Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet24/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   48

O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  Ma’muriy  huquq  sohasi,  tamoyillari,  metodlari,  manbalari, 

boshqa huquq sohalari bilan o’zaro aloqadorligi to’g’risida bilimlarni shakllantirish 

Pedagogik vazifalar:  

1) Ma’muriy huquq sohasi 

haqida, davlat boshqaruvi 

to’g’risida to’liq ma’lumot berish 

2) Davlat boshqaruvining 

shakllari va usullari haqida 

tushuncha berish; 

3) Ma’muriy huquqburazlik va 

uning tarkibi haqida ma’lumot 

berish; 


4) Ma’muriy jazo va uni qo’llash 

tartibini tushuntirib berish 

O’quv faoliyati natijalari: 

1)  Ma’muriy  huquq  sohasi  haqida,  davlat  boshqaruvi 

to’g’risida gapirib beradilar. 

2) Davlat boshqaruvining shakllari va usullari haqida 

ma’lumot beradi. 

3) Ma’muriy huquqburazlik va uning tarkibi haqida gapirib 

beradi. 

4) Ma’muriy jazo va uni qo’llash tartibini tushuntiradi.    Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish    Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257


2.2. «Ma’muriy huquq asoslari» mavzusi bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining texnologik 

xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

Ta’lim beruvchi  

 

Ta’lim oluvchilar 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(10 daqiqa) 

1.1.  Uyga  berilgan  vazifani,  ya’ni  talabalar 

to’ldirib  kelgan  B/B/B  jadvalini  tekshiradi.  Bir 

necha ishni izohlaydi. 

1.2.  Mavzuning  nomi,  uning  maqsadi  va  o’quv 

faoliyati natijalari bilan tanishtiradi. 

1.3. O’quv mashg’ulotining o’tkazilish shakli va 

tartibi bilan tanishtiradi.  

Tinglaydilar.  

Mavzuning  nomi  va  rejasini 

daftarlariga yozadilar. 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 

aqliy  hujum  usulini  qo’llaydi.  Auditoriyaga  bir 

savol bilan  murojaat qiladi:  «Davlat boshqaruvi 

organlari»  deganda  nimani  tushunasiz?  Barcha 

taklif etilgan javoblarni doskaga yozib boradi. 

2.2.  Talabalar 

javoblarining  to’g’ri 

yoki 

noto’g’riligini  mashg’ulot  oxirida  tahlil  qilib, aniqlashlarini ta’kidlaydi. 

2.3. Rejaga tegishli  materiallar bilan tanishtirib, 

har bir savolni alohida yoritadi.   

 

  

 

  

 

 Tinglaydilar. 

Zarur ma’lumotlarni yozib 

oladi. 

3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi. 

3.2.  Mavzuni  umumlashtiradi,  yakunlovchi 

xulosalar qiladi. 

3.3.  Mashg’ulot  jarayonida  faol  ishtirok  etgan 

talabalarni 

alohida 


qayd 

qiladi. 


Boshqa 

talablarni ham faollikka undaydi.  

3.4.  Talabalarga  uchinchi  mavzu  bo’yicha 

tayanch 


konspektlarni 

tarqatadi 

(har 

bir 


talabaga). 

3.5.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi: 

berilgan  ma’lumot  asosida  4  tadan  savol  tuzib 

kelish  


Savollar beradilar. 

 

  

 

  

 

  

Vazifani yozib oladilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258


3-mavzu 

Fuqarolik huquqi asoslari 

 

3.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Ko’rgazmali ma’ruza 

 

 

Ma’ruza rejasi 

1.Fuqarolik huquqining predmeti 

2.  Ijtimoiy  munosabatlarni  tartibga  solishning  fuqarolik-

huquqiy usullari 

3. Fuqarolik huquqining tamoyillari va funksiyasi 

4. Fuqarolik huquqining tizimi 

 

O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  Fuqarolik  huquqi  tushunchasi,  tamoyillari,  tizimi,  bitimlar (shartnomalar) vorislik huquqi haqida nazariy bilimlarni shakllantirish va rivojlantirish 

Pedagogik vazifalar:  

1) Huquq sohasi-fuqarolik 

huquqining mazmun mohiyati, 

tamoyillari va tizimiga tushuncha 

berish 

2) Fuqarolik huquqida bitimlar va ularning turlari haqidagi 

bilimlarni shakllantirish 

3) Shartnoma tushunchasi, turlari 

va tuzish tartibi haqida ma’lumot 

berish; 

4) Vorislik huquqi haqida 

tushuncha berish 

O’quv faoliyati natijalari: 

1)  Huquq  sohasi  sifatida  fuqarolik  huquqining  mazmun-

mohiyatini,  tushunchasini,  tamoyillari  va  tizimini  gapirib 

beradi. 

2) Fuqarolik huquqida bitimlar va ularning turlarini 

tushuntirish.  

3) Shartnomaga ta’rif berish va uni tuzish tartibini so’zlab 

berish. 

4) Vorislik huquqi mohiyatini yoritib berish.    Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish    Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259


3.2. «Fuqarolik huquqi asoslari» mavzusi bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining texnologik 

xaritasi

 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

 

Ta’lim beruvchi 

 

Ta’lim oluvchilar

 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(15daqiqa) 

1.1.  Ma’ruza  mashg’ulotining  nomini,  maqsadi 

va kutilajak natijalarini e’lon qiladi. 

1.2.  Mavzuning  rejasida  qayd  etilgan  savollarni 

namoyish  qiladi  va  mavzuni  o’tilgan  o’quv 

mashg’ulot bilan mantiqan bog’laydi. 

1.3.  Mashg’ulot  jarayonida  talabalardan  faol 

ishtirok etishlarini ta’kidlab o’tadi.  

Tinglaydilar.  

 

 Mavzuni 

va 


rejani 

yozib 


oladilar. 

2. Asosiy 

bosqich 

(55 daqiqa) 

2.1.  Talabalarni  4  ta  kichik  guruhga  bo’ladi  va 

guruhlarda topshiriq bajarishlarini so’raydi. 

2.2.  Guruhlar  faoliyati  natijasini  talabalar 

ishtirokida  tahlil  qiladi.  Ushbu  mavzu  bo’yicha 

chuqurroq bilimlarga ega bo’lishlarini aytadi. 

2.3.  Rejaga  muvofiq  har  bir  savol  mazmunini 

alohida yoritib beradi. 

2.4.  Talabalarga  bir  qancha  savollar  bilan 

murojaat qiladi:  

Mulkiy 


munosabatlar 

deganda 


nimani 

tushunasiz? 

-  Shaxsiy  nomulkiy  munosabatlar  mohiyati 

tushunasiz? 

- Mulk huquqi nima? 

2.5.  Javoblarni  umumlashtiradi,  to’ldiradi  va 

bugungi  o’quv  mashg’ulotida  ushbu  savollarga 

kengroq javob olishlarini aytadi. 

2.6.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  tug’ilgan 

savollarga javob beradi.  

Guruhlarga bo’linadilar va 

topshiriqni bajarishga 

kirishadilar. 

 

  

Tinglaydilar. 

Zarur ma’lumotlarni yozib 

oladi. 


 

Savollarga javob beradilar, o’z 

fikrlarini bildiradilar. 

 

  

Tinglaydilar va zarur 

ma’lumotlarni yozib oladilar. 

 

Savollar beradilar. 3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1. Mavzuni umumlashtiradi, yakuniy xulosalar 

qiladi.  Mazkur  mavzu  bo’yicha  egallagan 

bilimlarning  dolzarbligi  va  ahamiyatini  alohida 

qayd  qiladi  hamda  kelajakda  ushbu  bilimlardan 

qayerlarda  foydalanishi  mumkinligi  haqida 

ma’lumot beradi. 

3.2. Mustaqil ishlash uchun vazifa beradi:  

1)  o’tilgan  mavzu  asosida  konseptual  jadval 

to’ldirib kelish 

2) to’rtinchi  mavzu  bo’yicha  ma’ruza  tayyorlab 

kelish  


Savollar beradilar. 

 

  

 

  

 

  

Vazifani yozib oladilar.  

 

 

 

 

 

 

 

260


4-mavzu 

Iste’molchilar huquqini himoya qilish asoslari 

 

4.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Axborotli ko’rgazmali ma’ruza 

 

 

Ma’ruza rejasi 

1.Iste’molchilar huquqini himoya qilish tushunchasi 

2.Iste’molchilar huquqlarini himoya qilishda oldi-

sotdi shartnomasining ayrim turlari 

3.Iste’molchilar huquqlarini davlat tomonidan 

himoya qilinishi 

 

O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  Iste’molchilar  huquqini  himoya  qilish  asoslar,  tamoyillari, metodlari, manbalri, boshqa sohalar bilan o’zaro aloqadorligi to’g’risidagi bilimlar. 

Pedagogik vazifalar:  

1) Iste’molchilar huquqini himoya 

qilish tushunchasi haqida to’liq 

tushuncha berish 

2) Iste’molchilar huquqini himoya 

qilishning shakllari haqida, 

usullari haqida tushuncha berish; 

3) Iste’molchilar huquqini himoya 

qilishning buzilishlari haqida 

ma’lumot berish 

O’quv faoliyati natijalari: 

1)  Iste’molchilar  huquqini  himoya  qilish  to’g’risida  gapirib 

beradilar. 

2) Iste’molchilar huquqini himoya qilishning shakllari 

haqida, usullari haqida ma’lumot beradi. 

3) Iste’molchilar huquqini himoya qilishning buzilishlari 

haqida ma’lumot beradi.    Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish    Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

261


4.2. « Iste’molchilar huquqini himoya qilish asoslari » mavzusi bo’yicha ma’ruza 

mashg’ulotining texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

 

Ta’lim beruvchi 

 

Ta’lim oluvchilar

 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(10 daqiqa) 

1.1.  Uyga  berilgan  vazifani,  ya’ni  talabalar 

to’ldirib  kelgan  B/B/B  jadvalini  tekshiradi.  Bir 

necha ishni izohlaydi. 

1.2.  Mavzuning  nomi,  uning  maqsadi  va  o’quv 

faoliyati natijalari bilan tanishtiradi. 

1.3. O’quv mashg’ulotining o’tkazilish shakli va 

tartibi bilan tanishtiradi.  

Tinglaydilar.  

Mavzuning  nomi  va  rejasini 

daftarlariga yozadilar. 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 

aqliy  hujum  usulini  qo’llaydi.  Auditoriyaga  bir 

savol  bilan  murojaat  qiladi:  «Iste’molchilar 

huquqini  himoya  qilish»  deganda  nimani 

tushunasiz?  Barcha  taklif  etilgan  javoblarni 

doskaga yozib boradi. 

2.2.  Talabalar 

javoblarining  to’g’ri 

yoki 


noto’g’riligini  mashg’ulot  oxirida  tahlil  qilib, 

aniqlashlarini ta’kidlaydi. 

2.3. Rejaga tegishli  materiallar bilan tanishtirib, 

har bir savolni alohida yoritadi.   

 

 

  

 

  

 

Tinglaydilar. Zarur ma’lumotlarni yozib 

oladi. 


3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi. 

3.2.  Mavzuni  umumlashtiradi,  yakunlovchi 

xulosalar qiladi. 

3.3.  Mashg’ulot  jarayonida  faol  ishtirok  etgan 

talabalarni 

alohida 


qayd 

qiladi. 


Boshqa 

talablarni ham faollikka undaydi.  

3.4.  Talabalarga  uchinchi  mavzu  bo’yicha 

tayanch 


konspektlarni 

tarqatadi 

(har 

bir 


talabaga). 

3.5.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi: 

berilgan  ma’lumot  asosida  4  tadan  savol  tuzib 

kelish  


Savollar beradilar. 

 

  

 

  

 

  

Vazifani yozib oladilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262


5-mavzu 

Mehnat huquqi asoslari 

 

5.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Axborotli ko’rgazmali ma’ruza  

 

Ma’ruza rejasi 

1.Mehnat huquqi tushunchasi, subyekti, manbalari 

2.Mehnat shartnomasi va kontrakt tushunchasi 

3.Mehnat muhofazasi va moddiy javobgarlik 

4. Ayrim toifadagi xodimlar mehnati 

O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  Mehnat  huquqi  sohasi,  tamoyillari,  metod,  manbalar,  boshqa 

sohalar bilan o’zaro aloqadorligi to’g’risida bilimni shakllantirish.  

Pedagogik vazifalar:  

1) Mehnat huquqi sohasi haqida 

to’liq ma’lumot berish 

2) Mehnat huquqi shakllari va 

usullari haqida tushuncha berish; 

3) Mehnat muhofazasi va moddiy 

javobgarlik haqida ma’lumot 

berish; 


4) Ayrim toifadagi xodimlar 

mehnatini tushuntirib berish; 

O’quv faoliyati natijalari: 

1) Mehnat huquqi sohasi haqida gapirib beradilar. 

2) Mehnat huquqi shakllari va usullari haqida tushuncha 

beradi. 


 

 

3) Mehnat muhofazasi va moddiy javobgarlik haqida ma’lumot beradi. 

4) Ayrim toifadagi xodimlar mehnatining amalga oshirishi 

haqida gapirib beradilar. 

 

   Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish 

   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

263


5.2. «Mehnat huquqi asoslari» mavzusi bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining texnologik 

xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

Ta’lim beruvchi  

 

Ta’lim oluvchilar 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(10 daqiqa) 

1.1.  Uyga  berilgan  vazifani,  ya’ni  talabalar 

to’ldirib  kelgan  B/B/B  jadvalini  tekshiradi.  Bir 

necha ishni izohlaydi. 

1.2.  Mavzuning  nomi,  uning  maqsadi  va  o’quv 

faoliyati natijalari bilan tanishtiradi. 

1.3. O’quv mashg’ulotining o’tkazilish shakli va 

tartibi bilan tanishtiradi.  

Tinglaydilar.  

Mavzuning  nomi  va  rejasini 

daftarlariga yozadilar. 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 

aqliy  hujum  usulini  qo’llaydi.  Auditoriyaga  bir 

savol  bilan  murojaat  qiladi:  «Mehnat  huquqi 

nima» deganda nimani tushunasiz? Barcha taklif 

etilgan javoblarni doskaga yozib boradi. 

2.2.  Talabalar 

javoblarining  to’g’ri 

yoki 

noto’g’riligini  mashg’ulot  oxirida  tahlil  qilib, aniqlashlarini ta’kidlaydi. 

2.3. Rejaga tegishli  materiallar bilan tanishtirib, 

har bir savolni alohida yoritadi.   

 

  

 

  

 

 Tinglaydilar. 

Zarur ma’lumotlarni yozib 

oladi. 

3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi. 

3.2.  Mavzuni  umumlashtiradi,  yakunlovchi 

xulosalar qiladi. 

3.3.  Mashg’ulot  jarayonida  faol  ishtirok  etgan 

talabalarni 

alohida 


qayd 

qiladi. 


Boshqa 

talablarni ham faollikka undaydi.  

3.4.  Talabalarga  uchinchi  mavzu  bo’yicha 

tayanch 


konspektlarni 

tarqatadi 

(har 

bir 


talabaga). 

3.5.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi: 

berilgan  ma’lumot  asosida  4  tadan  savol  tuzib 

kelish  


Savollar beradilar. 

 

  

 

  

 

  

Vazifani yozib oladilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264


6-mavzu 

Ekologiya huquqi asoslari 

 

6.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Axborotli ko’rgazmali ma’ruza 

 

 

Ma’ruza rejasi 

1. Ekologiya huquqi tushunchasi, mohiyati 

2. Ekologiya huquqida davlat boshqaruvi organlari 

            3.Tabiiy resurslarga nisbatan mulk huquqi 

4. Ekologiya sohasidagi huquqbuzarlik uchun 

javobgarlik 

O’quv mashg’ulotining maqsadi: Ekologiya huquqi sohasi, tamoyillari, metod, manbalar, boshqa 

sohalar bilan o’zaro aloqadorligi to’g’risida bilimni shakllantirish.  Pedagogik vazifalar:  

1) Ekologiya huquqi sohasi 

haqida to’liq ma’lumot berish 

2) Ekologiya huquqi shakllari 

haqida to’liq tushuncha berish; 

3) Ekologiya huquqida tabiiy 

resurslarga nisbatan mulk huquqi 

haqida ma’lumot berish; 

4) Ekologiya sohasidagi 

huquqbuzarlik uchun javobgarlik 

haqida tushuntirib berish; 

O’quv faoliyati natijalari: 

1) Ekologiya huquqi haqida gapirib beradilar. 

 

2) Ekologiya sohasi shakllari haqida tushuncha beradi.  

 

3) Ekologiya huquqida tabiiy resurslarhaqida ma’lumot beradi. 

 

4) Ekologiya sohasidagi huquqbuzarlik uchun javobgarlik haqida gapirib beradilar. 

 


Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 4.21 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling