Aleksandretta obrożna Psittacula krameri 07. 12 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.) Aleksandretta chińska


Download 119.34 Kb.
Pdf ko'rish
Sana05.12.2019
Hajmi119.34 Kb.

190                                                                                                          Kulon 20 (2015)

Aleksandretta obrożna Psittacula krameri

07.12 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)Aleksandretta chińska Psittacula derbiana 

11.09 – 1, Sarnowo gm. Kuczbork-Osada (Szczypiński P.)Rozella królewska Platycercus elegans

09-10.04 – 1, Warszawa (Głowacki P.)Dzięcioł duży x dzięcioł białoszyi Dendrocopos major x Dendrocopos syriacus

12.10 – 1, Orońsko (Malczyk P.)Gęś tybetańska x gęś sp. Anser indicus x anser sp.

02.03 – 1, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Wacławik P., Miciałkiewicz R.)

06.04 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł., Ślusarski K.)

Słowik szary x słowik rdzawy Luscinia luscinia x Luscinia megarhynchos

18.05 – 1, Spała, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)Obserwacje zweryfikowali i zestawili: Piotr Pagórski, Sławomir Chmielewski,

 

Artur Goławski, Andrzej Dombrowski

Marcin Łukaszewicz, Patryk Rowiński

SPRAWOZDANIE Z ZIMOWEGO MONITORINGU PTAKÓW 

NA OBIEKTACH WODNYCH NIZINY MAZOWIECKIEJ 

W STYCZNIU 2015 ROKU

W  dniach  17-25  I  (z  terminem  optymalnym  17-18  I)  2015  roku  przepro-

wadzono po raz kolejny liczenie ptaków zimujących w dolinach rzek oraz innych 

wytypowanych obiektach na Nizinie Mazowieckiej (Łukaszewicz et al. 2011, 2012, 

Łukaszewicz i Rowiński 2013, 2014). Celem akcji jest monitorowanie rozmieszczenia 

i liczebności populacji ptaków zimujących na Nizinie Mazowieckiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem ptaków wodnych. 

Badaniami objęto 16 rzek w różnych klasach wielkości. Obserwacje prowa-

dzono również w innych miejscach koncentracji ptaków wodnych, tj. w największych 

miastach regionu – Warszawie, Radomiu, Skierniewicach oraz na zbiornikach zaporo-

wych (Zb. Zegrzyński, Zb. Domaniów i Zb. Siczki). Łącznie skontrolowano 1117 km  

biegu rzek i zbiorników: Wisła (190 km), Bug (170 km), Pilica (140 km), Liwiec  

(105 km), Wkra (80 km), Narew (75 km), Radomka (65 km), Rawka (65 km), Bzu-

ra (55 km), Iłżanka (30 km), Zagożdżonka (25 km), Zwoleńka (25 km), Jeziorka  Kulon 20 (2015)                                                                                                                 191

(25 km), Drzewiczka (20 km), Mogielanka (10 km), Rykalanka (10 km) oraz Zbior-

nik Zegrzyński (20 km), Zbiornik Domaniów (5 km) i Zbiornik Siczki (2 km). Wisłę 

skontrolowano na odcinku pomiędzy Dęblinem a Płockiem wraz ze stawami w Wildze, 

Liwiec – ze stawami w Siedlcach, Pilicę – ze stawami w Gostomi, a Radomkę – ze 

stawami w Piastowie. We wschodniej części regionu sprawdzono wybrane obiekty 

w dolinie Mławki (stawy Rumoka i zalew Rudna). Utrzymano zbliżoną do lat po-

przednich długość kontrolowanych rzek. Nie zmieniły się również metody zbierania 

materiału i prezentacji wyników (Łukaszewicz  et al. 2011). W liczeniach wzięło 

udział łącznie 99 osób. Wyniki z wybranych kontrolowanych odcinków przekazano 

do centrali ogólnopolskiej akcji Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW), 

wchodzącego w skład Państwowego Monitoringu Środowiska – finansowanego i za-

rządzanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Sezon zimowy 2014/2015 był łagodny niemal w całym okresie, a średnie 

temperatury dla regionu wahały się pomiędzy +1

O

C a +5O

C. Zachmurzenie w okre-

sie badań było zmienne, od średniego do dużego, przelotne opady deszczu i śniegu 

występowały tylko lokalnie. Stan wód w Wiśle i jej dorzeczu układał się w strefie 

wody średniej. Stan wysoki był odnotowany tylko lokalnie na Pilicy i Radomce. Nie 

notowano stanów alarmowych na żadnej z rzek w regionie. Wykazano niewielkie 

wahania poziomu wód. Zlodzenia i innych zjawisk lodowych (np. lód brzegowy/

śryż) nie wykazano. 

W drugiej dekadzie stycznia 2015 roku stwierdzono zimowanie 99 gatunków 

ptaków (tab. 1 i 2) z łączną liczebnością ponad 94 tys. osobników. Do gatunku nie 

zaklasyfikowano 1,85% osobników, w tym większość stanowiły nieoznaczone mewy 

Larus spp. (dodatkowy podział to osobniki „duże” i „małe” nieoznaczone). Wykryto 

34 gatunki ptaków wodno-błotnych (tab. 1), z całkowitą liczebnością wynoszącą 

52128 os. Dominowała krzyżówka Anas platyrhynchos (81%), ponadto dosyć licznie 

występowały również: nurogęś Mergus merganser 2,7%, śmieszka Chroicocephalus ridibundus 2,7%, duże mewy nieoznaczone Larus spp. 2,5%, gągoł Bucephala clangula 

2,4%, łabędź niemy Cygnus olor 2%, kormoran Phalacrocorax carbo 1,7% oraz 

gęgawa Anser anser 1,5%. Największe zimowisko (Wisła) skupiało większość regio-

nalnej populacji mew. Stwierdzono tu 94% całkowitej liczebności śmieszki, 38,2% 

mewy siwej Larus canus oraz 31,9% dużych mew nieoznaczonych do gatunku. Ko-

ryto Wisły to także istotne miejsce występowania gęgawy (64,1%), nurogęsi (36%) 

oraz kormorana (26,3%). Na rzekach zachodniej części regionu stwierdzono 80,8% 

liczebności perkozka Tachybaptus ruficollis, 70,3% czapli białej Egretta alba, 59% 

zimowej populacji kormorana i zimorodka Alcedo atthis, ponad 50% czapli siwej 

Ardea cinerea oraz 43,7% osobników łabędzia niemego. Wschodnia część regionu 

koncentrowała znaczną część populacji takich gatunków jak: cyraneczka Anas crecca 

– 61,8%, mewa siwa – 61,2%, łabędź niemy – 37,4% oraz nurogęś – 37,2%. Łagodna 

zima i brak zlodzenia zbiorników w tym sezonie przyczynił się do istotnych koncen-

tracji ptaków na zbiorniku Zegrzyńskim, na którym obserwowano 50,6% regionalnej 

zimowej populacji gągoła. Warszawa pozostaje głównym zimowiskiem w regionie 

dla krzyżówki (21% liczebności) i łyski Fulica atra (83,2%). Liczebność mandarynki 


192                                                                                                          Kulon 20 (2015)

Aix galericulata utrzymuje się na poziomie blisko 100 ptaków. W stolicy stwierdzono 

również największe bogactwo gatunkowe (N=12) spośród objętych liczeniami miast na 

Mazowszu. Wśród rzadziej zimujących gatunków wodno-błotnych należy wymienić 

obserwacje: bernikla białolica Branta leucopsis – 7 os. w dolinie Wisły w okolicy 

Dęblina (M. Łukaszewicz), rożeniec Anas acuta – 1 samiec, rz. Pilica (K. Sieczak). 

W Warszawie stwierdzono również 3 os. karolinki Aix sponsa, jednak gatunek ten nie 

jest zaliczany do krajowej awifauny, ze statusem „pochodzący z niewoli, zawleczony 

lub introdukowany”.

Tab. 1. Liczebność ptaków wodnych zimujących w 2. dekadzie stycznia 2015 r. na Nizinie 

Mazowieckiej

Table 1. Numbers of waterbirds wintering in the Mazovian Lowland in the second decade of 

January 2015. (1) – Species, (2) – Vistula River, (3) – West, (4) – East, (5) – Warsaw, (6) – Radom,  

(7) – Skierniewice, (8) – Total, (9) – Dominance in %, (10) – Number of individuals, (11) – Number 

of speciesGatunek (1)

W

isła (190 km) (2)

zachód* (477 km) (3)

wschód** (450 km) (4)

W

arszawa*** (5)

Radom (6)

Skierniewice (7)

Razem (1

117 km) (8)

Udział (%) (9)

Cygnus olor 

163


447

383


28

2

1023 1,96Cygnus cygnus

8

1018

0,03


Branta leucopsis

7

70,01

Anser anser

514


46

242


802

1,54


Anser fabalis

11

29

22

0,04Anser albifrons

42

143

0,08


Anser spp.

3

30,01

Bucephala clangula

242


70

927


1239 2,38

Mergellus albellus

8

80,02

Mergus merganser

506


337

523


40

1406 2,70Mergus serrator

1

1<0,01

Aythya fuligula

1

62

9

0,02Anas strepera

1

12

4

0,01Anas penelope

9

31

13

0,02cd. tabeli na następnej stronie

Kulon 20 (2015)                                                                                                                 193

Anas platyrhynchos

5458 12121 11294 10936 1571

862 42242 81,04

Anas acuta

1

1<0,01

Anas crecca

17

3689

2

1440,28

Anas spp.

250


3

27

2800,54

Aix galericulata

98

980,19

Tachybaptus ruficollis

21

526

0,05


Podiceps cristatus

1

1<0,01

Rallus aquaticus

1

1<0,01

Gallinula chloropus

5

18

14

0,03Fulica atra

36

178214

0,41


Grus grus

14

418

0,03


Vanellus vanellus

2

11

4

0,01Chroicocephalus ridibundus

1310


1

82

1393 2,67Larus canus

153


2

245


400

0,77


Larus argentatus

17

2946

0,09


Larus cachinnans

14

2438

0,07


Larus marinus

4

40,01

Larus małe spp.

101


101

0,19


Larus duże spp.

423


38

866


1327 2,55

Ardea cinerea

56

11246

7

11

223


0,43

Ardea alba

9

262

37

0,07Phalacrocorax carbo

228


514

116


8

866


1,66

Alcedo atthis

5

2912

2

149

0,09


Aix sponsa

3

30,01

N os. ( 10 )

9437 13887 15053 11311 1575

865 52128 100,00

N gat. (+spp.) ( 11 )

22 (3) 24 (2) 25 (3)

12

4

3

34 (4)

-

D (%) ( 8 )

18,10 26,64 28,88 21,70 3,02

1,66 100,00

-

*) do wyników z części zachodniej regionu wliczono obserwacje ze Zbiornika Domaniów i Zbiornika 

Siczki 

*) results from the western part of the region include observations on Reservoirs Domaniów and Siczki**) do wyników z części wschodniej regionu wliczono obserwacje ze Zbiornika Zegrzyńskiego

**) results from the eastern part of the region include observations on Reservoir Zegrzyński

***) bez obserwacji z Wisły

***) without observations on the Vistula Rivercd. tabeli

194                                                                                                          Kulon 20 (2015)

Wśród gatunków „lądowych” stwierdzono obecność 65 taksonów (tab. 2.) 

z łączną liczebnością 41994 os. Najliczniej notowanymi gatunkami były czyż Spinus 

spinus (25,2% udziału w zgrupowaniu, Z=95,1 os./10 km) i kwiczoł Turdus pilaris 

(21,1% udziału w zgrupowaniu, Z=79,5 os./10 km). Do dominantów zaliczono także: 

bogatkę Parus major (6,5%), wronę siwą Corvus cornix (5,3%) i kawkę Corvus mone-

dula (5,3%). Średnie zagęszczenie osobników wyniosło 376,6 os./10 km. W tej grupie 

ptaków nie oznaczono do gatunku 0,08% całości zgrupowania. W zachodniej części 

regionu do gatunków dominujących zaliczono: czyża (30,5%), kwiczoła (24,8%) 

i bogatkę (6,1%); w części wschodniej – czyża (24,7%), kwiczoła (17,6%), kawkę 

(7,2%) i bogatkę (6,7%), natomiast w dolinie Wisły – wronę siwą (31,7%), kwiczoła 

(14,7%), bogatkę (8,2%) i modraszkę Cyanistes caeruleus (5,2%). 

Tab. 2. Liczebność ptaków lądowych zimujących w 2. dekadzie stycznia 2015 r.  w dolinach 

rzek Niziny Mazowieckiej

Table 2. Numbers of land birds wintering in river valleys of the Mazovian Lowland in the 

second decade of January 2015. (1) – Species, (2) – Vistula River, (3) – Rivers-west, (4) – Rivers-east, 

(5) – Total, (6) – Dominance in %, (7) – Density of  individuals per 10 km, (8) – Number of individuals, 

(9) – Number of speciesGatunek (1)

W

isła (190 km)  (2)

rzeki-zachód* (475 km) (3)

rzeki-wschód** (450 km) (4)

Razem (1

115 km) (5)

Udział (%) (6)

Zagęszczenie (os./10 km) (7)

Phasianus colchicus

12

10125

138


0,33

1,24


Perdix perdix

1

1136

48

0,110,43

Columba palumbus

 

1 

1

0,000,01

Streptopelia decaocto

8

67196

271


0,65

2,43


Circus cyaneus

 

2 

2

0,000,02

Accipiter nisus

4

209

33

0,080,30

Accipiter gentilis

2

1312

27

0,060,24

Haliaeetus albicilla

30

1231

73

0,170,65

Buteo lagopus

 

417

21

0,050,19

Buteo buteo

25

129184

338


0,80

3,03


cd. tabeli na następnej stronie

Kulon 20 (2015)                                                                                                                 195

Buteo sp.

 

 4

4

0,010,04

Asio otus

 

 1

1

0,000,01

Picus viridis

9

3720

66

0,160,59

Dryocopus martius

13

5747

117


0,28

1,05


Dendrocopos major

36

156107

299


0,71

2,68


Dendrocopos syriacus

1

 2

3

0,010,03

Dendrocopos medius

5

96

20

0,050,18

Dendrocopos minor

7

175

29

0,070,26

Falco tinnunculus

 

66

12

0,030,11

Falco columbarius

 

1 

1

0,000,01

Falco peregrinus

1

  

1

0,000,01

Lanius excubitor

1

2617

44

0,100,39

Garrulus glandarius

55

277186

518


1,23

4,65


Pica pica

82

306459

847


2,02

7,60


Corvus monedula

178


968

1068


2214

5,27


19,86

Corvus frugilegus

147


856

260


1263

3,01


11,33

Corvus corax

44

121310

475


1,13

4,26


Corvus corone

2

  

2

0,000,02

Corvus cornix

1454


265

529


2248

5,35


20,16

Passer domesticus

27

94400

521


1,24

4,67


Passer montanus

192


450

886


1528

3,64


13,70

Anthus pratensis

2

  

2

0,000,02

Motacilla alba

3

  

3

0,010,03

Fringilla coelebs

5

6933

107


0,25

0,96


Fringilla montifringilla

 

 10

10

0,020,09

Coccothraustes coccothraustes

9

11114

134


0,32

1,20


Pyrrhula pyrrhula

225


313

238


776

1,85


6,96

Chloris chloris

36

249245

530


1,26

4,75


Linaria cannabina

3

5442

99

0,240,89

Linaria flavirostris

 

620

26

0,060,23

Acanthis flammea

 

11

2

0,000,02

Carduelis carduelis

118


539

338


995

2,37


8,92

Spinus spinus

60

68663677

10603


25,25

95,09


Emberiza calandra

1

21718

236


0,56

2,12


Emberiza citrinella

99

1003907

2009


4,78

18,02


cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli 

196                                                                                                          Kulon 20 (2015)

Emberiza schoeniclus

3

297

39

0,090,35

Periparus ater

 

1213

25

0,060,22

Lophophanes cristatus

 

3025

55

0,130,49

Poecile palustris

25

9298

215


0,51

1,93


Poecile montanus

9

8046

135


0,32

1,21


Cyanistes caeruleus

237


650

308


1195

2,85


10,72

Parus major

377


1372

1000


2749

6,55


24,65

Panurus biarmicus

13

  

13

0,030,12

Phylloscopus collybita

 

1 

1

0,000,01

Aegithalos caudatus

148


341

184


673

1,60


6,04

Regulus regulus

27

8744

158


0,38

1,42


Bombycilla garrulus

30

324

66

0,160,59

Certhia familiaris

8

4712

67

0,160,60

Certhia brachydactyla

17

239

49

0,120,44

Certhia sp.

5

1610

31

0,070,28

Sitta europea

32

8821

141


0,34

1,26


Troglodytes troglodytes

28

24771

346


0,82

3,10


Sturnus vulgaris

 

20510

215


0,51

1,93


Erithacus rubecula

2

46

12

0,030,11

Turdus viscivorus

17

8116

114


0,27

1,02


Turdus merula

35

6929

133


0,32

1,19


Turdus pilaris

671


5576

2618


8865

21,11


79,51

N os. ( 8 )

4581

22516 14897 41994 100,00 376,63

N gat.(+spp.) ( 9 )

52 (1) 57 (1) 56 (2) 65 (2)

-

-

D (%) ( 6 )

10,91

53,62

35,47 100,00

-

-

 

*) do wyników z części zachodniej regionu wliczono obserwacje ze Zbiornika Domaniów*) results from the western part of the region include observations on Reservoirs Domaniów

**) do wyników z części wschodniej regionu wliczono obserwacje ze Zbiornika Zegrzyńskiego

**) results from the eastern part of the region include observations on Reservoir Zegrzyński

Wykazano zimowanie 8 gatunków szponiastych (tab. 2), co stanowiło 1,2% 

wszystkich gatunków „lądowych”. Spośród 73 bielików Haliaeetus albicilla 41,1% 

obserwowano w dolinie Wisły, a 80,9% myszołowów włochatych  Buteo lagopus 

wykazano we wschodniej części Mazowsza. Najliczniejszy – myszołów Buteo buteo 

stanowił 67,6% wszystkich spośród szponiastych i 0,8% całości zgrupowania. W dolinach  cd. tabeli 

Kulon 20 (2015)                                                                                                                 197

rzecznych zachodniej części obserwowano łącznie dwa zimujące błotniaki zbożowe Circus cyaneus, oba ptaki w szacie samica/młodociany obserwowano w dolinie Pilicy.

Do rzadziej zimujących gatunków należały pojawy: świergotek łąkowy Anthus pratensis – 2 pojedyncze osobniki w dolinie Wisły (Ł. Matyjasiak), pierwiosnek 

Phylloscopus collybita – 1 os. w dolinie Pilicy (Sz. Kielan), grzywacz  Columba 

palumbus – 1 os. w dolinie Pilicy (C. Iwańczuk) oraz pliszka siwa Motacilla alba 

– łącznie 3 os. w korycie Wisły (M. Łukaszewicz i Ł. Matyjasiak). W korycie Wisły 

obserwowano także sokoła wędrownego Falco peregrinus – 1 os. (M. Łukaszewicz), 

natomiast drzemlika Falco columbarius – 1 os. w dolinie Bzury (R. Kuropieska). 

W liczeniach udział wzięli: 

Adamiak  Robert, Antczak  Krzysztof,  Bączkowski  Marcin,  Bąk  Zbigniew, 

Bednarczyk Grzegorz, Boguszewska Jadwiga, Boguszewski Przemysław, Chmielewski 

Sławomir,  Chodkiewicz  Tomasz,  Cieśluk  Paweł,  Cmoch  Maciej,  Dmoch Adam, 

Dobrzańska Julia, Dombrowski Andrzej, Dziedzic Marcin, Dzierżanowski Tomasz, 

Elas Marek, Furdal Krzysztof, Giziński Sławomir, Goławski Artur, Grabowski Paweł, 

Grzębkowski Mateusz, Grzybowski Tomasz, Iwańczuk Cezary, Janus Weronika, Kajzer 

Krzysztof, Karpińska Oliwia, Kasjaniuk Sławomir, Kasprzykowski Zbigniew, Kielan 

Szymon, Klimaszewski Krzysztof, Koliński Artur, Kołaczek Leszek, Kozik Radosław, 

Królikowski Konrad, Kuropieska Rafał, Kurowski Mieczysław, Łukaszewicz Marcin, 

Maniakowski Michał, Matyjasiak Łukasz, Mazurek Jacek, Michałowski Dariusz, 

Mitrus  Cezary,  Molęda  Mariusz,  Murawski  Marek,  Mydlak  Jarosław,  Nowicka 

Małgorzata, Nowicki Mirosław, Obłoza Przemysław, Ociesa Bartłomiej, Olszewski 

Adam, Osojca-Krasiński Grzegorz, Oszkiel Stanisław, Parapura Agnieszka, Patryniak 

Rafał, Pietrasz Krzysztof, Poleszczuk-Tusińska Olga, Pstrokoński Paweł, Rejmer 

Marcin, Rowiński Oliwier, Rowiński Patryk, Różycki Andrzej, Sapieżko Ewelina, 

Sieczak Karol, Siuchno Marcin, Skrobiński Sergiusz, Słupek Błażej, Słupek Jacek, 

Słupek  Maciej,  Solaniuk  Sylwester,  Sosnowski  Saumel,  Stański  Tomasz,  Stępień 

Łukasz, Stolarz Przemysław, Strojny Barbara, Synowiecki Jarosław, Szafrański Adrian, 

Szczepankiewicz Ewa, Szulak Krzysztof, Świątek Marcin, Tabor Jacek, Tęcza Robert, 

Trębicki Łukasz, Turowski Michał, Turowski Stanisław, Tusiński Rafał, Twardowski 

Marek, Uchimiak Tomasz, Wacławik Paweł, Wardecki Łukasz, Wojewoda Agata, 

Wojnar Monika, Wołowik Michał, Woźniak Bartłomiej, Woźniak Krzysztof, Wólczyńska 

Dorota, Zawadzki Grzegorz, Zawadzki Jarosław, Żak Edyta.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom tegorocznych liczeń 

zachęcając do dalszego udziału w akcji. 

Dziękujemy  sponsorom  nagród  dla  uczestników  liczeń:  firmie  OX2  Wind 

Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepom internetowym: Przyrodnicze.pl, 

Lanius-book.pl i Ecotone.pl


198                                                                                                          Kulon 20 (2015)

Literatura

Łukaszewicz M., Kasprzykowski Z., Rowiński P. 2011. Sprawozdanie z akcji zimo-wego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2011 

roku. Kulon 16: 99-108.

Łukaszewicz M., Kasprzykowski Z., Rowiński P. 2012. Sprawozdanie z akcji zimo-wego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2012 

roku. Kulon 17: 143-151.

Łukaszewicz M., Rowiński P. 2013. Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2013 roku. Kulon 18: 157-165.

Łukaszewicz M., Rowiński P. 2014. Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2014 roku. Kulon 19: 188-196.

Adresy autorów:

Marcin  Łukaszewicz,  Mazowiecko-Świętokrzyskie  Towarzystwo  Ornitologiczne, 

ul. Radomska 7, 26-670 Pionki, e-mail: lukaszewicz-m@wp.pl

Patryk Rowiński, Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, ul. Nowoursyn-

owska 159, 02-776 Warszawa, e-mail: nuthatch@wp.pl

REPORT ON THE MONITORING OF BIRDS WINTERING ON WATER BODIES 

IN THE MAZOVIAN LOWLAND IN JANUARY 2015

Summary

During 17-25 January 2015, we conducted a successive count of birds wintering in river valleys 

and other selected objects in the Mazovian Lowland. The purpose of this action was monitoring the 

distribution and numbers of birds wintering in the Mazovian Lowland, with emphasis on waterbirds. 

The study covered 16 rivers of different size classes. Observations were also conducted in other places 

of the concentration of waterbirds – in Warsaw, Radom,  Skierniewice, and on dam reservoirs, such as 

Zegrzyński, Domaniów and Siczki. In total, 1117 km of river course and dam reservoirs were monitored. 

The winter season of 2014/2015 was mild, and mean temperatures of the region fluctuated between  +1

Oand +5O

C. The mean water level of the Vistula and its confluents was within the zone of average values. 

There was no ice cover. We noted the wintering of 99 bird species, with a total of over 94 thousand 

individuals. The dominant species was  the Mallard  Anas platyrhynchos (81%). Fairly numerous were 

also the Goosander Mergus merganser 2.7%, Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus 2.7%, large 

not indentified gulls Larus spp. 2.5%, Golden Eye Bucephala clangula 2.4%, Mute Swan Cygnus olor 

2%, Cormorant Phalacrocorax carbo 1.7% and Greylag Goose Anser anser 1.5%. Among land birds 

we recorded 65 taxa, with a total of 41 994 individuals. The most abundant species were represented 

by the Siskin  Spinus spinus (25.2%) and Fieldfare Turdus pilaris (21,1%). The dominant species also 

included the Great Tit Parus major (6.5%), Hooded Crow Corvus cornix (5.3%) and Jackdaw Corvus monedula (5.3%). The mean density was  376.6 individuals/10 km.

Key words: Mazovian Lowland, wintering birds, abundance.


Download 119.34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling