Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya


Download 5.38 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/31
Sana01.03.2017
Hajmi5.38 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 
5.2.  Ikki  tekislik  orasidagi  burchak.  Uch  nuqtadan 
o’tgan  tekislik  tenglamasi.  Uch  tekislikning  bir 
nuqtada kesishishi.. Nuqtadan tekislikkacha bo’lgan 
masofa. 
 

 

 
 
 
VI 
Fazoda to’g’ri chiziq 12 

 
9
6.1.  To’g’ri  chiziqning  vector,  parametric,  kanonik  va 
umumiy  tenglamalari.  Ikki  nuqtadan  o’tuvchi 
to’g’ri  chiziq  tenglamalari  To’g’ri  chiziqlarni 
kesishishi va ular orasidagi burchak.  

 
 

 
     2 
 
 
VII  Ikkinchi tartibli chiziqlar va sirtlar 18 
7.1.  Ellips va uning xossalari. 


 
 

 
7.2.  Giperbola, parabola va ularning xossalari.  


 
7.3.  Aylanma va silindrik sirtlar. 


 
7.4.  Ellipsoid, giperboloid va paraboloid 


 
 
II. Joriy nazorat 
17 ball 
 
Shu jumladan:Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, 
hisobot, taqdimot) 
3 Ball 
 
Oraliq nazorat 
35 ball 
 
Shu jumladan:Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, 
hisobot, taqdimot) 
Ball 
 
Yakuniy nazorat 
30 ball 
 
Shu jumladan:Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, 
hisobot, taqdimot) 
6 ball 
 
jami 
38 
40 

84 
 
Mustaqil ta’lim topshiriqlari 
 
1.    Ikkita  tekislikning  o`zaro  vaziyatini  aniqlang.  Ikkinchi  tartibli  chiziqlarning  fokal 
xossalarini isbotlang.  
2. Ikkinchi  tartibli chiziqlar markazini aniqlash. Ikkinchi tartibli chiziq diametri va uning 
xossalari.  
3.  Ikkinchi  tartibli  sirtlarga  misol  keltiring.  Sfera  uchun  urinma  tekislik  tenglamasini 
tuzing.  
4. Ikkinchi tartibli chiziqlarning umumiy tenglamalari. Ikkinchi tartibli chiziq markazi.  
5. Markaziy va nomarkaziy chiziqlar. Ikkinchi tartibli chiziq va to`g’ri chiziqning o`zaro 
vaziyati.  
6.  Asimptotik  va  noassimptotik  yo`nalishlar.  Ikkinchi  tartibli  chiziqlarning  urinmasi. 
Maxsus yo`nalishlar.  
7. Ikkinchi tartbli chiziq diametri. qo`shma yo`nalishlar va qo`shma diametrlar.     
 
ANALITIK GEOMETRIYA VA CHIZIQLI ALGEBRA FANI BO’YICHA 
I-SEMESTRIDAGI 
REYTING NAZORATLARI GRAFIGI 
Ta’lim yo’nalishi: amaliy matematika va informatika.  
Umumiy o’quv soatlari -168, shundan ma’ruza 38 soat, amaliy.– 40 soat, labaratoriya – 6, 
mustaqil ish – 84 soat. 
 
Ishchi o’quv 
dasturidagi 
mavzular 
tartib 
raqami 
(qo’shimcha 
topshiriq 
mazmuni) 
Umumiy soat 
Baholash 
turi 
 
 
 
Nazorat 
shakli 
Bali 
 
 
Muddati 
(hafta ) 
 
 
 
 
M
a’
ru
za
 
A
m
al
iy 
m
as
h
g’
u
lot
 
lab
ar
at
or
iya
 
 
M
u
st
aq
il
 i
sh
 
Jam

Max

ball 
Sar. 
ball 
1 – modul. Determenantlar nazariyasi elementlari. Analitik geometriya asosiy tushunchalari. 

 
10
Vektorlar algebrasi 
1.1- 1,4,2.1-
2.2,3.1-3.4 
20 
 
20 
 

 
32 
 
74 
1-JB 
Yozma, 
og’zaki 
18 
 
8- hafta  
1.1 - 3.4 
1  modullar bo’yicha 
1-OB 
Og’zaki, 
yozma 
18 
 
8- hafta  
2 – modul. Tekislikda to’g’ri chiziqlar. Fazoda tekisliklar va  to’g’ri chiziq. Ikkinchi tartibli 
chiziqlar va sirtlar. 
4.1 – 4.2 
5.1 – 5.2 
6.1, 7.1-7.4 
18 
 
20 
 

 
52 
 
94 
2-JB 
Yozma, 
og’zaki 
17 
 
 
15–hafta  
4.1 - 7.4 
 2 modullar bo’yicha 
2-OB 
Og’zaki, 
yozma 
17 
15-hafta 
 
Joriy va oraliq nazoratlar jami bo’yicha 
70 
39 
 
1.1 – 7.4 
 
 
 
 
 
      YaB 
    Yozma,  
    og’zaki  
30 
 
jadval 
bo’yicha 
JAMI: 
38 
40 

84 
168  Jami ballar 
100 
55 
 
 
JNlar uchun ajratilgan maksimal ballning taqsimlanishi: (maks 35) 
 
№ 
 
35 
1-JB (18) 
2-JB (17) 

Dars jarayonida amaliy ishlarni bajara olishiga 
10 Joriy yozma ishlar 
10 Yozma uy vazifasi 
Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, hisobot, 
taqdimot)  
ONlar  uchun ajratilgan maksimal ballning taqsimlanishi: (maks 35) 
 
№ 
Oraliq yozma ishi 
35 
1-OB (18)  2-OB (17) 

Nazariy savol -1 
Nazariy savol-2 
3-misol 
4-misol 
Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, hisobot, 
taqdimot yoki yozma ish savoli)  
YaN  uchun ajratilgan maksimal ballning taqsimlanishi: (maks 30) 
 
№ 
Yakuniy yozma ish yoki og’zaki so’rov 
30 

Nazariy savol- 1 


Nazariy savol -2 


3-misol 


4-misol 


Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, hisobot, taqdimot yoki yozma 
ish savoli) 

 
ANALITIK GEOMETRIYA VA CHIZIQLI ALGEBRA FANI BO’YI  
bilimini baholash mezonlari 
1.  Nazoratlar turlari, soni va shakli 
№ 
Nazorat 
turi 
soni 
Nazorat shakli 
Maksimal 
ball 
Saralash 
ball 
O’tkazish 
vaqti 

 
11
 
JN 
ON 
YaN Og’zaki,yozma,test 
Og’zaki,yozma,test 
Yozma,og’zaki, test 
35 
35 
30 
 
55 
Jadval 
bo’yicha 
 
 
 
№ 
Darsda o’tilishi lozim bo’lgan asosiy mavzular  
Maru
za 
Amaliy 
mashg’ulot 
Labara
toriya 
Mustaq
il ish 
 
II -SEMESTR 
 
 
 
 

3  modul  Matritsa  va  chiziqli  tenglamalar 
sistemasi 

12 

22 
1.1.  Teskari matrisa tushunchasi. Matrisa rangi. Matrisa 
rangi haqidagi asosiy teorema. 
 

 

 
 
 
1.2.  Chiziqli  tenglamalar  sistemasining  asosiy  va 
kengaytirilgan matrisalari. Teng kuchli (ekvivalent) 
tenglamalar  sistemasi.  Birgalikda  va  birgalikda 
bo’lmagan chiziqli tenglamalar sistemalari. 


 
 
1.3.  Birgalikda  va  birgalikda  bo’lmagan  chiziqli 
tenglamalar 
sistemalari. 
Chiziqli 
tenglamalar 
sistemasini zinapoya usuliga keltirish. Gauss usuli. 


 
 
1.4.  Bir  jinsli  tenglamalar  sistemasi.  Yagona  yechinga 
ega  bo’lish  va  yechimga  ega  bo’lmaslik  shartlari. 
Kroneker-Kapelli 
teoremasi. 
Fundamental 
yechimlar.  
II 
Kompleks sonlar. 


 

2.1.  Kompleks sonlar ustida amallar. Kompleks sonlarni 
trigonometrik shakilga keltirish.   


 
 
2.2.  Kompleks sonlarni darajaga ko’tarish va n- darajali 
ildiz chiqarish.Birning ildizlari 


 
 
 
I. 
 Joriy nazorat 
17 ball 
 
Shu jumladan:Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, 
hisobot, taqdimot) 
3 ball  
III 
Chiziqli opratorlar. 16 
3.1.  Chiziqli akslantirishlar. Chiziqli opratorlar. Chiziqli 
opratorlar  to’plami.  Chiziqli  opratorlarni  berilgan 
bazisda ifodalash.  


 
 
3.2.  Chiziqli 
opratorlarning 
turli 
bazislardagi 
matritsalari orasidagi boglanish. 


 
 
3.3.  Chiziqli opratorlarning xos vector  va xos sonlari.  


 
 
IV  Kvadratik formalar. 

12 

22 
4.1.  Chizikli  formalar.  Bichizikli  formalar.  Polichizikli 
formalar.  Kvadratik  forma  matritsasi.  Kvadratik 
formani kanonik kurinishga keltirish. 


 
 
4.2.  Ikkinchi 
tartibli 
egri 
chiziqlar 
umumiy 
tenglamalarini kanonik ko’rinishga keltirish.  

 

 
 
 
 
4.3.  Markaziy 
chiziqning 
tenglamasini 
kanonik 
ko`rinishga keltirish..  


 
 

 
12
4.4.  Ikkinchi  tartibli  sirtlar  umumiy  tenglamalarini 
kanonik ko’rinishga keltirish. 


 
 
 
II. Joriy nazorat 
18 ball 
 
Shu jumladan:Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, 
hisobot, taqdimot) 
4 Ball 
 
Oraliq nazorat 
35 ball 
 
Shu jumladan:Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, 
hisobot, taqdimot) 
Ball 
 
Yakuniy nazorat 
30 ball 
 
Shu jumladan:Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, 
hisobot, taqdimot) 
6 ball 
 
jami 
26 
36 

68 
 
Mustaqil ta’lim topshiriqlari 
 
1.  Uchinchi va turtinchi tartibli tenglamalar Shturm teoremasi va uning tatbiklari. 
2.  Ko’phadlar  asosiy teorema. Ko’phadlar ildizi. Bezu teoremasi. Gorner sxemasi. Karrali 
ildizlar.   
3.  Ratsional koeffitsientli ko’phadlar. Haqiqiy koeffisientli kompleks o’zgaruvchili 
ko’phadlar. Keltirilmaydigan ko’phad turlari.  
4.  Rasional kasrlar. Rasional kasrni eng soda rasional kasrlar yig’indisiga yoyish haqidagi 
asosiy teorema.  
5.  Algebraik tuzilmalar: gruppa, xalka maydon. Gruppa, kism gruppa, normal buluvchi, 
faktor gruppalar. 
 
 
ANALITIK GEOMETRIYA VA CHIZIQLI ALGEBRA FANI BO’YICHA  
II-SEMESTRIDAGI 
REYTING NAZORATLARI GRAFIGI 
Ta’lim yo’nalishi: amaliy matematika va informatika.  
Umumiy o’quv soatlari -136, shundan ma’ruza 26 soat, amaliy – 36 soat, labaratoriya – 6, 
mustaqil ish –68 soat. 
 
 
Ishchi o’quv 
dasturidagi 
mavzular 
tartib raqami 
(qo’shimcha 
topshiriq 
mazmuni) 
Umumiy soat 
Baholash 
turi 
 
 
 
Nazorat 
shakli 
Bali 
 
 
Muddati 
(hafta ) 
 
 
 
 
M
a’
ruz

A
m
al
iy 
m
as
hg’
ul
ot
 
se
m
ina

 
M
us
ta
qi

is
h
 
Ja
m

Max. 
ball 
Sar. 
ball 
   1 – modul. Matritsa va chiziqli tenglamalar sistemasi. Kompleks sonlar. 
1.1- 1.5,  
2.1 – 2.2 
12 
 
16 
 

 
30 
 
60 
1-JB 
Yozma, 
og’zaki 
17 
 
8- hafta  
2 – modul.  Chiziqli opratorlar. Kvadratik formalar. 
3.1 – 3.3 
4.1 – 4.4 
14 
 
20 
 

 
38 
 
76 
2-JB 
Yozma, 
og’zaki 
18 
 
 
15–hafta  
1.1 - 4.4 
1 va 2 modullar bo’yicha 
1-OB 
Og’zaki, 
yozma 
35 
15-hafta 
 
Joriy va oraliq nazoratlar jami bo’yicha 
70 
39 
 

 
13
1.1 – 4.4 
 
 
 
 
 
      YaB 
    Yozma,  
    og’zaki  
30 
 
jadval 
bo’yicha 
JAMI: 
26 
36 

68 
136  Jami ballar 
100 
55 
 
 
JNlar uchun ajratilgan maksimal ballning taqsimlanishi: (maks 35) 
№ 
 
35 
1-JB (17)  2-JB (18) 

Dars jarayonida amaliy ishlarni bajara olishiga 
10 Joriy yozma ishlar 
10 Yozma uy vazifasi 
Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, hisobot, 
taqdimot)  
ONlar  uchun ajratilgan maksimal ballning taqsimlanishi: (maks 35) 
№ 
Oraliq yozma ishi 
35 
1-OB (35) 

Nazariy savol -1 Nazariy savol-2 3-misol 4-misol Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, hisobot, taqdimot yoki yozma 
ish savoli) 


 
YaN  uchun ajratilgan maksimal ballning taqsimlanishi: (maks 30) 
№ 
Yakuniy yozma ish yoki og’zaki so’rov 
30 

Nazariy savol- 1 


Nazariy savol -2 


3-misol 


4-misol 


Mustaqil ta’lim (referat, ijodiy ish, hisobot, taqdimot yoki yozma 
ish savoli) 

Analitik geometriya va chiziqli algebra fanidan talabalar 
bilimini baholash mezonlari 
 
 
1.  Nazoratlar turlari, soni va shakli 
№ 
Nazorat 
turi 
soni 
Nazorat shakli 
Maksimal 
ball 
Saralash 
ball 
O’tkazish 
vaqti 
 
JN 
ON 
YaN Og’zaki,yozma,test 
Og’zaki,yozma,test 
Yozma,og’zaki, test 
35 
35 
30 
 
55 
Jadval 
bo’yicha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M A’ R U Z A L A R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15
Mavzu 1.  2-tartibli determinantlar. Ikki nomalumli ikkita tenglamalr sistemasi. Kramer 
qoidasi.  
 
Ma`ruzaga reja-topshiriqlar 
Fan:  Analitik geometriya va chiziqli algebra 
O’quv soati: 2 soat (ma`ruza);  
O’quv mashg’uloti turi: ma`ruza; yangi bilimlarni mustahkamlash va o’rganish. 
Ma`ruza rejasi: 
1.  Ikkinchi tartibli determinantlarni  hisoblash. 
2.  Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda Kramer qoidasi. 
O’quv mashg’uloti maqsadi:  
O’quv fani to’g’risida umumiy ta`surotlar berish, analitik geometriya va chiziqli algebra va 
keyinchalik kasbiy faoliyatidagi roli. 
O’quv mashg’uloti vazifasi: 
 
O’rgatuvchi:  talabalarda  qabul  qilish  faoliyatini  tashkil  qilish,  yangi  materialni 
boshlang’ich  esda  qoldirish  va  anglash;  2-tartibli  determinantlar.  Ikki  nomalumli  ikkita 
tenglamalr  sistemasi.  Kramer  qoidasi  terminlari,  iboralarini  xarakterlovchi  elementlar; 
talabalarning  matematik  fikrlashini  rivojlantirish  muammoli  masalalarni  yechimini 
mahoratini  oshirish;  2-tartibli  determinantlarni  yechishda  matematik  simvollarning 
hususiyatlari bilan tanishtirish; 
 
Rivojlantiruvchi:  kitob  matni  bilan    ishlay  bilishligi  –  mag’zlarini  tanlab  olish,  tahlil 
qilish;  hulosa  chiqarish,  materialni  talabalarning  izlash  faoliyatini  stimullashtirish; 
hususiydan umumiy  holga  o’tish usuli  bilan tekshirish; tekshirish  natijalarini tahlil  qilib 
va  uni  umumlashtira  olishini  rivojlantirish;  analitik-sintetik  faoliyatning  mantiqiy 
fikrlashini qo’llash; talabalarning ijodiy mahoratini shakillantirish; 
 
Tarbiyalovchi: aktiv  faoliyatga, mustaqil  ishga  jalb qilish; guruhlarda  ishlash qoidalariga 
rioya  qila  olish;  fanni  o’rganishga  qiziqishni  rivojlantirish;    2-tartibli  determinantlarning 
matematik-komunikativ kursni  bir qismi sifatida tassavur berish; javobgarlik tuyg’ularini 
tarbiyalash, 
mehnatsevarlik, 
individual 
ishni 
jamoaviy 
ish 
bilan 
biriktirish, 
intizomlashtirish.  
O’qitish texnologiyasi:  
  O’qutish usullari: instruktaj; Ma`ruza, aqliy hujum, “Insert” texnikasi; 
  O’qitish shakillari: frontal; jamoaviy; 
  O’qitish vositalari: Ma`ruza matni; jadvallar, multimediya; 
  O’qitish sharoitlari: texnik jihozlashtirilgan auditoriya; 
  Baholash va monitoring: o’g’zaki savol-javob, blits-so’rov. 
Pedagogik masalalar: 
  Fanning masalalari va uning o’quv fanlar stemasidagi o’rni va roli bilan tanishtirish; 
  O’quv fanning tuzulmasi va tavsiya etiladigan o’quv-metodik dabiyotlarni tasvirlash; 
  Fan sohasida metodik va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish, baholash  shakli va 
muddatlari; 
  Fan  ma`ruzasi  paytida  o’qitish  jarayonini  tashkil  qilishning  umumiy  bosqichlarini 
xarakterlab berish va umumiy sxemasini tushuntirish. 
  O’qitish texnologiyasi rivojlanishi perspektivasini xarakterlab berish;   
O’quv faoliyati natijalari: 
  Fan ma`ruzasi masalalari, maqsadlari va nomlari shakillanadi; 
  Oily matematika doirasidagi yutuqlar yoritiladi; 

 
16
  Fan  sohasida  metodik  va  tashkiliy  xususiyatlari  hamda  baholash  shakli  va  muddatlari 
aytiladi  
  Fan  ma`ruzasida    o’qitish  jarayonini  tashkil  qilishning  umumiy  sxemasini  kengaytirib 
xatakterlab beradi; 
  Fanning  asosiy  ta`riflarini    beradi,  oily  matematika  fani  ma`ruzalarining  asosiy 
yo’nalishlari beriladi; 
  Nazariy bilimlarning to’liqligi, sistemaliyligi va harakatliyligi; 
  Amaliy mag’ulotlarni bajarishda o’rganilgan iboralarbilan ishlay olishligi; 
  1.2. Ma`ruzaning xronologik xaritasi 
 
        1 bosqich. O’quv mashg’ulotiga kirish  (10 daqiqa): 
 O’qituvchining  faoliyati:  tayyorgarlikni  tekshirish  (davomat,  konspektning  borligi;  o’ziga 
ishonch, aniqligi,); kerakli  materiallarni tarqatish  (konspekt, tarqatma  materiallar);  ma`ruzaning 
mavzusi va maqsadini bayon qilish; o’quv mashg’ulotning rajasi bilan tanishtirish; kalit iboralar 
va so’zlar, kategoriyalar; internet saytlari va adabiyotlar ro’yhati; o’quv natijalari  haqida aytish; 
 Talabalar faoliyati: o’quv joyini tayyorlash (talabalar borligi; tashqi ko’rinish; o’quv materiallar 
va  qo’llanmalar);  ma`ruzaning  mavzusi  va  maqsadi  bilan  tanishish;  o’quv  materialini  qabul 
qilishga tayyorgarlik ko’rish;  
 Shakillar, usular, uslublar: instruktaj; frontal so’rov; mustahkamlovchi so’rov. 
2 bosqich. Asosiy qism (60 daqiqa): 
 O’qituvchining  faoliyati:  mavzuga  kiritadi;  yangi  mavzuga  doir  o’tgan  fanlar  va 
mashg’ulotlarning  mavzularini  eslashga  chorlaydi;  ma`ruza  matnini  tarqatadi,  tanishishni  taklif 
etadi,  “Insert”  usuli  bilan  belgilar  qo’yishni  taklif  etadi;  birinchi  savol  bo’yicha  matn  o’qiladi; 
qo’shimcha o’quv materiallarini aytib boorish va tushuncha berish; natural obektlarni namnoyon 
qilish  va  izohlash; tushunarsiz savollarni aniqlash va tushintirish;  birinchi savol  bo’yicha  nazar 
(shunday qilib qolgan savollarga ham); 
 Talabalar  faoliyati:  yangi  mavzuda  doir  oldingi  mashg’ulotlarda  va  fanlarda  olgan  bilimlarni 
mustahkamlaydi,;  har  bir  kalit  ibora  va  terminlarni  eshitib,  yozib  borib,  konspekt  qilib  aytib 
borishadi; “Insert” usuli bilan belgilan o’qiydilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar va o’zaro; 
 Shakillar, usular, uslublar: frontav so’rov blits-so’rov; aqliy hujum, “Insert” texnikasi. 
Katalog: mexmat -> books -> III%20blok%20fanlari
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti differentsial tenglamalar kafedrasi
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti differentsial tenglamalar
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti

Download 5.38 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling