Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/24
Sana15.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

 


 
37
 
 
 
 
 
 
 
3-Mashg’ulot. 
1.  Tabiat  tushunchasi, 
uning 
falsafiy 
mohiyati.  Jonli  va  jonsiz  tabiat,  ularning 
o’zaro bog’liqligi. 
2.  Tabiat  va  jamiyat,  tabiiy  va  sun’iy  muhit, 
ularning o’zaro aloqasi. 
3. Biosfera. Noosfera. Ekologik muammolar. 

 
 
 
 

Falsafada metod va metodologiya 
muammosi.Falsafiy qonunlar va 
ketegoriyalar. 
1-Mashg’ulot. 
1.  Qonun  va  qonuniyat  tushunchalari. 
Falsafiy qonunlarning xususiyatlari. 
2.    Ayniyat,  tafovut,  qarama-qarshilik, 
ziddiyat 
tushunchalari. 
I.A.Karimov 
o’zgarishlarning  ziddiyatli  xarakteri,  uning 
yechish yo’llari, imkoniyatlari to’g’risida. 
3.      Miqdor,  sifat,  me’yor  tushunchalari. 
Taraqqiyotning  tadrijiy  o’zgarish  usuli  va 
uning 
O’zbeksitonda 
namoyon 
bo’lish 
xususiyatlari. 
4. 
Inkor 
tushunchasi. 
Inkorni-inkor 
dialektikasi.  Mustaqillikni  mustahkamlash 
jarayonida vorislik va yangilanishning o’ziga 
xos xususiyatlari. 
2-Mashg’ulot. 
1.    Mavjudlik,  o’zgarish 
va  o’zaro 
bog’liqlikning  asosiy  shakllari.  Falsafiy 
kategoriyalar  va  ularning  boshqa  fanlar 
kategoriyalaridan farqlari. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2(104-139); 
6(104-131); 
15(3-51); 
17(174-222); 
22(169-194); 
23(124-145)4 
24(145-201); 
25; 
 26; 
 

 
38
2.  Ayrimlik, xususiylik, umumiylik. 
Butun  va  qism.  Jahon  taraqqiyotining  bir 
butunligi  va  O’zbekiston  uning  tarkibiy 
qismi ekanligi. 
3.    Mohiyat  va  hodisa.  Mazmun  va  shakl. 
Sabab  va  oqibat.  Zaruriyat  va  tasodif. 
Imkoniyat 
va 
voqyelik. 
Mustaqil 
O’zbekiston 
rivojida 
bu 
kategoriyalar 
namoyon bo’lishining xususiyatlari. 

Ong va ruhiyat. Bilish, uning 
shakllari va uslublari. 
1.Falsafada ong va ruhiyat muammosi. Inson 
ongining  tabiiy-ijtimoiy  jihatlari.  Ong  va 
in’ikos 
2. Iroda. O’zini-o’zi anglash. Ong va til. Ong 
va xotira. Ong, axborot va bashorat. Ijtimoiy 
va individual ong 
3.  Bilim  va  bilish  falsafiy  tahlil  mavzui 
sifatida.  Bilish  obyekti  va  subyekti.  Inson 
bilishining  asosiy  bosqichlari.  Hissiy  va 
aqliy bilish. 
4.  Ilmiy  bilishning  mohiyati,  usullari  va 
shakllari.  Falsafada  haqiqat  tushunchasi. 
Mutlaq, nisbiy va sarob haqiqatlar. 
 
 

8(293-312); 
12(489-508); 
19;  
22(221-229); 
23 
(194-215,252-275); 
24(202-271); 
 

Jamiyat va inson falsafasi. 
1. 
Jamiyat 
tushunchasi. 
Jamiyatning 
taraqqiyot  qonunlari.  Jamiyat  haqidagi  turli 
xil  nazariyalar.  Jamiyat  hayotida  barqarorlik 
va  beqarorlik.  O’zbekistonning  barqaror  va 
tadrijiy rivojidagi xususiyatlar. 
2.  Taraqqiyotning  o’zbek  modeli,-Jamiyat 
tadrijiy  rivojlanganishi konsepsiyasi. O’zbek 
modeli  tizimida  oilaning  o’rni.  Jamiyat 
 
 

1(11-13); 
2(104-139); 
4(3-54); 
9; 
11; 
15(3-51); 

 
39
taraqqiyoti va jamoa, tashkilotlar, davlat oila 
munosabatlari. 
3.  “Odam”,  “inson”,  “individ”,  “shaxs”, 
tushunchalari.  Inson-tarixning  yaratuvchisi 
va  eng  ulug’  ijtimoiy  qadriyat.  Insonda 
tabiiylik, 
biologiklik, 
ijtimoiylik 
va 
ma’naviylik uyg’unligi. 
4.  Ehtiyoj,  maqsad  va  manfaatlar  inson 
borlig’ining 
tamoyillari 
sifatida. 
O’zbekistonda 
o’tkazilayotgan 
isloxotlar 
inson 
manfaatlarini 
ko’zlab 
amalga 
oshirilayotgan  jarayon.  Demokratik  jamiyat 
qurish va inson qadri hamda erkinliklari. 
17(174-222); 
22(229-245); 
 

Ma’naviyat va madaniyat falsafasi. 
1.    Ma’naviyat  tushunchasi,  uning  mohiyati. 
Ma’naiyatning  paydo  bo’lishi  haqidagi 
qarashlar.  
2.    Ma’naviyatning  jamiyat  sohalari  bilan 
o’zaro  bog’liqligi.  Ma’naviyat  va  mafkura, 
axloq, din.  
3.    Madaniyat  va  sivilizasiyalarning  tarixiy 
shakllari.  Jahon  sivilizasiyasi  va  unda 
O’zbekistonning o’rni. 
4.  Madaniyatda  rang-baranglik,  milliylik  va 
umuinsoniylik.  O’zbekiston  madaniyatida 
umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi. 
 

7(125-135); 
19(184-188,171-174); 
22(246-266); 
23(216-226); 
24(291-308,348-357); 
25(255,230-231); 
10  G’oyalar  falsafasi. 
1. G’oya tushunchasi. Diniy, dunyoviy, ilmiy 
va  g’ayri  ilmiy  g’oyalar.  Milliy  va 
umuminsoniy 
g’oyalar. 
Aqidaparastlik 
g’oyalari, ularning mohiyati, xavf-xatari. 
2.  G’oya  va  mafkura.  Hozirgi  dunyoning 
mafkuraviy  manzarasi.  Markaziy  Osiyodagi 
 

8(293-312); 
10; 
12(489-508); 
18(61-97); 
22(211-220); 

 
40
mafkuraviy jarayonlar. 
3.  Istiqlol  mafkurasining  asosiy  g’oyalari, 
tamoyillari, xususiyatlari, maqsadlari. 
 
11 
Qadriyatlar falsafasi. 
1.  Qadriyat  kategoriyasi,  uning  mohiyati. 
Qadriyatlar tizimi. 
2. 
Qadriyatlarning 
namoyon 
bo’lishi 
shakllari.  Aksiologiya  qadriyatlar  haqidagi 
fan. Qadriyatlar va tarix. 
3.  Mustaqillik  va  qadriyatlar.  O’zbekistonda 
milliy 
qadriyatlarni 
asrab-avaylash 
va 
umuminsoniy  qadryatlarning  ustivorligini 
ta’minlash  jarayoni.  Qadriyatlarning  jamiyat 
va inson hayotidagi ahamiyati. 
 

7(125-135); 
19 
(474-476,233-235); 
22(267-278); 
23(226-237); 
 
12  Siyosat va huquq falsafasi. 
1.    Siyosat  va  huquq,  siyosiy  va  huquqiy 
munosabatlar, 
demokratik 
jamiyat 
tushunchalarining 
mohiyati.Siyosiy 
va 
huquqiy  qarashlar  taraqqiyotining  tarixi  va 
rivojlanish bosqichlari. 
2.    Totalitarizm  va  demokratik  jamiyat 
siyosati. 
O’zbekiston 
Respublikasi 
siyosatining 
ijtimoiy 
yo’naltirilganligi. 
Respublikada  huquqiy  davlat  va  fuqarolik 
jamiyatini barpo etish. 
3.      Jamiyat  hayotining  barcha  jabhalarini 
erkinlashtirish 
O’zbeksiton 
davlati 
siyosatining  ustuvor  tamoyili.  Respublika 
ichki  va  tashqi  siyosatining  uyg’unligi. 
O’zbekistonning 
XXI 
asr 
boshlaridagi 
siyosatining asosiy tamoyillari. 

9;11;15(3-51);17(174-
222);19; 24(308-318); 
25(364-367,492); 
 

 
41
13  Global 
muammolar 
falsafasi. 
Jahon 
sivilizasiyasi 
va 
taraqqiyotning 
o’zbek 
modeli. 
1.    Global  (umumbashariy)  muammolar, 
ularni hal qilish yo’llari va imkoniyatlari 
2.  Jahon  sivilizasiyasining  hozirgi  davri  va 
rivojlangan 
mamlakatlar 
taraqqiyoti. 
O’zbekistonning 
mustaqilligi 
va 
erkin 
taraqqiyoti-jahon  sivilizasiyasiga  qo’shilish 
yo’li.  Taraqqiyotning  o’zbek  modeli  jahon 
sivilizasiyasining  tarkibiy  qismi  ekanligi. 
O’zbekistonning 
jahon 
sivilizasiyasiga 
qo’shiluvining asosiy yo’nalishlari 
3.  O’zbekistonda  iqtisodiy  islohotlar  va 
Respublikaning  jahon  sivilizasiyasi  tarkibiy 
qismiga  aylanish  imkoniyati  va  istiqbollari. 
Iqtisodiy plyuralizm va bozor munosabatlari-
sivilizasiya belgisi. 
4. O’zbekistonda bunyod etilayotgan jamiyat 
va 
uning 
XXI 
– 
asrdagi 
ustuvor 
yo’nalishlari,  asosiy  tamoyillari.  Ma’naviy 
barkamol avlod-buyuk kelajak poydevori. 
 
 

2(104-139); 
3(37-38); 
4(3-54,175-178); 
9; 
11; 
15(3-51); 
17(174-222); 
23(276-297); 
24(337-376); 
25; 
Jami: 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42
FALSAFADAN MUSTAQIL O’ZLAShTIRISh UChUN II KURS 
TALABALARIGA MO’LJALLANGAN MA’RUZALAR VA  
REFERATLAR MAVZUSI 
 
1.  Islom Karimov – istiqlol falsafasining asoschisi 
2.  Falsafada milliylik va umuminsoniylik 
3.  Jahon falsafasi taraqqiyotida milliy falsafiy maktablarning O’rni 
4.  Yosh  avlodni  ma’naviy  komillik,  istiqlolga  sodiqlik  ruhida  tarbiyalashda 
falsafaning ahamiyati 
5.  Mustaqillik – falsafaiy tafakkur O’zgarishining asosi va shart-sharoiti 
6.  Mustaqillikni  mustahkamlash,  yangi  tafakkurni    shakllantirishda 
falsafaning O’rni va ahamiyati 
7.  Falsafiy  tafakkur  taraqqiyotini  davrlarga  va  bosqichlarga  bO’lishning 
nisbiyligi va ahamiyati 
8.  Sharq – jahon sivilizasiyasining markazlaridan biri 
9.  Antiq Dune falsafaning Sharq falsafasi bilan aloqadorligi va O’zaro ta’siri 
10.  Markaziy  Osiyodagi  qadimgi  falsafiy  qarashlarning  tarixiy  ahamiyati  va 
xalqlarimiz ma’naviy taraqqiyotdagi O’rni 
11.  Ilk O’rta asrlarda (IV-IX)  Vatanimizni jahondagi yirik madaniyat   
      markazlaridan biriga aylanganligi 
12.  Farobiyning falsafiy qarashlari 
13.  Beruniyning falsafiy qarashlari 
14.  Ibn Sinoning falsafiy qarashlari 
15.  Abu Mansur Moturidiy va Burhoniddin al Marg’inoniy qarashlari 
16.  Al-Xorazmiy va al-Farg’oniyning ilmiy-falsafiy qarashlari 
17.  Yevropada uyg’onish davri shakllanishining shart-sharoitlari va   
      xususiyatlari 
18.  XVIII asr fransuz ma’rifatparvarlari falsafiy merosining   
      ahamiyati 
19.  Nemis milliy falsafasining dunyo madaniyatidagi O’rni 
20.  «Temur tuzuklari» va milliy g’oyalar rivoji 
21.  Ulug’bek akademiyasi va uning O’rta asrlar madaniyatini rivojidagi  
      ahamiyati 
22.  A.Navoiyning falsafiy qarashlari 
23.  «Boburnoma» va uning g’oyalari 
24.  Jadidchilik – milliy g’oyalar uchun kurash falsafasi 
25.  Islom Karimov falsafa va tarixningO’zaro aloqadorligi haqida 
26.  Pragmatizm falsafasi 
27.  Ekzistensializm falsafasi 

 
43
28.  Jamiyat falsafasi (P.Sorokin, K.Popper) 
29.  Ontologiya – borliq falsafasi 
30.  Borliqning tuzilishi (strukturasi) 
31.  Borliq  va  uning  mavjudlik  usullarini  falsafiy  O’rganishning  yoshlar 
ma’naviy kamolotidagi ahamiyati 
32.  O’zbekistonda  tabiatni  asrab-avaylash  va  ekologiya  muammolarni  hal 
qilish yO’llari 
33.  Ekologik ong va mas’uliyat – yoshlar kamolotinining tarkibiy qismi 
34.  Ijtimoiy va ilmiy taraqqiyot, O’xshashlik farqlar, xususiyatlar 
35.  Jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizasiya va 
isloh etish – O’zbekiston taraqqiyotining shart-sharoiti va garovi 
36.  Islom  Karimov  jamiyatning  tadrijiy  taraqqiyoti,  O’zgarishlarning 
ziddiyatli xarakteri, uni yechish yO’llari va imkoniyatlari haqida. 
37.  O’zbekiston  mustaqilligini  mustahkamlashda  vorislik  va  yangilanishning 
ahamiyati va xususiyatlari 
38.  Taraqqiyotda  tadrijiylik  va  uning  mustaqil  O’zbekistonda  namoyon 
bO’lish xususiyatlari 
39.  Taraqqiyotning O’zbek modelida alohidalik va umumiylik dialektikasi 
40.  O’zbekiston  mustaqlligini  mustahkamlashda  mohiyat  va  hodisa, 
imkoniyat va voqyelik falsafiy kategoriyalarining uyg’unligi 
41.  Axborotlar dunyosining globallashuv jarayoni 
42.  Yoshlarda  ong  va  ruhiyat  tO’g’risidagi  dunyoviy  falsafiy  tamoyillarni 
shakllantirish zarurati 
43.  O’z-O’zini anglash: ijtimoiy va shaxsiy (individual) jihatlari 
44.  Ilmiy bilishning mohiyati va uslublari 
45.  Mustaqil O’zbekistonda bilimli yoshlarni tarbiyalash vazifalari 
46.  Jamiyat rivojida tadrijiylik va vorislik 
47.  Jamiyat hayotida barqarorlik va beqarorlik. 
48.  Inson tarixning yaratuvchisi va eng uluh ijtimoiy qadriyat 
49.  Inson  maqsadi,  manfaatlari,  ehtiyojlari  inson  borlig’ining  (tamoyillari 
sifatida) 
50.  Inson, uning huquq va erkinliklari hamda manfaatlari-eng oliy qadriyat 
51.  Dunyoda  inson  huquqlari,  manfaatlarini  himoya  qilish  va  jamiyatni 
yanada demokratlashtirish – bugungi kunning O’tkir va dolzarb masalasi 
52.  Istiqlol davrida ma’naviyatda O’zgarish va yangilanish jarayoni 
53.  Jahon sivilizasiyasida O’zbekistonning O’rni 
54.  Hozirgi dunyoning mafkuraviy manzarasi 
55.  Istiqlol  mafkurasining  asosiy  g’oyalari,  tamoyillari,  xususiyatlari, 
maqsadlari 
56.  O’zbekistonda  milliy  qadriyatlarni  asrab-avaylash  va  umuminsoniy 
qadriyatlarning ustuvorligini ta’minlash jarayoni 
57.  O’zbekiston Respublikasi ichki va tashqi siyosatining uyg’unligi 
58.  O’zbekiston  demokratik  huquqiy  davlat  va  fuqarolik  jamiyati  barpo 
etishning vazifalari 
59.  O’zbekiston mustaqilligi va fan-texnikaning rivojlanishi 

 
44
60.  Jamiyat hayotida fanning O’rni va ahamiyatini ortib borishi 
61.  Jahon va O’zbekiston XXI asrda: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari 
va taraqqiyot kafolatlari 
62.  Sog’lom avlod va ma’naviy barkamol insonni tarbiyalash vazifalari 
63.  Jahon sivilizasiyasi va taraqqiyotning O’zbek modeli 
64.  O’zbek  xalqi  hyech  qachon,  hyech  kimga  qaram  bO’lmaydi.  (Tarix  va 
mustaqillik jarayonlarini tahlili) 
65.  O’zbekistonda  jamiyatni  demokratlashtirish  va  yangilash,  mamlakatni 
modernizasiya va isloh etish jarayonlari  

 
45
Falsafa fani bo’yicha reyting nazoratlari  GRAFIGI 
Umumiy o’quv soati – 88, shundan ma’ruza – 20, амалий – 28,  must.ish – 40. 
Ishchi o’quv 
dasturidagi 
mavzular tartib 
raqami 
(qo’shimcha 
topshiriq mazmuni) 
Umumiy soat 
Baholash 
turi 
Nazorat shakli 
Bali 
Muddati 
(hafta ) 
 
 
  
  
  
 M
a’
ruz

  
  
  
 A
m
al
iy 
m
as
hg’
ul
ot
 
  
  
  
  
  
  
  
  
L
abor
at
or
iya
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
M
us
ta
qi

is
h
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Ja
m

Mak. 
ball 
Sar. 
ball 
Ма’ruza  Amaliy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1-5 
6-13 
 
1-5 
6-13 
 
10 
10 
 
14 
14 
 

 
 
20 
20 
 
44 
44 
 
1-JB 
2-JB 
 
 
O’g’zaki so’rov, 
suxbat, uy 
vazifalarini 
tekshirish  
18 
17 
 
 
 
Dekabr-3-hafta 
Yanvar 4-hafta 
 
1-13 
 
1-13 
 
20 
 
28 
 
 
40 
 
88 
 
1-OB 
 
Yozma, Og’aki 
35 
 
 
Noyabr 3-hafta 
Yanvar 4-hafta 
 
 
20 
28 
 
40 
88 
JB+OB 
Yozma, Himoya 
70 
39 
 

 
46
1-13 
1-13 
20 
28 
 
40 
88 
YAB 
Yozma, Og’zaki 
30 
 
Fevral (Jadval 
asosida) 
Jami 
 
20 
28 
 
40 
88 
JB+OB+ 
YAB 
Yozma, Og’zaki 
100 
55 
 
 
 
 

 
47 
Falasafa fani bo’yicha talabalar bilimini reyting tizimi asosida baholash 
me’zonlari 
Joriy nazoratlarda  ajratilgan maksimal ballning taqsimlanishi 
№ 
 
35 
1-JB (18) 
2-JB (17) 
1  Mavzular bo’yicha 
nazariy tayyorgarlik 
14 


2  Uy vazifasi 
14 


3  Mustaqil ta’limga 4  Jami 
35 
18 
17 
Oraliq nazoratda baholash mezoni    va  Yakuniy nazoratda baxolash me’zoni 
Talabaning bilim, ko’nikma, fikrlash darajasi 
 
OB  YaB 
35 
30  Talaba fanning mohiyati va jamiuatdagi  o’rnini,  o’tilgan materialni 
chuqur tushunadi, savolgan aniq va tulq javob beradi, fakitlarga 
to’g’ri baho bera oladi, mustaqil fiklay oladi, hulosalarni asoslay 
olish qobiliyatiga ega, javobda ma’ntiqiy ketma-ketlikka ammal 
qiladi, masalani hal qilishga ijodiy yondasha oladi, amaliy 
topshiriqlarni to’g’ri va o’ziga xos usullarda xal qila oladi, to’g’ri 
hulosa chiqaradi. 
33 
28  Talaba  o’tilgan  materialni  chuqur  tushunadi,  savolga  tuliq  javob 
beradi, lekin ayrim noaniqliklarga yo’l quyadi, fakitlarga to’g’ri baho 
bera  oladi,  mustaqil  fiklash  va  hulosalarni  asoslay  olish  qobiliyatiga 
ega,  javobda  mantiqiy  ketma-ketlikka  ammal  qiladi,  masalani  hal 
qilishga  umumman  ijodiy  yondosha  oladi,  amaliy  topshiriqlarni 
to’g’ri hal qiladi, lekin hulosalarda ba’zi noaniqliklarga yul quyadi.  
31 
26  Talaba  o’tilgan  materialni  chuqur  tushunadi,  savolga  tuliq  javob 
beradi, lekin ayrim noaniqliklarga yo’l quyadi, fakitlarga to’g’ri baho 
bera  oladi,  mustaqil  fiklash  va  hulosalarni  asoslay  olish  qobiliyatiga 
ega,  javobda  mantiqiy  ketma-ketlikka  ammal  qiladi,  masalani  hal 
qilishga  umumman  ijodiy  yondosha  oladi,  amaliy  topshiriqlarni 

 
48 
to’g’ri hal qiladi, lekin hulosalarda ba’zi noaniqliklarga yul quyadi.  
23 
25  Talaba  o’tilgan  materialni  va  uning  mohiyatini  ancha  chuqur 
tushunadi, savollarga  tuliq  javob beradi.  Lekin  umumiy  harakterdagi 
ayrim  xatoliklarga  yo’l  qo’yadi,  faktlarga  to’g’ri  baho  bera  oladi 
mustaqil  fikrlash  va  xulosalarni  asoslash  qobiliyati  bor,  javobda 
mantiqiy ketma-ketlikka ammal qiladi, masalani xal g’qilishga ijodiy 
yondosha  oladi,  amaliy  topshiriqlarni  umuman  to’g’ri  xal  qilaoladi, 
lekin hulosalarda noaniqliklar uchraydi.  
19 
21  Talaba o’tilgan materialni va uning moxiyatini juda yaxshi tushunadi, 
savollarga  umuman  tuliq  javob  beradi,  lekin  noaniqliklarga  yo’l 
quyadi, fakitlarga to’g’ri baxo bera oladi, mustaqil fiklay oladi, lekin 
ba’zi  hulosalarni  tuliq  asoslab  bera  olmaydi,  masalani  hal  qilishga 
umuman  ijodiy  yondosha  oladi,  amaliy  topshiriqlarni    biroz 
qiynchilik  bilan,  lekin  umuman  to’g’ri  xal  qiladi,  hulosalarida 
noaniqliklar uchraydi. 
17 
18  Talaba o’tilgan materialni va uning iqtsodiyotdagi ahamiyatini yaxshi 
tushunadi,  savollarga  to’liq  javob  beradi,  lekin  ba’zi  umumiy 
harakterdagi  xatoliklarga  yo’l  quyadi,  fakitlarga  baho  berishda  biroz 
qiynaladi,  umuman  mustaqil  fikirlay  oladi,  lekin  ayrim  hulosalarni 
asoslab bera olmaydi, masalani hal qilishga ancha ijodiy yondashadi, 
Amaliy  topshiriqlarni  xal  qilishda  ayrim  umumiy  harakterdagi 
xatoliklarga yo’l quyadi, hulosalarida noaniqlar uchraydi. 
15 
17  Talaba  o’tilgan  materialni  va  uning  mohiyatini  umuman  tushunadi, 
savollarga ancha va to’liq javob beradi, lekin ayrim xatoliklarga yo’l  
qo’yadi,  ayrim  faktlarni  shunchaki  yodlab  olganligi  sezilib  turadi, 
ayrim hulosalarni to’g’ri  asoslab bera olmaydi, masalani xal qilishga 
ijodiy  yondashish  sezilmaydi,  amaliy    topshiriqlarni    hal  qilishda 
ayrim xatoliklarga  yo’l qo’yadi, xulosalarida noaniqliklar uchraydi. 
11 
13  Talaba  o’tilgan  materalni  umuman  biladi.  Savollarga  aniq  javob 
berishga  harakat  qiladi,  lekin    ayrim  jiddiy  holatlarga  yo’l  qo’yadi, 
qator  faktlarni    shunchaki  yodlaganligi  seziladi,  xulosalarni 
asoslashda  qiynaladi,  ijodiy  yondashish  sezilmaydi,  amaliy 
topshiriqlarni  umuman  hal  qiladi,  ba’zi  jiddiy  xotoliklarga  yo’l 
qo’yadi.  

 
49 

11  Talaba 
o’tilgan 
materialni 
qisman 
biladi, 
javobda 
jiddiy  
kamchiliklarga  yo’l  qo’yadi,  faktlarni  baholab    bera  olmaydi, 
xulosalarni    asoslashda  qiynaladi,  masalani  hal    qilishga  ijodiy 
yondasha  olmaydi,  amaliy  topshiriqlarni  hal  qilishda  qiynaladi  yoki 
hal qila olmaydi.  

7  Talaba o’tilgan material haqida juda kam tasvvurga ega, ayrim 
faktlarni uzuq-yuluq bilishi mumkin, amaliy topshiriqlarni hal qila 
olmaydi, jiddiy ko’pol xatoliklariga yo’l qo’yadi. 

0  Talaba material bo’yicha deyarli hyech narsa bilmaydi, juda  kam 
tasavvurga ega yoki umuman tasavurga ega emas. 
 
 
 
ADABIYOTLAR RUYXATINING AXBOROT MANBAI 
1. Asosiy adabiyotlar. 
1.  O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. T.: 2008 y. 
2.  Kаrimоv  I.А  “Yuksаk  mа’nаviyat  еngilmаs  kuch”  –  T.:Mа’nаviyat, 
2008, 176 bеt; 
3.  Kаrimоv  I.А  Eng  аsоsiy  mеzоn  hаyot  hаqiqаtini  аks  ettirish-
T.:O’zbеkistоn, 2009; 
4.  Kаrimоv  I.А.  Bizning  bоsh  mаqsаdimiz  –  jаmiyatni  dеmоkrаtlаshtirish 
vа  yangilаsh,  mаmlаkаtni  mоdеrnizаtsiya  vа  islоh  qilishdir.  –  T.: 
O’zbеkistоn, 2005. 
5.  Kаrimоv  I.А.  O’zbеk  хаlqi  hеch  qаchоn,  hеch  kimgа  qаrаm  bo’lmаydi.  
13-tоm -T.: O’zbеkistоn, 2005.   
6.  Filоsоfiya.  Kurs  lеktsiy.  Sаifnаzаrоv  I.,  Kаsimоv  B.,  Muхаtrоv  А.  –T.: 
SHаrq, 2002 
7.  YAngi    vа  eng  yangi  dаvr  G’аrbiy  Еvrоpа  fаlsаfаsi.  Muаlliflаr  jаmоаsi. 
/o’quv qo’llаnmа. –T.: SHаrq, 2002 
8.  Qаdimgi  vа  o’rtа  аsr  G’аrbiy  еvrоpа  fаlsаfаsi.  Yo’ldоshеv  S.,  Usmоnоv 
M., Rахmаtоv R. –T.: SHаrq, 2003 
9.  Оsnоvы filоsоfii. Uchеbnik. Ахmеdоvа M., Хаn V. –T.: Mехnаt, 2004 
10. Jаhоn  fаlsаfаsi tаriхidаn  lаvhаlаr. Nаzаrоv Q. tаhriri оstidа.  -T.: SHаrq,  
2004. 
11. Fаlsаfа qоmusiy lug’аt.  Nаzаrоv Q. tаhriri оstidа. –T.: SHаrq, 2004 
12. Nаzаrоv Q.N.  Qаdriyatlаr fаlsаfаsi (Аksiоlоgiya). –T.: O’FMJ, 2004 
13. Falsafa. Mamashokirov S tahriri ostida. –T.: O’qituvchi, 2005 
14. Nаzаrоv Q.N. Bilish fаlsаfаsi. -T.: Univеrsitеt, 2005. 

 
50 
15. G’аrb fаlsаfаsi Nаzаrоv Q. tаhriri оstidа. –T.: SHаrq, 2005. 
16. SHеrmuхаmеdоvа  N.  А.  Fаslsаfа  vа  fаn  mеtоdоlоgiyasi.  –T.: 
Univеrsitеt, 2005 
17. Fаlsаfа аsоslаri. Nаzаrоv Q. tаhriri оstidа -T.: SHаrq,  2005. 
18. Sh. Qo’shoqov. Falsafa o’qitish metodikasi. -–Samarqand.: 2005 
19. Falsafa. Darslik. M.Ahmedova tahriri ostida.  –T.: O’FMJ, 2006 
20. Bаsоv V. Bыtiе i rаzvitiе.-M.: INTRАF. 2005. 
21. SHеrmuхаmеdоvа N. А. Gnоsеоlоgiya. –T.: O’FMJ, 2007 
22. Inson falsafasi. A. Choriev –T.: O’FMJ, 2007 
Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling