Aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati to sh k en t


O y im   h a m ,  m e n   h a m   b o la g a   tik ilib   q o ld ik .  H ali


Download 2.05 Mb.
bet14/21
Sana14.08.2018
Hajmi2.05 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

O y im   h a m ,  m e n   h a m   b o la g a   tik ilib   q o ld ik .  H ali 

d o ‘p p isig a   q a ra p m a n u   o ‘zig a   q aram agan   e k a n m a n . 

-B o la   c h in d a n   h a m   ra n g siz,  k a tta -k a tta   k o £zlari  o d a m g a  

m a ’y u s  te r m ilib   b o q a r  e d i.

—  Y o n g ‘oq!  —  d e d i  u  q o ‘lim d a g i  y o n g ‘oq larn i 

k o ‘rib.  O v o z i  q izla rn ik ig a   o ‘xsh agan   in g ic h k a ,  iltijoli 

ed i.

—  B er,  ber!  —  d ed i  o y im   sh o sh ilib .  —  H a m m a sin i 

ber.

Q o ‘lim d a g i  y o n g ‘o q la r n i  h a m , 

c h o ‘n ta g im d a g i- 

larn iyam   b o la g a   b erd im .  N im a   q ip ti,  h ali  terib   o la v e ra - 

m a n .  K o ‘c h a m iz d a   y o n g ‘o q d a n   k o ‘pi  b orm i?

—  Y u z   s o ‘m!  —  esk i  c h o p o n li  k ish i  d a llo ln in g  

q o ‘lid a n   tu td i.  —  B or  baraka!

—  V o y ,  n im a   d e y a p siz ,  am ak i?  —  O y im   x u d d i  birov 

to rtib   o la y o tg a n d e k   e c h k in in g   a rq o n id a n   m a h k a m   u sh - 

lab  o ‘zig a   to rtd i.  —  Bu  z o tli  m o l.  O n a si  har  y ili  ik k i­

tad an   tu g ‘a d i.  S u tn i  k o ‘p  b era d i.  S u tiy a m   y o g ‘li.

—  S iz a m   i n s o f   q ilin g -d a ,  birodar!  —  d a llo l  en d i 

xarid orga  qarab  q o d in i  paxsa  q ild i.  —  Y a n g a m   rost 

aytyap tilar.  Z o tli  m o l,  e r ta -in d in   q o c h ib   q o lsa ,  b a h o r­

d a  m a za   q ilib   su tin i  ic h a siz .

O y im g a   j o n   kirdi.

—  S h u n i  a y ta m a n -d a !  Z o tli  m ol!  O n a si  har y ili  ikki-

1 1 5


tad an   tu g ‘ad i.  K o ‘p  sut  b erad i.  S u ti  y o g ‘li,  sigirn ik iga  

o ‘xsh ayd i.

X a rid o r  h o r g ‘in  b o sh   ch a y q a d i.

—  0 ‘z im g a   q o lsa -k u ,  b e sh   y u zg a   h a m   o la v era rd im . 

S h u   b o la g a   s o ‘ra yap m an .  —  U   ta g ‘in  b o la g a   im o   q ild i. 

B o la   y o n g ‘o q la rn i  u  q o i i d a n   bu  q o ‘liga  o la r ,  y u p q a , 

q o n s iz   lablarini  p ich irla tib   sa n a r  e d i.  —  H e c h   kim i 

y o ‘q  b e c h o r a n in g ,  —  d e d i  x a rid o r o v o z in i  p asaytirib .  — 

S avob   b o ‘lar  d eb   b o sh ig a   d o ‘ppi  o b e r d im .  O tasi  fr o n t- 

da  o ‘lgan .  Y a q in d a   o n a siy a m   q a z o   qildi:  sil  e d i  b e c h o -  

ra.  Y e tm ish   yash ar  k am p ir  b u visi  b ilan   q o ld i.  M en  

q o ‘sh n isi  b o ‘la m a n .  K am p ir  b e c h o r a n in g   k ig iz  tagiga 

y ig ‘ib  q o ‘y g a n   jin d e k   p u li  b o r  e k a n .  S h u n g a   b itta g in a  

e c h k i  o b e r in g ,  d eb   y a lin d i.  S a v o b   u c h u n   tu sh d im  

b o zo rg a .

G o h   b o la g a ,  g o h   o n a m g a   qarab  karaxt  b o ‘lib  

q o ld im .  B o la   h a m o n   y o n g ‘o q la rin i  san ar,  o y im   h a m  

u n ga  tik ilib   q o lg a n   e d i.  B irdam   o n a m n in g   k o ‘zlarid a  

y o sh   a y la n d i. 

B ir  q o ‘li  b ila n   a r q o n d a n   tu tg a n c h a  

ik k in ch i  q o ‘li  b ila n   b o la n in g   d o ‘p p isi  u stid a n   b o sh in i 

sila d i.

—  A y n o n iy a !  —  d e d i  o v o z i  titrab.  —  H e c h   n im a  

q ilm a y d i.  H a li  s h u n d o q   y ig it  b o ‘la sa n k i,  se n   k o ‘rganni 

h e c h   k im   k o ‘rm a y d i,  b olam !

—  M a n a ,  b ori  shu!  —  x arid or  bir  s o ‘m lik ,  u c h  

s o ‘m lik   p u lla rd a n   bir  h o v u c h in i  d a llo ln in g   q o ‘liga 

tu tq a zd i.

—  Q a n ch a ?   —  d e d i  d a llo l.

—  Y u z   e llik   s o ‘m!

D a llo l  o y im n in g   a rq o n   u sh la b   turgan  q o ‘lin i  kaftiga 

o lib   silk ita  b o sh la d i.

—  B o r  baraka  d e n g   e n d i,  yanga!  B o r  baraka  deng!

U   har  silta g a n d a   o y im   q o i i   u z ilib   k etg u d ek   b o ‘lib

b u tu n   gavd asi  b ila n   silk in a r  e d i.

— 

H e c h   boM m asa  y a n a   e llik   s o ‘m   q o ‘sh in g , 

a m a k i, —  d e d i  o n a m   esk i  c h o p o n li  k ish ig a   iltijo li  te r ­

m ilib .  —  Z o tli  m o l,  o n a s i  h ar  y ili  ik k ita d a n   tu g ‘adi.

—  N im a   q ila y ,  singil!  —  x arid or  ta g 1 in   b o s h   c h a y q a ­

d i.  —  M e n g a m a s,  b o la g a   d e y a p m a n -k u .  S a v o b   u c h u n  

tu sh d im   b o z o r g a ,  b o r  p u li  sh u   b o ‘lsa ,  m e n   n im a   qilay?

l i e

—  A x ir,  m e n a m   b o la m g a   p u fayk a  o b e r m o q c h i-  

m a n , —  d e d i  o n a m   y ig ‘lam sirab.

—  S a v o b   ham   k e r a k -d a   o d a m g a ,  yanga!  —  D a llo l 

o y im n in g   q o ‘lin i  q o ‘yib   y u b o rm a y   s h a n g ‘illa d i.  — 

D u n y o g a   k e lib ,  n im a   k arom at  k o ‘rsatdik?!  K o ‘prik  s o l-  

d ik m i,  m a c h it  q u rd ik m i...

—  T o ‘g ‘r i-k u ,  le k in ...  B o la m g a   p u fa y k a ...  Z o tli 

m o l...

E n d i  o n a m n in g   g a p in i  x a rid o r  b o ‘ldi.

—  X u d o g a   sh u k u r  d e n g ,  sin g il.  B o la n g iz n i  b o sh id a  

o ta si  b o r  e k a n ,  siz   b or  e k a n siz .  Jayam   y a n g i  b o ‘lm asa 

esk ir o q   pu fayk a  o b era rsiz.  B u  b e c h o r a n in g   kim i  bor?

O y im   b o la g a   bir  n afas  te r m ilib   tu rd iyu   a rq o n n i 

s e k in   q o ‘y ib   y u b o rd i.  B o la   h a m o n   lab larin i  p ich irlatib  

y o n g ‘o q   sa n a r  e d i.

—  M a n g ,  yanga!  R o z i  boM ing,  —  d a llo l  p u ln i  san ab  

o y im g a   tu tq a z d i.  —  X iz m a t  h a q im n i  o p q o ld im .  A m m o  

rozi  b o ‘ling.

O y im   p u l  ch a n g a lla b   turgan  q o ‘li  b ilan   ta g 6in 

b o la n in g   d o ‘p p isi  u stid a n   b o sh in i  silad i.

—  X afa  b o ‘lm a ,  o ‘rgilay!  B u v in g g a   m e n d a n   sa lo m  

a y tg in .  E c h k i  so tg a n   x o tin   sa lo m   a y td i,  d e g in .

D a llo l  b ir  t o m o n g a ,  e c h k i  y eta k la g a n   c h o p o n li 

o d a m   b ila n   b o la   ik k in c h i  to m o n g a   k etib ,  z u m   o ‘tm a y  

o d a m la r   o r a sid a n   g ‘o y ib   b o ‘lish d i. 

O n a m   q o ‘liga 

tu fla b -tu fla b   p u ln i  h afsala  b ilan   sa n a d i,  n im c h a s in in g  

c h o ‘n ta g ig a   s o ld i.  A m m o   k o ‘n g li  t o 6lm a d i  sh e k illi, 

o 6sh a   z a h o ti  c h o 6n tak d an   qaytarib  o lib   k o 6y la g in in g  

y o q a si  tagiga  ya sh ird i.  G ‘u ssaga  c h o ‘kib  x o 6rsindi.

—  X u d o d a n a m   o'rgilay!  B a n d a sin in g   b o sh ig a   sh u n ­

c h a   g ‘a m   so lm a sa   n im a   q ip ti-y a !

Ik k a la m iz  in d a m a y   y o 6lga  tu sh d ik .  O y im   qoM im dan 

tu tg a n c h a   b o sh in i  q u y i  so lib   borar,  c h a m a si  b o y a g i 

b o la n i  h a m ,  h o z ir   u y g a   b orib   d a d a m d a n   s o ‘kish  e s h i- 

tish n i  h a m   o ‘y la r,  o 6ylab   o 6yiga  y e to lm a s   e d i.  Y an a 

o ‘sh a   k a b o b p a z,  o s h p a z   o ld id a n   o ‘td ik .  K a b o b   isi 

s o ‘la g im n i  o q iz sa   h a m   in d a m a d im .  B ila m a n ,  e n d i 

o y im   k ab ob   o b e r m a y d i.

B o z o r   d a rv o za sig a   y e tg a n d a   o n a m   t o 6satd an   t o 6xtab 

q o ld i.

117

—  V o y   s h o ‘rim!  —  d ed i  rangi  o ‘ch ib .

M e n   o n a m   p u ln i  old irib   q o ‘y d i  d e b   q o ‘rqib  k e td im .

—  E c h k in i  a rq o n i  b ila n   berib  y u b o r ib m iz -k u !  —  U  

s h u n d a y   d e d i- y u , 

q o ‘lim d a n  

m a h k a m  

tu tg a n c h a  

o d a m la r   orasiga  s h o ‘n g ‘ib  y a n a   orq aga  sudrab  k e td i.— 

Irim i  y o m o n   b o ‘la d i. 

M o ln i  a r q o n i  b ila n   s o tib  

boM m aydi.  V o y ,  m e n i  y e r   yu tsin !  E n d i  n im a   q ild ik -a ?  

B izn i  kutib  o ‘tirarm id i.  K etib   b o ‘ldi  en d i!  —  U   sh u n ­

d ay  d e r d i-y u ,  o d a m la rg a   u rilib ,  su rilib   m o l  b o z o r ig a  

sh o sh ila r d i.  A n a ,  y a n a   b o z o r g a   kirdik.  E n d i  m o lla r  

x iy la   k a m a y g a n ,  b ir o q  

o d a m  

q a lin   e d i. 

B o y a g i 

« o ‘z im iz n in g »   jo y g a   q a y tib   k eld ik .  A m m o   e n d i  bu 

yerd a  to y c h o q   sa v d o si  b o ‘la y o tg a n   ek a n .

—  D a llo l  sh u   y er n in g   o d a m i-k u .  T o p ila r   axir,  — 

derdi  o y im   m e n im i,  o ‘z in im i  yu p atib .  O d a m la r  t o ‘d a si- 

da  a n c h a g in a   garan gsib   yurdik.  B ir  m a h a l...  bir  m a h a l 

m o ‘jiz a   k o ‘rgan d ek   taqqa  t o ‘xtab  q o ld im .  A trofga  

a la n g -ja la n g   q arayotgan   o n a m   q o ‘lim d a n   silta d i.

—  Y u r sa n g -c h i,  an q aym asd an !

—  Q o r a q u lo q ,  —  d e d im   se k in .  —  A n a ,  Q oraq u loq ! 

0 ‘z im n in g   e c h k im .

M e n   e c h k im n i  darrov  ta n id im .  Q u lo g ‘id a n   ta n id im . 

Y o ‘q ,  o ‘zi  o q ,  q u lo g ‘i  qora  boMgani  u c h u n m a s.  C h a p  

q u lo g ‘in in g   q iy s h iq lig i  u c h u n . 

E rta la b la ri  e c h k in i 

s o g ‘ish d a n   o ld in   o y im   u n i  iy itish   u c h u n   b o la sin i  birpas 

e m iz ib  o la rd i.  U lo q  o n a s in in g  y e lin ig a  bir y o p ish g a n d a n  

k e y in   ajratish   q iy in   b o ‘la d i.  S h u n d a   m e n   u n in g  

q u lo g ‘id a n   u sh la b   to r ta v e r a m a n ,  to r ta v era m a n .  H ar 

k u n i  to r ta v erg a n im   u c h u n   bir  q u lo g ‘i  q iy sh a y ib   q o lg a n .

—  Q an i?  —  d ed i  o y im   ala n g la b .  —  Q a n i  ec h k i?

—  A na!  —  q o ‘lim   b ila n   o ‘n  q a d a m c h a   n a rid a ,  bir 

t o ‘d a  o d a m   orasid a  turgan  e c h k im n i  k o ‘rsatd im .  B oyagi 

esk i c h o p o n li k ish i e c h k in in g  a r q o n id a n  u sh la b  turar, t e l­

p a g in in g   q u lo q c h in in i  kuya  y e g a n   d a llo l  e sa   sh ly a p a li 

s e m iz   o d a m g a   q o i i n i   paxsa  q ilib   bir  n im a n i  tu sh u n tirar 

e d i.  F aq at ya n g i d o ‘p p ili b o la  k o ‘r in m a sd i...

—  B u  z o tli  m o l,  ak am   aylan ay!  O n a si  h ar  y ili  ik k i­

ta d a n   tu g ‘a d i,  —  d e d i  d a llo l  s h a n g ‘illab .  —  K u n ig a   bir 

ch ir p itd a n   sut  b erad i.  S u ti  sig ir n ik id a n   h a m   y o g ‘li. 

P u lin g iz   y o n in g iz d a   k eta d i,  a k a m   a y lan ay.

118

—  Ju d a y a m   o s m o n d a n   k e la v e r m a n g -d a ,  siz   h a m .  — 

S h ly a p a li  o d a m   n o r o z ilik   b ila n   b o sh   c h a y q a d i.  —  H e c h  

b o ‘lm a sa   o lti  y u z   d en g .

—  0 ‘z in g iz   h a m   ju d a   ja n a z 1  o d a m   e k a n siz -d a . 

Q aran g,  b u n in g   q o r n id a   b o la si  bor!  —  C h o p o n li  k ish i 

e c h k in in g   ikkala  b iq in ig a   sh a p illa tib   q o ‘y d i.  —  X u d o  

x o h la sa ,  a y n i  q ish   c h illa sid a   b o la la m in g   o g ‘z i  oqarib 

q o la d i,  birodar!

A lla q a y o q d a n   b o y a g i  y a n g i  d o ‘p p ili,  ran gsiz  b o la  

p a y d o   b o ‘ld i.

—  D a d a ,  —  d e d i  c h o p o n li  k ish ig a   q o ‘lid agi  ob ak in i 

k o ‘z - k o ‘z   q ilib .  —  M a n a ,  o b k eld im !

—  B iz n iy a m   b o s h im iz d a   o ‘z im iz g a   yarash a  ta sh v ish  

b o r,  —  c h o p o n li  k ish i  b o la g a   im o   q ild i.  —  0 ‘g ‘lim   o ‘z 

q o ‘li  b ila n   bir  yil  b o q d i  e c h k in i.  E n d i  sh u n in g   q o ‘lin i 

h a lo lla b   q o ‘y m o q c h im a n ,  b irod ar.  T o ‘y   q ilish   o s o n m i 

sh u   z a m o n d a .

O y im g a   q a ra d im .  U n in g   o g ‘z i  lan g  o c h ilib   q o lg a n , 

q a lin   lablari  pirpirar,  k o ‘z id a   y o sh   b o r   e d i.

—  V o y ,  —  d e d i  u  a n c h a d a n   k e y in   z o ‘rg‘a   tili 

k a lim a g a   k elib .  Q iz iq ,  n a za r im d a   u  k u lg a n d ek   b o ‘ldi. 

Y o ‘q ,  u n in g   y ig la y o t g a n in i  k e y in   p a y q a d im .  —  V o y  

im o n sizla r!  Ikkalasi  b itta  o d a m   e k a n -k u .

—  M e n   x o lis   o d a m m a n !  —  D a llo l  y a n a   sh a n g h lla - 

d i. —  S a v o b   h a m   k era k -d a   o d a m g a .  D u n y o g a   k elib  

n im a   k a ro m a t  k o ‘rsatdik.  K o ‘prik  so ld ik m i,  m a c h it 

q u rd ik m i?..

O y im   m a d o r i  q u rig a n d ek   q o ‘lim n i  q o ‘yib   yu b ord i.

—  Y u r,  o ‘g i i m ,   —  d e d i  k o ‘z   y o s h in i  y e n g in in g  

u c h ig a   artib.  —  Y e s in -ic h s in   t o ‘y m a sin ,  ilo y o   b u yu r- 

m asin!

—  A r q o n -c h i?   —  d e d im   sek in g in a .

—  K era k m a s.  Y u r,  b o la m ,  —  o y im   q o ‘lim d a n   sek in  

tu t d i- d a ,  o d a m la r   o r a sid a n   tu r tin ib -s u r tin ib   m e n i 

y eta k la b   k etd i.

" J a n a z   —  ziq na,  qurum soq

P O ‘ST D U M B A L I  M O S H K IC H IR I

Bu  o d a m n i  b o la lig im d a n   ta n iy m a n .  0 ‘sh a n d a n  

b u y o n   u n in g   b itta y a m   tuki  o ‘z g a rm a g a n ,  d e sa m   l o f  

b oN m ayd i.  U y o g ‘in i  s o ‘rasan giz,  u n d a   tu k n in g   o ‘zi 

y o ‘q:  k o ‘sa.  U   har  k u n i  ertalab   bir  v aq td a  d a r v o z a - 

m iz   o ld id a n   m a h a lla   gu zari  to m o n g a   o ‘tib   k etad i. 

Q ish d a   kuya  y e g a n   te lp a k ,  m u sh td e k k in a   gavd asiga 

y a r a sh m a g a n   u z u n   k a m z u l,  o y o g ‘ iga  k a lis h -m a x s i 

k iy ib   y u r a d i.  Y o z d a   b o ‘lsa   d u m a lo q ,  q o z o n n u s x a  

baxm al  d o ‘p p isin i  b o stirib   o la d i.  Q oM idagi  x o ‘ja lik  

su m k a si  h a m   k am id a  y ig irm a   y il  sid q id ild a n   x iz m a t 

q ilg a n . 

G ‘ij - g ‘ij 

su r ila d ig a n  

z a n jir in in g  

tish la r i 

t o ‘k ilib ,  y a k k a m -d u k k a m   b o ‘lib  q o lg a n .  B a n d in in g  

ta s m a s i  b ir  n e c h a   j o y id a n   y a m a lg a n .  S u m k a n in g  

ic h id a   n im a   b o r lig in i  yaxsh i  b ila m a n .  T ish i  t o ‘k ilgan 

a ly u m in   ta ro q ,  b o sh in g iz g a   teg ish i  b ila n   bir  h o v u c h  

s o c h in g iz n i  y u lib   o la d ig a n   q o ‘l  m a s h in a ,  q a y ish  

b ilan   o lish a v er ib   ix c h a m   tortib   k etgan   ustara.  X u lla s, 

b u tu n   m a h a lla g a   d o n g ‘i  k etgan   N a im   sa rta ro sh n in g  

ja m ik i  a sh y o la ri  sh u   su m k a d a   jo y la sh g a n .

U   m e n i  y a x sh i  ta n im a y d i: 

o ‘z in in g   d o ‘k o n ig a  

c h iq a d ig a n   m ijozlard an   b o sh q a   o d a m   b ila n   ish i  y o ‘q. 

A m m o   o n a m n i  q attiq   h u rm at  q ila d i.  D a r v o z a   o ld id a g i 

sk a m ey k a d a   o ‘tirgan  o y im n i  k o ‘rib,  d arrov  t o ‘xtayd i.

—  B axay,  p o sh sh a   o p a ,  b a rd a m g in a   b o r m isiz ?   — 

d e y d i  in g ich k a   o v o z d a .  —  N e v a ra la r   c h o p q illa b   y u ri- 

sh ib d im i?

Q iz iq ,  o y im   n eg a d ir  u n i  k o ‘p  h a m   y o q tirm a y d i. 

A m m o   d ilin i  o g ‘ritm a y d iy a m .

—  S h u k u r,  —  d e y d i  se k in .  —  0 ‘z in g iz   y a x sh i  y u rib - 

sizm i?   O v sin im   b ard am m ilar?  ,

—  Y u rib m iz   tu p ro q d a n   tashqari!  —  d e y d i  N a im   sar- 

tarosh   y o ‘lid a   d a v o m   e tib .  —  O v sin in g iz   h a m   tu zu k . 

B eli  o g ‘rib  y o tib d i.

O y im   sid q id ild a n   m a sla h a t  b eradi.

—  K ep ak   q izd irib   b o ssin la r.  U c h   k u n d a  san   k o ‘r- 

m a n   k o ‘r  b o ‘lib  ketadilar.

— 

B o s d im . 

T u p r o q q a y a m  

k o ‘m d im . 

F o y d a s i 

y o ‘q,  —  N a im   sartarosh  su m k a sin i  b ep a rv o   silk itib

120

q o ‘yadi.  —  Y oshligidayam   belangi  edi  o ‘zi.  Aslida 

boshqasiga  uylansam   boMarkan.

O n am   «notavon  k o ‘ngilga  q o ‘tir jom ashov»  d eg an ­

dek  m iyig‘ida  kulib  q o ‘yadi.  A m m o  indam aydi.  «Bir 

m o ‘m in»ning  k o ‘nglini  sindirgisi  kelm aydi.

N aim   sartaro sh n in g   eski  fanerlardan  yam ab  yasal- 

gan  d o ‘koniyam   yigirm a  yil  ilgari  q a n d o q   b o ‘lsa,  hozir 

ham   o ‘sh a n d o q   —  m ahalla  choyxonasiga  yopishib 

q o ‘nqayib  tu rib d i.  F aqat  vaqt  o ‘tishi  bilan  toliqib  bir 

to m o n g a  qiyshayib  qolgan.  Besh  yil  bu ru n   avtobus 

bekatining  ro ‘parasida  yangi  o y n aband  sartaroshxona 

ochildi.  A m m o   N a im   sartarosh  unga  o ‘tm ad i.  «M an 

tah o ratsiz  tig 1  ushlaydigan  yosh  bolalar  bilan  ishlam ay- 

m an»,  deb  turib  oldi.  M ahalladagilar  h am   uning  fe’lini 

bilishgani  u c h u n   indam ay  q o ‘ya  qolishdi.

Shu  N a im   sa ita ro sh n in g   deng,  birdaniga  m eni  jin i 

suyib  q o ld i. 

B ir  kuni  e rta la b   d a rv o z a   o ld id a g i 

skam eykada  o ‘tirsam ,  sum kasini  k o 'tarib   o ‘tib   qoldi. 

Salom   berdim .  U   m enga  q aram ay,  «valey»  deb  o ‘tib 

k etd i-y u ,  n ariro q q a  borib  to ‘xtadi.  Siyrak  sarg‘ish 

kipriklarini  р1ф!га11Ь  tikilib  tu rd i-d a ,  yangroq,  ingich­

ka  ovozda  so ‘radi:

—  H ay,  m anga  q ara  —  o ‘zingm isan?

M en  indam ay  bosh  silkitdim .  N aim   sartarosh  ko ‘p 

yillik  q ad rd o n in i  b irdan  to p ib   olgandek  quvonib  ketdi. 

T e z -te z   yurib  y o nim ga  keldi.  Sum kasini  skam eykaning 

b ir  chekkasiga  q o ‘y d i-d a ,  q o ‘sh  q o ila b   so ‘rashdi. 

Y uziga  fotiha  to rtib ,  silliq  iyagini  silab  qo'ydi.

—  Bu  d ey m an ,  d o 'k o n g a y a m   ch iqm aysan,  —  dedi 

y ana  h am   ingichkaroq  tovushda.

—  E ndi,  xizm atchilik...

—  Y ozuvchi  b o ‘p san ,  gazetda  ishlavotsan,  deb 

esh itd im ,  shu  rostm i?  —  N a im   sartarosh  m ening 

q o b iliyatim ni  c h am alab   k o ‘rm oqchi  b o ig a n d e k ,  bosh- 

d a n -o y o q   b ir  sidra  q arab  chiqdi.

—  H a,  sh u n aq a,  —  dedim   bosh  silkib.

U  sum kasini  n ariroq  surib  yonim ga  o ‘tirdi.  U zun 

k a m z u lin in g  

c h o ‘n ta g id a n  

q iz g ‘ish 

n o s q o v o g in i 

ch iq a rib   n o s  otdi.

—  Bu  d iym an,  uka,  gazetlaringga  bizniyam   yozsa 

b o ‘lavuradim i?  Y o  buniyam   «ohoni»  borm i?

121


—  Q an aq a  «ohoni?»

S artarosh  k o ‘zini  qisib  qiqirlab  kuldi.

—  0 ‘zingni  soddalikka  solm a,  uka.  M an  h a m m a si­

ni  bilam an.  «O honi»  b o ‘lm asa  O h m   parovozni  gazeta 

m aqtab  ch iqarm idi?  B irinchi  b o ‘lib  parovoz  haydagan- 

m ish.  Y olg‘on!  Q a c h o n   qarasa,  k o ‘m irga  botib  yuradi- 

gan  rabochiy  edi.  H a,  xo ‘p,  boringki  haydagan  b o ‘lsin. 

H a,  nim a  qipti?  H akim   naynov-chi!  B irinchi  o ‘qituv- 

ch ilard an   em ish.  M an  bilm asam   ekan  uni!  J in k o ‘chalik 

otin  oyining  qoMida  birga  o ‘qiganm iz.  0 ‘lguday  zehni 

past  bola  edi.  O lti  oygacha  «H aftiyak»ni  tu sh iro lm a- 

gan.  T a g 6in  bu lar  persanalniy  p e n san e r  emish!

N a im   sartarosh  duny o n in g   adolatsizligidan  tu taq ib  

ketgandek  ja h l  bilan  nosini  tu p u rd i,  silliq  iyagini  silab 

q o ‘ydi.

—  B ular  davlatga  xizm at  qilgan  b o 6lsa,  bizziyam  

o ‘tqazib  q o 'y g a n   joyim iz  bor.  B ular  M askovga  borgan 

b o 6Isa,  m a n a m   b o rg a n m a n .  U la rn i  k o ‘t a r - k o ‘ta r  

qilasanlaru  m ani  yozm aysanlar,  sh u n aq am i?  M ani 

suyanchig‘im   yo ‘q -d a ,  a?!

Q arasam ,  N a im   sartarosh  rostdan  xafa  b o ‘lyapti. 

T o 6g6risi,  uning  o 6tm ishiga  o 6zim   h am   qiziqib  qoldim .

—  N ega  yozm as  e k an m an .  Y ozam an.  M oskvaga 

q a c h o n   borgandingiz?

—  Iye,  h o zir  yili  esim da  q o p tim i,  uka?  0 6sha 

b o sm ach ilam i  qiyratib  yurgan  paytlarim izda  edida. 

0 ‘sh a n d a   sanga  o ‘xshagan  q irch illam a  yigit  paytim . 

P arkat  to m o n d a   R ustam   sherday  qilich  o 6ynatib  yur- 

sam ,  kam an d irim iz ch aq irib   qoldi.  « C h in o q   ikkovlaring 

yaxshi ja n g   qilganlaring  u c h u n   M askovga  diligat  b o ‘lib 

borasan»,  desa  b o ‘ladimi!  Y unus  c h in o q   b ir  q u log‘i 

y o ‘q  b o ‘lsayam   xo ‘p  a zam at  yigit  edi.  Ikkalam iz  poyiz- 

ga o ‘tirdigu  qaydasan  M askov  deb j o ‘nadik-vordik.  0 ‘n 

kun  deganda  yetib  bordik.  Bu  M askov  degani  x o ‘pam  

k atta  sh a h ar  ekan.  Q avat-qavat  uylar  desang,  k o ‘c h a 

to 6la  trollobus,  aptobus.  Y er  tagida  poyiz  yurarkan.

—  M etro m i?  —  dedim   iljayib.  —  T oshkentdagiga 

o ‘xshagan?

—  M etro m as,  poyiz,  —  u  b irdan  t o ‘xtab,  m enga 

sinchkov  tikildi.
Download 2.05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling