Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti


Download 7.17 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/22
Sana16.02.2017
Hajmi7.17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

ПОЛНЫЙ  РАСХОД  –  to’la  sarf;  berilgan  vaqt  momentida S  sirt orqali  o’tayotgan  suyuqlik  tezliklari 
vektori oqimi bo’lib, 


S
S
d
v


 ga teng. 
ПОТЕНЦИАЛ  СКОРОСТИ  –  tezlik  potensialix,  y,  z  fazoviy  koordinatalardan  va t  vaqtdan  bog’liq 
φ(xyzt) skalyar funksiya bo’lib, uning gradiyenti suyuqlikning potensial harakati tezlik vektori bilan 
mos tushadi: 

grad

v


ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ  ДВИЖЕНИЕ  –  potensial  harakat;  tezlik  potensialiga  ega  suyuqlik  harakati. 
Izoh: Potensial harakatdagi suyuqlik oqimining barcha nuqtalarida tezlikning uyurma vektori nolga teng. 
ПОТЕРЯ  УДЕЛЬНОЙ  ЭНЕРГИИ  или  ПОТЕРЯ  НАПОРА  –  yo’qotilgan  solishtirma  energiya 
yoki  yo’qotilgan  napor;  gidravlik  ishqalanishni  kamaytirish  uchun  harakatdagi  suyuqlikning  sarflangan 
solishtirma  energiyasi.  Suyuqlik  oqimining  harakati  paytida  naporning  yo’qolishi  suyuqlikning 
qovushoqligi va quvur yoki o’zan devorining g’adir-budirligiga hamda harakatning tartibiga bog’liq. 
ПОТОК  БЕЗНАПОРНЫЙ  –  naporsiz  (damsiz)  oqim;  suyuqlikning  faqat  erkin  tushish  tezlanishi 
ta’siridagi harakati
ПОТОК  ЖИДКОСТИ  - МАССОВЫЙ  РАСХОД  –  suyuqlik  oqimi –  massaviy  sarf;  yopiq  sirt  yoki 
sodda yopiq konturga tayangan sirt orqali vaqt birligi ichida oqib o’tuvchi suyuqlik massasi. 
ПОТОК  НАПОРНЫЙ  –  naporli  (damli)  oqim;  suyuqlik  oqimining  tashqi  manbadan  ta’sir  etayotgan 
atmosfera bosimidan katta bosim kuchi ta’sirida harakatga kelishi. 
ПРИЗМАТИЧЕСКОЕ РУСЛО – prizmatik o’zan (to’g’ri kanal yoki quvur); ko’ndalang kesim shakli 
va o’lchamlari uzunlik bo’yicha o’zgarmas bo’lgan to’g’ri o’zan yoki quvur. 
ПЬЕЗОМЕТР – p’ezometr; kichik diametrli ingichka naycha. 
ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЫСОТА – p’ezometr balandlik; o’zakka o’rnatilgan  ingichka naychadagi 
suyuqlik sathi bilan oqim o’qigacha bo’lgan masofa. 
ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ  НАПОР  –  p’ezometrik  napor  (dam);  p’ezoetrik  balandlikka  teng  bo’lgan 
bosimning solishtirma energiyasi. 
ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ  УКЛОН  –  pezoetrik  qiyalik  (nishablik); oqim  chizig’i  yoki  oqim  bo’yicha 
olingan uzunlik birligiga to’g’ri keladigan potensial bosimning kamyishi. 
РАВНОВЕСНОЕ  СОСТОЯНИЕ  –  muvozanat  holati;  tashqi  shartlar  saqlanganda  tizimning  holat 
parametrlari uzoq vaqt o‘zgarmasdan o‘zgarmas qiymatlarni qabul qilib turadigan holat. 
РАВНОМЕРНОЕ  ДВИЖЕНИЕ  –  tekis,  bir  me’yordagi    harakat;  suyuqlik  zarrachalari  o’zgarmas 
tezlikka ega bo’lgandagi barqaror harakat (suyuqlikning tezligi koordinatadan bog’liq bo’lmagan holdagi 
barqaror harakati). Izoh: Oqimning parametrlari to’g’ri burchakli (x,y,z) dekart koordinatalari sistemasida 
qaysidir  bitta  koordinatadan  bog’liq  emas  va  tezlikning  shu  koordinata  yo’nalishidagi  komponentasi 
nolga eng.  
РАСХОД  (ОБЬЕМНЫЙ  РАСХОД)  ЖИДКОСТИ  –  suyuqlikning  sarfi  yoki  suyuqlikning  hajm 
birligidagi sarfi; oqim ko’ndalang kesimidan vaqt birligida oqib o’tgan suyuqlik hajmi: Q=ωυ. 
РЕЙНОЛЬДСА ЧИСЛО – Reynolds  soni; o’lchov birligisiz kattalik bo’lib, tezlik bilan o’zan diametri 
ko’paytmasining suyuqlik kinematik yopishqoqlik koeffisentiga nisbatiga teng. 
СВОБОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЖИДКОСТИ – suyuqlikning erkin sirti; aniq amaliy masalaga xos 
bo’lgan  kinematik  va  dinamik  shartlarga  bo’ysingan  holda  erkin  deformatsiyalanuvchan  sirt  bo’lib,  u 
suyuqlik  va  gazsimon  muhit  yoki  vakuum  orasini  ajratadi  (boshqacha  aytganda,  suyuqlikning  gaz  yoki 
vakuum  bilan  tutash  sirti  bo’lib,  u  kinematik  va  dinamik  shartlar  saqlanilgan  holda  erkin 
deformasiyalanuvchan bo’ladi). 

 
10
СЖИМАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ – siqiluvchan suyuqlik; zichligi bosimdan bog’liq suyuqlik. 
СЖИМАЕМОСТЬ  –  siqiluvchanlik;  suyuqlikning  bosim  o’zgarganda  o’z  zichligini  o’zgartirish 
xossasi, boshqacha aytganda, suyuqlikning har tomonlama bosim ta’sirida o’z hajmini o’zgartirish (qayta 
tiklanuvchan) qobiliyati. 
СИЛА  СОПРОТИВЛЕНИЯ  –  СОПРОТИВЛЕНИЕ  –  qarshilik  kuchi  –  qarshilik;  qo’zg’almas 
suyuqlikning  tezligi  yo’nalishidagi  gidrodinamik  ta’sir  proyeksiyasi  yoki  jismni  aylanib  oqishda  uning 
sirtiga  qo’yilgan  elementar  kuchlar  bosh  vektorining  F
x
  tashkil  etuvchisi  bo’lib,  uning  yo’nalishi 
cheksizlikdagi  oqimning  o’rtacha  tezligi  vektori  yo’nalishi  bilan  mos  tushadi.  Izoh:  Har  xil  turdagi 
qarshilik  mavjud  bo’lgan  holda  «ishqalanish  qarshiligi»,  «bosim  qarshiligi»,  «uyurmali  qarshilik», 
«to’lqin qarshilik» kabi atamalar ishlatiladi. 
СИЛА  ТРЕНИЯ  –  ishqalanish  kuchi;  bir  biriga  tegib  turgan  (tinchlikdagi  ishqalanish)  yoki 
harakatlanayotgan  (sirpanish  ishqalanishi)  suyuqlik  va  suyri  jismlar  sirti  o’rtasida  paydo  bo’ladi. 
Ishqalanish  kuchi  suyuqlik  va  suyri  jismning  urinish  sirti  bo’ylab  ularning  nisbiy  harakati  yo’nalishiga 
teskari yo’nalgan. Tinchlikdagi ishqalanishning maksimal kuchi bosim kuchiga proporsionaldir. Sirpanish 
ishqalanish kuchining  yo’nalishi  jsuyuqlikning u  bilan urinuvchi  jismga  nisbatan qiladigan  harakatining 
tezligiga  qarama-qarshi  bo’ladi.  Bu  o’z  navbatida  suyri  jism  sirtiga  urinma  kuchlarni  (ishqalanish 
kuchlarini) paydo qiladi. 
СИЛЫ  ВНЕШНИЕ  –  tashqi  kuchlar;  suyuqlik  biror  hajmining  moddiy  zarrachasiga  bosqa  biror jism 
hajmidagi  moddalarning  ta’sir  qilayotgan  kuchlar,  chunonchi,  shu  qarlayotgan  suyuqlik  hajmining 
moddiy  zarrachalariga  shu  hajmni  har  tomondan  o’rab  turgan  suyuqlikning  ta’sir  kuchlari.  Ular  ikki 
guruhga bo’linadi: massali kuchlar va sirt kuchlari. 
СИЛЫ ВНУТРЕННИЕ – ichki kuchlar; suyuqlik moddiy zarrachalarining o’zaro ta’sir kuchlari. 
СИЛЫ  МАССОВЫЕ  –  massali  kuchlar;  qaralayotgan  hajm  birligi  massasiga  proporsional  kuchlar 
(xususan, suyuqlik zarrachasining zichligi ozgarmaganda  massaviy kuchlar  hajmiy kuchlar deb ataladi), 
bu kuhlar Nyutonning 2-qonuniga bo’ysunadi (masalan,og’irlik kuchi, inertsiya kuchi). 
СИЛЫ ОБЪЕМНЫЕ – hajmiy kuchlar; hajmni tashkil etuvchi barcha moddiy zarrachalarga qo’yilgan 
kuchlar (og’irlik kuchi; markazdan qochma kuchlar; magnit kuchlari; elektr kuchlari)
СИЛЫ  ПОВЕРХНОСТНОГО  НАТЯЖЕНИЯ  –  sirt  taranglik  kuchlari;  suyuqlikning  erkin  sirtiga 
ta’sir etuvchi, shu sirtga urinma va erkin sirtning chegatasiga normal yo’nalgan, suyuqlikni sferik shaklga 
keltirishga  intiluvchi  kuchlar.  Miqdor  jihatidan  suyuqlik  sirti  konturining  uzun-ligi  bilan  sirt  tarangligi 
koeffisienti ko’paytmasiga teng. 
СИЛЫ  ПОВЕРХНОСТНЫЕ  –  sirt  kuchlari;  suyuqlik  hajmining  sirtida  joylashgan  zarrachalariga 
ta’sir etuvchi kuchlar (masalan, atmosfera  bosim  kuchi,  isnqalanish kuchi va  b.)Sirt kuchlari  va tashqi 
kuchlar suyuqlikda kuchlanishni paydo qiladi. 
СКОРОСТЬ  ДЕФОРМАЦИИ  –  deformatsiya  tezligi;  berilgan  nuqta  orqali  o’tuvchi  suyuqlik 
zarrachalari  barcha  elementlari  o’zgarishining  tezligi  bo’yicha  aniqlanuvchi  suyuqlik  zarrachalari  shakli 
va hajmining o’zgarish tezligi. 
СКОРОСТЬ  ЗВУКА  –  tovush  tezligi;  havoda  0
0
C  harorat  (temperatura)da  331  m/s  ga  teng.  Suvda 
tovush tezligi havodagiga qaraganda taxminan 5 marta, metallarda esa 15 marta katta. 
СКОРОСТЬ  ОБЪЕМНОГО  РАСШИРЕНИЯ  –  hajmiy  kengayish  tezligi;  harakatlanayotgan 
suyuqlik  elementar  hajmi  o’zgarish  tezligining  shu  hajm  miqdoriga  nisbati  bo’lib,  uning  miqdori  tezlik 
divergensiyasiga teng: 
33
22
11
div

v
Izoh: Siqilmaydigan suyuqlikda hajmiy kengayish tezligi 
nolga teng. 
СКОРОСТЬ  ОТНОСИТЕЛЬНОГО  УДЛИНЕНИЯ  –  nisbiy  cho’zilish  tezligi
dt
dx
x
i
i
x
i
i
1
lim
0

 
yoki 
i
i
ii
i
x
v
 formula bilan aniqlanuvchi, berilgan suyuq chiziq elementar kesmasi uzunligining shu 
kesma  uzunlik  birligiga  nisbati  o’zgarishining  ε
i
  tezligi,  bunda  ∆х
i
  –  x  o’q  bo’ylab  olingan  chiziqli 
element uzunligi; t – vaqt; v
i
 – tezlikning x
i
 o’qdagi proyeksiyasi. 
СКОРОСТЬ  СДВИГА  –  siljish  tezligi;  bir  nuqtadab  chiquvchi  suyuq  chiziqlarning  dastlab  o’zaro 
perpendikulyar ikkita elementar kesmalari orasidagi burchak o’zgarishi tezligi: 
i
j
j
i
ji
ij
x
v
x
v2
2


 
11 
СКОРОСТЬ  ФИЛЬТРАЦИИ  –  filtratsiya  tezligi;  g’ovakli  muhit  ko’ndalang  kesimining  filtrlovchi 
qismidan  ajratilgan  yopiq  elementar  kontur  bo’ylab  suyuqlik  hajmiy  sarfining  shu  kontur  bilan 
chegaralangan yuzaga nisbati. 
СМАЧИВАНИЕ  –  ho’llanish;  suyuqlikning  qattiq  jism  bilan  tutash  sirtida  bug’  bilan  birga,  ya’ni  uch 
faza  chegarasida  paydo  bo’ladigan  sirt  hodisasi.  yaqinidagi  sirti  botiq  bo’lib  turadigan  suyuqlik. 
Ho’llanish  suyuqlikning  sirtga  “yopishqoqligini”  va  unda  yoyilishini  (yoki,  aksincha,  itarilishini  va 
yoyilmasligini)  xarakterlaydi.  Bunda  uchta  hol  mavjud:  ho’llanmaslik,  chekli  ho’llanish  va  to’la 
ho’llanish. Tor kapilyardagi ho’llovchi suyuqlik sirti botiq bo’ladi. 
СМОЧЕННЫЙ  ПЕРИМЕТР  –  ho’llangan    perimetr;  o’zanning  ko’ndalang  kesimi  bo’yicha 
harakatdagi  suyuqlik  bilan  ho’llangan  perimetrning  uzunligi,  u  o’zan  ko’ndalang  kesimining  shaklidan 
bog’liq, masalan doiraviy shaklli o’zan (quvur) uchun 
= D. 
СТРУЙКА  ЭЛЕМЕНТАРНАЯ  –  elementar  charracha  (oqimcha);  oqim  egallagan  fazodagi 
harakatkanayotgan  suyuqlikning  bir  qismi  bo’lib,  u  elementar  yuzacha  bilan  yopiq  kontirning  har  bir 
nuqtasidan o’tuvchi oqim chiziqlari sistema bilan chegaralangan bo’ladi. 
СТРУЯ  –  sharracha; oqimning  biror  belgisi  (tezligi,  zichligi,  tarkibi  va  shu  kabi)ga  qarab  chek-langan 
bo’lagi. Izoh: 1. Qovushoqmas suyuqlikda sharrachani cheklovchi sirtda tezlikning urinma komponentasi 
uziladi. 2. Erkin sirt bilan chegaralangan charracha «erkin sharracha» deb ataladi. 
ТЕКУЧЕСТЬ  –  oquvchanlik;  suyuqlikning  uni  saqlab  turgan  idish  shaklini  egallash  xossasi  (elastik 
deformatsiyalarga  noqobillik  xossasi),  u  dunamik  qovushoqlik  koeffisiyentiga  teskari  miqdor.  Suyuqlik 
oquvchanlik chegarasiga (plastik qattiq jismlardagi kabi) ega emas. 
ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТЬ  –  temperatura  o’tka-zuvchanlik;    moddaning,  xususan  suvning, 
fizik  parametri  bo’lib,  issiqlik  uzatish  xususiyatiga  ko’ra  har  bir  nuqtaning  temperaturasi  shu  vaqt 
momentiga  mos  keluvchi  barqaror  holatga  intiladi.  Temperatura  o’tkazuvchanlikning  xarakte-ristikasi 
temperatura o’tkazuvchanlik koeffisiyenti a= =λ/(cρ), bu yerda λ  issiqlik o’tka-zuvchanlik koeffisiyenti. 
Suvning  temperatura  o’tkazuvchanlik  koeffisiyenti  tempe-raturadan  sust  bog’liq,  masalan,  0  va  10°С 
temperaturada u mos ravishda 0,485·10
-3
 va 0,504·10
-3
 m
2
soat ga teng. 
ТЕМПЕРАТУРНОЕ 
РАСШИРЕНИЕ 
ЖИДКОСТИ 
– 
suyuqlikning 
harorat 
bo’yicha 
(temperaturaviy)  kengayishi;  bosim  o’zgarmas  bo’lganda  haroratning  1°С  ga  oshganida  suyuqlik 
hajmining nisbiy o’zgarishi, ya’ni suyuqlik hajmi elementar orttirmasining harorat elementar orttirmasiga 
nisbati.  U  temperaturaviy  kengayish  koeffisiyenti  bilan  xarakterlanadi.  Tomchili  suyuqliklar  uchun  bu 
koeffisiyent-ning qiymati juda ham kichik bo’lganligi uchun hisoblashlarda u e’tiborga olinmaydi. 
ТЕНЗОР  НАПРЯЖЕНИЙ  ЖИДКОСТИ  –  suyuqlikning  kuchlanish  tenzori;  x
i
  (i=1,2,3)  to’g’ri 
burchakli  koordinatalar  sistemasida  o’zaro  perpendikulyar  uchta  tekisliklardagi  uchta  σ
i
=σ
ij
  normal 
kuchlanishlarga  va,  umuman  olganda,  σ
ij
  (i≠j)  urinma  kuchlanishlarning  shu  yuzalardagi  oltita 
proeksiyalariga teng, koordinata va vaqtning funksiyasi bo’lgan σ
ij
 tashkil etuvchilarli {σ
ij
} ikkinchi rang 
tenzor.  Uzoh:  1.Kuchlanish  tenzorining  σ
ij
  tashlik  etuvchilari  –  x
j
  o’qqa  perpensikulyar  yuzada-gi  σ
j
 
kuchlanishning x
i
 o’qdagi proyeksiyasi. Taqsimlangan juftliklar (momentlar) bo’lmagan holda kuchlanish 
tenzori simmetrik bo’ladi, σ
ij
 =σ
ji
 ya’ni. 2.Chiziqli-qovushoq suyuqlikda (Nyuton suyuq-ligida) simmetrik 
kuchlanish tenzori deformatsiyalar tezliklari tenzoridan chiziqli bog’liq bo’ladi. 
ТЕНЗОР  СКОРОСТЕЙ  ДЕФОРМАЦИИ  –  deformatsiya  tezliklari  tenzori;  x
i
  (i=1,2,3)  to’g’ri 
burchakli  koordinatalar  sistemasida  qaralayotgan  nuqtadan  o’tuvchi  o’zaro  perpen-dikulyar  elementar 
suyuq  chiziqlarning  uchta 
i
i
ii
i
x
v
  nisbiy  cho’zilish  tezliklariga  va  mos  yuzalardagi  uchta i
j
j
i
ji
ij
x
v
x
v
2
1
  siljish  tezliklari  yarimlariga  teng,  suyuqlik  zarrachalari  deformatsiyalari 
tezliklarini  aniqlovchi,  koordinata  va  vaqtning  funksiyasi  bo’lgan 
ij


  tashkil  etuvchilarli  {


ij
}  ikkinchi 
rang  simmetrik  tenzor.  Izoh:  Deformatsiya  tezliklari  tenzori  deformatsiya  tenzoridan  vaqt  bo’yicha 
olingan hosilaga teng. 
ТРАЕКТОРИЯ – traektoriya; suyuqlik zarrachalarining vaqt o’tishi bilan bosib o’tgan yo’lining izi. 
ТРУБКА  ПИТО  –  Pito  naychasi;  uchi  to’g’ri  burchak  ostida  qayrilgan  kichik  diametrli  naycha,  u 
oqimga qarshi qo’yiladi, naychada suyuqlikning ko’tarilishi tezlik naporini (damini) beradi
ТРУБКА ТОКА – oqim naychasi; bu sodda yopiq konturdan oqib o’tuvchi suyuqlik oqimi sirti. 

 
12
ТРУБКА  ТОКА  ЭЛЕМЕНТАРНАЯ  –  elementar  oqim  naychasi;  cheksiz  kichik  yuzachani 
chegaralovchi sirt bo’lib u oqim chiziqlari sistemasidan tashkil topgan bo’ladi. 
ТРУБОПРОВОД  ДЛИННЫЙ  –  uzun  quvur;  uzoq  masofaga  gaz,  bug’,  suyuqlik  uzatiladigan  quvur 
yoki uzun quvurli uzatgich yoki hisob ishlarida napor (dam)ning mahalliy sarfi uzunlik bo’yicha sarfiga 
nisbatan cheksiz kichik qiymatga ega bo’lgan quvur. 
ТРУБОПРОВОД  ЗАМКНУТЫЙ  ИЛИ  КОЛЬЦЕВОЙ  –  yopiq  yoki  xalqasimon  quvur;  quvur-
larning murakkab sistemasi bo’lib, yon tomonlari odatda asosiy quvur bilan bog’langan bo’ladi. 
ТРУБОПРОВОД  ЗАМКНУТЫЙ  или  ТУПИКОВЫЙ  –  yopiq  yoki  boshi  berk  quvurli  uzatkichlar
murakkab quvurlar sistemasida tarmoqlangan boshi berk quvurlar. 
ТРУБОПРОВОД КОРОТКИЙ– kalta quvur; kalta quvurli uzatgich yoki hisoblashda napor (dam)ning 
ham mahalliy sarfi, ham uzunlik bo’yicha sarfi hisobga olinishi shart bo’lgan quvur. 
ТРУБОПРОВОД ПРОСТОЙ – oddiy quvurli uzatkich; yon tomonlarga tarmoqlari bo’lmagan quvurli 
uzatkichlar. 
ТРУБОПРОВОД  СЛОЖНЫЙ  –  murakkab  quvurli  uzatkichlar;  yon  tomonlarga  tarmoqlangan 
quvurlar sistemasiga ega bo’lgan quvurli uzatkichlar. 
ТУРБУЛЕНТНОЕ ДВИЖЕНИЕ – turbulent (tartibsiz) harakat; zarrachalarining tezliklari va boshqa 
parametrlari tartiblanmagan suyuqlik harakati (turbulentus – tartibsiz). 
УДЕЛЬНАЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ – solishtirma kinetik energiya; normal kesim orqali vaqt 
birligi  ichida  oqib  o’tayotgan  suyuqlik  kinetik  energiyasining  uning  massasiga  kelti-rilgan  qiymati: 
e
к
=αv
2
/2, bunda α – Koriolis koeffisiyenti; kesim bo’yicha tezlikning o’rta qiymati. 
УДЕЛЬНАЯ  ПОЛНАЯ  ЭНЕРГИЯ  –  solishtirma  to’la  energiya;  suyuqlik  energiyasi  bo’lib,  u 
solishtirma  kinetik  energiya,  bosimning  solishtirma  energiyasi  va  solishtirma  potensial  energiyalar 
yig’indisiga teng: e=e
к
+e
д
+e
п
= =αv
2
/2+(pp
0
)/ρ+ gz
УДЕЛЬНАЯ  ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ  ЭНЕРГИЯ  –  solishtirma  potensial  energiya;  qaralayotgan 
normal  kesimdagi  og’ir  suyuqlik  potensial  energiyasining  uning  massasiga  keltirilgan  qiymati:  e
п
=gz
bunda g – og’irlik kuchining tezlanishi; z – kesim markazining balandligi. 
УДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДАВЛЕНИЯ – bosimning solishtirma energiyasi (hajm birligidagi potensial 
energiya  miqdori);  o’zgarmas  bosimli  hajm  ko’ndalang  kesimi  orqali  suyuqlik  oqib  chiqishida  bosim 
kuchi  ishining  suyuqlik  massasiga  keltirilgan  miqdoriga  teng:  e
д
=(pp
0
)/ρ,  bunda  p  –  bosimning  kesim 
bo’yicha o’rtachasi;  ρ –  suyuqlik zichligi; p
0
 –  hajmdagi  bosim. Izoh: Barotrop harakatdagi siqiluvchan 
suyuqlik bosimining solishtirma energiyasi quyidagiga teng: 


p
p
dp
p
0
)
(
1


УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЖИДКОСТИ – suyuqlikning  solishtirma og’irligi;  hajm  birligidagi suyuqlikning 
og’irlik miqdori: =G/V, bu yerda G=mg – og’irlik; V –suyuqlikning hajmi
УКЛОН  ДНА  РУСЛА  –  o’zan  tubining  qiyaligi.  Bosimsiz  oqim  o’zani  asosi  chizig’ining  gorizont 
bilan hosil qilgan burchagi sinusi. 
УКЛОН  КРИТИЧЕСКИЙ  –  kritik  qiyalik;  berilgan  sarf  va  tekis  harakatli  bosimsiz  oqim  uchun 
me’yordagi chuqurligi kritik chuqurlikka teng o’zanlarga berilgan taxminiy qiyalik 
УРАВНЕНИЕ  БЕРНУЛЛИ  ДЛЯ  УСТАНОВИВШЕГОСЯ  ДВИЖЕНИЯ  –  barqaror 
harakatlanyotgan oqim uchun Bernulli tenglamasi; siqilmaydigan suyuqlikning barqaror harakatida o’sha 
oqim  naychasidagi  barcha  suyuqlik  zarrachalari  uchun  geometrik,  tezlik  va  p’ezometrik  balandliklar 
yig’indisi o’zgarmaydi
УСТАНОВИВШЕЕСЯ  ИЛИ  СТАЦИОНАРНОЕ  ДВИЖЕНИЕ  –  barqaror  yoki  statsionar 
harakat; suyuqlik bilan band hajmning ixtiyoriy nuqtasining o’rtalashtirilgan mahalliy tezliklari miqdori 
va  ularning  yo’nalishi  vaqt  bo’yicha  o’zgarmaydigan  suyuqlik  harakati  (suyuqlikning  tezligi  vaqtdan 
bog’liq  bo’lmagan  holdagi  harakati).  Bunda  suyuqlik  har  bir  nuqtasining  harakat  tartibi  o’zgarmaydi; 
tezliklar  maydoni,  uyurmalar  maydoni,  gidrodinamik  bosimlar  maydoni,  massaviy  kuchlar  maydoni 
o’zgarmas  yoki  statsionar;  oqim  chizig’i  suyuqlik  zarrachalarining  traektoriyasi  bilan  mos  tushadi. Aks 
holda esa beqaror yoki nobarqaror harakat. 
ФИЛЬТРАЦИЯ – filtratsiya; suyuqlik yoki gazlarning g’ovakli muhitdagi harakati. 
ФОРМУЛА БОРДА – Bord formulasi; o’zan keskin kengaygan  yerdagi  napor (dam)  sarfini  hisoblash 
formulasi. 

 
13 
ФОРМУЛА  Н.Э.ЖУКОВСКОГО  –  N.E.Jukovskiy  formu-lasi;  gidravlik  zarbada  bosim  oshishini 
hisoblash formulasi: ΔP
zarba
 = ρυ
0
c , bu yerda υ
0
 – suyuqlik oqimi tezligi; c – zarbali to’lqin (tovush)ning 
tarqalish tezligi
ФОРМУЛА  ДАРСИ–ВЕЙСБАХА  –  Darsi  –Veysbax  formulasi;  doiraviy  quvurdagi  naporli  (damli) 
tekis barqaror harakat uchun napor (dam)ning uzunlik bo’yicha sarfini hisoblash formulasi. 
ФОРМУЛА ШЕЗИ – Shezi formulasi; barqaror tekis harakat uchun tezlikni topish formulasi. 
ФУНКЦИЯ  ТОКА  –  oqim  funksiyasi;  suyuqlikning  tekis  parallel  yoki  o’qqa  nisbatan  simmetrik 
harakatida ψ funksiya koordinata va vaqtning skalyar funksiyasi bo’lib, u har bir oqim chizig’ida ixtiyoriy 
vaqt  momentida  o’zgarmas  qiymat  qabul  qiladi,  u  dastlavki  (ψ=0)  va  berilgan  oqim  sirtlari  orasidagi 
suyuqlik massaviy sarfiga proporsional. 
ЦЕНТР  ДАВЛЕНИЯ  –  bosim  markazi;  suyuqlik  oqimiga  nisbatan  oriyentatsiyasi  juda  kam 
o’zgaruvchan suyri jismga ta’sir etayotgan barcha bosim kuchlarining teng ta’sir etuvchisi (agar u mavjud 
bo’lsa) qo’yilgan nuqta. 
ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ (ЦЕНТР МАСС) – og’irlik markazi (massalar markazi); har bir  jism uchun uni 
tezlanuvchan ilgarilanma harakatga keltiruvchi kuchlarning ta’sir yo’nalishlari kesishadigan nuqta. 
ЧАСТИЦА ЖИДКОСТИ – suyuqlik  zarrachasi; suyuqlik-ning qaralayotgan  nuqtani o’z  ichiga olgan 
va  limiti  nolga  intiluvchi  elementar  hajmi,  boshq.  aytganda,  suyuqlik-ning  qaralayotgan  nuqtani  o’rab 
turuvchi cheksiz kichik hajmi. 
Katalog: mexmat -> books -> III%20blok%20fanlari
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti differentsial tenglamalar kafedrasi
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti differentsial tenglamalar
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti

Download 7.17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling