Aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati to sh k en t


Download 2.05 Mb.
bet9/21
Sana14.08.2018
Hajmi2.05 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

79

—  A nig‘ini  bilm ay m an ,  —  q o ‘shnim   yelkasini 

q isd i.—  A m m o ju d ay a m   zarurm ish.

Berdim .  O ra d a n   b ir  o y ch a  o ‘tg ach ,  Klava  xola 

qaytib  keldi.  U y  tagidagi  h a rrak d a  shum shayib  o ‘tirib - 

di.  Rangi  bir  h o latda.  O dam larga  d ash n o m   beradigan 

holiyam   yo ‘q.

—  V o y - b o \  yosharib  ketibsiz-ku!  —  d ed im   ko ‘ngli- 

ni  ko ‘tarish  u ch u n .

Klava  xola  inqillab  o ‘rn idan  turdi.

—  R ah m at,  o ‘g ‘lim ,  —  dedi  negadir t a ’zim   qilib.  — 

K a tta  

y o rd a m  

b e rd in g . 

P u lin g n i 

q a y ta ra m a n . 

Pensiyam dan  beram an .  Yig‘ib-yig‘ib.

S hundoq  shad d o d   kam pirning  t a ’zim   qilib  turishi 

g ‘alati  t a ’sir  qilib  ketdi.

—  Qi-ziqmisiz,  m en  sizga  pulni  gapirayotganim  

y o ‘q -k u .  T uzukm isiz,  o ‘zi?

—  O peratsiyadan  yaxshi  ch iq d im ,  —  Klava  xola 

m a ’yus jilm aydi.  —  Pul  b erm asam   b o ‘lm adi.

H ayron  b o ‘ldim .

—  Kim ga?

—  K im   b o ‘lardi,  vrachga!

B eixtiyor  yoniga  o ‘tirib   qoldim .

—  Kim ga  deysiz?

—  Vrachga!  —  Klava  xol^  m en in g   soddaligim dan 

afsuslangandek  oh ista  bosh  chayqadi.  —  U c h   yuz  so ‘m 

b erm asam   b o ‘lm asdi.  O peratsiya  qilm asdi.  Q ilsayam , 

yarim   yildan  keyin  o ‘ladigan  qilib  kesardi.

R ostini  aytsam ,  tovonim dagi  jo n im   hiqildog‘imga 

keldi.

—  N im a,  xirurg  sizdan  pul  talab  qildim i?  K im   o ‘sha vrach?  Fam iliyasi  nim a?

—  E,  bolam ,  q o ‘ysang-chi!  —  Klava  xola  q o ‘l  silta- 

di.  —  Fam iliyasini  aytganim   bilan  n im a   o ‘zgarardi?

G arangsib  qoldim .

—  N im a,  vrach  sizdan  rostdan  h am   pul  so ‘radim i?

—  Oy  sinok,  sinok!  —  Klava  xola  og ‘ir  bosh 

chayqadi.  —  So‘ragani  y o ‘q,  so ‘ragani  y o ‘q.  F aqat 

seshanba  kuni  operatsiya  qilam iz,  d ey d i-d a,  ju m ag a 

qo ld irad i,  ju m a   kuni  operatsiya  qilam iz  d ey d i-d a, 

seshanbaga  q o ld irad i.  O d a m m isa n   dem aydi.  Oxiri80

palatadagi  kasallar o ‘rgatishdi.  300 so ‘m  bersangiz,  d a r­

rov  stolga  oladi,  deyishdi.  Pul  berishim   bilan  m u o m a - 

lasiyam   o ‘zgardi,  o ‘ziyam   b o sh qacha  b o ‘p  qoldi.  — 

Klava  xola  m a h z u n   kulib  q o ‘ydi.  —  N im ay am   derdim . 

V rach  ham   o d am .  U n dayam   nafs  bor.  Bir og ‘iz  rahm at 

degan  so ‘zingga  m u htojm i.  B olnitsaga  yotishga  o rd er 

o lam a n ,  desang,  qoMingga  qarab  tu rad i-k u .  B u-ku 

b u tu n   boshli  operatsiya.

D u n y o d a  h a r  xil  ablahlik  bor.  Lekin  bem orni 

davolash  u c h u n   рога  olish...

O ra d a n   ikki  haftam i,  uch  haftam i  o ‘tgach,  jiy a- 

nim n in g   to ‘yi  b o ‘ldi.  N evropatolog  b o ‘lib  ishlaydigan 

uzoq  q arin d o sh im   bilan  y o n m a-y o n   o ‘tirib  qoldik. 

Klava  xola  esim ga  tushdi.  Q arindoshim ga  b o r  gapni 

aytib  berdim .  M en  u n in g   tu ta q ib   ketishini  kutib 

tu ra rd im .  Q iziq,  qarin d o sh im   tu taq m ad i.  X otiijam  

yelka  qisib  q o ‘ya  qoldi.

—  A w alb o sh i  sen  aytgandaqa  vrach lar  k o ‘pm as. 

Sholi  kurm aksiz  b o ‘lm aydi.  Q olaversa,  doktorlarga 

ham   qiyin.  0 ‘n  olti  yil  eshakdek  o ‘qib,  140  so ‘m  oladi. 

N a   kechasi  tin c h lik   b or,  na  kunduzi.  0 ‘sha  140  so ‘m 

savil  qolgum i  savdo  xodim i  bir  kunda  topadi.  — 

Q arin d o sh im   kulim siradi.  —  Y ashash  ham   kerak-ku, 

akasi  b o ‘yidan.  L n d a n   keyin...  QoMidan. tu tm ag u n c h a  

n im a  deysan?  P ora  berdim ,  deb  qaysi  m ard  aytadi. 

Aytsa  o ‘zi  qiya  b o ‘p   ketadi-ku.

B utunlay  esankirab  qoldim .  N a h o tk i,  oliy  m a ’lu- 

m otli  vrach  o ‘zini  chayqovchi  bilan  tenglashtirsa!  Axir 

davlat  uni  o ‘n  o lti  yil  bekorga  o ‘q itdim i,  bekorga 

stipendiya  berdim i?  U n a q a   b o ‘lsa,  a n a ,  xalatini  yechib 

ta sh la sin -d a,  chayqovchilik  qilsin!

Y o‘q,  m en  b u   g aplam i  aytganim   yo ‘q.  Biroq, 

q arin d o sh im   q iz a rib -b o ‘zarib  ketganim dan  ham m asini 

tushundi.

—  M asalan,  m en  u n a q a   d o ‘x tirm asm an,  —  dedi 

yelkam ga  qoqib.  —  A rzim agan  narsalarga  b u naqa 

tajanglik  qilaversang,  nevrosteniya  b o ‘lib  qolasan.  —  U 

k o ‘zim ga  sin ch ik lab   qaradi.  —  M ab o d o   уuraging 

sanchim aydim i?  Yaxshisi  ertaga  oldim ga  bor.  Bir  tek- 

shirib  k o ‘ram iz.81

Q arindoshim   yana  b ir  m arta  m uloyim   jilm ayib 

q o ‘ydi.  Q adahdagi  konyakni  ichib,  lim on  bilan  gazak 

qildi.  S h u n d a  beixtiyor ta g ‘in  bolalik  xotiralari  yopirilib 

keldi.  A chinska  degan  d o ‘xtir  lop  etib  yodim ga  tushdi.

D oim   o p p o q   xalat  kiyib  yuradigan,  o p p o q   siyrak 

sochlari  n u ro n iy   yuziga  q an d a y d ir  fayz  bag‘ishlab  tu ra ­

digan  bu  o d am n in g   asl  fam iliyasi  A chinskiy  ekanini 

keyin  bilganm an.  U n i  birin ch i  m arta  k o ‘rganda  rosa 

q o ‘rqqanm an.  K ichkina  edim ,  hali  m aktabga  q a tn a - 

m asdim .  K uzda  yelkam ga  yara  chiqdi.  O yim   qizil 

piyozni  q o ‘rga  k o ‘m ib  bosdi.  N e   azob  bilan  yara  yoril- 

di-y u ,  y o n id an   yana  ikkitasi  chiqdi.  Endi  piyoz  h am , 

x a m irtu ru sh   h am   y o rd am   b e rm a y   q o ‘ydi.  B utun 

bad anim ni  yara  bosib  ketdi.  T a g ‘in  h a r  bittasi  tu x u m - 

dek  keladi.  Oxiri  dad am   oyim ga  «A chinskaga  o p ch iq - 

m asang  boMmaydi»,  dedi.  Ertasiga  oyim   m eni  yetaklab 

d o ‘xtirxonaga  obordi.  A kalarim :  «A chinska  m ana  b u n - 

doq  nin a  bilan  ukol  qiladi»,  deb  q o ‘rqitib  qo'ygani 

u c h u n m i,  katalakdek  xonaga  kirdim u  dori  hidini  sezib 

hiqillab  yig‘lab  yubordim .  X onadagi  kursilarda  biri 

yo ‘talgan,  biri  shilpiq  k o ‘zini  hadeb  kir  qiyiqchaning 

uchiga  artayotgan  kasallar  tizilib  o ‘tirishardi.  H a r  kim 

m eni  o ‘zicha  y u p atar,  m en  b o ‘lsam  b a tta r  yig‘lardim . 

Shu  payt  eshigiga  p arda  tutilgan  ichkari  xo n ad an   sochi 

op p o q ,  yupqa  k o ‘zoynak  taq q a n   xalatli  kishi  chiqib 

keldi.


—  Kim   yiglaydi?  —  dedi  u  o ‘zbekchani  buzibroq 

talaffuz  qilib.

A chinska  degani  shu  ekanini  bildim u  b a tta r  q o ‘rqib 

ketdim .  O yim ning  pinjiga  tiqildim .  Shilpiq  k o ‘zli  kishi 

o ‘rnidan  turgan  edi,  d o ‘xtir  q o ‘li  bilan  im o  qilib 

to ‘xtatdi.

—  O ch ered   balaga,  —  d e d i-d a ,  negadir  jilm aydi. 

S h u n d a  ko ‘zoynak  ortidagi  ko ‘m -k o ‘k  k o ‘zlarida  q a n ­

d aydir  erkalovchi  tabassum   paydo  b o ‘ldi.  —  A y-yay- 

yay!  —  dedi  bosh  chayqab.  —  Ugil  bala  yiglam aydi.  — 

U  yana jilm aydi.  —  Ox  kakoy  yakshi  bala!

A c h in sk a  

qoM im dan 

tu tg a n  

e d i, 

b e ix tiy o r ergashdim .  D erazasiga  o p p o q   p a rd a   tutilgan  xonaga 

kirdik.  O yim   k o ‘ylagim ni  yechdi.  D o ‘x tir  h o zir  ukol82

qiladi  d eb ,  kapalagim   u chib  ketdi.  Biroq,  u  ukol  qil- 

m adi.  B arm og‘i  bilan  yaralarni  avaylab,  paypaslab 

ko ‘rdi.  Keyin  allaqanday  jig arran g   sassiq  dori  surdi. 

A gar  shu n d ay am   tuzalm asa  qon  quyam iz,  deb  oyim ga 

tu sh u n tird i.  C h iq ib   ketayotganim izda  yana  bir jilm ayib 

q o ‘ydi.

—  Y akshi  bala.  M alades  bala!

...Q ishda  shu  o dam   bizga  yana  b ir  yaxshilik  qildi. 

E sim da,  o ‘sha  yili  qish  ju d a   q attiq   keldi.  B ilm adim , 

e h tim o l,  o ‘tin - k o ‘m irim iz  b o ‘lm agani  u c h u n   shunday 

tuyulgandir.  H arqalay  deraza  u  yoqda  tursin,  eshigu 

devorlarni  ham   qirov  bosib  yotar,  h a m m a m iz   ch o p o n , 

telpak  kiyib  uxlardik.  T an ch ag a  oyoq  tiq q an   bilan 

b efoyda:  sa n d a l  pisillay d i.  K o ‘rpa  te k k a n   jo y in i 

c h a y o n d e k   c h a q a d i.  Ic h id a n   issiq  o ‘rn ig a  sovuq 

chiqayotgandek.  U stiga-ustak  b ir  kuni  kichik  akam  

k o ‘c h a d an   h am m ay o g ‘i  shalabbo  b o ‘lib  keldi.  B olalar 

bilan  Q o n q u sd a  yaxm alak  uchayotgan  ek an ,  sirg‘anib 

m uzning  yorig‘idan  an h o rg a   tushib  ketibdi.  0 ‘rtoqlari 

am allab  to rtib   olishibdi-yu,  yugurib  uyga  yetib  kelgun- 

c h a  kiyim lari  tarash ad ek   m uzlab  q o p ti.  O yim   darrov 

u ni  k o ‘rpaga  o ‘radi.  T o g ‘o lch a   bilan  tu rsh ak   qaynatib 

ichirdi.  A m m o  k ech q urunga  borib,  akam n in g   isitm asi 

k o ‘tarilib  ketdi.  H ad eb   y o ‘taladi.

K echasi  uning  alah lash id an   m en   ham   uyg‘onib  ket­

d im .  U  n u qul  o ‘zini  u  y o q d an -b u   yoqqa  tash lar,  «olov 

yonib  ketdi,  olovni  o ‘chiring»,  deb  tip irch ilar  edi.

E rtasiga  ertalab   d a d a m   a rra n i  egovladi.  K atta 

ak am n i  ergashtirib,  tashqariga  chiqib  ketdi.  M en  ham  

tagi  k o ‘chgan  etigim ni  kiyib  u lam in g   ketidan  yugur- 

d im .  K un  sovuq,  o sm o n d an   zah ard ek   a c h ch iq   zarralar 

yog‘ilar  edi.  D ad am   bilan  akam   qalin  qorni  g ‘arch - 

g ‘urch  bosib,  tom o rq ag a  chiqishdi.  S h u n d o q   devor 

y o n id a  o ‘sgan,  yarm i  qurigan  qayrag‘och  tagiga  bo- 

rishdi.  Q o r  ustiga  qop  yozib,  c h o ‘kkalab  o ‘tirgancha, 

qayrag‘o ch g a  arra  solishdi.  D araxt  shoxidagi  q o rla r duv 

etib  to ‘kildi.  B iroq,  qayrag‘och n in g   p o ‘sti  m uzlab  q o l­

gan  —  arra  h ad eb   sirg‘a n ib   ketadi.  H ech  iz  tushm aydi. 

U nga  sayin  d a d a m n in g  ja h li  chiqadi.  A rra  b ir  oz  b ot-

83


g anidan  keyin  ish  yana  qiyinlashdi.  A kam   h a r arra  to rt- 

ganida,  b u tu n  gavdasi  bilan  nari  borib,  beri  keladi.  A rra 

hadeb  kam alakdek  qiyshayadi.  «Jing-jing»  deb  ovoz 

chiqaradi.  D ad am   yakkash  d ash n o m   beradi:

—  A rrani  siltab  to rtm a .  Jo n   b o rm i,  o ‘zi!

A kam   s h o ‘rlik  birpasda  terlab  ketdi.  0 ‘zi  terlab   ket- 

ganu  q o ‘li  sovqotadi.  D a m -b a d a m   k u h -k u h la b ,  kaftini 

isitadi.  B urnini  to rta d i...  N ih o y a t,  qayrag‘och  gursillab 

yiqildi.  T arvaqaylab  o ‘sgan  shoxlar  yerga  urilishi  bilan 

atrofga  q o r  sachrab  ketdi.  A na  endi  m engayam   ish 

topildi.  M ayda  shoxlarni  tesh a  bilan  c h o p a   boshladim . 

Ish  ayni  qiziganda,  kutilm agan  voqea  ro ‘y  berdi.  Biri 

o q,  ikkinchisi  qizg‘ish jiy ro n   o t  b u m id a n   b u g ‘  ch iqarib, 

te p a m iz d a   g ijinglab 

tu ra r , 

b o sh in i 

s ilta b -s ilta b , 

suvligMni  shiqirlatardi.  N o ta n ish   o d a m la r  kelganini 

payqam ay  qolgan  guiji  kuchugim   allaqayerdan  paydo 

b o ‘ldi-yu,  aybini  oqlash  u c h u n   b o ‘lsa  kerak,  q o r  ichi- 

da  bir  k o ‘rinib,  b ir  k o ‘rinm ay  p ild iragancha  o tla r 

atrofini  aylanib  akillay  boshladi.  O tlar  itga  k o ‘zini 

olaytirib  q arab  q o ‘yar,  pishqirib,  pashsha  q o ‘rigandek 

d u m in i  silkitardi.

Jiyron  m ingan  charm   paltoli  D alavoyni  darro v  ta n i- 

dim .  U ni  h a m m a   tan ir,  h a m m a   q o ‘rqardi.  U   hali 

nalugchi  b d ‘lm agan,  lekin  o d a m la r  uni  «nozik»  joyda 

ishlaydi  deyishardi.  O q  otli  kishi  esa  p o c h a -p o ‘stin  kiy- 

gan,  tulki  telpagini  bostirib  olgan,  qovog‘i  soliq  edi.

—  Ishlar  katta-ku!  —  dedi  D alavoy  o td a n   tu sh m as- 

dan.

N e g a d ir  d a d a m n in g   ran g i  o ‘c h ib   k e td i.  A rra qoMidan  tushib  qorga  ko‘m ilib  qoldi.

—  K elinglar,  m eh m o n la r,  —  dedi  esankirab.

A w al  D alavoy  b ilan,  keyin  p o c h a p o ‘stinli  kishi

bilan  q o ‘sh q o ‘llab  k o ‘rishdi.  Ikkovlari  ham   egarda 

o ‘tirg a n ch a ,  istar-istam as  q o ‘l  c h o ‘zishdi.

—  Q ani  uyga,  —  dedi  dad am   q o ‘lini  k o ‘ksiga 

q o ‘yib.  —  Bir  piyola  choyim iz  bor.

D alavoy  ingichka  sarg‘ish  m o ‘ylovini  ch im ch ilab  

dadam ga  bir  q arab  q o ‘y d i-yu,  m ehm onga  yuzlandi.

—  N im a  qildik,  o ‘rtoq  T oshev?  Borib  turgan  jin o - 

ya t-k u   bu!

84


D ad am   b u tu n lay   dovdirab  qoldi.

—  N im a   g u n o h   q ildim ,  u k am ,  —  dedi  D alavoy- 

ga.  —  Aybim   b o ‘lsa  ayting,  ben av o tm an .

—  T ag‘in  o ‘zini  goMlikka  soladi-ya!  —  D alavoy  tishi 

orasidan  ch irt  etib  tu p u rd i.  —  Ruxsatingiz  borm i?  — 

dedi  ovozi  tem ird ek  jaranglab.

—  N im aga?  —  D adam   m ad ad   kutgandek  endi 

m eh m o n g a  yuzlandi.  —  N im aga  ruxsat  olishim   kerak, 

o ‘rtoq  T oship?

—  D araxt  kesishga!  —  D alavoy  shiddat  bilan  o tdan 

sakrab  tushdi.  —  Q ani  q o g ‘ozingiz?

—  Q a n a q a   q o g ‘oz?  —  D adam   goh  D alavoyga,  goh 

p o c h a -p o ‘stinli  m eh m o n g a  jav d irab   q aray  boshladi.  — 

Axir...  A xir  bu  o ‘zim n in g   to m o rq am d ag i  d araxt-ku. 

M ana  qarang,  qurib  qolgan.  —  U  gapining  rostligini 

isbotlash  u c h u n   bilakdek  shoxni  m axsi-kalishli  oyog‘i 

bilan  b ir  tep g an   e d i,  qars  etib  sindi.  —  K o‘rdingizm i, 

qurib  qolgan.  K uzda  kesib  olm o q ch i  e d im u ,  vaqt 

boMmadi.  —  U   b o y ad an   beri  b u rn in i  tortib  turgan 

akam ga  d ash n o m   berdi.  —  N ega  anqayib  turibsan?  Bor 

oyingga  ayt,  ch o y   q o ‘ysin,  m eh m o n la r  keldi,  degin.

A kam   ikkalam iz  tizzagacha  qorga  b o tib ,  o ld in m a- 

ketin  uyga  yugurdik.  G urji  kuchugim   ham   q o rda 

ko ‘m ilgancha  k e tim iz d a n   chopdi.  O yim   h a m o n   isitm a- 

lab  yotgan  kichik  akam n in g   boshida  m u n g layib  o ‘tir- 

gan  ekan.

—  Oyi,  D alavoy  keldi!  —  dedi  akam   hovliqib.

O yim   sakrab  o ‘rn idan  turib  ketdi.

—  Voy  sh o ‘rim!  E rtalabdan  buyon  o ‘ng  qovog‘im 

uchayotgan  edi-ya.  Bu  k o ‘rgulik  ham   b o r  ekan.

U   birpasda  h u jradan  tu rshak,  jiyda,  ikkita  zog‘ora 

olib  chiqdi.  S andal  ustiga  yam oq  dastu rx o n   yozdi.

Z u m   o ‘tm ay   uyga  rangi  o ‘chgan  d a d a m ,  ketidan 

D alavoy  bilan  p o c h a -p o ‘stinli  m eh m o n   kirib  kelishdi. 

O yim   D alavoyga  peshvoz  chiqdi.

—  K eling,  opovsi,  yaxshi  y u rib sizm i,  kelinim  

yaxshim ilar?  —  dedi  ovozi  titrab.  —  Kiraveringlar. 

Y o‘q,  y o ‘q,  piym angizni  y echm ang,  uy  sovuq.

D alavoy  piym asining  q o rin i  qoq q an   b o ‘ld i-d a ,  kigiz 

ustidan  yurib,  sandal  chetiga  bordi.85

—  H o z ir  c h o y   q a y n a y d i,  o ‘rgi!ay!  —  O n a m  

tashqariga  chiqib  ketayotgan  edi,  D alavoy  to ‘xtatdi.

—  O vora  b o ‘lm ang,  biz  ketam iz,  —  u  akam ga  y u z ­

landi.  —  S iy o h -ru ch k an g   borm i?

A kam   to k ch a d a n   siy o h d o n ,  «qurbaqa»  peroli  ru ch - 

ka  oldi.

—  N im a   qilyapsiz,  aylanay?  —  o y im ning  rangi 

dokadek  oqarib  ketdi.

—  0 ‘ynayapm an!  —  D alavoy  piym asining  qori 

bilan  sandal  chetidagi  k o ‘rpachaga  c h o ‘kkaladi.  — 

K o‘rib  turibsiz-ku,  nim a  qilm oqchiligim ni!  —  U  o sto - 

nada  tu rg an ch a,  papiros  chekib,  uy  ichini  jirk a n ib ro q  

to m o sh a  qilayotgan  p o c h a -p o ‘stinli  m eh m o n g a   q a ra ­

d i.—  0 ‘zim   yozaveraym i?

M e h m o n   «m a'qul»  d eg andek  bosh  irg‘ab  q o ‘ydi.

D alavoy  ch arm   p altosining  ich  c h o ‘n tagidan  qog‘oz 

oldi.  R uchkani  siyohdonga  botirgan  e d i,  qirs  etgan 

ovoz  chiqdi.  U   ja h l  bilan  yana  botirdi.  Peroga  siyoh 

o ‘m iga  m uz  ilashib  chiqdi.

—  Q an aq a  o ‘quvchisan,  o ‘zi?  —  D alavoy  sarg‘ish 

qoshini  ch im irib ,  akam ga  qaradi.  —  Siyohing  m uzlab 

qopti-ku.

T o ‘satdan  oyim   yig‘lab  yubordi.

—  N im a  qilaylik,  o ‘rgilay,  —  dedi  iltijo  bilan.  — 

Sovuqni  ko ‘rm aysizm i?  M anavinisi  uch  k u n d a n   buyon 

ol  ket,  ol  q o ‘y  boMib  yotibdi.  —  U   sandal  c h e tid a   y o t­

gan  kichik  akam ga  im o  qildi.  —  B olaginam dan  ayrilib 

qolam an  shekilli.

D alavoy  ru chkani  yana  m uzlagan  siyohdonga  b o tir­

gan  edi,  o n a m   uning  q o ‘liga  yopishdi.

—  Y ozm ang, jo n   ukam ,  yozm ang,  rahm ingiz  kelsin.

D alavoy  ijirg‘an ib ,  q o ‘lini  siltab  to rtd i.  K ulrang

k o ‘zlari  qisilib  ketdi.

—  T orting  qoMingizni!  —  dedi  sh iddat  bilan.

—  H o ‘v!  —  d ad am n in g   tahdidli  ovozini  eshitib, 

burilib  qaradi m u  q o ‘rqib  ketdim .  U n in g   yuzida  boyagi 

yalin ch o q   ifodadan  asar  ham   q o lm ag an ,  k o ‘zi  g ‘azab- 

d an   c h a q n a r  edi.

—  H o ‘v,  olifta!  —  dedi  yana  o ‘sha  tah d id li  o h an g - 

da.  —  T u r  o ‘rningdan!  X udo  b o ‘lsangam   piym angni86

yech.  —  U  

b ir  h atlashda  D alavoyning  tepasiga  kel­

d i.—  Y ech  d eyapm an.  T iq  oyog‘ingni  tanchaga!  Tiqib 

к о ‘г,  o ‘tirib   k o ‘r  Ь1фа5!

D alavoy  beixtiyor  o ‘rn idan  turib  ketdi.  Esankirab 

qolgan  m eh m o n g a  b id ir-b id ir  qilib  gapira  boshladi:

—  E sh itdingiz,  o ‘rtoq  Toshev?  G u v o h   b o ‘lasiz! 

X izm at  b u rch im n i  b ajarayotganim da  haq o rat  qildi. 

A ktga  shuniyam   q o ‘sham iz.

—  D araxtni  k atta  xolang  ekib  q o ‘yganm as!  — 

D a d a m n in g   m o ‘ylovi  titra y   b o sh la d i. 

U   q a ttiq  

g ‘a z a b la n sa , 

m o ‘ylovi 

titra b  

k e ta rd i. 

— 

Q a n i, tu yog‘ingni  shiqillat!  —  dedi  tah d id   bilan.

—  N im a ,  urm oqchim isan!  —  D alavoy  kulrang 

k o ‘zlarini  yiltiratib,  g ‘azabnok  pichirladi.  —  Q ani 

c h e rtib   ko ‘rchi.  Y etti  pushtingni  quritib  yuboram an!

—  Y o‘qol  deyapm an!  —  Endi  d ad am n in g   b u tun 

vujudi  titrab   ketdi.

—  E shitdingiz-a,  o ‘rtoq  T oshev?  Bu  gapniyam  

e s h itd in g iz -a ?   —  D alavoy  e sh ik   to m o n   tisarilib  

b o rark an ,  m eh m o n g a  qarab,  gapini  tasdiqlatib  oldi.  — 

Y ozam iz,  h am m asini  yozam iz!

O n a m   iltijo  bilan  D alavoyning  yelkasiga  osildi.

—  Jo n   ukam ,  k echiring, jo n   ukam!  Iloyo  m artab a n - 

giz  b u n d a n   h am   ulug‘  b o ‘lsin!

D alavoy  b ir  siltab  uning  kaftini  yelkasidan  olib 

tashladi.  O n am   en d i  p o c h a -p o ‘stinli  kishiga  yolbora 

boshladi.

—  Jo n   xo ‘jay in ,  k o ‘nglingizga  olm ang,  adasi  bil- 

m asdan  gapirib  yubordilar.

—  Y alinm a  deyapm an!  —  dad am   shu n d ay   hayqirdi- 

ki,  m uz  bosgan  derazalar  zirillab  ketdi.  B oyadan  beri 

k o ‘zini  o ch o lm ay   yotgan  kichkina  akam   olazarak 

b o ‘lib,  atrofga javdiray  boshladi.

—  O yi,  suv,  —  dedi  ovozi  xirillab.

T ashqarida  tu y o q larn in g   b o ‘g ‘iq  dukiri  eshitildi.  Uy 

ichi  o ‘lik  ch iq q an d ek   jim jit  boMib  qoldi.  D adam  

h a m o n   m o ‘ylovi  uch g an ch a  pishqirib  nafas  olib,  uy 

o ‘rtasida  tu ra r,  oyim   ostonaga  o ‘tirib  qolgan,  katta 

akam   deraza  oldida  tu rg an ch a  tash q arin i  to m o sh a 

qilardi.  Beshik  g 'ich irla b ,  ukam   g ‘ingshiy  boshladi. 

Biroq  o n a m   o ‘m id a n   turm adi.

8 7


—  Y om on  ish  b o ‘ldi,  —  dedi  sekin.  —  E ndi  sudga 

beradi.


D adam   uy  o ‘rtasida  anch ag ach a  q o tib   tu rd i-d a , 

indam ay  chiqib  ketdi.  Bir  o zd an   keyin  to m o rq a  

to m o n d a n   b o ltan in g   qarsillagan  ovozi  keldi.

Q ayrag‘o ch n in g   c h o ‘g‘i  h am   o ‘riknikiga  o ‘xshagan 

b alan d   boMarkan.  Sandal  isishi  bilan jo n   kirib,  yuzim iz 

qizarib  qoldi.  Faqat  d ad am n in g   qovog‘i  ochilm adi. 

O n am   akam n in g   boshidan  jilm as,  nuqul  x o ‘rsinar, 

«o‘zing asra»,  deb  q o ‘yardi.  K echki  ovqatni  o p am   qildi. 

Q o ro n g ‘i  tu sh g an d an   keyin  akam n in g   ahvoli  ogNrlash- 

di.  U  endi  alahlam as,  havo  y etishm ayotgandek  qisqa- 

qisqa  nafas  olar,  d a m -b a d a m   c h o ‘c h ib   tu sh a r  edi. 

O nam   unsiz  y u m -y u m   yigllar,  dadam ga  iltijoli  te rm i- 

lardi.  Oxiri  b o ‘lm adi.  D adam   eski  ch o p o n in i  kiydi, 

boshiga  telpagini  bostirdi.  O yim   qayoqqa  degandek 

q aragan  edi,  qisqagina  qilib:

—  Achinskaga!  —  dedi.

—  K elm aydi.  —  O n am   zorlanib  bosh  chayqadi.  — 

Y arim   kech ad a  q o r  kechib  kelarm idi?

D adam   eshikni  qarsillatib  yopgancha  chiqib  ketdi. 

U y  ichiga  yurakni  sirqiratuvchi  su k u n a t  c h o ‘kdi. 

H ujradagi  soat  chiqillaydi,  akam n in g   qisqa-qisqa  nafas 

olishi  eshitiladi.  D erazaga  qu ru q   q o r  u c h q u n lari  ziril­

lab  uriladi.  Allaqaysi  teshikdan  huvillab  sovuq  kiradi. 

Issiq  sandal  elitdi  shekilli,  uxlab  q o p m an .  Bir  m ahal 

tash q a rid a   itn in g   akillashi,  d a d a m n in g   «yot»  deb 

baqirishidan  uyg‘o n ib   ketdim .  K im dir  yo ‘lak d a  gursil- 

latib  yer  tep in d i.  O g‘zidan  bug‘  chiqib  tu rgan  dad am  

kirib  keldi.  K etidan  uzun  shinel  kiygan,  q u lo g in i  sh a rf 

bilan  o ‘rab  olgan  A chinska  kirdi.  O q  xalati  b o lm a s a  

h am ,  k o ‘zoynagidan  tan id im .  D ad am n in g   m o ‘ylovi, 

d o k to m in g   qoshi  q o rd an   o p p o q   b o ‘lib  ketgan  edi.

O yim   darrov  o ‘rn idan  turdi.  Salom   berdi.  A chinska 

shinelini  yechib,  yelkasiga  q o ‘ngan  q o rn i  kavshandoz- 

ga  qoqdi.  Q ulog‘ini  o ‘rab  olgan  sharfni  yechgan  edi, 

o p p o q   siyrak  sochlari  peshonasiga  yoyilib  tushdi.

—  N astoyashiy  Sibir!  —  dedi  negadir  jilm ayib. 

S andal  chetiga  c h o ‘kkalab  q o ‘lini  tan ch ag a  tiqdi. 

D ad am n in g   q o ‘lida  kichkina  c h a m a d o n   borligini  endi
Download 2.05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling