Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

                                                                                   Alisher Navoiy nomidagi  

                                                                                    Samarqand Davlat Universiteti 

                                                                O’quv uslubiy  boshqarma boshlig’i 

                                                                                                    ___dots. E.Turumov  

                                                                                «_____»_____________2010 yil 

 

  

H U Q U Q U SH U N O S L I K  F A K U L ’ T E T I  

UMUMIY HUQUQSHUNOSLIK  KAFEDRASI 

 

 

HUQUQSHUNOSLIK. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

KONSTITUSIYASINI O’RGANISH 

 

ISHCHI DASTUR 

 

      MA’RUZA  -30                                                        MAKSIMAL BALL -100       SEMINAR- 32                                                           SARALASH BALL - 55 

      MUSTAQIL ISH - 52 

            JAMI-      124 

 

  

 

     Tuzuvchi:                                                                          dots. G’ulomov A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                           Ishchi dastur kafedraning 2010 yil  

                                                          28 avgustdagi №1 qarori bilan tasdiqlangan. 

   Kafedra mudiri:                                                                  dots. G’ulomov A. 

 

                                                            O’quv  Uslubiy Kengashning 2010 yil                                                          3  sentyabrdagi №1 qarori bilan tasdiqlangan. 

 

     Kengash raisi:                                                                   dots.Ibodullayev J                                             Ilmiy Kengashning 2010 yil   

                                                         3 sentyabrdagi №1 qarori bilan tasdiqlangan.  

28 


 

    Kengash raisi:                                                                dots.Umidullayev Sh. 

 

 

                 

SAMARQAND-2010 

 

  

 

  

 

  

 

  

№ 

                               Mavzular Ma’ruza  Seminar 

1.    Davlat va huquq haqida asosiy tushunchalar. 2.   Ma'muriy huquq asoslari. 3.   

Fuqorolik    huquqi asoslari 4.   Iste'molchilar huquqini himoya qilish asoslari 5.   

Mehnat      huquqi asoslari 6.   Ekologiya huquqi asoslari 7.   

Jinoyat    huquqi asoslari 8.   O’zbekiston          konstitutsiyasini            o’rganishning     

maqsad va vazifalari. Mustaqil  O’zbekistonning 1992 

yilgi  Konstitutsiyasi va uning  asosiy tamoyillari 9.   

O’zbekistonda    inson va fuqarolarning asosiy 

huquqlari, erkinliklari va burchlari.  10.  

O’zbekistonda    jamiyat    va    shaxs    

munosabatlarining    konstitutsiyaviy    belgilari. 11.  

O’zbekiston    Respublikasining     milliy-davlat    va    

ma’muriy – hududiy tuzilishi 12.  

O’zbekistonda     qonun    chiqarish     hokimiyatining 

amalga  oshirilishi    va    uning    konstitutsiyaviy       

asoslari. 13.  O’zbekiston     Respublikasi      Prezidenti      - davlat    

boshligi. 14.  O’zbekiston     Respublikasi     mahalliy     hokimiyat 

idoralari 15 O’zbekistonda     sud    hokimiyatining     

konstitutsiyaviy    asoslari Jami 30 

32 


 

29 


 

 

  

 

  

 

№ 

Ma'ruza   mavzularining mazmuni va nomlanishi. 

Soat  Adabiyotlar       Davlat va  huquq  haqida asosiy tushunchalar. 

1.  Davlat va huquq tushunchasi, mazmuni va mohiyati 

2.  Davlat va huquqning paydo bo’lishi. 

3.  Davlat va huquqning shakllari. 

4.  Huquq va axloqning o’zaro nisbati. 

 

 1, 12, 21, 23, 

25, 26, 27, 

38, 42      Ma'muriy huquq asoslari. 1.  Ma'muriy huquq tushunchasi. 

2.  Davlat boshqaruvi va uning tamoyillari. 

3.  Davlat boshqaruvining shakllari va usullari 

4.  Ma'muriy huquqbuzarlik va ma'muriy jazo. 

12, 26, 28, 41      Fuqarolik huquqi asoslari.  

1.  Fuqarolik huquqi tushunchasi, tamoyillari  va tizimi. 

2.  Fuqarolik huquqida bitimlar va ularning turlari. 

3.  Shartnoma tushunchasi, turlari va tuzig tartibi. 

4.  Vorislik  huquqi. 

12, 26, 29, 30, 31, 41      Iste'molchilar huquqini himoya qilish asoslari. 

1.  Iste'molchilarning huquqlarinig himoya qilish 

tushunchasi 

2.  Iste'molchilarning huquqlarinig ximoya qilishda oldi-

sotdi shartnomasining ayrim turlari 

3.  Iste'molchilarning huquqlarini davlat tomonidan himoya 

qilinishi. 

12, 26, 29, 30, 31, 41      Mehnat huquqi asoslari. 

1.  Mehnat huquqi tushunchasi, sub’yektlari, manbalari. 

2.  Mehnat shartnomasi va kontrakti tushunchasi. 

3.  Mehnat muxofazasi va moddiy javobgarlik. 

4.  Ayrim toifadagi xodimlar mehnati. 

12, 23, 26, 35, 41      Ekologiya huquqi 

1.  Ekologiya huquqi tushunchasi va uning mohiyati. 

2.  Ekologiya sohasida  davlat boshqaruvi organlari. 

3.  Tabiiy resurslarga nisbatan mulk huquqi. 

4.  Ekologiya sohasidagi huquqbuzarlik uchun javobgarlik. 

12, 23, 25, 26, 37, 41      Jinoyat huquqi asoslari. 

1.  Jinoyat huquqi tushunchasi, vazifalari. 

2.  Jinoyat belgilari, tarkibi. 

3.  Jinoiy javobgarlik. 

12, 23, 25, 26, 33, 41,42      O'zbekiston Konstitutsiyasini o'rganishning maqsad 

 

9.10,12,13,1 

30 


 

 

va vazifalari 

1.  Prezidentning 2001 yil 4 yanvardagi farmoyishi va 

uning ahamiyati. 

2.  O'quv kursining tushunchasi, maqsadi, vazifalari. 

3.  O'zbekistonning mustaqillikacha bo’lgan 

konstitutsiyaviy rivojlanish bosqichlari. 

4.  1992 yilgi O’zbekiston  Konstitutsiyasi qabul qilinishi 

va amalga kiritilishi.  

5.  O’zbekiston RespublikasiKonstitutsiyasining asosiy 

prinsiplari. 

 

 9,22,25,36,4

      O'zbekistonda inson va fuqoralarning asosiy                   

huquqlari, erkinliklari,  burchlari 

1.  O'zbekistonda shaxsning huquqiy holati tushunchasi. 

2.  Fuqarolik tushunchasi va O’zbekiston Respublikasida    

     fuqarolik. 

3.  Inson va fuqarolarning Konstitutsion huquqlari, 

erkinliklari,   

      Burchlari 

 12, 16, 25, 

36, 39 


10       O'zbekistonda jamiyat va shaxs munosabatlarining 

     konstitutsiyaviy asoslari. 

1.  O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzimining 

iqtisodiy negizlari . 

2.  Mulk tushunchasi va uning shakllari. 

3.  O’zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyatining 

Kostitutsiyaviy asoslari . 

 

12, 19, 25, 36, 39, 41 

 

 11 

O'zbekiston Respublikasining milliy-davlat va 

ma'muriy-hududiy tuzilishi. 

1. O'zbekiston Respublikasining milliy-davlat tuzilishi va 

uning asoslari. 

2. Mamuriy-hududiy tuzilish va uning prinsiplari. 

3. Ma'muriy hududiy tuzilish masalalarini hal qilish tartibi 

4. Qoraqalpog’iston Respublikasining konstitutsiyaviy 

maqomi.  

 12, 17, 19, 

25, 36, 39. 

40 

 

  

12 


 

 

O’zbekistonda     qonun    chiqarish     hokimiyatining amalga  oshirilishi    va    uning    

konstitutsiyaviy       asoslari. 

1.  Qonun chiqaruvchi hokimiyat va uni tashkil qilish 

tartibi. 

2.  Oliy Majlis palatalarining  konstitutsiyaviy huquqiy 

maqomi. 

3.  O'zbekistonda saylov  huquqi va tizimi. 

4.  Referendum va uni o’tkazish tartibi  hamda shartlari. 

 1, 12, 19, 22, 

25, 26, 36, 

39 


 

31 


 

 

13 O’zbekiston     Respublikasi      Prezidenti      - 

davlat    boshligi. 

1.  O'zbekiston Prezidenti-davlat boshlig’I sifatida 

2.  O'zbekiston Respublikasi.Prezidentining 

konstitutsiyaviy huquqiy maqomi. 

3.  Vazirlar Mahkamasi- O’zbekiston Respublikasining 

hukumati. 

4.  Vazirlar Mahkamasininig vazifalari. 

 1, 12, 17, 39, 

41 


 

14 


     O'zbekiston Respublikasida mahalliy hokimyat 

idoralari. 

1.  O'zbekiston Respublikasida mahalliy vakillik va ijroiya 

hokimiyati organlari tizimi. 

2.  Mahalliy davlat hokimiyat organlarining 

konstitutsiyaviy vazifalari. 

3.  Fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlarini  tuzish 

tartibi va vazifalari. 

 12, 19, 22, 

24, 25, 36, 

39, 40, 42. 

 

 15 

    O'zbekistonda sud hokimiyatinig konstitutsiyaviy 

     asoslari  

1.  O’zbekistonda sud hokimiyatining tashkil etilishi va 

vazifalari  

2.  Sud hokimiyati organlarining Konstitutsiyaviy  maqomi. 

3.  Sud hokimiyati organlarining tizimi va hududiy 

birliklarda tashkil etilishi. 

  12, 19, 22, 

25, 36, 39 

 

Jami 

30 


 

 


 

32 


 

№ 

Seminar mavzularining nomlanishi va mazmuni. 

 

soat  Adabiyotlar 

tartib 

raqami          Davlat va huquq hakidagi asosiy tushunchalar. 

1.   Davlatning kelib chiqishi haqidagi nazariyalar. 

2.   Davlatning mohiyati, belgilari va funksiyalari. 

3.   Huquq va uning kelib chiqishi hakidagi nazariyalar. 

4.   Huquq belgilari, mohiyati, funksiyalari. huquq tizimi. 

12, 19, 22, 25, 36, 39 

         Ma'muriy huquq asoslari. 1.    Ma'muriy huquq fani tushunchasi, predmeti, 

manbalaari   

      va tizimi. 

2.    Ma'muriy huquq me'yorlari va ma'muriy huquqiy   

       munosabatlar tushunchasi. 

3.    Davlat boshqaruvi organlari tushunchasi, turlari 

tizimi. 

4.    Ma'muriy huquqbuzarlik, ma'muriy jazo.Ma'muriy  

majburlov, uning xususiyatlari va turlari. 

1, 12, 21, 23, 25, 26, 27, 

38, 42 


        Fuqarolik huquqi asoslari. 

1.     Fuqarolik huquqi tushunchasi, prinsiplari, tizimi. 

2.     Fuqarolarning huquq va muomila layoqatlari. 

3.     Yuridik shaxslar, ularning vujudga kelishi va bekor 

bo'lishi.  

4.      Bitimlar va ularning turlari. Majburiyat huquqi 

5.      Mulk huquqi. Fuqarolik huquqiy javobgarlikning 

umumiy    tavsifi. 

12, 26, 28, 41        Iste'molchilarning huquqini himoya qilish asoslari. 

1.  Iste'molchilar huquqini qimoya qilish tushunchasi. 

2.  Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha 

qonun xujjatlari va xalqaro hujjatlar. 

3.  Iste'molchilarning tovar sifati haqida ma'lumot olish 

huquqi va sifati yoki sifati lozim darajada bo'lmagan 

tovarlar (ish xizmatlar)ni topshirish oqibatlari. 

4.  Iste'molchilarning huquqlarini davlat tomonidan 

himoya qilinishini ta'minlash va iste'molchilarga 

sifatsiz mahsulot sotganlik uchun jinoiy javobgarlik. 

12, 26, 29, 30, 31, 41 

       Mehnat huquqi asoslari. 1.  Mehnat huquqi tushunchasi, subyektlar, prinsiplari va 

manbalari. 

2.  Aholini ish bilan ta'minlash. Mehnat shartnomasini 

tuzish va bekor qilish asoslari. 

3.  Mehnat intizomi va mehnat muhofazasi. Mehnat 

nizolarini hal qilish tartibi. 

4.  Mehnat huquqida ish vaqti, dam olish vaqti, va ta'til. 

12, 26, 29, 30, 31, 41 

 

33 


Mehnatga haq to'lash. 

        Ekologiya huquqi asoslari. 1.  Ekologiya huquqi, uning predmeti va obyektlari. 

2.  Ekologik tizim va ekologik javobgarlik tushunchasi. 

3.  O’zbekiston Respublikasi fuqarolarining tabiatni 

muhofaza qilish sohasidagi huquq va majburiyatlari. 

4.  Atrof muhitni Xalqaro huquqiy muhofaza qilish. 

12, 23, 25, 26, 32, 41          Jinoyat huquqi asoslari. 

1.  Jinoyat huquqi tushunchasi, vazifasi, usullari va 

prinsiplari. 

2.  Jinoyatlarni tasniflash. Jinoiy huquqbuzarlik va 

jinoiy jazo. 

3.  Jinoyatda ishtirokchilik tushunchasi, uning turlari va 

shakllari. 

4.  Qilmishning jinoiyligini istisno qiladigan holatlar. 

12, 23, 25, 26, 37, 41 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganish maqsad va vazifalari. 

1. 


O’z.R. Prezidenti I.A.Karimovning 2001 yil 4 

yanvardagi farmoyishi va uning axamiyati. 

2. 

Konstitutsiyani o'rganish o’quv  kursining tushunchasi, predmeti, metodologiyasi, maqsadi , vazifalari va 

tizimi. 


3. 

O’z.R. Prezidenti I.A.Karimov- mustaqil O’zbekiston 

Konstitutsiyasining tashabbuskori va ijodkori. 

4. 


Mustaqil O’zbekistonning 1992-yilgi 

Konstitutsiyasining asosiy  tamoyillari. 

 9.10,12,13,19,22,25,36          O’zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy            huquqlari, erkinliklari va burchlari. 

1.  O’zbekiston Respublikasi fuqaroligi. 

2.  Inson va fuqarolarning  huquq va erkinliklari, 

ularning turlari. 

3.  O’zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarining 

kafolatlari. 

4.  Fuqarolarning burchlari- shaxs, jamiyat va davlat 

manfaatlari talabi. 

9, 12, 19, 22, 25, 26, 36, 

39, 40 


10 

O’zbekistonda jamiyat va shaxs 

munosabatlarining konstitutsiyaviy belgilari. 

1.  O’zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o'tishining 

asosiy tamoyillari va iqtisodiy negizlari. 

2.  O’zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari va 

ularning Konstitutsiyaviy huquqiy maqomi. 

3.  Ommaviy axborot vositalarining jamiyatda tutgan 

o'rni va huquqiy maqomi. 

12, 16, 25, 36, 39 

11 


       O’zbekiston Respublikasining milliy davlat va      

12, 19, 25,  

34 


        ma'muriy hududiy tuzilishi. 

1. 


O’zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy      

         tuzilishi. 

2. 

Qoraqalpog’iston Respublikasi Konstitutsiyasi va uning    

           asosiy tamoyillari. 

3. 

O’zbekistonning BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarga   

         a'zo bo'lishi. 

36, 39, 41 

12 


       O’zbekistonda Qonun chiqarish hokimiyatining   

amalga oshirilishi va uning konstitutsiyaviy 

asoslari. 

1.  Davlat hokimiyat tushunchasi va uni amalga oshirish 

shakllari. 

2.  O’zbekistonda davlat hokimiyatining bo'linish 

tamoyili. 

3.  Oliy Majlis  faoliyati shakllari. 

4.  Ombudsman faoliyati. 

12, 17, 19, 25, 36, 39. 40 

13 


O’zbekiston     Respublikasi      Prezidenti      - 

davlat    boshligi. 

1.  O’zbekistonda Prezidentlik Respublikasi 

boshqaruvining joriy qilinishi. 

2.  O’zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat boshlig’i. 

3.   Prezident vakolatlari va qabul qiladigan huquqiy 

hujjatlar. 

4.  Vazirlar Mahkamasi – O’zbekiston Respublikasining 

hukumati. 

1, 12, 19, 22, 25, 26, 36, 39 

14 


O’zbekiston 

Respublikasi 

mahalliy 

davlat 

hokimiyati idoralari. 

1.  O’zbekiston Respublikasida mahalliy vakillik va 

ijroiya hokimiyati organlarining huquqiy maqomi. 

2.  Mahalliy hokimiyat vakillik organlari va ijroiya 

hokimiyati organlari munosabatlarining huquqiy 

tartibga solinishi. 

3.  Mahalliy hokimiyat organlarini tashkil qilish.. 

4.  Fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari. 

1, 12, 17, 39, 41 

15           O'zbekistonda  sud  hokimiyatining                 konstitutsiyaviy asoslari. 

   1.   Sud hokimiyati tushunchasi, uning konstitutsion   

         prinsiplari. 

   2.   O'zbekistonda odil sudlov va Sud hokimiyati tizimi. 

   3.   Prokuratura organlari, prokurorlarning vazifalari. 

   4.   Huquqni muhofaza qluvchi boshqa organlar. 

12, 19, 22, 24, 25, 36, 

39, 40, 42. 

 

Jami: 

32 


 

 

  

35 


                          «Tasdiqlayman» 

                                                                                      Fakultet dekani 

                                                                                      dots. Umidullayev Sh. 

                                                                                                      

                                                                                            «___» «______» 2010               

 

A.Navoiy nomidagi Samarqand Davlat Universiteti Huquqshunoslik  Fakulteti Umumiy huquqshunoslik kafedrasi 

             

_______________________________________________________________ 

                              (lavozimi)                           (o’qituvchining ismi,familyasi) 

 

2010-2011 o’quv yili uchun  

KALENDAR ISH REJASI 

            

           FAKULTET  Huquqshunoslik 

      

            GURUX ___________________                     DARS TURI________     

№ 

             O’TILADIGAN MAVZU 

SOAT 

O’TKAZISH           

SANASI 

IJRO                 

BELGISI 

Davlat va huquq haqida asosiy tushunchalar.  

 

Ma'muriy huquq asoslari.  

 

Fuqorolik    huquqi asoslari 

      4 

 

 

Iste'molchilar huquqini himoya qilish asoslari  

 

Mehnat      huquqi asoslari  

 

Ekologiya      huquqi       

 

Jinoyat    huquqi asoslari  

 

O’zbekiston 

 

 

  

konstitutsiyasini      

o’rganishning          maqsad  va  vazifalari. 

O’zbekistonning 

 

1992 


yilgi     

konstitutsiyasining 

 

vujudga 


 

kelishi. 

Konstitutsiyaning    davlat      va    jamiyat  

hayotida  tutgan  o’rni va axamiyati  

 

O’zbekistonda        inson  va  fuqarolarning 

asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari.    

10 O  O’zbekistonda        jamiyat        va        shaxs    

munosabatlarining 

 

 

 konstitutsiyaviy    

belgilari.  

 

11 

O’zbekiston        Respublikasining          milliy-

davlat    va    ma’muriy – hududiy tuzilishi  Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 4.21 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling