«алакбар хожиакбар-кахрамон» Мукобил машина трактор паркининг


Download 63.5 Kb.
Sana15.12.2020
Hajmi63.5 Kb.

«АЛАКБАР ХОЖИАКБАР-КАХРАМОН»

Мукобил машина трактор паркининг

Шеробод - 2007 йил
М у н д а р и ж а  1. Мукобил машина трактор парки хакида кискача маълумот
  1. Лойиханинг асосий мазмуни
  1. Лойихани молиялаштириш
  1. Бозор шароитининг тахлили
  1. Ташкилий режа
  1. Молиявий натижа ва карз маблагининг кайтарилиши
  1. Хулоса-1-

1. МУКОБИЛ МАШИНА ТРАКТОР ПАРКИ ХАКИДА КИСКАЧА

МАЪЛУМОТ

«АЛАКБАР ХОЖИАКБАР-КАХРАМОН» мукобил машина трактор парки Сухондарё вилояти Шеробод тумани Хокимининг 2005 йил 27 апрелдаги № 547 сонли карорига асосан руйхатга олинган .

Рахбари: Зиёкулов Н

МАНЗИЛГОХИ: Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Таллашкон» фермерлар уюшмасида жойлашган.


Низом бўйича фаолият турлари куйидагилардан иборат:БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ :
Фермер хўжалиги хисоб раками Шеробод туманидаги АТ « Пахта банк» банкида очилган.

Х.р: 20208000704389269001

Мфо :00337

ИНН:204982266II . ЛОЙИХАНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
«АЛАКБАР ХОЖИАКБАР-КАХРАМОН» мукобил машина трактор парки ихтиёрида сугориладиган 20 га ер майдони мавжуд булиб , шундан 20 гектарига хам сугориладиган кишлок хужалик махсулотларини етиштириш учун кулай имкониятларга эга .

Хозирги кунда мукобил машина трактор парки олдида турган асосий муаммоларидан бири кишлок хужалик техникалари ва эхтиет кисмлар етишмаслигидир . Бунинг окибатида фермер хўжалиги агротехник тадбирларни ўз вактида бажара олмаябди .

Фермер хўжалиги ушбу муаммони хал килиш максадида Дехкон фермерлар уюшмаси маблаги хисобидан 10 000 000 (ун миллион ) сум микдорида кредит маблаги олиб ушбу маблаг хисобига кишлок хỹжалиги техникалари (1. жадвал ) сотиб олишни режалаштирган .

Олинадиган кредит маблаги хисобига куйидаги кишлок хужалиги техникаси ва эхтиёт кисм сотиб олиш режалаштирган .

1. жадвал

минг сум хисобига

Номланиши

Тури

Сони

Суммаси

2

Эхтиёт кисмлар

Дона
10000,0
Жами10000,0-2-


Хужалик олинган кредит маблаги хисобига мавжуд ер майдониниг агротехник тадбирларни амалга ошириш учун кишлок хўжалиги техникасини сотиб олиб ўзининг техник базасини яратиб, туман МТП техникаларига мухтожлиги колмайди,бу эса етиштирилаётган махсулотлар таннархининг ўз-ўзидан камайиб кетишига олиб келади.
III . ЛОЙИХАНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ РЕЖАСИ
Ушбу лойиханинг умумий киймати 10 000 000 (ун миллион ) сум кредит маблаги хисобида амалга оширилади.

2. жадвалТ/р

Лойихани молиялаштириш

Минг сум

% хисобида

1

Мукобил машина трактор паркининг маблаги

-

-

2

Кредит маблаги

10000,0

100
Жами

10000,0

100IV . БОЗОР ШАРОИТИНИНГ ТАХЛИЛИ

Республикамиз хукуматининг фаолият кўрсатаётган ва янги ташкил килинаётган ширкат хўжаликларини хар томонлама кўллаб-кувватлаш сиёсати хозирги вактда айникса кишлок жойларида иктисодий инфраструктурани ишбилармон тадбиркорлар томонидан ташкиллаштирилиш, янги иш жойлар очиш хамда кўшимча махсулот ишлаб чикариш имкониятларини яратмокда .


Фермер хўжалиги уз техникаларидан фойдаланиш даврида харажатлар хисоботи .

3. жадвал

Т/р

Ерга ишлов бериш

Харажатлар (сўм хисобида )

Харажатлар

Иш хаки (сўм)

Ёкилги

Аморти

Зация


Техникани

Созлаш харажатлариМикдори

га


Нархи

Суммси
МТЗ-80

Трактор1

Ер хайдаш

172

56

150

20

200

400

467

2

Бароналаш молалаш

56

56

150

20

200

200

482
МТЗ 80 трактор ва Алтай


1

Чизел

112

56

150

350

100

100

332

2

Экиш

112

56

150

200

100

100

232

3

Култивация

37

37

150

200

100

100

182

4

Агат очиш

74

37

150

200

100

100

132

Ширкат хўжалиги ўз техникаларидан фойдаланганда 1 га ер майдонига ишлов бериш учун юкоридаги калькуляция асосида харажат килинади .-3-

Туман Машина Трактор Парки фермер хўжаликларига куйидаги тартибда техник хизмати кўрсатмокда .

4. жадвалТ/Р

Ерга ишлов бериш тури

Хизмат хаки (Сум)

1

Ер хайдаш

467

2

Барона молалаш

482

ТАККОСЛАШ КУРСАТКИЧЛАРИ

1га ер майдонига пахта етиштириш учун

5. жадвал

Т/р

Мукобил машина трактор парки ўзининг техникасидан фойдаланганда

Суммаси


Т/Р
МТП хизматидан фойдаланиш

Сумма

1

Ер хайдаш

8000

1

Ер хайдаш

25850

2

Бароналаш молалаш

8000

2

Бароналаш молалаш

14496

3

Экиш

4000

3

Экиш

7150

4

Культивация 6 марта х

(6х232)

1392


4

Культивация 6 марта х

(6х7150)

42900


5

Бошка техник харажат

3000

5

Бошка техник харажат

7100
ЖАМИ

23300
ЖАМИ

97496


Пахта махсулоти етиштириш
Хўжалик пахта экилган 10 га ер майдонининг хар гектаридан 30 центнер пахта олишни режалаштирмокда .Шундан куйидагича хосил олиш мумкин.

6. жадвал
т/р

Йиллар

Етиштириш хажми

Сотиш хажми


1

1 йилда

10 х 30 цен

300 цент

Фермер хўжалиги йил давомида пахта махсулотини етиштириш учун 1 гектар пахта майдонига куйидагича харажатларни килади.

7. жадвал


т/р
Харажатлар номи

Ўлчов бирлиги

Микдори

Нархи

Суммаси

1

Ерни мавсумга тайёрлаш

( шудгорлаш , бараналаш, молалаш )

МТП ёрдамида


Гектар

12

Культивация , экиш ва бошка агротех. Тад. ( уз техникаси хисобидан )

Гектар

1

23300

23300

2

Ўгитлар

Кг

500

200

100000

3

Бошка харажатлар йигим


172000

4

Уруг

Кг

65

500

32500
Жами


327800-4-


Хўжалик 1 га пахта майдонидан 30 центнер хосил олиш учун хар гектар майдонга 327800 сўм харажат килади , 10 га ер майдонидан 30,0 тонна пахта махсулоти етиштириш учун 3278,0 минг сўм харажат килади .

Хўжалик йил давомида етиштирилган 300 центнер пахтанининг хар 1 тоннасини 350000 сўмдан сотганда , хўжаликнинг пахта махсулоти сотишдан бир йиллик ялпи даромади 10500,0 минг сўмни ташкил килади.

Ушбу 10500,0 минг сўмлик пахта махсулоти етиштириш жараёнида хўжалик 3278,0 минг сўм сарф харажат килиб, олинадиган фойдаси 7222,0 минг сўмни ташкил килади.

V. ТАШКИЛИЙ РЕЖА
Лойиха молиялаштирилгандан сўнг хўжаликда мавжуд техникалар эхтиет кисмлар олиниб техникалар хисобига 5 та ишчи ўрин ташкил этилади ..Бу ўз-ўзидан олинган техникани бошкариш учун тракторчини ишга олинишини таказо килади .
Хўжалик рахбари ва ходимларининг иш хаклари куйидаги жадвалда кўрсатилган.

11. жадвалсумдаТ/р

Ходимларнинг вазифалари

Сони

Маош

Ойлик иш хаки

Йиллик иш хаки
Маъмурий бошкарув ва ИТХ

1

Рахбар

1

12000

12000

144000

2

Хисобчи

1

10000

10000

120000

3

Тракторчилар

2

10000

10000

240000

4

К/Х да мехнат килувчилар

12

8200

8200

1180800
Жами

161684800

6

Ижтимоий сугурта ажратмаси


628000
Жами


2312800


-6-VI. МОЛИЯВИЙ НАТИЖА ВА КАРЗ МАБЛАГИНИНГ КАЙТАРИЛИШИ

Минг сумда

Курсатгичлар

2007

2008

Жами
Сотиш хажми

10500,0

17640,0

28140
Таннарх

3278

6830

10108
Дастлабки фойда

7222

10810

18032
Иш хаки

1685

1685

5355
Ижт сугурта

628

628

1996
Давр харажатлари

278


278


568
Жами харажат

2591

2591

7773
Даромад

4631,0

8219,0

12850,0
Кредит фоизи тулови 20 %

444

197

641
Асосий кредит тулови

3000

7000

10000
Жами кредит тулови

3444

7197

10641,0
Хужалик ихтиёрида колган соф фойда

1187

1022,0

2209,0-7-


«АЛАКБАР ХОЖИАКБАР-КАХРАМОН» мукобил машина трактор паркининг кредит фоизлари ва асосий кредит маблагларининг кайтарилиш муддати

Кредит микдори 10000,0

Кредит муддати 12 ой

имтитёз даври 6 ой

Кайтариш муддати 12 ой

Минг сумда
Матн

2007

2008

Жами1 квартал

0

450

4502 квартал

0

250

2503 квартал

450

0

4504 квартал

450

0

450ЖАМИ 18 % йиллик тулов

900

700

1600Асосий кредитдан тулов

0

10000

100001 йилда жами тулов

900

10700

11600

VII. Х У Л О С А
Хулоса килиб айтганда , талаб килиб олинган 10 000 000 (ун миллион ) сум кредит ресурсларидан окилона фойдаланган холда , пахтачилик ва галлачиликда юкори хосилдорликка эришиб , белгиланган Давлат буюртмасини уз вактида ортиги билан бажариш кузда тутилган .

Шунингдек кишлок хужалиги техникаларига эхтиет кисмлар сотиб олиб , улардан унумли фойдаланиб мукобил машина трактор паркини иктисодий самарадорлигини оширишдан иборатдир .Мукобил машина трактор парки 2 йил мобайнида олинган 10 000 000 ( ун миллион) сум кредит маблагини тула тукис муддатидан олдин фоизи билан тулаб, мукобил машина трактор паркига уз фаолиятини 2209,0 минг сум сум фойда била якунлашига тулик ишонч билдиради .


«АЛАКБАР ХОЖИАКБАР-КАХРАМОН»фермер

хужалиги бошлиги: Н.Зиёкулов
Download 63.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling