k   x arid or  y a n a   p in a g in i  b u z m a d i.

—  H a ,  e n d u   c h o ‘c h a -d a !  C h a n   pul  o ‘zu?

S h u n d a   k u tilm a g a n   v o q e a   b o ‘ld i.  T ajan g  k ish i  babax

x o ‘rozn i  o y o g ‘idan  y u lq ib   k o ‘ta r d i-y u ,  x a rid o rn in g  

b o sh ig a   tu sh ird i.

—  M a n a   se n g a   « c h o ‘ch a!»  —  d e d i  baqirib.

X o ‘ro z n in g   q iy q ir ig ‘i  b ila n   x a rid o rn in g   d o d la sh i

baravar  e sh itild i. 

B o sh id a g i  a y v o n i  k e n g   sh ap k asi 

u c h ib ,  te z a k   u stiga  tu sh d i.  X o ‘r o z n in g   q iz il  patlari 

h a m m a y o q q a   t o ‘z ib   k etd i.

X a rid o r  silliq   b o sh in i  c h a n g a lla g a n c h a   o d a m la r  

o rasiga  s h o ‘n g ‘id i.  Z u m   o ‘tm a y ,  s h o p m o ‘y lo v   m ilit- 

s io n e m i  b o sh la b   k eld i.

—  M a n a   shu!  —  d e d i  x o ‘ro zn i  a m a lla b   b u ti  orasiga 

tiq a y o tg a n   tajang  k ish in i  k o ‘rsatib.  —  B o sh im g a   urde!

112

H o ‘k izd ek   x e r o z   b ila n   urde!  T u y a d e k   x e r o z   b ilan   urde! 

B o sh   y o r ilg -o -o n !

—  N im a   g a p ,  grajdanlar?  —  S h o p m o ‘y lo v   m ilit- 

s io n e r   c h o ‘n ta g id a n   h u sh ta k   o lib ,  lu n jin i  sh ish ir g a n c h a  

ch u rilla td i.

T o m o s h a n in g   d a v o m in i  k o ‘rish n i  ju d a   x o h la r d im u  

o y im   q o ‘ym a d i.

—  Y u r ,  k eta   q o la y lik , 

—  d e d i  s e k in g in a . 

 

B iz n iy a m   b o s h im iz   b a lo g a   q o lib   y u rm a sin .

O d a m la r ,  m o lla r   o ra sid a n   o ‘tib ,  nari  k etd ik .  A n a , 

n ih o y a t 

b iz n in g  

e c h k ig a  

h a m  

x a r id o r  

t o p ild i. 

P e sh o n a sig a   q iy iq c h a   ta n g lig a n   k ish i 

Q o r a q u lo q n i 

u y o g ‘id a n   o ‘tib   t o m o s h a   q ild i,  b u y o g ‘id a n   o ‘tib  

to m o s h a   q ild i.

—  Q a n c h a   s o ‘raysiz?  —  d e d i  o y im g a m a s,  e c h k ig a  

qarab.

—  B esh   y u z   s o ‘m .

—  U c h   yuz!  —  q iy iq c h a   ta n g ‘igan   k ish i  e c h k in in g  

b o ‘y n id a n   silab   q o ‘y d i.  —  S h o sh ib   tu r ib m a n ,  o la m a n u  

k eta m a n .

—  Y o ‘q ,  a m a k i,  bu  z o tli  m o l,  —  d ed i  o y im   b osh  

ch a y q a b .  —  O n a si  h ar  y ili  ik k ita d a n   tu g ‘a d i,  k o ‘p  sut 

beradi.  S u ti  y o g ‘li,  sig irn ik ig a   o ‘x sh a y d i.  B esh   y u zd a n  

k am iga  b o ‘lm a y d i.

Q iy iq c h a   ta n g ‘ig a n   k ish i  sa v d o la sh ib   o ‘tirm ay  nari 

k etd i.  Y a n a   ikkita  x arid or k eld i.  B iri u c h   y u z  o ‘n  s o ‘m ga 

c h iq d i,  ik k in c h isi  ikki  y u z   e llik d a n   o sh m a d i.  K eyin  

e c h k im iz n i  h e c h   kim   s o ‘ram ay q o ‘yd i.  T u rib -tu rib   z e r i- 

ka  b o sh la d im ,  bir  h o v u c h   y o n g ‘o g ‘im n i  u  q o ‘lim d a n   bu 

q o N im g a   o la m a n ,  bu  q o ‘lim d a n   u  q o l i m g a   o la m a n ... 

K un  isib   borar,  su v   ic h g im   kelardi.  O y im   h a m   to liq ib  

k etd i  sh e k illi,  n u q u l  atro fg a  javd irayd i.

—  D a llo l  to p m a sa k   b o ‘lm a y d i  sh e k illi,  o ‘g ‘lim ,  — 

d ed i  ruhi  tu sh ib .

X u d d i  sh u n i  kutib  tu rg a n d ek ,  te lp a g in in g   q u lo q - 

c h in in i  kuya  y e g a n ,  p axtali  s h im in in g   tiz z a sig a c h a  

g o ‘ng  b o ‘lib  k etg a n   k ish i  p a y d o   b o ‘ld i.

—  H a ,  y a n g a ,  u lo q c h a g a   x a rid o r  c h iq m a d im i?   — 

d ed i  sh a n g ‘illab.

—  U lo q c h a m a s ,  e c h k i-k u ,  —  d e d i  o y im   ranjib.  —

113

Q aran g,  z o tli  m o l,  o n a si  har  y ili  ik k itad an   tu g ‘adi. 

K o ‘p  su t  beradi.  S u ti  q u y u q ,  sig irn ik ig a   o ‘x sh a y d i.

—  K o ‘rib  tu rib m an !  —  T elp a k li  k ish i  q o ‘l  silta d i. — 

M u s h u k d e k k in a   e c h k i  e k a n . 

B o ‘g ‘o z   b o ‘lg a n m i- 

y o ‘qm i?

O y im   b o sh   ch a y q a d i.

—  U n is in i  a y to lm a y m a n .  Y o lg ‘o n   gap irib   n im a 

q ild im .  A m m o   o n a si  z o tli.  H ar  y ili  ik k ita d a n   tu g ‘a d i, 

sersu t...

T e lp a g in i  kuya  y e g a n   k ish i  bir  z u m   o ‘y la n ib   q o ld i.

— 

E n d i,  y a n g a ,  g a p   b u n d o q , 

—  d e d i  ta g ‘in 

sh a n g ‘illab.  —  M e n   x o lis  o d a m m a n ,  k o ‘rib  tu r ib m a n , 

b o y a d a n   b eri  tu raverib , 

sarg‘ayib   k e td in g iz . 

X o ‘p 

d e sa n g iz ,  m o lin g iz n i  so tib   b e r a m a n .  A m m o   c h o ‘ta ln i 

o ld in d a n   k elish ib   o la m iz :  y ig irm a   b esh   s o ‘m!

—  M a y li,  bir  ga p   b o ‘lar,  —  d e d i  o y im   se k in .  — 

B araka  to p in g ,  in so fli  o d a m g a   o ‘x sh a y siz ...  A m m o   o ‘zi 

z o tli  m o l...

—  Q a n c h a   s o ‘rayap siz  o ‘zi?  —  d a llo l  o n a m n in g  

g a p in i  b o ‘ldi.

—  B esh   y u z.

—  N im a ?   —  d a llo l  d a h sh a tli  g ap   e sh itg a n d e k  

k o ‘z in i  o la -k u la   q ild i.  —  B esh   y u z   s o km g a   g o v m is h  

sigir  b erad i-k u !  H o z ir   b o z o r   a r zo n .  Q ish   k e ly a p ti, 

yanga! 

Q ish   k elyapti!  Y e m   ta sh v ish i  b o r , 

p ic h a n  

ta sh v ish i  b o r...

O n a m   n o r o z i  q iy o fa d a   y e lk a sin i  q isd i.

—  M a n a   sh u   b o la m g a   pufayk a  o lib   b e r m o q c h im a n . 

A d asi  b esh   y u z d a n   k a m ig a   k o ‘n m a   degan lar.

—  G a p g a   pasm atri!  —  d a llo l  x u d d i  o n a m   g u n o h   ish  

qilib   q o ‘y g a n d a y   q o ‘lin i  silk itd i.  —  O d a m la r d a y a m  

d iy o n a t  q o lm a p ti  o ‘zi!

U   e n d i  b u rilib   k e ta y o tg a n   e d i,  o y im   yalin d i:

—  X u d o   x a y rin g iz n i  b ersin ,  b itta -y a r im ta   in so flir o q  

xarid or  to p in g .  M a y li,  h a q in g iz n i  b er a m a n .

D a llo l  q a y tib   k eld i.  Q o r a q u lo q n in g   q o r n in i  p a y - 

p aslab   k o ‘rdi.

—  M a y li,  —  d e d i  t o ‘n g ‘illab .  —  S h o s h m a y   tu rin g - 

c h i.

C h o ra k   so a tc h a d a n   k ey in   u   esk iro q   c h o p o n   kiygan

114

k ish i  b ilan   m e n d a n   k attaroq   b o la n i  b o sh la b   k eld i. 

B o la n in g   b o sh id a   y a p -y a n g i  d o ‘p p isi  b o r  e d i.  D o ‘ppi 

u n in g   u z u n c h o q   b o sh id a   g ‘a la ti  q iy sh a y ib   turardi. 

P u fayk ad an   ortg a n   p u lga  o y im   m en g a y a m   ya n g i  d o ‘ppi 

o b e r a d i,  d e g a n   fikr  lip  etib   x a y o lim d a n   o ‘tdi.

—  M ana!  —  d e d i  d a llo l  sh a n g ‘illab.  —  S h u n d a n  

y a x sh i  x a rid o r  to p o lm a y s iz .

—  Q a n c h a   s o ‘raysiz?  —  e sk i  c h o p o n li  k ish i  n egad ir 

o n a m g a   e m a s ,  d a llo lg a   q arad i.  —  B oM adiganini  aytin g.

—  B o ‘la d ig a n i  ikki  y u z   e llik   s o ‘m!  —  O y im n in g  

o ‘rniga  d a llo l  ja v o b   berdi.

—  Y o ‘g ‘- e ,  —  d e d i  o y im   c h o ‘c h ib .  —  H o z ir   u ch  

y u zg a   b er m a d im  -ku.

—  0 ‘z im g a   e m a s ,  m a n a   bu  b o la g a   o ly a p m a n !  — 

esk i  c h o p o n li  kishi  u f   to rtd i.  —  R a n g in i  q aran g,  b o la  

b ech o ra n i!  K a sa ld a n   y an gi  turgan:  sil!


Download 2.05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling