«Алгебра және анализ бастамалары» пәнінен қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларлар жинағы 11-сынып


Download 1.32 Mb.
bet1/11
Sana01.10.2020
Hajmi1.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11«Алгебра және анализ бастамалары» пәнінен қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларлар жинағы

11-сынып

(жаратылыстану-математикалық бағыт)

Нұр – Сұлтан, 2020


МАЗМҰНЫ


 1. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 4

Бөлім: «Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. 4

Анықталмаған интеграл қасиеттері» 4

Бөлім: «Интегралдау тәсілдері» 8

Бөлім: «Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл» 10

Бөлім: «Анықталған интегралдың геометриялық және 11

физикалық есептерді шығаруда қолданылуы» 11

Бөлім: «Бас жиын және таңдама» 18

Бөлім: «Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар» 19

Бөлім: «Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау» 25


 1. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 30

Бөлім: «n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері» 30

Бөлім: «Рационал көрсеткішті дәреже 35

Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру» 35

Бөлім: «Иррационал өрнектерді түрлендіру» 40

Бөлім: «Дәрежелік функция, оның қасиеттері мен графигі» 42

Бөлім: «Нақты көрсеткішті дәрежелік функцияның туындысы мен интегралы» 48

Бөлім: «Иррационал теңдеулер мен олардың жүйелері» 54

Бөлім: «Иррационал теңсіздіктер» 62 1. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 64

Бөлім: «Жорамал сандар. Комплекс сандар анықтамасы» 64

Бөлім: «Алгебралық түрдегі комплекс сандарға амалдар қолдану» 67

Бөлім: «Квадрат теңдеулердің комплекс түбірлері» 69

Бөлім: «Алгебраның негізгі теоремасы» 71

Бөлім: «Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі» 73

Бөлім: «Сан логарифмі және оның қасиеттері» 75

Бөлім: «Логарифмдік функция, оның қасиеттері және графигі» 78

Бөлім: «Көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы» 81

Бөлім: «Логарифмдік функцияның туындысы» 83

Бөлім: «Көрсеткіштік теңдеулер және олардың жүйелері» 84

Бөлім: «Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері» 86

Бөлім: «Көрсеткіштік теңсіздіктер» 88

Бөлім: «Логарифмдік теңсіздіктер» 90


 1. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 92

Бөлім: «Дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы мағлұмат» 92

Бөлім: «Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер» 93

Бөлім: «Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер» 96

  1. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім: «Алғашқы функция және анықталмаған интеграл.

Анықталмаған интеграл қасиеттері»Оқу мақсаты

    1. Алғашқы функция және анықталмаған интеграл анықтамаларын білу

    2. Анықталмаған интеграл қасиеттерін білу және қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Берілген функцияның алғашқы функциясының жалпы түрін жазады

 • Анықталмаған интеграл қасиеттерін қолданады

 • F(x) функциясы f(x) функцияның алғашқы функциясы болатынын көрсетеді

 • Графигі берілген нүкте арқылы өтетін функцияның алғашқы функциясын табады

 • Туындының графигі бойынша алғашқы функцияны анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану


Тапсырмалар

1.


 1. f(x) функцияның алғашқы функциясы F(x)-тің жалпы түрін жазыңыз. 1) f (x) 5x 4 x 1 2 ;

x

2) f (x) 2x 32 6x 1 ;x  5

 1. F(x) функциясы f(x) функцияның алғашқы функциясы болатынын көрсетіңіз.
 1. графигі А(х;у) нүктесі арқылы өтетін f(x) функцияның алғашқы функциясын табыңыз.

1) A2; 2; 2) A0; 0; 3) A1;1 .

Дескриптор: Білім алушы:

  • анықталмаған интегралдың қасиеттерін қолданады;

  • берілген функцияның алғашқы функциясының жалпы түрін жазады;

  • жалпы түрдегі функцияның туындысын тауып, алғашқы функция болатынын көрсетеді;

2.Туындының берілген графиктері бойынша F(x)-ті табыңыз.a)

b)


c)Дескриптор: Білім алушы:

 • графигі бойынша функцияны анықтайды;

 • анықталмаған интегралдың қасиеттерін қолданады;

 • туындының графигі бойынша F(x)-ті табады.

 • берілген нүкте координаталарын жалпы түрдегі алғашқы функцияға қойып тұрақтыны есептейді;

 • графигі берілген нүкте арқылы өтетін функцияның алғашқы функциясын табады.
3.

   1. f (x) d x 2 1 және


f (1)  2 берілген.
f (5) -ті табыңыз.

   1. x3 f (x)dx x5 4x3 x 1 берілген.

f (2) -ні табыңыз.

   1. f ' (x) 5x2 4x  1 және

f (1)  3 берілген.

f (3) -ті табыңыз.
Дескриптор: Білім алушы:

- анықталмаған интеграл қасиеттерін қолданады;

 • берілген шарт бойынша тұрақтыны есептейді;

 • ізделінді функцияны табады;

 • берілген нүктедегі функцияның мәнін есептейді.

Бөлім: «Алғашқы функция және анықталмаған интеграл.

Анықталмаған интеграл қасиеттері»

Оқу мақсаты

    1. Негізгі анықталмаған интегралдарды

     1. kdx kx C

n xn1

2. x dx n 1 C, n 1; 1. cos xdx sin x C;

 2. sin xdx cos x C ;

 3. dx tgx C ;

cos2 x

 1. dx ctgx C

sin 2 x

білу және оларды есептер шығаруда қолдануБағалау критерийі

Білім алушы

 • Дәрежелік функцияның анықталмаған интегралын есептейді

 • Тригонометриялық функциялардың анықталмаған интегралын есептейді

 • Негізгі анықталмаған интегралдарды есептеуде анықталмаған интеграл қасиеттерін қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Тапсырмалар
1.Анықталмаған интегралдарды есептеңіз:

i) 5x 4 6x3 2x 6dx ; ii) cos x 3 4dx ; iii) 2sin x1 dx .

   1cos3 x 4sin 3 x
Дескриптор: Білім алушы:

- анықталмаған интеграл қасиеттерін қолданады;

 • негізгі анықталмаған интегралдарды қолданады;

 • берілген интегралдарды есептейді.

2.


 1. і) cos2 x 1 cos2x дәрежені төмендету формуласын қолданып,

2

cos4 x 1 1 cos2x 1 1 cos4x болатынын көрсетіңіз.

4 2 8


іі) cos4 xdx анықталмаған интегралды есептеңіз.

 1. і) cos2 x sin 2 x 1 тригонометрияның негізгі формуласын және

sin 2 x 1 cos2x дәрежені төмендету формуласын қолданып,

2

cos4 2х sin 4 2x 1 1 1 cos8x болатынын көрсетіңіз.

4

іі) cos4 2x sin 4 2xdx анықталмаған интегралды есептеңіз.

Дескриптор: Білім алушы:

- дәрежені төмендету формуласын қолданады;

- теңдікті негіздейді;- анықталмаған интеграл қасиеттерін қолданады;

 • негізгі анықталмаған интегралдарды қолданады;

 • берілген интегралдарды есептейді.
3.

 1. A 2 4 dx және


B ctg 2 x dx интегралдарын есептеңіз.

sin 2 x

 1. A B  3x 5ctgx C3 болатынын көрсетіңіз, мұндағы С3 C1 C2 .


Дескриптор: Білім алушы:

  • анықталмаған интеграл қасиеттерін қолданады;

  • негізгі анықталмаған интегралдардың формулаларын қолданады;

 • берілген анықталмаған интегралдарды есептейді.

Бөлім: «Интегралдау тәсілдері»

Оқу мақсаты

11.3.1.4 Айнымалыны алмастыру әдісімен интегралды

есептеу


Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Айнымалыны алмастыру әдісін қолданады

 • Анықталмаған интеграл қасиеттерін қолданып, интегралды есептейді

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Тапсырмалар

1.


 1. 4  3x t арқылы белгілеп, dx 1 dt болатынын көрсетіңіз.

3

 1. алдыңғы i) бөліміндегі белгілеулерді қолданып, 4 3х5 dx интегралын есептеңіз.

Дескриптор: Білім алушы::

  • берілген белгілеуді қолданады;

  • теңдікті негіздейді;

  • айнымалыны алмастыру әдісін қолданады;

  • интегралды есептейді.
 1. Айнымалыны алмастыру әдісін қолданып интегралдарды есептеңіз:

  1. x 54 dx ; iv) cos6x cos4xdx ;

  2. sin4x 3dx ; v) sin 2x sin 5xdx ;

  3. sin 2 3xdx ; vi) 2х 3 dx ;

х2  3х 1

 1. sin xcos x 23 dx .

Дескриптор: Білім алушы:

  • анықталмаған интеграл қасиеттерін қолданады;

  • айнымалыны алмастыру әдісін қолданады;

  • интегралды есептейді.
Download 1.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling